LPM8/2005
ID intern unic:  313244
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 8
din  17.02.2005
cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"
Publicat : 04.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 116

    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443


    NOTĂ:
    
În textul Legii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

      În scopul asigurării executării prevederilor Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"",
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul 1. Dispoziţii generale
(1) Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti", denumit în continuare Port Internaţional, se întemeiază în scopul accelerării dezvoltării economice a zonei de sud a Republicii Moldova, al asigurării securităţii energetice şi securităţii transporturilor ţării, precum şi al dezvoltării comerţului internaţional.
(2) Portul Internaţional este o parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, separată din punct de vedere economic, în care se aplică  legislaţia Republicii Moldova, ţinîndu-se cont de excepţiile şi prevederile stabilite de prezenta lege.
(3) Portul Internaţional se întemeiază pe un termen de 25 de ani.
(4) Terenul aflat în hotarele teritoriului Portului Internaţional este proprietate a statului. Hotarele şi configuraţia teritoriului Portului Internaţional sînt determinate în planurile cadastrale în conformitate cu legislaţia cadastrală.
(5) Suprafaţa teritoriului Portului Internaţional nu depăşeşte 120 hectare şi include:
a) teritoriul terminalului petrolier şi al rafinăriei;
b) teritoriul terminalului de mărfuri;
c) teritoriul terminalului de pasageri;
d) teritoriul dezvoltării Portului Internaţional.
(6) Teritoriul Portului Internaţional este un teritoriul de dezvoltare prioritară al Republicii Moldova. În scopul dezvoltării complexe a acestui teritoriu, Guvernul transmite în arendă Investitorului General teritoriul Portului Internaţional,  în condiţiile stipulate în Acordul de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"" denumit în continuare Acord de investiţii, şi în contractul de arendă.
(7) Investitorul General achită taxele legale pentru trecerea terenurilor Portului Internaţional din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă în categoria terenurilor cu destinaţie industrială, anual, în tranşe egale, în decurs de 10 ani, începînd cu al şaselea an al termenului de acţiune a Acordului de investiţii.
(8) Statul poartă răspundere pentru paza hotarelor Portului Internaţional, iar Investitorul General - pentru asigurarea securităţii în limitele teritoriului Portului Internaţional.
(9) Accesul pe teritoriul Portului Internaţional este reglementat de regulamentul aprobat de Guvern.
(10) Portul Internaţional este o zonă demilitarizată. Pe teritoriul Portului Internaţional este interzisă producerea, tranzitarea şi păstrarea armamentului, precum şi dislocarea unităţilor militare.
(11)  Investitorul General poartă răspundere pentru crearea şi deservirea infrastructurii în limitele teritoriului Portului Internaţional.
(12) Faţă de activitatea Investitorului General pe teritoriul Portului Internaţional nu se aplică măsurile prevăzute de legislaţia privind concurenţa şi de legislaţia care reglementează activitatea monopolurilor naturale, cu excepţia acţiunilor lui care aduc prejudiciu concurenţei pe pieţele de mărfuri ale Republicii Moldova.
(13) Statul nu poartă răspundere pentru obligaţiile rezidenţilor Portului Internaţional, iar rezidenţii Portului Internaţional nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului.
Articolul 2. Legislaţia aplicabilă
(1) Pe teritoriul Portului Internaţional acţionează:
a) tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) prezenta lege, precum şi alte acte legislative ale Republicii Moldova, ţinîndu-se cont de excepţiile şi prevederile stabilite de prezenta lege;
c) actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor şi instituţiilor publice;
d) actele normative ale Reprezentantului Guvernului, adoptate în limitele competenţei acestuia, care nu contravin prezentei legi;
e) regulile şi regulamentele aprobate de Investitorul General.
(2) Proiectele actelor normative elaborate de autorităţile administraţiei publice, precum şi de Reprezentantul Guvernului, cu privire la desfăşurarea activităţii în Portul Internaţional vor fi coordonate cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
(3) Investiţiile efectuate în limitele Portului Internaţional se află sub protecţia juridică a statului. Regimul activităţii investiţionale şi de întreprinzător stabilit în Portul Internaţional nu poate fi mai puţin favorabil decît regimul stabilit pentru agenţii economici care desfăşoară activitate în restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Articolul 3. Investitorul General şi alţi rezidenţi
(1) Rezident al Portului Internaţional, denumit în continuare rezident, poate fi orice persoană fizică sau juridică din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care arendează bunuri sau terenuri pe teritoriul Portului Internaţional şi care este înregistrată de către Reprezentantul Guvernului în Portul Internaţional.
(2) În scopul dezvoltării complexe a Portului Internaţional, Guvernul va determina Investitorul General care este una din părţile la Acordul de investiţii şi care încheie contract de arendă a întregului teritoriu al Portului Internaţional.
(3) În scopul desfăşurării activităţii sale, Investitorul General are următoarele drepturi:
a) de a amenaja, a administra şi a exploata teritoriul Portului Internaţional, inclusiv terminalul petrolier, terminalul de mărfuri şi terminalul de pasageri, obiectivele auxiliare respective, precum şi de a crea, a deţine în proprietate şi a exploata infrastructura, în limitele Portului Internaţional, în conformitate cu condiţiile Acordului de investiţii;
b) de a crea, a deţine în proprietate şi a exploata toate instalaţiile şi obiectivele acvatice şi de altă natură care pot fi necesare pentru exploatarea obiectivelor aflate pe teritoriul Portului Internaţional;
c) de a transmite în subarendă rezidenţilor o parte din teritoriul Portului Internaţional.
(4)  Rezidenţii au dreptul de a efectua pe teritoriul Portului Internaţional:
a) prestarea serviciilor portuare şi de transport;
b) producţia industrială, inclusiv producţia produselor petroliere;
c) activitatea de transportare-tranzitare, prelucrarea, ambalarea şi finisarea mărfurilor;
d) comerţul en-gros;
e) prestarea serviciilor cu plată;
f) alte genuri de activitate care nu sînt interzise de legislaţia Republicii Moldova.
(5) Desfăşurarea pe teritoriul Portului Internaţional a activităţii de întreprinzător fără înregistrare în calitate de rezident este interzisă.
(6) Rezidenţii pot invita persoane fizice şi juridice nerezidente pentru prestarea unor servicii specializate numai de comun acord cu Reprezentantul Guvernului.
(7) Decizia cu privire la anularea înregistrării rezidentului, la suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii acestuia în Portul Internaţional se ia de către Reprezentantul Guvernului:
a) la cererea rezidentului;
b) la încetarea contractului de arendă dintre rezident şi Investitorul General;
c) din proprie iniţiativă, cu condiţia informării Guvernului şi cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cazul încălcării grave de către rezident a legislaţiei sau a Acordului de investiţii, prezentării de către acesta a unor informaţii cu caracter esenţial ce nu corespund realităţii sau neîndeplinirii cerinţelor cu caracter esenţial ale Reprezentantului Guvernului înaintate strict în limitele competenţei acestuia şi a neînlăturării unor astfel de încălcări în decurs de 180 de zile de la data primirii avizului scris al Reprezentantului Guvernului cu privire la cazul respectiv.
(8)  Rezidenţii ţin separat evidenţa contabilă şi statistică privind activitatea lor în limitele teritoriului Portului Internaţional şi în afara lui.
(9)  Organele de stat de control vor efectua cel mult un control complex pe an al activităţii rezidentului. Această restricţie nu se aplică în cazul controalelor operative efectuate de către organele vamale pe teritoriul Portului Internaţional şi al controalelor efectuate în cadrul urmăririi penale în cauzele intentate de organele respective de stat ale Republicii Moldova ori de organele procuraturii, precum şi în cazul anchetărilor avariilor industriale. Toate controalele şi anchetările se efectuează în prezenţa Reprezentantului Guvernului.
   
[Art.3 al.(9) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
(10)Banca Naţională a Moldovei efectuează controlul asupra activităţii rezidenţilor conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
Articolul 4. Scutirea de plăţi şi taxe pentru exploatarea
                         şi utilizarea portului şi obiectivelor portuare
Pentru toată perioada de acţiune a prezentei legi, Investitorul General şi clienţii acestuia sînt scutiţi de achitarea plăţilor şi taxelor, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, pentru exploatarea şi utilizarea portului şi obiectivelor portuare, cu excepţia plăţilor navale care se calculează şi se achită luîndu-se ca bază 0,0062 dolari S.U.A. pentru 1m3 al volumului navei.
Articolul 5. Administrarea Portului Internaţional
Administrarea Portului Internaţional şi coordonarea activităţii de dezvoltare a teritoriului lui se efectuează de către Investitorul General.
Articolul 6. Reprezentantul Guvernului
(1) În scopul asigurării dezvoltării cu succes a Portului Internaţional, al respectării prevederilor prezentei legi şi ale Acordului de investiţii, Guvernul desemnează o persoană care îl reprezintă în Portul Internaţional, denumită în continuare Reprezentant al Guvernului.
(2) Reprezentantul Guvernului este funcţionar public, care formează şi conduce aparatul Reprezentantului Guvernului.
(3) De competenţa Reprezentantului Guvernului ţine:
a) asigurarea executării prezentei legi şi a Acordului de investiţii, inclusiv acordarea de asistenţă investitorilor în efectuarea investiţiilor;
b) înregistrarea subiecţilor activităţii de întreprinzător în calitate de rezidenţi, eliberarea certificatelor de înregistrare şi a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, prevăzute în prezenta lege;
c) anularea înregistrării rezidenţilor, suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru desfăşurarea oricărui gen de activitate de întreprinzător prevăzută în prezenta lege;
d) eliberarea către Investitorul General şi alţi rezidenţi a diferitelor certificate şi copii de pe documentele de înregistrare şi autorizaţii, precum şi prezentarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a informaţiilor privind înregistrarea sau anularea înregistrării rezidenţilor;
e) acordarea de sprijin rezidenţilor în obţinerea licenţelor, certificatelor şi altor documente, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu prezenta lege;
f) efectuarea, în colaborare cu Investitorul General, a controlului asupra asigurării funcţionării sistemului de trecere autorizată pe teritoriul Portului Internaţional;
g) acordarea de ajutor rezidenţilor în apărarea drepturilor lor, prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative, precum şi sprijinul în respectarea legislaţiei privind reglementarea vamală, protecţia mediului, sfera socială, ocrotirea sănătăţii şi altor acte normative ale Republicii Moldova;
h) participarea la examinarea reclamaţiilor, pretenţiilor, cererilor, precum şi la soluţionarea conflictelor apărute între rezidenţi şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în procesul activităţii pe teritoriul Portului Internaţional;
i) ţinerea evidenţei contabile a activităţii sale;
j) ţinerea bazei de date cu privire la activitatea desfăşurată în limitele Portului Internaţional, precum şi colectarea rapoartelor rezidenţilor despre activitatea pe teritoriul Portului Internaţional;
k) prezentarea către Guvern a rapoartelor privind activitatea Portului Internaţional, privind executarea prezentei legi şi a Acordului de investiţii, precum şi a informaţiei privind activitatea sa şi măsurile întreprinse în limitele competenţei sale.
(4) Rezidenţii au dreptul de a contesta, în conformitate cu procedura stabilită de legislaţia Republicii Moldova, acţiunile şi deciziile Reprezentantului Guvernului, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice.
(5) Volumul şi caracterul informaţiei ce trebuie să se conţină în rapoartele rezidenţilor, colectate de Reprezentantul Guvernului, se definesc, pînă la înregistrarea rezidentului, de comun acord cu Ministerul Economiei și Infrastructurii.
(6) Reprezentantul Guvernului nu are dreptul de a interveni în activitatea de întreprinzător a Investitorului General sau a altui rezident.
(7) Reprezentantul Guvernului nu are dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător pe teritoriul Portului Internaţional, de a deţine, în mod direct sau indirect, acţiuni sau cote în capitalul social al rezidentului.
(8) Retribuirea muncii Reprezentantului Guvernului şi a lucrătorilor aparatului acestuia se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Articolul 7. Regimul vamal
(1) Regimul vamal pe teritoriul Portului Internaţional este asigurat de organele vamale. Activitatea serviciului vamal al Portului Internaţional în probleme de ordin organizatoric se coordonează cu Reprezentantul Guvernului şi Investitorul General.
   
[Art.7 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
(2) Pe teritoriul Portului Internaţional se stabileşte regimul de declarare vamală obligatorie a mărfurilor (serviciilor) introduse pe şi scoase de pe acest teritoriu.
(3)  Pe teritoriul Portului Internaţional nu se aplică regimul de contingentare  şi licenţiere la importul şi exportul mărfurilor (serviciilor). Activitatea comercială externă a rezidenţilor, precum şi activitatea în cadrul Portului Internaţional, nu este obiect de limitare a comerţului extern, inclusiv de interzicere sau limitare a importului sau exportului mărfurilor (serviciilor), cu excepţia restricţiilor adoptate de Republica Moldova în baza hotărîrilor sau rezoluţiilor respective ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului.
(4) Sînt scutite de plata taxelor vamale, cu excepţia taxei pentru efectuarea procedurilor vamale:
a) mărfurile introduse pe teritoriul Portului Internaţional de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
b) mărfurile introduse pe teritoriul Portului Internaţional din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi de pe teritoriul zonelor economice libere ale Republicii Moldova;
   
[Art.7 al.(4), lit.c) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
     d) mărfurile, inclusiv cele originare din Portul Internaţional, scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi pe teritoriul zonelor economice libere ale Republicii Moldova.
(5) Se consideră originare din Portul Internaţional mărfurile produse integral sau prelucrate suficient pe teritoriul acestuia în condiţiile prevăzute de Legea cu privire la tariful vamal.
   
[Art.5 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.7 al.(6) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
(7) Se interzice introducerea pe teritoriul Portului Internaţional a mărfurilor şi a altor obiecte în cazul în care comercializarea lor este interzisă de legislaţia Republicii Moldova sau dacă mărfurile ori alte obiecte:
a) prezintă pericol pentru alte mărfuri şi obiecte aflate pe teritoriul Portului Internaţional;
b) pun în pericol morala şi securitatea publică;
c) nu corespund normelor şi regulilor ecologice şi sanitaro-igienice prevăzute de legislaţie.
(8) Livrarea de mărfuri (servicii) pe teritoriul Portului Internaţional de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova este asimilată exportului, iar livrarea de mărfuri (servicii) de pe teritoriul Portului Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova este asimilată importului şi se reglementează de legislaţie.
(9) Mărfurile aflate pe teritoriul Portului Internaţional pînă la momentul trecerii hotarelor acestuia au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale.
Articolul 8. Regimul fiscal
(1) Controlul asupra respectării legislaţiei fiscale pe teritoriul Portului Internaţional se exercită de către organele cu atribuţii de administrare fiscală ale Republicii Moldova.
(2) Impozitul pe venitul rezidenţilor, provenit din activitatea desfăşurată pe teritoriul Portului Internaţional, se percepe după cum urmează:
a) pentru perioada primilor 10 ani, începînd cu prima perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a fost înregistrat venitul impozabil, - în mărime de 25% din cota stabilită a impozitului pe venit;
b) ulterior şi pînă la expirarea termenului de acţiune a prezentei legi - în mărime de 50% din cota stabilită a impozitului pe venit.
(3) Venitul obţinut de rezident din comercializarea mărfurilor (serviciilor) provenite din Portul Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se impozitează în conformitate cu legislaţia.
(4) Mărfurile (serviciile) introduse pe teritoriul Portului Internaţional din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile (serviciile) scoase de pe teritoriul Portului Internaţional în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se impozitează cu taxă pe valoarea adăugată la cota zero.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 04.03.05]
(5) Livrările de mărfuri (servicii) în interiorul Portului Internaţional, precum şi livrările de mărfuri (servicii) efectuate între rezidenţii Portului Internaţional şi rezidenţii zonelor economice libere ale Republicii Moldova se scutesc de taxă pe valoarea adăugată şi de accize.
    [Art.8 al.(6)-(7) abrogate prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
(8) Achiziţia de către Investitorul General de la Societatea pe Acţiuni "Terminal" a activelor terminalului petrolier nefinisat de pe teritoriul Portului Internaţional, precum şi arenda terenului de către Investitorul General de la Guvern şi subarenda ulterioară a terenurilor de la Investitorul General de către alte părţi la Acordul de investiţii se scutesc de taxă pe valoarea adăugată.
(9) Asupra mărfurilor supuse accizelor, introduse pe teritoriul Portului Internaţional din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din zonele economice libere ale Republicii Moldova, precum şi asupra mărfurilor originare din Portul Internaţional şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, nu se aplică accize.
(10) Asupra mărfurilor supuse accizelor, scoase de pe teritoriul Portului Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se aplică accize conform legislaţiei.
Articolul 9. Alte regimuri
(1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele ce se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către rezidenţii Portului Internaţional, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
   
(2) Decontările băneşti între rezidenţi pentru livrările de mărfuri şi servicii în cadrul Portului Internaţional se pot efectua atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.
    [Art.9 al.(2) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.9 al.(2) abrogat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(3)  Asupra operaţiilor efectuate între rezidenţi şi agenţii economici ai Republicii Moldova nu se extind cerinţele legislaţiei cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor.
   
[Art.9 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(4) Asupra operaţiilor de export-import efectuate între rezidenţi şi subiecţi străini se extind cerinţele legislaţiei cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor.
   
[Art.9 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(5) Retribuirea muncii persoanelor care desfăşoară activitate pe teritoriul Portului Internaţional se efectuează în moneda naţională a Republicii Moldova.
   
[Art.9 al.(5) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(6) Rezidenţii au dreptul:
a) să transfere în străinătate, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, mijloacele băneşti obţinute în urma efectuării investiţiilor, inclusiv venitul, mijloacele băneşti obţinute din lichidarea sau vînzarea investiţiilor;
b) să deschidă, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţia Republicii Moldova, conturi bancare în monedă naţională şi în valută străină în orice bancă comercială din Republica Moldova şi de peste hotare. Deschiderea conturilor peste hotare se efectuează cu respectarea cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova;
    [Art.9 al.(6), lit.b) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
c) să efectueze plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare de capital, fără nici o restricţie, cu excepţia restricţiilor existente la data înregistrării lor în calitate de rezidenţi;
   
[Art.9 al.(6), lit.c) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
d) să efectueze plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare curente, inclusiv plăţi către contractorii străini şi achitări de salarii angajaţilor străini fără nici un fel de restricţii care există sau care pot apărea în viitor;
   
[Art.9 al.(6), lit.b) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
e) să procure, să vîndă sau să convertească valuta străină în altă valută străină şi/sau în moneda naţională a Republicii Moldova la cursul de piaţă aplicat la data tranzacţiei, fără perceperea altor taxe, cu excepţia comisioanelor bancare;
   
[Art.9 al.(6), lit.e) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
f) să nu îndeplinească cerinţele privind vînzarea obligatorie a valutei străine provenite din export în cazul introducerii unei astfel de măsuri în Republica Moldova.
   
[Art.9 al.(6), lit.f) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(7) De la investitorii străini şi angajaţii rezidenţilor, precum şi de la persoanele invitate de Reprezentantul Guvernului, taxe consulare pentru perfectarea vizelor de serviciu (business-vizelor) nu se percep.
(8) Demersul Reprezentantului Guvernului constituie temei pentru eliberarea permisului de şedere şi a permisului de muncă investitorului străin sau angajatului rezidentului.
Articolul 10. Raporturile de muncă şi protecţia socială
(1) Raporturile de muncă şi aspectele ce ţin de protecţia socială a rezidenţilor sînt reglementate de legislaţia Republicii Moldova.
(2) Angajaţii rezidentului cetăţeni străini şi apatrizi nu sînt obligaţi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
(3) Rezidenţii nu sînt obligaţi să achite contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţii lor cetăţeni străini şi apatrizi.
Articolul 11. Soluţionarea litigiilor
(1) Litigiile dintre rezidenţi, dintre rezidenţi şi alte persoane juridice ale Republicii Moldova, dintre rezidenţi şi Reprezentantul Guvernului se soluţionează de instanţele de judecată ale Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
(2) Litigiile dintre rezidenţi şi persoanele fizice sau juridice străine, precum şi, prin derogare de la prevederile stipulate în alin.(1), dintre întreprinderile rezidente cu investiţii străine şi alte persoane juridice ale Republicii Moldova pot fi soluţionate prin intermediul arbitrajului internaţional.
Articolul 12. Garanţiile statului
În cazul în care vor fi adoptate acte legislative noi, inclusiv acte pentru modificarea sau completarea prezentei legi, care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor, inclusiv în partea ce ţine de regimul vamal şi fiscal, rezidenţii înregistraţi pînă la intrarea în vigoare a actului legislativ nou sînt în drept, pînă la data de 17 februarie 2030, să aplice prevederile prezentei legi care acţionează nemijlocit pînă la data intrării în vigoare a actului legislativ nou.
Articolul 13. Încetarea activităţii Portului Internaţional
(1) Activitatea Portului Internaţional încetează:
a) la expirarea termenului de acţiune a prezentei legi; sau
b) înainte de termen, la cererea scrisă a tuturor rezidenţilor înregistraţi.
(2) După încetarea activităţii Portului Internaţional, foştii rezidenţi pot să continue activitatea de întreprinzător în baza principiilor generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
Articolul 14. Dispoziţii finale
(1)  Guvernul, în termen de 3 luni, va aproba:
Regulamentul privind sistemul autorizat de trecere pe teritoriul Portului Internaţional Liber "Giurgiuleşti";
Regulamentul privind înregistrarea rezidenţilor Portului Internaţional Liber "Giurgiuleşti";
Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti";
Regulamentul Reprezentantului Guvernului în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti".
(2)  Departamentul Vamal, în termen de 3 luni, va aproba Regulamentul serviciului vamal al Portului Internaţional Liber "Giurgiuleşti".
(3)  Guvernul, în termen de pînă la 6 luni:
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 17 februarie 2005.
Nr.8-XV.