OMAIPM83/2000
ID intern unic:  313346
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI PRELUCRATOARE
ORDIN Nr. 83
din  13.04.2000
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 285
    MODIFICAT
    OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059


    În temeiul articolelor 8 şi 9 din Legea privind activitatea veterinară nr. 1538 - XII din 23.06.93, precum şi al prevederilor Regulamentului Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare
ORDON:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare şi procedura de autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţii supuse controlului veterinar şi privind aprobarea practicării activităţii de export cu produse de origine animală şi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar, conform anexei.
    2. Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare vor întreprinde măsuri de instruire a personalului serviciilor sanitare veterinare de stat judeţene, ale UTA Găgăuzia (Gagauz - Yeri) şi a municipiului Chişinău, în vederea aplicării prevederilor prezentului ordin.
    3. Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat şi serviciile sanitare veterinare de stat judeţene, ale UTA Găgăuzia (Gagauz - Yeri) şi a municipiului Chişinău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară cu privire la eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi la aprobarea practicării activităţii de export cu produse de origine animală şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat (V. Bahău).
    6. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE                                   Ion RUSSU

    Chişinău, 13 aprilie 2000.
    Nr. 83.

Anexa nr. 1
la ordinul nr. 84 din 13.04.2000

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile sanitare veterinare şi procedura de autorizare
sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar
veterinar şi privind aprobarea efectuării activităţii de export
cu produse
de origine animală şi cu alte produse supuse controlului
sanitar veterinar
I. Definiţii
    Art. 1.- În sensul prezentei norme sanitare veterinare se înţelege prin:
    1. Administraţia veterinară centrală - Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat a Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, care are competenţa asupra teritoriului ţării în domeniul sanitar veterinar, notifică bolile animalelor, asigură, monitorizează şi controlează punerea în aplicare a normelor şi măsurilor sanitare veterinare.
    2. Autoritate sanitară veterinară de stat - serviciul veterinar de stat direct responsabil de aplicarea măsurilor zoosanitare.
    3. Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare - documentul oficial emis de autoritatea veterinară de stat în baza căruia pot funcţiona unităţile supuse controlului sanitar veterinar.
    4. Unităţi supuse controlului sanitar veterinar - unităţile care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse de origine animală, precum şi unităţile care asigură fluxul tehnologic pentru creşterea, producţia şi reproducţia animalelor, peştilor, albinelor şi viermilor de mătase, unităţi care produc, depozitează şi comercializează produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar, unităţi care produc, depozitează, comercializează nutreţuri combinate, unităţi care asigură asistenţă veterinară, laboratoare veterinare.  
II. Autorizare sanitară veterinară de funcţionare
    Art. 2. - Unităţile supuse controlului sanitar veterinar pot funcţiona numai dacă sînt autorizate de autoritatea sanitară veterinară de stat.
    Art. 3. - Conducerile unităţilor supuse controlului sanitar veterinar au obligaţia de a solicita autorităţii sanitare veterinare de stat emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare pentru obiectivele proprii la înfiinţarea acestora, precizînd fiecare activitate pentru care se solicită autorizare.
    Pentru orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, pentru modernizări, extinderi sau pentru schimbarea profilului de activitate se impune solicitarea emiterii unor noi autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare.
    Art. 4. - În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare, unităţile supuse controlului sanitar veterinar depun la serviciile sanitare veterinare de stat judeţene, ale U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi a mun. Chişinău, dosarul pentru autorizare care cuprinde:
    - cerere-tip, model prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară,
    - copii de pe următoarele documente: codul fiscal, actul de proprietate sau contractul de închiriere pentru spaţiu, schiţa tehnică a unităţii cu indicarea fluxului tehnologic, contractul de muncă sau de colaborare cu un medic veterinar autorizat în condiţiile legii.
    La depunerea dosarului în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare solicitantul va prezenta şi originalul documentelor pentru conformitatea copiilor cu originalul.
    [Art.4 modificat prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
    Art. 5. - Serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău, prin serviciul de specialitate, verifică legalitatea documentaţiei depuse şi o trimite în termen de 5 zile medicului veterinar de stat competent în a cărui rază de activitate se află unitatea.
    Art. 6. - Medicul veterinar de stat competent teritorial verifică unitatea în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la:
    - amplasarea obiectivului, vecinătăţii;
    - caracteristicile constructive - materiale de construcţie, sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare, staţii de epurare;
    - condiţiile de microclimat - ventilaţie, temperatură, umiditate, luminozitate ş.a.;
    - fluxul tehnologic, dotarea tehnică cu utilaje, circulaţia materiilor prime şi a produselor finite, spaţii pentru produse comestibile şi necomestibile, capacitatea de producţie, depozitare, conservare şi de desfacere a produselor finite şi asigurarea lanţului frigorific;
    - dotarea cu aparatură de măsură, control şi cu sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.;
    - funcţionarea filtrelor şi a grupurilor sanitare veterinare;
    - spaţiile pentru depozitarea ambalajelor şi containerelor pentru depozitarea produselor sechestrate sau confiscate, spaţiile pentru substanţele toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim;
    - sistemul de evaluare a produselor confiscate, deşeurilor, ambalajelor şi a altor materiale nefolosibile;
    - dotarea cu echipamente şi cu materiale pentru dezinfecţie, combaterea insectelor şi a rozătoarelor în spaţiile din incinta şi din afara unităţii;
    - starea tehnică şi igienică a mijloacelor de transport destinate circulaţiei produselor de origine animală, a animalelor, produselor de uz veterinar, asigurarea lanţului frigorific, amenajarea spaţiului pentru spălat şi dezinfecţie;
    - organizarea şi funcţionarea laboratorului uzinal, dotarea şi încadrarea cu personal, atestarea acestuia;
    - elaborarea şi aplicarea programelor în conformitate cu procedurile operaţionale standard de sanitaţie şi analiza riscului şi punctele critice de control în unităţi şi a regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP) la producătorii de produse farmaceutice veterinare şi de alte produse de uz veterinar;
    - asigurarea permanentă a asistenţei sanitare veterinare în unitate;
    - încadrarea cu personal cu pregătire adecvată activităţii care urmează a fi desfăşurată şi corespunzător din punct de vedere al stării de sănătate etc.
    Art. 7. - Medicul veterinar de stat competent teritorial, pe baza actului verificării unităţii, întocmeşte referatul tehnic conform modelului prezentat în anexa nr. 2, în care propune, după caz, autorizarea sau neautorizarea acesteia. Referatul tehnic se înaintează la serviciului sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz- Yeri) şi al mun. Chişinău în termen de 15 zile de la primirea documentaţiei.
    Referatul tehnic prin care se propune neautorizarea va fi motivat, indicînd acele condiţii pe care unitatea supusă autorizării nu le îndeplineşte.
    Art.8. - Serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău, prin Serviciul Sanitar Veterinar Principal de Stat, Serviciul sanitar şi sănătatea animalelor al Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, în raport cu natura unităţii, analizează referatul tehnic transmis de medicul veterinar de stat competent teritorial şi în funcţie de complexitatea activităţii pentru care s-a solicitat autorizarea, verifică în teritoriu condiţiile sanitare veterinare.
    Inspectorul de specialitate din cadrul serviciului sanitar şi, sănătatea animalelor care a verificat referatul tehnic şi, după caz, obiectivul pentru care se solicită autorizarea, completează autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare în 3 exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. Tipurile de unităţi şi de activităţi pentru care se emit autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare sînt prevăzute în anexa nr. 4.
    Al treilea exemplar al autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare se contrasemnează de inspectorul de specialitate care a întocmit şi, în funcţie de natura unităţii, şeful Serviciului antiepizootic şi, asistenţă sanitară veterinară, după caz.
Şeful Serviciului sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău semnează autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare care se înmînează solicitantului sub semnătură, numai după ce acesta face dovada că a achitat contravaloarea tarifului de avizare stabilit.
    Art. 9. - În situaţia în care se constată că unitatea care a solicitat autorizarea nu îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi mun. Chişinău, pe baza referatului tehnic, întocmit de medicul veterinar de stat competent teritorial, comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile, motivele pentru care unitatea respectivă nu poate fi autorizată.
    Art. 10. - Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare se avizează anual potrivit obiectului de activitate, conform specificaţiilor cuprinse în anexa nr.5 din tariful stabilit.
    Art. 11. - În situaţia în care unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare pentru care a fost autorizată, Serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău retrage autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare prin emiterea ordonanţei privind interzicerea funcţionării unităţilor supuse controlului sanitar veterinar, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
    Ordonanţa privind interzicerea funcţionării unei unităţi se emite pe baza referatului tehnic întocmit de către medicul veterinar de stat competent teritorial.
    Ordonanţa privind interzicerea funcţionării unei unităţi se întocmeşte în 3 exemplare de inspectorul veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău.
    Art. 12. - Administraţia veterinară centrală eliberează autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare pentru:
    - unităţi ce efectuează operaţiuni de export-import cu produse şi materii prime de origine animală;
    - institute de cercetare, creştere şi reproducţie zootehnică, unităţi de selecţie şi hibridare a animalelor;
    - fabrici de medicamente, produse biologice şi alte produse de uz veterinar;
    - fabrici de premixuri şi aditivi furajeri;
    - laboratoare sanitare veterinare centrale.
    Art. 13. - Centrul Republican pentru Diagnostică Veterinară din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare emite autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare pentru unităţile care execută operaţiuni de dezinfecţie la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
    Art.14. - Centrul Republican pentru Diagnostică Veterinară emite autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare pentru laboratorul sanitar veterinar de stat din cadrul Serviciului sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Găgăuz- Yeri) şi al mun. Chişinău.
    Art. 15. - Eliberarea autorizaţiilor sanitare veterinare de funcţionare se face cu respectarea prevederilor normelor sanitare veterinare în vigoare şi acelor stabilite prin convenţii, acorduri şi alte reglementări internaţionale.
    Art. 16. - În termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei norme sanitare veterinare, autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi pierd valabilitatea.
    Serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz- Yeri) şi al mun. Chişinău au obligaţia ca în termen de un an, prevăzut în alin. 1 să verifice condiţiile sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor respective şi să emită autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    Art.17.- Tarifele privind emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare pentru unităţile supuse controlului sanitar veterinar se stabilesc conform tarifelor aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi Ministerul Finanţelor.
III. Aprobare pentru efectuarea activităţii de export
cu produse de origine animală

    Art. 18. - Unităţile care au activitate de export cu produse de origine animală vor solicita în scris Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat aprobare pentru efectuarea acestor activităţi, depunînd dosarul care va cuprinde următoarele documente:
    - cererea, în care se precizează activitatea pentru care se solicită aprobarea şi relaţia de export vizată de Serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz- Yeri) şi al mun. Chişinău;
    - copii de pe următoarele documente: codul fiscal, actul de proprietate sau contractul de închiriere pentru spaţiu, proiectul de amplasare, construcţie şi dotare a unităţii pentru care se solicită autorizarea.
    La depunerea documentaţiei în vederea obţinerii aprobării pentru efectuarea de activităţi de export cu produse de origine animală, solicitantul va prezenta şi originalul documentelor de mai sus pentru conformitatea copiilor cu originalul.
    [Art.18 modificat prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
    Art. 19. - Aprobarea pentru efectuarea de activităţi de export cu produse de origine animală se face în baza evaluării condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor, în conformitate cu normele sanitare veterinare în vigoare, cu prevederile convenţiilor şi acordurilor privind colaborarea în domeniul medicinei veterinare şi cu alte reglementări internaţionale.
    Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare analizează legalitatea documentaţiei şi verifică modul în care unitatea de producţie are asigurate condiţiile sanitare veterinare.
    În baza rezultatului verificării, inspectorul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat întocmeşte referatul tehnic cu propunerea de aprobare a efectuării de activităţi de export cu produse de origine animală a unităţii respective, pe care îl prezintă conducerii acesteia.
    Unităţile care nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare nu sînt aprobate pentru efectuarea de activităţi de export. Inspectorul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat menţionează în referatul tehnic motivele justificate.
    Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare pentru export Administraţia veterinară centrală stabileşte numărul sub care unitatea poate efectua această activitate şi o înscrie în lista cuprinzînd unităţile aprobate pentru efectuarea de activităţi de export cu produse de origine animală.
    Art. 20. - Exportul produselor de origine animală se poate efectua numai din unităţi care au fost aprobate pentru efectuarea de activităţi de export cu produse de origine animală întocmită de către Administraţia veterinară centrală.
    Art. 21. - Asistenţa sanitară veterinară în unităţile aprobate pentru efectuarea activităţii de export cu produse de origine animală se asigură prin formaţii sanitare veterinare abilitate, încadrate de unitate cu personal de specialitate în conformitate cu prevederile legale.
    Controlul sanitar veterinar al unităţilor aprobate pentru efectuarea de activităţi de export cu produse de origine animală se asigură de medicul veterinar de stat.
    Art. 22. - Îndrumarea tehnică şi verificarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare a unităţii aprobate pentru efectuarea activităţii de export cu produse de origine animală se fac lunar de către serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău şi Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, atunci cînd situaţia impune.
    Serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău, au obligaţia să notifice Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat orice situaţie necorespunzătoare apărută în unităţile aprobate.
    Art. 23. - În cazul în care inspectorii de specialitate din cadrul serviciului sanitar veterinar de stat judeţean, al UTA Găgăuzia (Gagauz- Yeri) şi al mun. Chişinău, constată că unitatea care a fost aprobată pentru efectuarea unor activităţi de export cu produse de origine animală nu mai îndeplineşte condiţile sanitare veterinare de funcţionare, întocmesc referatul tehnic în acest sens. În baza acestuia, şeful serviciului sanitar veterinar teritorial propune Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat retragerea aprobării privind efectuarea activităţii de export, eliminarea unităţii din lista cuprinzînd unităţile aprobate pentru efectuarea activităţilor de export cu produse de origine animală şi comunicarea acestei situaţii factorilor interesaţi.
    Decizia de retragere a aprobării prin efectuarea unor activităţi de export cu produse de origine animală, luată de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, se comunică serviciului sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz- Yeri) şi al mun. Chişinău, unităţii căreia i s-a interzis efectuarea unor astfel de activităţi, serviciului sanitar veterinar central din ţările importatoare şi altor factori interesaţi.
    Art. 24. - Unităţile cărora li s-a retras aprobarea privind efectuarea de activităţi de export cu produse de origine animală pot solicita, în scris, Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat reluarea activităţii pentru export, numai după remedierea deficienţelor şi după asigurarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare conform prevederilor legale, confirmate printr-o notă întocmită de inspectorul de specialitate din Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat şi de serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz- Yeri) şi al mun. Chişinău.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3