LPM909/1992*
ID intern unic:  313300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 909
din  30.01.1992
privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit
de pe urma catastrofei de la Cernobîl *
Publicat : 21.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     art Nr : 413

   
MODIFICAT
   
LP24 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.162; în vigoare 15.03.19
    LP324 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.808; în vigoare 01.01.19
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17
   
LP147 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.505; în vigoare 01.07.14
    LP28 din 13.03.14, MO72-77/28.03.14 art.161; în vigoare 01.04.14
   
LP51 din 28.03.13, MO69-74/05.04.13 art.227; în vigoare 01.04.13
    LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13
    LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 31.12.12
    LP7 din 16.02.12, MO63/31.03.12 art.211
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584
    LP154XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531
    LP47-XVI din 07.03.08, MO66-68/01.04.08 art.220
    LP50-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.240
   
LP283-XVI din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124
   
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
   
LP218-XV din 24.06.04, MO112-118/16.07.04  art.607
   
LP140-XV din 06.05.04, MO88-90/04.06.04 art.457

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cuvîntul „invalid” se înlocuieşte cu cuvîntul „persoană cu dizabilităţi”, iar cuvîntul „invaliditate” se înlocuieşte cu cuvîntul „dizabilitate” prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13

    
_________________________________________________

*Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
1) nr. 981-XII din 24.03.92 - Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art. 70-2;
2) nr. 1127-XIII din 21.03.97 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 25-27, art. 252;
3) 1535-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 227;
4) nr. 1592-XIII din 27.02.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 326;
5) nr. 216-XIV din 12.12.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 119-120, art. 719;
6) nr. 457-XIV din 18.06.99 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 351;
7) nr. 934-XIV din 14.04.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70-72, art. 509;
8) nr. 439-XV din 27.07.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 114-115, art. 856;
9) nr. 520-XV din 11.10.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138, art. 1051;
10) nr. 854-XV din 14.02.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36-38, art. 222;
11) nr. 318-XV din 18.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172, art. 703.


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopurile şi sarcinile Legii
Prezenta lege apără drepturile şi interesele cetăţenilor Republicii Moldova, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, au participat la lichidarea avariei la C.A.E. Cernobîl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare.
Cetăţenii altor state, veniţi să locuiască permanent în Republica Moldova, au dreptul de a primi compensaţii şi de a beneficia de înlesniri în modul stabilit de acordurile interstatale.
Articolul 2. Legislaţia privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut
                         de sufe
rit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl este asigurată de prezenta lege şi de alte acte normative, emise în conformitate cu ea.
Articolul 3. Dreptul cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei
                         de la Cernobîl la sistenţă medicală şi protecţie radiologică
Persoanele indicate în articolul 6 din prezenta lege au dreptul la supraveghere medicală (dispensarizare). Pentru asigurarea evidenţei acestor persoane se creează Registrul de stat pentru evidenţa cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.
Asistenţa medicală şi supravegherea de dispensar a persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl se înfăptuieşte de instituţiile de ocrotire a sănătăţii de la locul de trai. Asistenţa medicală specializată pentru aceste persoane este asigurată de instituţiile de ocrotire a sănătăţii, a căror listă, precum şi modul de acordare a asistenţei medicale şi de dispensarizare, sînt stabilite de organele împuternicite de Guvern.
Legătura cauzală a îmbolnăvirii, dizabilităţii şi capacităţii de muncă a persoanelor arătate în punctul 1 al articolului 6 din prezenta lege cu avaria de la C.A.E.Cernobîl o stabileşte eConsiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia.
    [Art.3 al.3) modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
Persoanele nesatisfăcute de deciziile Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau ale structurilor acestuia au dreptul să ceară reexpertizarea cazului de către Comisia de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru stabilirea legăturii cauzale dintre survenirea îmbolnăvirii sau dizabilităţii şi îndeplinirea lucrărilor de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl sau ale altor accidente atomice.
   
[Art.3 al.4) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
[Art.3 al.4) modificat prin LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 31.12.12]
Pentru persoanele a căror îmbolnăvire s-a dovedit a fi cauzată de îndeplinirea lucrărilor la C.A.E. Cernobîl se stabilesc dizabilitatea şi capacitatea de muncă pe un termen sau pe viaţă. Reexpertizarea acestor persoane se face la cererea lor sau la recomandarea Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor acestuia ori la solicitarea Comisiei de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.3 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.3 al.5) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
Articolul 4. Dreptul cetăţenilor la recuperarea prejudiciului, la primirea
                          compensaţiilor şi înl
esnirilor
Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul adus sănătăţii în urma catastrofei de la Cernobîl, la asistenţă medicală avantajoasă, la compensaţii şi înlesniri pentru lucrul pe teritorii poluate cu substanţe radioactive, în condiţiile acţiunii factorilor nefavorabili, provocaţi de această catastrofă.
Statul garanrează  respectarea drepturilor cetăţenilor, stabilite de prezentul articol.
Articolul 5. Dreptul cetăţenilor şi asociaţiilor obşteşti de a primi informaţie
Cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au dreptul de a primi la timp informaţie completă şi veridică privitor la catastrofa de la Cernobîl şi la situaţia radiologică din republică. Informaţia se prezintă de instituţiile şi organizaţiile împuternicite de Guvern.
Persoanele cu funcţii de răspundere ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, ale asociaţiilor obşteşti şi ale mijloacelor de informare în masă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru denaturarea şi ascunderea premeditată a datelor obiective privind catastrofa de la Cernobîl şi situaţia radiologică din republică.
Articolul 6. Categoriile de cetăţeni
În categoriile de cetăţeni care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi asupra cărora se extinde acţiunea prezentei legi intră:
1. Persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, dintre care fac parte:
   
[Art.6 pct.1) modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
b) militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi  ferate,  în alte formaţiuni şi au fost atraşi  la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova.
     [Art.6 al.(1), lit.c) modificată prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
2. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitaea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.
3. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E.Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au  îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.
Capitolul II
ÎNLESNIRI ŞI COMPENSAŢII PENTRU PERSOANELE
CARE AU AVUT DE SUFERIT DE PE URMA CATASTROFEI
DE LA CERNOBÎL
Articolul 7. Înlesniri pentru persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit
                         de boală actinică şi pentru
persoanele cu dizabilităţi
Persoanele indicate în punctul 1 al articolului 6 din prezenta lege au dreptul de:
1) a procura gratis medicamente (la prezentarea reţetelor date de medici);
2) a li se confecţiona  şi  repara gratuit proteze pentru dinţi (cu excepţia protezelor din metale preţioase);
3) a fi deservite  prioritar în instituţiile curativo-profilactice şi farmacii;
4) a fi asigurate anual, peste rînd, cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca), iar în cazul în care nu există posibilitatea acordării de bilete, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului, în condiţiile stabilite de Guvern;
   
[Art.7 al.(1), pct.4) modificat prin LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 31.12.12]
    [Art.7 al.(1), pct.4) modificat prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
5) a fi supuse unui examen medical anual şi a fi dispensarizate cu concursul specialiştilor necesari;
6) a beneficia de serviciile policlinicilor la care au  fost repartizate şi în cazul ieşirii la pensie sau schimbării  locului de lucru;
7) a primi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în mărime de 100 procente din salariu, indiferent de vechimea neîntreruptă de muncă;
8) a primi, în  cazul persoanelor cu dizabilităţi care lucrează, indemnizaţie pentru incapacitate de muncă temporară pînă la 4 luni la rînd sau pînă  la 5 luni în anul calendaristic;
9) a primi pînă la 4 luni la rînd diferenţa de salariu în cazul trecerii, la recomandarea medicului, la un loc de lucru cu nivel de salarizare mai jos decît cel anterior. Această diferenţă se plăteşte de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii, pînă  la  restabilirea capacităţii de muncă sau pînă la stabilirea dezabilităţii;
    [Art.7 al.(1), pct.10) exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
    11) a beneficia, din contul bugetului de stat, de indemnizaţii pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, pentru procurarea spaţiului locativ sau pentru compensarea cheltuielilor de construcţie a unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, efectuate după aflarea la C.A.E. Cernobîl, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, la situaţia din 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate. Modul de acordare şi mărimea indemnizaţiilor se stabilesc de Guvern. Persoanele care nu şi-au realizat dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ, la credite preferenţiale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare pot beneficia de acest drept în modul stabilit de Guvern;
    [Art.7 al.(1), pct.11) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.14]
    [Art.7 al.(1), pct.11) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.7 al.(1) pct.11) în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

    [Art.7 al.(1), pct.12) exclus LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609
; în vigoare 01.01.10]
13) a fi asigurate, conform normelor, cu produse alimentare şi cu suplimente alimentare, ce contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor, fiind repartizate la magazinele respective, sau de a beneficia de o compensaţie  bănească lunară în condiţiile stabilite de Guvern. Compensaţia se indexează anual, la 1 aprilie, prin hotărîre de Guvern, reieşind din media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.
    [Art.7 pct.13) modificat prin LP24 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.162; în vigoare 15.03.19]
    [Art.7 pct.13) modificat prin LP7 din 16.02.12, MO63/31.03.12 art.211]
    [Art.7 pct.13) modificat prin LP47-XVI din 07.03.08, MO66-68/01.04.08 art.220]
14) a beneficia de concediu anual în perioada ce le convine, precum şi a  primi  un concediu adăugător de 14 zile calendaristice cu păstrarea salariului;
15) a beneficia de înlesniri fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
16) a beneficia peste rînd de instalarea telefonului;
17) prioritate la:
înscriere în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de construcţie a garajelor; în întovărăşirile pomicole; primire a locurilor de parcare a autoturismelor;
procurare a mărfurilor industriale de primă necesitate, precum şi  a automobilelor, motocicletelor, bărcilor cu motor;
deservire în întreprinderile de deservire socială, de alimentaţie publică, de întreţinere tehnică şi reparare a mijloacelor de transport, în instituţiile gospodăriei comunale,  în organizaţiile de telecomunicaţii şi transport interurban:
18) a fi asigurate peste  rînd cu locuri pentru copii în instituţii preşcolare, iar avînd indicaţii  medicale, cu locuri în instituţii specializate pentru copii, de tip curativ şi sanatorial, şi în alte instituţii de întremare, indiferent de apartenenţa lor departamentală;
19) a primi în mod prioritar terenuri pentru construcţie individuală, dacă s-a recunoscut această necesitate;
20) a fi asigurate prioritar  cu  locuri în  Centrul  republican de reabilitare medico-socială şi  în case internat pentru bătrîni şi persoanelor cu dizabilităţi;
21) a beneficia, din contul bugetului de stat, de stingerea dobînzii aferente creditului bancar acordat pentru organizarea gospodăriei ţărăneşti (de fermier). Mărimea creditului bancar a cărui dobîndă se stinge din contul bugetului de stat se stabileşte de Guvern.
    [Art.7 al.(1), pct.21) în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
Biletele prevăzute la alineatul 1 punctul 4) se eliberează în baza certificatului medical şi a cererii depuse de către beneficiar pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor menţionate după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează.
[Art.7 alineat introdus prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124; al.2 devine al.3]
Înlesnirile prevăzute de punctele 11, 17-20 ale prezentului  articol se extind şi asupra membrilor familiilor celor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ale celor care au decedat în urma bolii actinice, ale persoanelor cu dizabilităţi decedaţi.
    [Art.7
alineat introdus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
Calitatea de membru al familiei, în sensul prezentei legi, o au soţii (soţiile) care nu s-au recăsătorit şi copiii pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt la cursurile de zi - pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani.
[Art.7 alineat introdus prin LP50-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.240]
Articolul 8. Înlesniri pentru participanţii la lichidarea urmărilor
                         avariei de la C.A.E. Cernobîl în zona de înstrăinare
Persoanele menţionate la punctul 2 al articolului 6 din prezenta lege beneficiază de înlesnirile prevăzute la punctele 1-3, 5, 6, 9,13,14,17-19 ale articolului 7 din prezenta lege, precum şi de dreptul de:
1) a fi asigurate anual, în mod prioritar cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca), iar  în cazul în care procurarea biletelor e imposibilă, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet, în condiţiile stabilite de Guvern;
   
[Art.8  pct.(1) modificat prin LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 31.12.12]
    [Art.8  pct.(1) modificat prin LP283/10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
   
[Art.8 pct.2) exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]

    3) a beneficia, din contul bugetului de stat, de indemnizaţii în cuantum de 25 la sută din mărimea indemnizaţiei stabilită de Guvern pentru construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste ori pentru procurarea spaţiului locativ, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat anterior de credite preferenţiale în acest scop. Beneficiari sînt persoanele care, la situaţia din 1 ianuarie 2010, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate. Modul de acordare a indemnizaţiilor se stabileşte de Guvern. Persoanele care nu şi-au realizat dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ, la credite preferenţiale şi nu deţin scrisori de garanţie corespunzătoare pot beneficia de acest drept în modul stabilit de Guvern;
   
[Art.8 pct.3) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.14]
    [Art.8 pct.3) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.8 pct.3) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
4) a beneficia de instalarea prioritară a telefonului.
Înlesnirile prevăzute la punctul 3 al alineatului întîi al acestui articol se extind şi asupra membrilor familiilor participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, care au decedat.
    
[Art.8 al.2) modificat prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
Persoanele menţionate la punctul 3 al articolului 6 din prezenta lege beneficiază de înlesnirile prevăzute la punctele 1,3, 5, 6, 9, 13,14, 17-19 ale articolului 7 din prezenta lege, precum şi de dreptul de:
    [Art.8 al.3) modificat prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
1) a fi asigurate anual cu bilete (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca), iar în cazul în care procurarea biletelor nu este posibilă, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet, în condiţiile stabilite de Guvern;
    [Art.8 al.(3), pct.1) modificat prin LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 31.12.12]
    [Art.8 al.(3), pct.1) în redacţia LP283/10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
    [Art.8 al.(3), pct.2) exclus LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609
; în vigoare 01.01.10]
    [Art.8 al.(3), pct.2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.8 al.(3), pct.3) exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
Biletele prevăzute la alineatul 1 punctul 1) şi la alineatul 3 punctul 1) se eliberează în baza certificatului medical şi a cererii depuse de către beneficiar pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor menţionate după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează.
[Art.8 al.4) introdus prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
Persoanelor indicate în punctele 1 - 3 ale articolului 6 din prezenta lege li se eliberează legitimaţii şi insigne de participanţi la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, ce adeveresc dreptul la înlesnirile prevăzute de articolele 7 şi 8 ale prezentei legi.
Eliberarea legitimaţiilor şi a insignelor se efectuează de către ministerele, departamentele, comisariatele militare respective şi de organele de muncă şi protecţie socială. Persoanele oficiale poartă răspundere pentru încălcarea modului şi a regulilor de întocmire şi eliberare a legitimaţiilor şi insignelor sus-numite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.8 al.7) exclus prin LP50-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.240]
Articolul 9. Compensaţia pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru familiile
                          ce şi-au pierdut întreţinătorii
Persoanelor cu dizabilităţi menţionaţi la punctul 1 al articolului 6 din prezenta lege, pentru  prejudiciul adus sănătăţii, li se plăteşte o compensaţie unică în mărime de un salariu mediu lunar pe republică, pe luna premergătoare lunii în care s-au adresat după compensaţie, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesional de muncă. Această compensaţie se plăteşte tuturor persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de data stabilirii dezabilităţii. Suma calculată pentru fiecare beneficiar se plăteşte pe parcursul a 4 ani în rate a cîte 25 la sută anual. Compensaţia stabilită şi neplătită în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor acestuia, pentru anul respectiv.
Persoanelor cu dizabilităţi li se plăteşte anual un ajutor material unic pentru însănătoşire, în mărime de două salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent.
    Persoanelor cu dizabilitaţi severe imobilizate la pat li se stabileşte o alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere în cuantum de 500 de lei lunar.  Alocaţia lunară menţionată nu poate fi stabilită în cazul în care persoanele se află la întreţinerea deplină a statului, sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
    [Art.9 al.3) modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.9 al.3) modificat prin LP154-XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531]
   
[Art.9 al.3) introdus prin LP140-XV din 06.05.04, MO88/04.06.04 art.457]
    Familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorii în urma catastrofei de la Cernobîl li se plăteşte o compensaţie unică în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent decesului. Această compensaţie se plăteşte indiferent de data şi cauza decesului întreţinătorilor.
    [Art.9 al.4) modificat prin LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 31.12.12]
    [Art.9 al.4) modificat prin LP7 din 16.02.12, MO63/31.03.12 art.211]
    [Art.9
al.4) modificat prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
Articolul 10. Compensaţia pentru participanţii la lichidarea urmărilor avariei
                            la C.A.E. Cernobîl
Persoanelor indicate  în punctul 2 ai articolului 6 din prezenta lege li se plăteşte anual un ajutor material unic pentru  însănătoşire în mărime de un salariu mediu lunar pe republică pentru anul precedent.
Persoanele indicate în punctul 3 al articolului 6 din prezenta lege, care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1988-1990, li se plăteşte anual un ajutor material unic pentru însănătoşire  în  mărime  de 50 % din salariul mediu lunar  pe  republică pentru anul precedent.
    [Art.10 modificat prin LP283 din 10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
Articolul 11. Compensaţia pentru membrii incapabili de muncă ai familiilor
                           care au pierdut întreţinătorul - participant la lichidarea urmărilor
                           avariei de la C.A.E. Cernobîl
Dreptul de o compensaţie  lunară pentru pierderea întreţinătorului participant la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl îl au membrii familiei, incapabili de muncă, care au  fost  întreţinuţi de acesta.
Compensaţia pentru fiecare membru al familiei, incapabil de muncă, se acordă în mărime de 35 lei, fără a se ţine cont de pensia stabilită pentru aceste persoane de prezenta lege.
Copiilor care au  pierdut  întreţinătorul li se plăteşte anual  un ajutor material unic în mărime de 360 lei.
Articolul 12. Plătirea compensaţiilor pentru persoanele care au avut de suferit
                           de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi pentru familiile ce au
                           pierdut întreţinătorul
Compensaţiile pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi pentru familiile ce au pierdut întreţinătorul în urma acestei catastrofe se plătesc fără a se ţine cont de alte tipuri de venituri.
Articolul 13. Protecţia socială, asistenţa medicală şi întremarea copiilor
                           şi adolescenţilor
În scopul asigurării protecţiei sociale, a asistenţei medicale şi a însănătoşirii, copiilor născuţi după 26 aprilie 1986, unul din părinţii cărora a avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, precum şi copiilor evacuaţi din zona de înstrăinare li se acordă pînă la vîrsta de 18 ani următoarele înlesniri:
    1) asigurare anuală cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale şi la alte instituţii de fortificare a sănătăţii, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca), iar în cazul în care procurarea biletelor nu este posibilă, ei primesc o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet. Documentele necesare pentru primirea biletelor menţionate se depun pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează, în condiţiile stabilite de Guvern;
    [Art.13 al.1), pct.1) modificat prin LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 31.12.12]
    [Art.13 al.1), pct.1) modificat prin LP283/10.11.05, MO31-34/24.02.06 art.124]
    [Art.13 al.1), pct.1) modificat prin LP140-XV din 06.05.04, MO88/04.06.04 art.457]
2) procurare gratuită a medicamentelor (la prezentarea  reţetei medicilor).
În cazul îmbolnăvirii organelor hematopoietice (leicoza acută), a glandei tiroide (adenomă, cancer), a altor organe, de tumori maligne, copiii şi adolescenţii au dreptul la înlesnirile prevăzute de articolul 7 din prezenta lege.
Părinţii copiilor în vîrstă de pînă  la 14 ani beneficiază de următoarele înlesniri:
1) plătirea concediului medical (la prezentarea certificatului medical) pentru îngrijirea copilului (unuia din părinţi) în proporţie de 100 procente, indiferent de vechimea în muncă;
2) aflarea în instituţia curativă a unuia din părinţi cu copilul bolnav (la recomandarea medicilor) în decursul întregii perioade de tratament cu eliberarea şi plătirea concediului medical.
În cazul în care aflarea unuia din părinţi cu  copilul în timpul tratamentului e imposibilă, cu  el se poate afla persoana care îl înlocuieşte pe părinte.
Modul de înfăptuire a asistenţei medicale şi de organizare a însănătoşirii copiilor şi a adolescenţilor indicaţi în prezentul articol se stabileşte de către organele împuternicite de Guvern cu concursul organizaţiilor obşteşti.
Capitolul III
ASIGURAREA CU PENSII A CETĂŢENILOR CARE
AU PARTICIPAT LA LICHIDAREA URMĂRILOR
AVARIEI DE LA C.A.E. CERNOBÎL
Articolul 14. Pensiile pentru limită de vîrstă
1.Cetăţenii (îndreptaţi temporar sau trimişi în delegaţie), care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei  de  la C.A.E. Cernobîl  în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne şi supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, acei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului,  în trupele de interne şi cele de căi  ferate,  în alte formaţiuni militare şi au  fost atraşi  la lucrările de lichidare a urmărilor avariei în cauză din zona de înstrăinare au dreptul la pensie:
bărbaţii la atingerea vîrstei de 50 ani, avînd vechimea în  muncă de cel puţin 20 ani, indiferent de durata lucrului (serviviului) în zona de înstrăinare;
femeile, la atingerea  vîrstei de 45 ani, avînd vechimea în  muncă de cel puţin 15 ani, indiferent de durata lucrului (serviciului) în zona de înstrăinare.
2. Cetăţenii (îndreptaţi temporar sau trimişi în delegaţie), care s-au  îmbolnăvit de boală profesională, legată de iradierea în timpul participării la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cetnobîl în zona de înstrăinare au dreptul la pensie:
bărbaţii, la atingerea vîrstei de 50 ani, avînd vechimea în muncă de cel  puţin  20 ani, indiferent de durata lucrului  în zona de înstrăinare;
femeile, la atingerea vîrstei de 45 ani, avînd vechimea în  muncă de cel  puţin 15 ani, indiferent de durata lucrului  în zona de înstrăinare.
3. Cetăţenii (îndreptaţi temporar sau trimişi în delegaţie), care au participat în anul 1988 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne şi supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, acei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului,  în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au fost atraşi la lucrările de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare au dreptul  la pensie:
bărbaţii, la vîrsta de 55 ani, avînd vechimea în muncă de cel puţin 25 ani, indiferent de durata lucrului (serviciului) în zona de înstrăinare;
femeile, la atingerea vîrstei de 50 ani, avînd vechimea în  muncă de cel puţin 20 ani, indiferent de durata lucrului (serviciului)  în zona de înstrăinare.
4. Pensiile pentru limită de vîrstă pentru cetăţenii enumeraţi în prezentul articol se calculează în conformitate cu Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.  
5. Plata pensiilor pentru limită de vîrstă, inclusiv pensionarilor care lucrează, se efectuează în mărime deplină.
      Articolul 15. Pensiile de dizabilitate
      Persoanele cu dizabilităţi survenite ca urmare a lichidării consecinţelor avariei de la  C.A.E. Cernobîl au dreptul la pensie de dizabilitate în mărimea recuperării daunei reale, indiferent de vechimea în muncă.
[Art.15 în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
Articolul 16. Pensia în cazul pierderii întreţinătorului
Membrii familiilor persoanelor care au decedat în urma schilodirii sau îmbolnăvirii provocate de avaria de la C.A.E. Cernobîl beneficiază de pensii, indiferent de vechimea în muncă a întreţinătorului în mărimea recuperării daunei reale, dar nu mai puţin de 65 lei pentru fiecare membru al familiei.
Persoanele care au dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului sînt stabilite de articolul 25 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
Articolul 17. Înlesniri la calcularea vechimii în muncă
În vechimea în muncă se include:
a) în mărimea triplă - timpul lucrului (serviciului) de la 26 aprilie 1986  pînă  la 1 ianuarie 1988 în zonele supuse poluării radioactive  în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) în mărime de o dată şi jumătate - timpul lucrului (serviciului) de la 1 ianuarie 1988 în zonele supuse poluării radioactive în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl.
Articolul 18. Înlesniri la calcularea salariului lunar mediu pentru stabilirea
                            pensiilor de
dizabilitate şi în cazul pierderii întreţinătorului
Pensiile de dizabilitate pentru cetăţenii enumeraţi în articolul 15 şi pensiile în cazul pierderii întreţinătorului din numărul persoanelor enumerate în articolul 16 din prezenta lege se calculează din salariul lunar mediu  în oricare 5 ani luaţi la rînd. Salariul lunar mediu în aceşti 5 ani se stabileşte prin împărţirea sumei totale a salariului primit în 60 luni calendaristice de lucru la rînd la şaizeci.
La dorinţa solicitantului pensiei, salariul lunar mediu pentru calcularea pensiei poate fi luat din orice perioadă din 12 luni de lucru în zona de înstrăinare. Dacă solicitantul pensiei a lucrat în această zonă  mai puţin de 12 luni, salariul lunar mediu se calculează prin împărţirea sumei totale a salariului pentru lunile calendaristice de lucru la numărul de luni.
În afară de aceasta, salariul mediu lunar pentru persoanele care au lucrat în zona de înstrăinare mai puţin de 12 luni poate fi calculat în felul  următor: de la început se calculează salariul zilnic mediu prin împărţirea sumei totale cîştigate în această perioadă la numărul de zile lucrate în zona de înstrăinare, apoi se calculează salariu lunar mediu prin înmulţirea salariului zilnic mediu la 30 de zile calendaristice.
Persoanelor menţionate la articolele15 şi 16 din prezenta lege pensia li se calculează respectiv din cîştig şi din indemnizaţia de întreţinere, majorate pentru lucrul în zona de înstrăinare, dar care vor constitui cel puţin două salarii medii lunare pe republică pe anul precedent anului intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul 19. Suplimente la pensiile pentru limită de vîrstă
Pensiile pentru limită de vîrstă stabilite în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat se majorează:
persoanelor specificate la punctul 1 al articolului 14 din prezenta lege - cu 20 lei;
persoanelor specificate la punctul 3 al articolului 14 din prezenta lege - cu 18 lei.
Articolul 20. Suplimente la pensiile de dizabilitate
1. Participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl care au lucrat în zona de înstrăinare:
în 1986, indiferent de numărul de zile lucrate;
în 1987, nu mai puţin de 10 zile lucrătoare;
în 1988, nu mai puţin de 14 zile lucrătoare,
li se majorează pensiile de dizabilitate:
persoanelor cu dizabilităţi severe, cu 65 lei;
persoanelor cu dizabilităţi accentuate, cu 50 lei;
persoanelor cu dizabilităţi medii, cu 35 lei.
   
[Art.20 pct.1) modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
2. Participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, enumeraţi în articolul 15 din prezenta lege (în afară de persoanele enumerate în punctul al prezentului articol), li se majorează pensiile de dizabilitate cu 18 lei.
Dacă mărimea pensiei de dizabilitate, calculată în conformitate cu prezenta lege, e mai mică decît mărimea pensiei calculate conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, la dorinţa pensionarului pensia de dizabilitate poate fi stabilită în conformitate cu ultima lege.
    Articolul 21. Indexarea pensiilor
    Pensiile se indexează în condițiile art. 13 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.
[Art.21 în redacția LP290 din 16.12.16, MO478-490/30.12.16 art.964; în vigoare 01.01.17]
    [Art.21 introdus prin LP218-XV din 24.06.04, MO112-118/16.07.04 art.607; art.21 devine art.22]
    Articolul 211. Majorarea pensiilor 
    (1) Pensiile stabilite conform art. 15 din prezenta lege se majorează după cum urmează:
    – persoanelor cu dizabilităţi severe – cu 400 de lei;
    – persoanelor cu dizabilităţi accentuate – cu 300 de lei;
    – persoanelor cu dizabilităţi medii – cu 200 de lei.
    (2) Pensiile stabilite conform art. 16 din prezenta lege se majorează cu 200 de lei pentru fiecare membru al familiei.
    [Art.211 introdus prin LP324 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.808; în vigoare 01.01.19]
   
[Art.211 abrogat prin LP147 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.505; în vigoare 01.07.14]
   
[Art.211 modificat prin LP28 din 13.03.14, MO72-77/28.03.14 art.161; în vigoare 01.04.14]
    [Art.211 introdus prin LP51 din 28.03.13, MO69-74/05.04.13 art.227; în vigoare 01.04.13]
   
Articolul 212.
Suportul financiar de stat
    (1) De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de 180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.
    (2) Cheltuielile legate de plata suportului financiar de stat sînt suportate din bugetul de stat.
   
[Art.212  introdus prin LP147 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.505; în vigoare 01.07.14]
Articolul 22. Extinderea acţiunii unor prevederi ale legii
Acţiunea punctelor 4) şi 13) ale alineatului 1 al articolului 7, alineatelor 1 şi 3 ale articolului 9, punctului 1 al articolului 14, articolelor 15, 16, 18, punctului 2 al articolului 20 din prezenta lege se extinde şi asupra persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoanecu dizabilităţi în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare.
   
[Art.22 modificat prin LP299 din 21.12.12, MO280/31.12.12 art.880; în vigoare 01.01.13]
    [Art.22 modificat prin LP7 din 16.02.12, MO63/31.03.12 art.211]
    [Art.21 modificat prin LP140-XV din 06.05.04, MO88/04.06.04 art.457]

PREŞEDINTELE
REPUBLICII  MOLDOVA                                    Mircea  SNEGUR

Chişinău, 30 ianuarie 1992.
Nr. 909-XII.