LPM461/2001*
ID intern unic:  313295
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 461
din  30.07.2001
privind piaţa produselor petroliere*
Publicat : 22.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 76     art Nr : 342

    ______________________________________________
    Republicată în MO76/22.04.03 art.342
*Republicată în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1585-XV din 26.12.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 27-29, art. 96.
Modificată prin Legile Republicii Moldova:
1) nr. 930-XV din 22.03.02 - Monitorul Oficial, 2002, nr. 56, art. 397;
2) nr. 1585-XV din 26.12.02 - Monitorul Oficial, 2003, nr. 27-29, art. 96.


    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, sintagma „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie prin sintagma „Ministerul Economiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Standardizare şi Metrologie” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Standardizare şi Metrologie” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Scopul prezentei legi constă în formarea unui cadru organizatoric, juridic şi economic pentru asigurarea securităţii economice a ţării şi reglementarea importului, transportului, depozitării şi comercializării produselor petroliere pe piaţa internă, ca produse strategice, cu  un regim special de activitate.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Incidenţa prezentei legi
(1) Sub incidenţa prezentei legi cade activitatea de import, transport, depozitare şi comercializare a produselor petroliere, avînd ca scop crearea unor condiţii favorabile pentru relaţiile de pe piaţa internă a produselor petroliere, aprovizionarea fiabilă a consumatorului cu produse petroliere de calitate, dezvoltarea concurenţei loiale şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului.
(2) Raporturile care apar în cadrul aprovizionării cu produse petroliere a consumatorului special sînt reglementate de prezenta  lege şi de acte normative speciale.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
participant la piaţa  produselor  petroliere  -  importatorul, transportatorul, depozitarul, vînzătorul cu amănuntul şi consumatorul de produse petroliere;
furnizor - agent economic străin de la care importatorul achiziţionează produse petroliere;
importator - participant la piaţa produselor petroliere, care importă produse petroliere, fapt consemnat la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova, care le depozitează şi le comercializează cu ridicata;
import - regim vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova preiau statutul de marfă introdusă în circuitul economic numai după ce au fost vămuite;
transportator - agent economic care dispune de mijloace de transport specializat şi transportă cu ele produse petroliere în teritoriul vamal al Republicii Moldova;
vînzător cu amănuntul - agent economic care comercializează cu amănuntul produse petroliere;
cumpărător cu ridicata -  agent  economic, inclusiv consumator special, care este consumatorul final al produselor petroliere;
consumator special - consumator al cărui mod de asigurare cu produse petroliere se stabileşte şi prin acte normative speciale;
produse petroliere - petrolul şi derivatele lui: benzina, motorina, kerosenul, gazul lampant, petrolul turboreactor, combustibilul pentru cuptoare, gazele lichefiate, păcura, uleiurile şi lubrifianţii;
produse petroliere principale - benzina şi motorina;
depozit petrolier - depozit destinat depozitării şi păstrării produselor petroliere;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
genuri de activitate ale participanţilor la piaţa produselor petroliere - importul, comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor petroliere;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
clauză suplimentară  a  licenţei - condiţie specială prevăzută de lege, inclusă în licenţă, care stipulează obligaţiile titularului ei;

    [Art.2 noţiunea "obiecte autorizate" exclusă prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
[Art.2 noţiunea introdusă prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04  art.657]

    [Art.2 noţiunea "autorizaţie tehnică" exclusă prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
[Art.2 noţiunea introdusă prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04  art.657]
situaţie excepţională - situaţie care duce la creşterea bruscă a consumului de produse petroliere principale generată de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, catastrofe tehnogene, acţiuni militare şi/sau de scăderea bruscă a importului unor astfel de produse în urma degradării conjuncturii de pe piaţa lor externă ori din alte motive exterioare;
intensitate medie zilnică a comercializării produselor petroliere - volumul mediu al vînzărilor zilnice de produse petroliere dintr-o anumită perioadă;
    [Art.2  noţiunea "sistem automatizat de evidență a produselor petroliere" exclusă prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    [Art.2 noţiunea "identificare a produselor petroliere principale" exclusă prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
plată regulatorie - plată anuală, stabilită importatorilor de produse petroliere, al cărei cuantum se aprobă anual.  
    [Art.2 noţiunea "Argus" exclusă prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
Platts – cotația pentru produsul petrolier principal, în conformitate cu European Marketscan, recalculată în monedă națională (lei);
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
marjă comercială specifică – suma dintre profit și cheltuielile aferente activității de import și de comercializare a produselor petroliere principale (inclusiv costurile de transportare și de asigurare a produselor petroliere pe teritoriul altor țări, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și plata pentru emisiile de poluanți), calculată la 1 litru de produs petrolier;
    [Art.2 noţiunea exclusă prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
autorizație de import al motorinei – act permisiv, eliberat de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică, care confirmă dreptul producătorului agricol, înregistrat ca persoană juridică, de a efectua import de motorină pentru consum propriu în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16] 

    [Art.2 noţiunea "certificat de conformitate" exclusă prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
Articolul 3. Participanţii la piaţa produselor petroliere
(1) Participanţi la piaţa produselor petroliere pot fi persoanele juridice care sînt titulari de licenţă, excepţie făcînd consumatorul, şi care au reşedinţă în Republica Moldova.
   
[Art.3 al.(1) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
(2) Participanţii la piaţa produselor petroliere beneficiază de drepturi egale, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. Este inadmisibilă favorizarea unor participanţi prin acordarea de înlesniri neprevăzute de lege, precum şi limitarea directă sau indirectă a drepturilor şi intereselor legitime.
(3) Participanţii la piaţa produselor petroliere sînt în drept să înfiinţeze asociaţii, uniuni şi alte forme de asociere în scopuri ce nu contravin legislaţiei, inclusiv reglementărilor liberei concurenţe.
Articolul 4. Formarea preţurilor la produsele petroliere
(1) Agenţii economici stabilesc preţurile la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat conform Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere.

    (2) Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere se elaborează şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţinînd cont de condiţiile stipulate la alin.(3) şi (4).
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]

   
(3) Prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se vor calcula la 1 litru, pentru fiecare tip de produs, în conformitate cu Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, care se bazează pe următoarele componente:
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    a) valoarea medie a cotaţiilor medii Platts Cargoes FOB MED (Italy) sau Platts Cargoes FOB NWE, în funcţie de regiunea din care este efectuat importul;
    [Art.4 al.(3), lit.a) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    b) cota accizelor, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;
    c) cota taxei pe valoarea adăugată, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;
    d) marja comercială specifică. Valoarea maximală a acestei marje se stabilește anual de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică, în funcţie de structura medie a cheltuielilor participanţilor la piaţa internă a produselor petroliere principale și piața țărilor membre ale Uniunii Europene.
    [Art.4 al.(3), lit.d) modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.4 al.(3) în redacția LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]

   
(4) La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale importate în raport cu cotaţiile medii Platts se va ţine cont de categoria și calitatea produselor petroliere principale prin utilizarea coeficienţilor de multiplicare pentru fiecare tip de produs, prevăzuți în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. La fiecare două săptămîni, în funcție de cotațiile Platts din perioada precedentă, Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică stabilește prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și le publică pe pagina sa web. Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
(41) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este în drept să ajusteze marja comercială specifică menționată la alin. (3) lit. d) în cazurile de apariție a unor factori care nu pot fi controlați de către participanţii la piaţa produselor petroliere principale (modificarea legislației, generarea de penurii artificiale pe piața națională și internațională a produselor petroliere principale etc.) și care duc la modificarea cu mai mult de 5% a marjei stabilite anterior.
    [Art.4 al.(41) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.4 al.(41) introdus prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
(42) Preţurile de comercializare cu ridicata a gazului lichefiat se stabilesc în baza preţurilor de achiziţie conform cotaţiilor la bursele petroliere regionale, a impozitelor şi taxelor la aceste produse, a consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii de import şi de comercializare cu ridicata, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, aplicînd o rată rezonabilă de rentabilitate, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. Preţurile de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat se stabilesc în baza preţurilor de vînzare cu ridicata şi a cheltuielilor aferente activităţii de comercializare cu amănuntul, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, aplicînd o rată rezonabilă de rentabilitate, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere.
   
[Art.4 al.(42) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
(5) Supravegherea respectării, de către importatorii şi vînzătorii produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat, a Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere este efectuată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    [Art.4 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 5. Protecţia drepturilor şi intereselor legitime
                        ale consumatorului de produse petroliere
(1) Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere se efectuează în conformitate cu prezenta lege, cu Legea privind protecţia consumatorului şi cu alte acte normative.
(2) Caracterul inofensiv al produselor petroliere pentru sănătatea populaţiei, pentru bunurile consumatorului şi pentru mediul înconjurător este garantat prin calitatea acestor produse, reglementată de actele legislative naţionale şi internaţionale.
(3) Produsele petroliere importate și comercializate trebuie să corespundă prevederilor actelor legislative și normative și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Controlul calității și respectării documentelor normative referitoare la aceste produse pe piață îl efectuează Ministerul Economiei prin intermediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor.
    [Art.5 al.(3) în redacţia LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.5 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
(4) Consumatorul de produse petroliere are dreptul:
a) la protecţia de stat a drepturilor şi intereselor sale legitime;
b) la protecţia contra riscului de a achiziţiona produse petroliere necalitative care i-ar afecta securitatea, sănătatea şi viaţa sau i-ar deteriora mijloacele de transport şi mecanismele;
c) la informaţii  complete, veridice şi precise despre  principalele caracteristici calitative şi cantitative ale produselor petroliere pe care le cumpără;
d) la repararea de către vînzător a daunelor cauzate prin comercializarea de produse petroliere necalitative.
(5) Drepturile consumatorului de produse petroliere sînt apărate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, de instanţele judecătoreşti, de Ministerul Economiei, prin intermediul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, de alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi de organizaţiile obşteşti ale consumatorilor.
   
[Art.5 al.(5) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
Capitolul II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
 PUBLICE PE PIA
ŢA PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 6. Agenţia Naţională pentru Reglementare
                       
în Energetică
(1) Reglementarea de stat a pieţei produselor petroliere este prerogativa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (denumită în continuare Agenţie). Iniţierea, desfăşurarea, lichidarea şi controlul activităţii de întreprinzător în domeniul produselor petroliere se stabilesc prin legi.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]
(2) Agenţia promovează politica unitară a statului pe piaţa produselor petroliere prin licenţierea, reglementarea  şi controlul activităţii participanţilor la această piaţă în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
(3) Agenţia activează în baza legislaţiei în vigoare.
   
(4) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Consiliul Concurenţei, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atît a prevederilor legislaţiei concurenţei, cît şi a prevederilor legislaţiei din domeniile energeticii, cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor.
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.6 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 7. Autoritățile abilitate cu dreptul de a acorda
                        licențe și autorizații de import  al motorinei
    (1) Cu dreptul de a acorda licențe pentru genurile de activitate prevăzute la art. 11 alin. (1) și autorizații de import al motorinei este abilitată Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    (2) Licențele se eliberează, în conformitate cu prezenta lege, pe un termen de 5 ani.
    (3) Taxa de licență pentru genurile de activitate indicate la art. 11 alin. (1) se achită anual conform anexei la Legea privind reglementarea  prin licențiere a activității de întreprinzător, iar taxa pentru eliberarea autorizației de import al motorinei – conform anexei la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Sumele încasate la eliberarea licențelor și autorizațiilor de import al motorinei se varsă integral la bugetul de stat.
    (4) Principalele atribuții ale autorităților abilitate cu dreptul de a acorda licențe și autorizații de import al motorinei sînt:
    a) acordarea de licențe și autorizații de import al motorinei;
    b) ținerea registrului persoanelor juridice cărora li s-au acordat licențe și a registrului importatorilor de motorină pentru consum propriu;
    c) monitorizarea respectării de către titularul de licență și de autorizație de import al motorinei a condițiilor licenței și autorizației de import al motorinei, inclusiv a respectării condițiilor speciale pentru importatorii de produse petroliere principale;
    d) participarea, în limitele competenței stabilite în lege, la efectuarea de controale asupra activității participanților la piața produselor petroliere;
    e) examinarea și soluționarea, în limitele competenței, a diferendelor dintre participanții la piața produselor petroliere;
    f) elaborarea de către Agenție a balanțelor produselor petroliere.
[Art.7 în redacția LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
   
[Art.7 modificat prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
[Art.7 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.7 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.7 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
[Art.7 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    Articolul 8. Drepturile autorităţiiabilitate cu dreptul
                        de a acorda licenţe și autorizații de import
                        al motorinei
    [Art.8 titlul modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    (1) Pentru a-şi îndeplini efectiv atribuţiile, autorităţile abilitate cu dreptul de a acorda licenţe și autorizații de import al motorinei sînt în drept:
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    a) să aibă acces liber în spaţiile, clădirile, la activele titularului de licenţă și de autorizație de import al motorinei, la documentele aferente activităţilor licenţiate, să obţină copii de pe acestea;
   
[Art.8 al.(1), lit.a) modificată prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    b) să solicite rapoarte şi explicaţii scrise;
    c) să elaboreze şi să emită regulamente şi alte acte normative ce ţin de genurile de activitate licenţiate;
    [Art.8 al.(1), lit.c) modificată prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    d) să modifice, să suspende, să retragă licenţe în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
    e) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    (2) Organele afacerilor interne sînt obligate să acorde, la cerere, tot sprijinul persoanelor împuternicite ale autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe și  autorizații de import al motorinei, să le însoţească în misiuni de control al activităţii participanţilor la piaţa produselor petroliere.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.8 în redacția LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
[Art.8 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.8 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.8 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 9. Transparenţa informaţiei
(1) Agenţia va prezenta anual, pînă la data de 15 martie, Parlamentului şi Guvernului, raport care va cuprinde un compartiment financiar privind efectuarea cheltuielilor pe parcursul anului precedent, alte informaţii despre situaţia de pe piaţa produselor petroliere.
(2) Agenţia publică trimestrial în presă lista participanţilor la piaţa produselor petroliere principale cărora le-au fost acordate licenţe.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
(3) Agenţia publică  trimestrial în presă un raport privind situaţia de pe piaţa internă şi cea externă a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate.
    [Art.9 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    Articolul 10. Bugetul Agenţiei
    Agenţia îşi formează bugetul în modul stabilit în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
    [Art.10 în redacţia LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
    Articolul 101. Administrarea Agenţiei
    Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie conform principiilor prevăzute în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
    [Art.101 introdus prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
Capitolul III
ACORDAREA DE LICENŢE
[Capitolul III titlul modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
Articolul 11. Genurile de activitate pentru care se eliberează
                            licenţe
    [Art.11 titlul modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
     (1) Se acordă licenţe pentru următoarele genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere:
     a) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei şi a motorinei la staţiile de alimentare;
     b) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare.
    [Art.11 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.11 al.(1) în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

[Art.11 al.(2) abrogat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.11 al.(2), lit.c) abrogată prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.11 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Articolul 12. Condiţii generale de activitate pe piaţa
                          produselor petroliere
(1) Importatorul de produse petroliere este în drept să efectueze:
a) importul, păstrarea stocurilor curente de produse  petroliere, comercializarea lor cu ridicata;
b) transportarea, comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere dacă fiecare din aceste genuri de activitate este desfăşurat de o subdiviziune cu evidenţă primară şi contabilă separată.
(2) Poate fi transportator de produse petroliere numai  agentul economic care dispune de mijloace de transport specializat.
(3) Depozitarea  produselor petroliere se va face numai în depozite petroliere şi  staţii certificate de alimentare cu produse petroliere, iar comercializarea lor - numai prin intermediul staţiilor certificate de alimentare cu produse petroliere şi magazinelor specializate.
(4) Vînzătorul  cu  amănuntul  nu este în drept să ţină  în  acelaşi recipient benzină sau motorină de diferite mărci.
Articolul 13. Condiţii speciale de acordare a licenţelor
(1) În scopul asigurării securităţii energetice a ţării, pentru importatorii de produse petroliere se stabilesc următoarele condiţii speciale de activitate pe piaţa produselor petroliere:
    a) deţinerea de către importatorii de produse petroliere principale a depozitelor petroliere proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea produselor petroliere principale în volum minim de 5 mii m3 şi a cuantumului capitalului propriu în valoare de cel puţin 8 milioane lei moldoveneşti;
    b) existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3.
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
(2) Licenţa pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate se eliberează pe baza actului care confirmă că solicitantul dispune de o staţie certificată (de staţii certificate) de alimentare cu produse petroliere, care corespund condiţiilor stipulate la art.21 alin.(5).
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
(3) În clauzele suplimentare ale licenţei se enumeră:
a) recipientele separate pentru depozitarea produselor  petroliere principale şi locul amplasării acestora;
b) filialele şi  subdiviziunile separate teritorial, sediul  lor - pentru fiecare participant la piaţa produselor petroliere.
(4) În scopul asigurării securităţii industriale la exploatarea depozitelor petroliere şi a staţiilor de alimentare cu produse petroliere principale şi cu gaze lichefiate, agenţii economici sînt obligaţi să prezinte autorităţii de licenţiere avizul pozitiv de expertiză eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.
    
[Art.13 al.(4) în redacția LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
   
Articolul 131. Eliberarea, reperfectarea licenţei
                           şi eliberarea duplicatului acesteia
    (1) Eliberarea, reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art.13 se efectuează conform procedurii stabilite în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Suplimentar documentelor stabilite în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, solicitantul de licenţă prezintă Agenţiei raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii, documentele ce confirmă că dispune de mijloace tehnice şi de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţă.
    (3)  Licenţa este însoţită, în mod obligatoriu, de condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care corespund prevederilor din legi şi sînt parte integrantă a licenţei.
    [Art.131 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 14. Suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei
(1) Agenţia suspendă licenţa şi dispune reluarea valabilităţii licenţei în conformitate cu procedura stabilită de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a)  cererea titularului de licenţă;
    b) nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a genurilor de activitate prevăzute de prezenta lege (denumite în continuare condiţiile licenţei) şi a prescripţiilor Agenţiei privind lichidarea încălcărilor condiţiilor licenţei.
    [Art.14 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.14 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
    
Articolul 141. Retragerea licenţei
    (1) Agenţia retrage licenţa cu respectarea procedurii stabilite de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei  pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) neachitarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie;
    d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei, dacă ele nu au fost remediate sau nu pot fi remediate în termenul stabilit;
    e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane, în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;
    f) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
    g) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile licenţei.
    [Art.141 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Capitolul IV
IMPORTUL ŞI EXPORTUL (REEXPORTUL) PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 15. Importul produselor petroliere
(1) Importul produselor petroliere se efectuează prin puncte de trecere a frontierei vamale, care au autorizaţii respective, nemijlocit la depozitele petroliere ale importatorului sau la depozitele petroliere vamale. Punctele de trecere a frontierei vamale şi  modalitatea de transportare a produselor petroliere importate se stabilesc de Guvern.
(2) Vămuirea produselor petroliere importate se efectuează la punctele de trecere a frontierei vamale, cu onorarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii de plată, fără drept de amînare, treceri  în cont şi compensări, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
(3) Produsele petroliere ce se importă sînt livrate  numai importatorului, care  le comercializează vînzătorilor cu amănuntul şi cumpărătorilor cu ridicata.
[Art.15 al.(4) exclus prin L166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
   
Articolul 151. Importul de motorină pentru
                           consum propriu
    Nu se supun licenţierii importurile de motorină pentru consum propriu efectuate de către producătorii agricoli, înregistrați ca persoane juridice, în baza autorizației de import al motorinei în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară.
    [Art.151 introdus prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
   
Articolul 152. Eliberarea și retragerea autorizației
                           de import al motorinei
    (1) Autorizația de import al motorinei se eliberează de Agenție, la cererea scrisă a producătorului agricol.
    (2) Cererea pentru acordarea autorizaţiei de import al motorinei se întocmește conform modelului prevăzut în anexa la prezenta lege. Cererea, însoţită de documentele prevăzute expres în aceasta, se depune la Agenție. În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, Agenția eliberează autorizaţia de import al motorinei dacă producătorul agricol îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) deține în proprietate sau în arendă terenuri agricole;
    b) deține în proprietate sau folosință depozite de păstrare a motorinei;
    c) deține în proprietate sau folosință tehnică agricolă care consumă motorină.
    (3) În autorizaţia de import al motorinei, Agenția stabilește cantitatea motorinei ce urmează a fi importată în funcție de suprafața terenurilor agricole deținute în proprietate sau în arendă și de normele de consum al motorinei pe 1 ha de teren agricol. Este interzis importul unei cantități de motorină mai mare decît cea indicată în autorizația de import al motorinei.
    (4) În cazul autorizării importului motorinei pentru consumul propriu al cooperativelor de întreprinzător care includ mai mulţi membri producători agricoli, condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) sînt obligatorii pentru fiecare membru în parte, iar condiţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică pentru cooperativele de întreprinzător.
    (5) Agenția retrage autorizaţia de import al motorinei în următoarele cazuri:
    a) producătorul agricol a comis în mod repetat fapte ce constituie încălcări ale regimului mărfurilor accizate conform Codului fiscal al Republicii Moldova;
    b) producătorul agricol a utilizat motorina importată în alte scopuri decît pentru consum propriu.
    (6) Decizia de retragere a autorizaţiei de import al motorinei se comunică titularului și produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta.
    (7) O nouă autorizaţie de import al motorinei va putea fi obţinută după 24 de luni de la data retragerii autorizaţiei.
    (8) Eliberarea autorizaţiei de import al motorinei, prelungirea valabilității,  reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (9) Agenția, în termen de 5 zile de la data eliberării sau retragerii autorizațiilor de import al motorinei, în vederea monitorizării utilizării motorinei, prezintă Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informații privitor la autorizațiile de import al motorinei eliberate sau retrase.
    [Art.152 introdus prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
Articolul 16. Exportul (reexportul) produselor
                          petroliere
(1) Exportul (reexportul) produselor petroliere se efectuează numai de către importator, în modul stabilit de legislaţie.
(2) Exportul (reexportul) de produse petroliere se face cu autorizaţia Agenţiei şi a organului vamal, în condiţiile legii.
Capitolul V
TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PRODUSELOR
PETROLIERE
Articolul 17. Transportul produselor petroliere
(1) Transportul produselor petroliere se efectuează cu mijloace de transport specializat, autorizate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cu respectarea cerinţelor ecologice şi de apărare împotriva incendiilor şi exploziilor. Condiţiile şi modul de autorizare şi de avizare a transportului specializat se stabilesc prin lege.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Importatorul este obligat să sigileze, în modul stabilit de actele normative, recipientele mijloacelor de transport specializat, în care sînt transportate produse petroliere. Desigilarea şi sigilarea în punctele de trecere a frontierei vamale se va efectua conform Regulamentului de identificare a produselor petroliere aprobat de Guvern cu eliberarea unui certificat de identificare a produselor petroliere.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 0101.06]
(3) Importatorul este proprietar al produselor petroliere transportate pînă în momentul predării lor către cumpărător în modul stabilit.
(4) Transportatorul este obligat să deţină asupra sa documentele de însoţire, certificatul de provenienţă şi de identificare a produselor petroliere, documentul ce confirmă recepţionarea lor de la importator.
(5) Tranzitul de produse petroliere prin teritoriul vamal al ţării se efectuează sub supraveghere vamală cu declararea obligatorie a acestora la punctele de trecere a frontierei vamale.
Articolul 18. Păstrarea produselor petroliere
   
(1) Amplasarea obiectelor pentru păstrarea şi comercializarea produselor petroliere se efectuează
cu respectarea regulamentului aprobat de Guvern şi în conformitate cu documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobată în modul stabilit, cu actele normative şi documentele tehnice normative în construcţii, cu cele de securitate industrială şi de protecţie împotriva incendiilor, cu normele ecologice şi tehnico-sanitare.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.18 al.(1) în redacţia LP116 din 23.06.2011, MO122-127/29.07.11 art.344]
    [Art.18 al.(2) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    (3) Nu se admite păstrarea în acelaşi recipient a benzinei sau motorinei de diferite mărci.
    (4) Recipientul de păstrare a produselor petroliere principale trebuie să fie utilat cu aparate de măsurare şi control, să aibă la un loc vizibil firma proprietarului.
    (5) Produsele petroliere principale se păstrează în recipiente separate şi sînt supuse evidenţei automatizate în condiţiile stabilite prin legi.
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.18 al.(5) modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
    (6) Securitatea păstrării produselor petroliere este garantată de participanţii la piaţa produselor petroliere, care trebuie să dispună de mijloace tehnice pentru prevenirea avariilor şi lichidarea consecinţelor lor.
    [Art.18 al.(7) exclus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
   
(7) Obiectele pentru păstrarea şi comercializarea produselor petroliere sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
    [Art.18 al.(7) introdus prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16]
   
(8) Pentru păstrarea produselor petroliere în corespundere cu cerinţele de securitate industrială şi cu cerinţele faţă de localizarea şi lichidarea efectelor avariilor, agentul economic emite declaraţia privind securitatea industrială, conform anexei nr. 2 tabelul 1 grupa B din Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, care se prezintă Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase la înscrierea acestuia în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase.
    [Art.18 al.(8) introdus prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
Capitolul VI
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PETROLIERE
    Articolul 19. Particularităţile comercializării produselor
                         petroliere
    Participanţii la piaţa produselor petroliere, cu excepţia vînzătorilor cu amănuntul, nu sînt în drept să achiziţioneze pe teritoriul ţării produse petroliere spre a le vinde.
   
[Art.19 modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.19 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 20. Comercializarea cu ridicata a produselor
                          petroliere
    (1) Dreptul la comercializare cu ridicata a produselor petroliere îl au numai importatorii.
    (2) Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere se efectuează în bază de contract, încheiat în scris, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, aprobat de Guvern. Toate operaţiunile de livrare a produselor petroliere către consumator pe teritoriul ţării se efectuează conform facturilor de expediţie, înregistrate la inspectoratele fiscale teritoriale.
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]

    (3) Particularităţile achiziţionării cu ridicata a produselor petroliere pentru necesităţile statului sînt stabilite în acte legislative speciale.
    Articolul 21. Comercializarea cu amănuntul a produselor
                         petroliere principale şi a gazelor lichefiate
    (1) Vînzătorii cu amănuntul comercializează produse petroliere principale şi gaze lichefiate numai la staţiile de alimentare
licenţiate înregistrate ca persoane juridice, sau la filialele unor astfel de staţii, în temeiul contractelor de vînzare-cumpărare cu amănuntul, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere aprobat de Guvern.
    
[Art.21 al.(1) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    (2) Staţia de alimentare cu produse petroliere principale şi staţia de alimentare cu gaze lichefiate trebuie să aibă un semn de firmă şi să-l amplaseze în loc vizibil, să deţină informaţie despre importatorul produselor petroliere, pe care le comercializează, despre calitatea lor.
    (3) La staţia de alimentare cu produse petroliere principale şi la staţia de alimentare cu gaze lichefiate se vor afişa, în loc vizibil, numele şi prenumele vînzătorului, copia de pe licenţa pentru comerţ cu amănuntul, orarul, principalele tipuri de produse petroliere aflate în vînzare, preţul lor cu amănuntul.
    (4) Staţia de alimentare cu produse petroliere principale şi staţia de alimentare cu gaze lichefiate vor ţine evidenţa primară şi evidenţa contabilă, după caz, a recepţionării şi comercializării produselor petroliere, evidenţa mijloacelor financiare încasate din comercializare, vor prezenta rapoarte financiare şi statistice, informaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (5) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate se face numai la staţiile de alimentare (construite în baza documentaţiei de proiect supuse expertizei ecologice de stat) prin dispozitiv de alimentare utilat cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor.
    [Art.21 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
Capitolul VII
EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ.
LITIGIILE ŞI RĂSPUNDEREA
    Articolul 22. Evidenţa produselor petroliere
    (1) Cantitatea de produse petroliere importate, exportate (reexportate), tranzitate, transportate, depozitate şi comercializate este supusă evidenţei prin aparate de măsurat şi de control.
    (2) Participanţii la piaţa produselor petroliere vor ţine evidenţa primară şi evidenţa contabilă a cumpărării şi vînzării produselor petroliere şi vor întocmi rapoarte financiare şi statistice, în condiţiile legii.
    (3) Participanţii la piaţa produselor petroliere vor ţine evidenţa separată a cheltuielilor şi veniturilor pentru fiecare gen de activitate de pe piaţa produselor petroliere.
    (4) La procurarea, darea în exploatare a depozitelor petroliere şi staţiilor de alimentare cu produse petroliere, posesorii obiectelor menţionate, vor comunica, în termen de 10 zile, despre aceasta
autorităţii de licenţiere şi organului de control şi de supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale.
   
[Art.22 al.(4) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.22 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.22 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    [Art.22
modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657]
    Articolul 23. Soluţionarea litigiilor şi răspunderea participanţilor
                          piaţa produselor petroliere
    (1) Surplusul de produse petroliere depistat în timpul controlului de către organele abilitate şi nereflectat în darea de seamă prezentată Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, precum şi surplusul de produse petroliere depistat în rezervoare şi/sau recipiente în procesul inventarierii la depozitele petroliere şi la staţiile de alimentare cu produse petroliere, legalitatea provenienţei cărora nu a fost confirmată vor fi sechestrate în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Produsele petroliere introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova şi mijloacele de transport cu care au fost introduse produsele petroliere vor fi sechestrate în modul stabilit de lege.
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3)
Autoritatea de licenţiere care a depistat lipsa evidenţei primare a produselor petroliere, lipsa tabelelor de calibrare la rezervoare şi conductele de petrol, mijloacelor metrologice de măsurare verificate şi în stare de funcţionare, aparatelor de casă cu memorie fiscală conectate la distribuitor şi altor mijloace de evidenţă şi control sînt în drept să sisteze activitatea depozitelor petroliere, staţiilor de alimentare cu produse petroliere pînă la înlăturarea încălcărilor depistate.
   
[Art.23 al.(3) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Litigiile dintre participanţii la piaţa produselor petroliere se examinează în instanţe judecătoreşti competente.
    (5) Vînzătorul de produse petroliere poartă răspundere, inclusiv materială, pentru securitatea cumpărătorului şi a bunurilor lui aflate pe teritoriul depozitului sau staţiei de alimentare, pentru respectarea normelor de ecologie.
    (6) Participanţii la piaţa produselor petroliere poartă răspundere în conformitate cu legea.
    [Art.23 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 24
    (1) Licenţele pentru activităţi pe piaţa produselor petroliere principale eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sînt valabile pînă la data indicată în ele.
    (2) Participanţii la piaţa produselor petroliere care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, nu au avut semn de firmă, vor îndeplini, în termen de 6 luni, prevederile art.21.
    Articolul 25
    (1) Guvernul:
    în termen de 3 luni:
    - va aproba schema de amplasare a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi a depozitelor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova;
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura abrogarea sau modificarea de către ministere şi departamente a actelor normative ce contravin prezentei legi;
    - va elabora şi va aproba actele normative specificate în prezenta lege;
    pînă la 1 ianuarie 2002, va lua măsuri pentru instalarea unui sistem de control vamal electronic la toate punctele de trecere a frontierei vamale.
    (2) Pînă la punerea în concordanţă cu prezenta lege, actele legislative şi alte acte normative se vor aplica în măsura în care nu contravin prevederilor ei.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 30 iulie 2001.
    Nr. 461-XV.

   
anexa
   
[Anexa modificată prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.10.16]
    [Anexa introdusă prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]