LPM286/1994*
ID intern unic:  313314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 286
din  16.11.1994
cu privire la biblioteci*
Publicat : 07.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 47
 
    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului" prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631

    *Republicată
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.
Modificată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 1592-XIII din 27.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46, art. 326;
    2) nr. 124-XV din 03.05.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 59-61, art. 385.


 
Parlamentul adoptă prezenta lege.
 
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi trebuie să se înţeleagă prin termenii:
publicaţie - orice tip de purtător de informaţie textuală, audiovizuală etc., reprodus în vederea difuzării, comercializării sau împrumutului public;
nonpublicaţie  - orice tip de purtător de informaţie care nu este destinat difuzării sau comercializării;
colecţie de bibliotecă - o culegere de publicaţii şi nonpublicaţii, completată sistematic şi organizată după anumite principii, norme şi reguli;
beneficiar - persoana fizică, persoana juridică sau colectivitatea care foloseşte serviciile bibliotecii;
fondator (proprietar) al bibliotecii - persoana fizică, persoana juridică care înfiinţează, întreţine şi desfiinţează colecţia sau instituţia în cauză.
Articolul 2. Biblioteca
Biblioteca este o colecţie organizată, publică sau particulară, de publicaţii şi nonpublicaţii sau o instituţie de informare, cultură şi învăţămînt care achiziţionează, conservă şi organizează astfel de colecţii pentru satisfacerea cerinţelor beneficiarilor privind lectura şi informarea.
Articolul 3. Principiile de funcţionare
Biblioteca îşi desfăşoară activitatea potrivit strategiei în domeniul culturii, învăţămîntului, ştiinţei, informaţiei, promovate de fondator în condiţiile legislaţiei în vigoare. Principiile de funcţionare a bibliotecii sînt: accesibilitatea, neangajarea politică, autonomia profesională.
Articolul 4. Funcţiile
Funcţiile bibliotecii sînt atribuite de fondator în consens cu categoria şi tipul ei.
Articolul 5. Categoriile şi tipurile
(1) După destinaţie bibliotecile se împart în următoarele categorii:
a) specializate;
b) de învăţămînt;
c) publice.
(2) După criteriul apartenenţei bibliotecile se împart în următoarele tipuri:
a) de stat;
b) obşteşti;
c) particulare.
Articolul 6. Biblioteca specializată
(1) Biblioteca specializată oferă informaţii şi documentaţie într-un anumit domeniu sau în cîteva domenii adiacente.
(2) Biblioteci specializate se constituie în cadrul Parlamentului, ministerelor şi departamentelor, al întreprinderilor şi instituţiilor, indiferent de tipul de proprietate, în cadrul asociaţiilor, societăţilor sau organizaţiilor profesionale, artistice, de cult şi de alte profiluri din ţară şi din străinătate sau sînt fondate de persoane fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 7. Biblioteca de învăţămînt
Biblioteca de învăţămînt funcţionează în subordinea unei instituţii de  învăţămînt, avînd colecţii corespunzătoare programelor de studii  şi funcţia de a sprijini procesul de instruire şi cercetare.
Articolul 8. Biblioteca publică
(1) Biblioteca publică, colecţie enciclopedică ori  instituţie bibliotecară cu o astfel de colecţie, este destinată unui public larg de beneficiari, îndeplinind funcţii de promovare a unui nivel avansat de cultură, civilizare şi instruire a societăţii.
(2) Biblioteca publică funcţionează:
a) ca bibliotecă de stat după principiul teritorial, în fiecare localitate cu tipologia corespunzătoare diviziunii administrativ-teritoriale - sătească, orăşenească, municipală, raională - subordonată autorităţii administraţiei publice locale;
     [Art.8 al.(2), lit.a) modificată prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
b) ca bibliotecă de stat după principiul departamental subordonată ministerului sau departamentului respectiv;
c) ca bibliotecă obştească subordonată conducerii asociaţiilor, societăţilor sau organizaţiilor respective;
d) ca bibliotecă particulară pusă în folosinţă publică de proprietarul ei.
Articolul 9. Sistemul naţional de biblioteci
(1) Sistemul naţional de biblioteci este un ansamblu de reţele de biblioteci şi centre biblioteconomice, organizate după principiul teritorial şi de ramură, fondate şi întreţinute de stat, menite să satisfacă interesele şi cerinţele de informare, instruire şi culturalizare ale societăţii şi subordonate unui organ comun de coordonare.
(2) Sistemul naţional de biblioteci cuprinde:
a) Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;
b) reţeaua bibliotecilor publice din sistemul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
c) reţeaua bibliotecilor de învăţămînt subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
   
[Art.9 al.(2), lit.c) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.9 al.(2), lit.c) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
d) bibliotecile specializate ale ministerelor, departamentelor şi altor structuri guvernamentale şi nonguvernamentale.
(3) Statut de centru biblioteconomic deţine biblioteca principală dintr-o reţea teritorială sau departamentală, abilitată cu funcţii biblioteconomice şi avînd o structură organizatorică corespunzătoare. Statutul, structura şi bugetul centrului biblioteconomic sînt stabilite de fondatorii lui.
Articolul 10. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
(1) Biblioteca Naţională a Republicii Moldova este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
(2) Biblioteca Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) colecţionează, deţine şi pune la dispoziţie utilizatorilor  o colecţie  cît mai completă de ediţii naţionale, publicaţii străine valoroase, manuscrise, materiale audiovizuale şi multimedia etc.;
b) colecţionează, conservă şi pune în valoare colecţia "Moldovica", constituită din publicaţii apărute în ţară şi în străinătate cu referinţă la Republica Moldova, inclusiv lucrări ale autorilor autohtoni apărute în străinătate;
c) monitorizează rezerva naţională de publicaţii;
d) elaborează cataloage naţionale colective;
e) corelează activitatea bibliotecilor publice, asigurîndu-le asistenţa de specialitate;
f) întocmeşte bibliografii fundamentale în diferite domenii;
g) participă la elaborarea "Bibliografiei Naţionale a Moldovei", realizînd compartimentul "Exteriorica";
h) exercită funcţia de centru depozitarium al publicaţiilor O.N.U. şi UNESCO în Republica Moldova;
i) exercită funcţia de centru naţional de schimb de publicaţii.
(3) Funcţionarea Bibliotecii Naţionale este reglementată de statutul ei, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Articolul 11. Biblioteca obştească
Biblioteca obştească este fondată cu titlu de proprietate publică.
Articolul 12. Biblioteca particulară
Biblioteca particulară aparţine unei persoane fizice care are libertatea de a-i determina conţinutul şi de a o pune sau nu în folosinţă publică.
Articolul 13. Constituirea şi desfiinţarea
(1) Bibliotecile de stat se constituie şi se desfiinţează de către fondatori, cu autorizaţia ministerelor şi departamentelor de resort. Fondatorii sînt obligaţi să întreţină biblioteca şi să supervizeze activitatea acesteia în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Colecţiile obşteşti şi particulare pot primi statut de biblioteci şi pot fi puse în folosinţă publică după efectuarea procedurii de legalizare în următoarea consecutivitate: se elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, se obţine avizul centrului biblioteconomic teritorial asupra regulamentului şi gradului de organizare al colecţiei, se aprobă şi se înregistrează regulamentul de către autoritatea administraţiei publice locale. Desfiinţarea acestor tipuri de biblioteci se efectuează în conformitate cu prevederile reglemetare.
Capitolul II
ADMINISTRAREA BIBLIOTECILOR
Articolul 14. Administrarea publică centrală
(1) Ministerele şi departamentele, ca autorităţi de administrare publică centrală a bibliotecilor din subordine, realizează politica statului în domeniul biblioteconomic, controlează modul de respectare a legilor şi a altor acte normative în vigoare, adoptă deciziile de rigoare în cazul încălcării acestora.
(2) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în supravegherea unităţii  naţionale în domeniul biblioteconomic, exercită conducerea şi reglementarea metodologică a activităţii bibliotecilor de toate categoriile şi tipurile.
Articolul 15. Administrarea publică locală
(1) Administrarea publică a bibliotecilor din unităţile administrativ-teritoriale este exercitată de autorităţile administraţiei publice locale, care le asigură baza tehnico-materială, financiară şi organizatorică.
(2) Subdiviziunile pentru cultură ale autorităţilor administraţiei publice locale supraveghează unitatea naţională în activitatea bibliotecilor din teritoriu.
Articolul 16. Consiliul Biblioteconomic Naţional
(1) Consiliul Biblioteconomic Naţional este o structură consultativă ce funcţionează pe lîngă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
(2) Consiliul Biblioteconomic Naţional coordonează şi cooperează activitatea bibliotecilor de toate tipurile. Organizarea, structura, atribuţiile şi competenţele acestui organ sînt stabilite printr-un regulament aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
[Art. 17 - exclus prin LP124-XV din 03.05.2001]
Articolul 18. Personalul
(1) Componenţa numerică a personalului, competent şi pregătit corespunzător pentru fiecare categorie de biblioteci, este stabilită conform  normativelor elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi aprobate de ministerele şi departamentele care au în subordine biblioteci.
(2) Statul asigură  pregătirea cadrelor pentru biblioteci  în instituţii de învăţămînt din ţară şi străinătate, precum şi perfecţionarea lor în centre speciale.
Capitolul III
COLECŢIILE DE BIBLIOTECĂ
Articolul 19. Patrimoniul naţional de publicaţii
(1) Din patrimoniul naţional de publicaţii fac parte lucrările rare,
deosebit de valoroase,careprezintă un interes aparte pentru cultura republicii şi care se află în posesiunea bibliotecilor, altor persoane juridice şi fizice. Patrimoniul naţional de publicaţii este protejat de stat. Schimbul internaţional şi exportul publicaţiilor de patrimoniu este efectuat în strictă conformitate cu regulile stabilite.
(2) În patrimoniul naţional de publicaţii intră:
a) ediţiile bibliofile  de unicat (anticariat) - cărţi editate  pînă la 1850 şi manuscrise;
b) ediţiile dintre 1851şi 1960 care au intrat în istoria literaturii şi culturii naţionale şi universale, precum şi cele de după 1960 avînd o prezentare grafică deosebită sau apărute cu prilejul unor jubilee, tipărituri cu dedicaţiile şi autografele autentice ale autorilor;
c) publicaţiile ce constituie depozitul legal, indiferent de tipul bibliotecii care-l deţine.
(3) Bibliotecilor li se oferă dreptul prioritar de achiziţionare a ediţiilor de patrimoniu, scoase la vînzare în unităţile de anticariat. Aceste ediţii de patrimoniu urmează să fie propuse mai întîi Bibliotecii Naţionale şi după aceea altor persoane juridice şi fizice.
Articolul 20. Exportul de publicaţii
(1) Publicaţiile pasibile de export trec expertiza specialiştilor de la Biblioteca Naţională.
(2) Publicaţiile menţionate la art. 19 alin. (1) şi (2), reţinute de organele vamale ale Republicii Moldova, intră în colecţiile Bibliotecii Naţionale.
    [Art.20 al.(2) în redacţia LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
Articolul 21. Completarea colecţiilor
(1) Completarea  colecţiilor se efectuează  în baza mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat, bugetul local şi din alte surse.
(2) În caz de  ridicare a preţurilor la publicaţii statul garantează majorarea alocaţiilor financiare  pentru completarea colecţiilor din biblioteci.
Articolul 22. Depozitul legal
(1) Depozit legal înseamnă numărul stabilit de exemplare din publicaţiile tipărite în republică pe care agenţii producători sînt obligaţi să le predea Bibliotecii Naţionale şi altor centre biblioteconomice pentru controlul bibliografic naţional şi evidenţa statistică, pentru conservare şi asigurare a securităţii  fondului tezaurizat al repertoriului naţional de publicaţii.
(2) Unităţile editoriale sînt obligate să prezinte gratuit centrelor biblioteconomice  naţionale  exemplare cu  titlu de  depozit  legal  în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Nu fac obiectul depozitului legal cărţile de vizită, ferparele, plicurile de corespondenţă, formularele cu caracter administrativ-contabil (registre, borderouri, chitanţiere, boniere, state de plată, antete), mercantilaje, titlurile de valoare (bancnote, cecuri, timbre, dispoziţii de plată, bilete de bancă), biletele de transport şi de spectacole cultural-sportive, legitimaţiile, actele de identitate şi de stare civilă, filmele documentare şi artistice de lung şi scurt metraj, precum şi copiile tip xerox de pe tipărituri.
Articolul 23. Exemplarele legale de acte oficiale
În vederea asigurării  transparenţei prin accesul beneficiarilor la publicaţiile şi nonpublicaţiile oficiale, autorităţile publice, partidele, formaţiunile obşteşti şi profesionale emitente sînt obligate să transmită Bibliotecii Naţionale cîte un exemplar de acte emise de ele (cu  excepţia celor care constituie secret de stat sau celor de  ordine interioară), pentru a fi înregistrate în Catalogul Actelor Oficiale ale Republicii Moldova.
Articolul 24. Politica editorială şi bibliotecile
Politica editorială  în  Republica Moldova este promovată  în corespundere cu necesităţile de formare a fondurilor sistemului naţional de biblioteci.
Articolul 25. Controlul bibliografic naţional
Controlul bibliografic naţional se efectuează de către Camera Naţională a Cărţii, ale cărei funcţii sînt reglementate de Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială, precum şi de către Biblioteca Naţională, a cărei activitate este  reglementată de prezenta lege.
Articolul 26. Inventarierea colecţiilor de bibliotecă
Inventarierea colecţiilor de bibliotecă se face  periodic, în conformitate cu regulamentele elaborate şi  aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Articolul 27. Gestiunea colecţiilor de bibliotecă
Colecţiile de bibliotecă fac parte din patrimoniul naţional, indiferent de apartenenţa lor. Fondatorii şi administraţia tuturor tipurilor de bibliotecă sînt obligaţi să asigure gestiunea colecţiilor şi să prezinte organelor competente situaţii statistice, în modul stabilit.
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE BENEFICIARULUI
Articolul 28. Accesibilitatea publicaţiilor
Statul garantează oricărui beneficiar accesul la toate genurile de publicaţii intrate în biblioteci, inclusiv la nonpublicaţii şi la acte oficiale, conform convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Utilizatorii  pot beneficia în bibliotecă şi de servicii contra plată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 29. Dreptul la condiţii optime de lucru
Fondatorii şi  administraţia  bibliotecii sînt obligaţi să asigure beneficiarului condiţii optime de lucru în incinta ei.
Articolul 30. Obligaţiuni
Beneficiarul este obligat să respecte regulamentul de ordine interioară al bibliotecii şi regulile privind integritatea publicaţiilor împrumutate.
Capitolul V
BAZA ECONOMICĂ A BIBLIOTECILOR
    Articolul 31. Asigurarea financiară a bibliotecilor
    Fondatorii asigură bibliotecilor resursele necesare pentru funcționarea lor la nivelul tehnologiilor moderne. În bugetul de stat și în bugetele locale, anual, vor fi prevăzute alocații bugetare pentru dezvoltarea bibliotecilor ai căror fondatori sînt autoritățile publice.
[Art.31 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
Articolul 32. Sponsorizarea
Statul asigură condiţii avantajoase persoanelor fizice şi juridice care sponsorizează anumite programe sau direcţii de activitate bibliotecară şi care subvenţionează achiziţionarea de publicaţii, de utilaje şi de alte atribute necesare bunei funcţionări a bibliotecilor. Sponsorizarea şi înlesnirile de care beneficiază sponsorii  sînt reglementate de legislaţia în vigoare.
Articolul 33. Prestarea de servicii plătite
(1) Biblioteca poate percepe contravaloarea unor servicii prestate de ea, în condiţiile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe în cazul în care:
a) produsul final rămîne  în posesiunea beneficiarului  (fotocopii, microfilme, reproduceri xerox, înregistrări pe bandă magnetică şi altele asemenea);
b) execută, la solicitarea beneficiarului, servicii tarificate peste îndatoririle sale reglementare;
c) oferă informaţii despre brevete, standarde, alte publicaţii din anumite domenii sau prestează servicii informaţionale pe bază de contracte, în care se stipulează dreptul la o parte din beneficiu obţinut prin aplicarea inovaţiilor descrise în publicaţii;
d) practică activităţi comerciale (vînzarea publicaţiilor pasibile casării, materialelor editate de biblioteci etc.) care nu  prejudiciază statutul social de bibliotecă şi nu contravin legislaţiei în vigoare.
(2) Biblioteca poate fonda unităţi producătoare şi comerciale (tipografii, centre de difuzare a cărţilor, ateliere de legătorie şi de confecţionare a utilajului specific etc.) pentru a-şi  facilita asigurarea cu publicaţii, documente, tipizate şi utilaje, mobilier şi altele asemenea, necesare activităţii de achiziţionare, de organizare şi gestionare a colecţiilor şi promovării acestora în mase.
[Art.33 al.(3) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
Articolul 34. Trimiteri poştale
Trimiterile poştale pentru schimbul internaţional de publicaţii şi împrumutul interbibliotecar se efectuează în baza legislaţiei naţionale şi internaţionale în vigoare.
Capitolul VI
RESPONSABILITATEA
Articolul 35. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                          cu privire la biblioteci
Încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci atrage după sine răspundere disciplinară, materială, civilă, administrativă, penală şi se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
Articolul 36. Subiectul colaborării internaţionale
Colaborarea internaţională este efectuată de centrele biblioteconomice care stabilesc relaţii cu organizaţii similare din alte ţări în baza acordurilor încheiate de Republica Moldova.
Articolul 37. Domeniile colaborării internaţionale
Schimbul de publicaţii, serviciile informaţionale, activitatea reţelei  internaţionale de biblioteci constituie domenii ale colaborării internaţionale.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 16 noiembrie 1994.
    Nr. 286-XIII.