OMAIPM84/2000
ID intern unic:  313347
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI PRELUCRATOARE
ORDIN Nr. 84
din  13.04.2000
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 286
MODIFICAT
    OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059


    În scopul asigurării protecţiei indemnităţii teritoriului republicii şi a sănătăţii publice în baza prevederilor Legii privind activitatea veterinară nr. 1538-XII din 23.06.93 şi ale Regulamentului Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare
ORDON:
1.  Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animală, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică, conform anexei.
2.  Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat vor întreprinde măsuri de instruire a personalului din cadrul serviciilor sanitare veterinare de stat judeţene, al UTA Găgăuzia (Gagauz - Yeri) şi al municipiului Chişinău, în vederea aplicării prevederilor prezentului ordin.
3.  Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat şi serviciile sanitare veterinare de stat judeţene, al UTA Găgăuzia (Gagauz - Yeri) şi al municipiului Chişinău vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.
4.  Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat (V. Bahău).
5.  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE                                   Ion RUSSU

    Chişinău, 13 aprilie 2000.
    Nr. 84.
Anexa nr. 1
la ordinul nr. 84 din 13.04.2000
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinară
a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse
de origine animală, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa
starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică
I. Definiţii
În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se înţelege prin:
* animale - toate mamiferele (cu excepţia celor marine), păsările domestice şi sălbatice, peştii, batracienii, moluştele, crustaceele, gasteropodele, albinele, viermii de mătase;
* produse de origine animală comestibile - produse care se obţin de la mamifere şi păsări domestice şi sălbatice, precum şi de la peşti batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee, albine, destinate consumului uman;
* produse de origine animală necomestibile - produsele care se obţin de la mamifere şi păsări domestice şi sălbatice, precum şi de la peşti, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee, albine şi viermi de mătase, care se folosesc în scopuri industriale, farmaceutice şi agricole;
* alte produse de origine animală - orice produs care se obţine de la mamifere şi păsări domestice sau sălbatice, peşti, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee, albine şi viermi de mătase, folosit în alte scopuri decît cele alimentare, la hrana animalelor sau în scopuri industriale;
* furaje - materie primă ca atare, cele semipreparate şi produsele finite din acestea, care se folosesc în hrana animalelor;
* materii prime furajere - diferite produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, preparate sau conservate sau derivatele lor de transformare industrială, precum şi substanţele organice şi anorganice, conţinînd sau nu aditivi, şi care sînt destinate a fi utilizate pentru furajarea animalelor pe cale orală fie direct, fie după transformare, pentru prepararea hranei concentrate pentru animale sau sub formă de preamestecuri;
* hrană concentrată - amestecuri de materii prime pentru alimentaţia animalelor, sub formă de prelucrare finită ca alimente complete sau alimente complementare, conţinînd sau nu aditivi;
* alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică - aditivi furajeri, hormoni, premixuri, medicamente, produse biologice, cosmetice şi produse impregnate de uz veterinar, insecticide, raticide, dezinfectanţi, compuşi chimici utilizaţi pentru prepararea hranei, fibrele vegetale, membranele artificiale, ambalajele corespunzătoare, aromele, ingredientele etc.;
* solicitant - agenţii economici, persoane fizice sau juridice, care solicită eliberarea avizului sanitar veterinar pentru efectuarea importului, exportului şi tranzitului de animale, produse şi subproduse de origine animală, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică;
* autoritate veterinară de stat - serviciul veterinar responsabil cu aplicarea măsurilor zoosanitare;
* aviz sanitar veterinar de import sau export şi tranzit - documentul oficial emis de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, în baza căruia se efectuează importul, exportul de animale, de produse şi subproduse de origine animală, de furaje şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică;
* certificat sanitar veterinar internaţional - certificatul stabilit de către un veterinar oficial, care atestă că produsele de origine animală destinate alimentaţiei umane sînt conforme normelor internaţionale în vigoare privind igiena veterinară a produselor alimentare şi/sau sănătatea animală;
* ţara exportatoare - ţara din care sînt expediate cu destinaţie spre o altă ţară animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică;
* ţara importatoare - ţara de destinaţie către care se efectuează expediţii de animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică;
* ţara de tranzit - ţara care este traversată sau în care se face numai escală la un punct de frontieră cu animale, cu produse de origine animală, furaje şi cu alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică;
* certificat de abilitare - documentul oficial emis de către administraţia veterinară centrală, în baza căruia solicitanţii sînt abilitaţi să efectueze importul unor produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, stabilite în condiţiile legii;
* lot de animale - un număr de animale de aceeaşi specie şi categorie, cu aceeaşi origine şi acelaşi statut de sănătate, încărcate în acelaşi mijloc de transport, înscrise în acelaşi certificat veterinar, pentru aceeaşi ţară de destinaţie;
* fermă de carantină - clădire, ansamblu de clădiri amenajate corespunzător, în care sînt ţinute animale în condiţii de izolare completă, fără contact direct sau indirect cu alte animale cu statut diferit de sănătate, cu scopul de a fi supuse unei observaţii de durată variabilă şi unor examene de control şi confirmarea stării lor de sănătate de către serviciul veterinar de stat teritorial;
* lot de produse de origine animală - cantitatea de produse din acelaşi asortiment, cu aceeaşi origine fabricate în aceleaşi condiţii, din acelaşi mijloc de transport;
* punct de frontieră - orice aeroport internaţional, orice port, orice punct feroviar sau rutier, deschis traficului internaţional.
II. Dispoziţii generale
1. Importul, exportul şi tranzitul de animale, de produse şi subproduse de origine animală, de furaje şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate publică se efectuează numai în condiţiile sanitare veterinare stabilite de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare.
2. Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat vor comunica Serviciilor Sanitare Veterinare de Stat judeţene, al UTA Găgăuzia (Gagauz - Yeri) şi al mun.Chişinău, condiţiile sanitare veterinare şi orice alte reglementări interne şi internaţionale referitoare la importul şi exportul încărcăturilor supuse controlului sanitar veterinar de stat.
3. La solicitarea agenţilor economici, în baza condiţiilor sanitare veterinare stabilite de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, eliberează în condiţiile legii avizul sanitar veterinar de import sau de export încărcăturilor supuse controlului sanitar veterinar de stat.
4. Agenţii economici au obligaţia de a solicita, în scris, date privind condiţiile sanitare veterinare în care se poate realiza importul sau exportul, înainte de încheierea contractelor cu partenerii interni sau externi.
5. Importul de produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, stabilite în condiţiile legii, se efectuează numai cu abilitarea prealabilă a solicitanţilor, persoane fizice sau juridice, şi cu emiterea acordului de import în condiţiile sanitare veterinare stabilite de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat. Certificatul de abilitate şi acordul sînt eliberate de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare.
6.Tranzitul de animale se efectuează numai cu avizul sanitar veterinar emis de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare.
7. Tranzitul cu încărcături supuse controlului sanitar veterinar de stat, furaje şi cu alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică se efectuează în baza certificatelor sanitare veterinare eliberate pentru fiecare transport de către un medic veterinar oficial din ţara de origine.
În situaţia în care tranzitul produselor şi subproduselor de origine animală se efectuează cu descărcarea temporară pe teritoriul ţării, Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare stabilesc condiţiile sanitare veterinare şi avizează efectuarea acestor operaţiuni.
III. Obligaţiile agenţilor economici, persoane fizice şi juridice,
care derulează operaţiuni de import, export şi tranzit de animale,
produse, subproduse de origine animală, furaje şi alte materii care
pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică
1. Pentru efectuarea operaţiunilor de import sau de export ale încărcăturilor supuse controlului sanitar veterinar de stat agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, depun la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat următoarele documente:
a) pentru importul de animale de reproducţie şi ouă de incubaţie:
- cerere-tip, conform anexei nr.1 la prezenta normă sanitară veterinară;
- copie de pe codul fiscal;
- contractul cu ferma de carantină, din care să rezulte că sînt asigurate condiţii de întreţinere, furajare şi de exploatare a animalelor în perioada de carantină;
- avizul serviciului sanitar veterinar de stat în a cărui rază teritorială este situată ferma de carantină;
    [Pct.1 lit.a) modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
b) pentru importul de animale de producţie:
-cerere-tip, conform anexei nr. 2 la prezenta normă sanitară;
- copie de pe codul fiscal;
- contractul cu ferma de carantină, din care să rezulte că sînt asigurate condiţiile de întreţinere, furajare şi exploatare a animalelor în perioada de carantină;
- copie de pe autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a fermei de carantină;
- avizul Serviciului Sanitar Veterinar de Stat în a cărui rază teritorială este situată ferma de carantină;
- copie de pe autorizaţia veterinară de funcţionare a fermei de carantină;
- avizul Direcţiei Generale Zootehnie, Selecţie şi Reproducţie;
    [Pct.1 lit.b) modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
c) pentru importul de animale pentru tăiere:
- cerere-tip, conform anexei nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară;
- copie de pe codul fiscal al unităţii comerciale;
- copie de pe contractul încheiat între exportator şi importator;
- copie de pe contractul încheiat de importator cu abatorul prestator de servicii;
    [Pct.1 lit.c) modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
d) pentru importul de produse şi subproduse de origine animală:
- cerere-tip, conform anexei nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;
- copie de pe codul fiscal constitutiv al unităţii comerciale;
- copie de pe contractul de închiriere, încheiat cu unitatea de depozitare sau de procesare pentru produsele importate;
- copie de pe autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a unităţii de depozitare sau de procesare; fişa tehnică a produselor prelucrate, emisă de producător, care trebuie să precizeze compoziţia, parametrii fizico-chimici şi microbiologici pentru fiecare sortiment de produs, conform înregistrării produsului în ţara de origine;
    [Pct.1 lit.d) modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
e) pentru importul de furaje, de materii prime furajere, de hrană pentru animale de companie şi animale exotice, de lapte-praf furajer, de momeală de pescuit, de bumbac, de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică:
- cerere-tip, conform anexei nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară;
- copie de pe certificatul de înregistrare şi de pe codul fiscal al unităţii comerciale;
- fişa tehnică a produsului, emisă de producător, după caz, în care trebuie să se precizeze compoziţia privind originea proteinei, specia de la care provine proteina, ţara de origine a acesteia şi parametrii fizico-chimici;
- copie de pe autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a unităţii care prelucrează sau care depozitează produsele menţionate;
f) pentru exportul de animale:
- cerere-tip, conform anexei nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară;
- copia de pe certificatul de înregistrare şi de pe înregistrarea fiscală;
certificatul de adeverire a proprietăţii şi sănătăţii animalelor;
- tabelele, în original, cu individualizarea animalelor;
- copia de pe autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a fermei de carantină;
g) pentru exportul de produse şi subproduse de origine animală:
- cerere-tip, conform anexei nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinară;
- copie de pe certificatul de înregistrate şi de pe codul fiscal al societăţii comerciale;
- contractul cu unitatea de la care urmează a se efectua exportul, după caz.
2. Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, depun şi înregistrează documentaţia prevăzută la p. l. la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat.
3. Agenţii economici, persoanele fizice sau juridice, au obligaţia de a prezenta avizul sanitar veterinar de import sau export, în original şi în copie, la:
a) circumscripţia sanitară veterinară în a cărei rază teritorială se află ferma de carantină, unitatea de la care se livrează produsele de origine animală, depozitul sau unitatea de prelucrare pentru produsele de origine animală importate;
b) la serviciile sanitare veterinare de la punctele de trecere a frontierei, prin care se derulează operaţiunea de import sau export.
4. Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, care au obţinut de la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat avizul sanitar veterinar pentru importul de mărfuri supuse controlului veterinar de stat transmit modelul de certificat sanitar veterinar de import furnizorului din ţara exportatoare.
5. La depunerea dosarului în vederea obţinerii avizului sanitar veterinar de import sau de export, agentul economic va prezenta şi originalul documentelor pentru a se confirma conformitatea copiilor cu acesta.
IV. Obligaţiile medicilor veterinari de stat din cadrul circumscripţiilor
sanitare veterinare teritoriale şi al inspectorilor veterinari la frontieră
şi transport
1. Medicii veterinari de stat din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare în/şi din a căror rază teritorială se efectuează importul sau exportul de animale, de produse şi subproduse de origine animală, de furaje şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică au obligaţia să verifice următoarele documente:
a) la importul de animale de reproducţie şi de producţie:
- documentele sanitare veterinare însoţitoare, în original;
- starea clinică şi de întreţinere a animalelor la debarcarea în ferma de carantină;
- avizul sanitar veterinar de import.
Medicii veterinari de stat din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare în a căror rază teritorială se efectuează importul de animale stabilesc, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, perioada de carantină profilactică obligatorie şi protocolul sanitar veterinar;
b) la importul de animale pentru tăiere:
- avizul sanitar veterinar de import;
- documentele sanitare veterinare însoţitoare, în original;
- starea clinică şi întreţinerea animalelor la debarcare în unitatea de tăiere. Medicii veterinari de stat din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare în a căror rază teritorială se efectuează importul de animale întocmesc şi urmăresc, împreună cu delegatul serviciului sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun.Chişinău, aplicarea protocolului sanitar veterinar pentru tăierea animalelor, şi, după caz, modul de valorificare a acestora;
c) la importul de produse de origine animală:
- avizul sanitar veterinar de import;
- documentele însoţitoare şi concordanţa acestora cu lotul de produse;
- etichetele, marcajele, integritatea ambalajelor şi a produselor, starea termica a acestora etc. Medicul veterinar de stat recoltează probe pentru examenul de laborator, conform prevederilor legale în vigoare;
d) la importul de furaje, de materii prime furajere, de hrană pentru animalele de companie şi animale exotice, de lapte-praf furajer, de momeli de pescuit, de bumbac etc.:
- documentele sanitare veterinare însoţitoare, în original;
- fişa tehnică a produsului, emisă de producător, după caz, care trebuie să precizeze compoziţia, originea şi specia de la care provine proteina, ţara de origine a acesteia, parametrii fizico-chimici etc.;
- autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a unităţii care prelucrează sau care depozitează produsele de origine animală importate;
e) la exportul de produse şi subproduse de origine animală, de furaje etc.:
- avizul sanitar veterinar de export;
- loturile de produse care fac obiectul exportului.
Medicul veterinar de stat emite certificatul sanitar veterinar internaţional numai pentru loturile de produse pentru care buletinele de analiză oficiale atestă îndeplinirea cerinţelor stabilite prin convenţii, acorduri, prin alte reglementări sanitare veterinare internaţionale etc.
Medicii veterinari de la punctele de trecere a frontierei prin care se derulează operaţiunile de import-export de animale, de produse, de subproduse de origine animală, de furaje şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică efectuează controlul de frontieră şi verifică:
a) la exportul de animale:
- dosarul de export;
- certificatul sanitar veterinar de sănătate şi de transport internaţional;
- avizul sanitar veterinar de export, în original, eliberat de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat;
- starea mijloacelor de transport şi condiţiile de transport;
b) la exportul de produse şi subproduse de origine animală:
- documentele care atestă originea produselor;
- documentele sanitare veterinare, în original, prenotificarea acestora de către medicii veterinari de stat de pe lîngă unităţile exportatoare, pentru produsele destinate statelor membre ale Uniunii Europene;
- avizul sanitar veterinar de export;
- starea mijloacelor de transport şi condiţiile de transport.
V. Procedura eliberării avizului sanitar veterinar
1. Şeful Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspec-to-ra-tul Veterinar de Stat stabilesc, prin decizie, specialiştii din cadrul direcţiei cu atribuţii de verificare a documentelor şi de emitere a avizelor sanitare veterinare de import şi de export pentru animale, produse şi subproduse de origine animală, furaje şi pentru alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică.
2. Specialiştii desemnaţi verifică documentaţia înregistrată la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, exactitatea datelor înscrise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în normele sanitare veterinare cu privire la operaţiunile de import şi de export, după care întocmesc avizele sanitare veterinare de import şi/sau de export, pe care le prezintă spre aprobare şefului Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat.
Înainte de întocmirea avizelor sanitare veterinare, specialiştii Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat verifică următoarele documente:
a) pentru importul de animale de reproducţie:
- confirmarea, solicitată Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, asupra situaţiei epizootice a ţării din care se intenţionează efectuarea importului;
- autorizaţia sanitară veterinară a fermei de carantină;
- contractul încheiat de agentul economic importator cu ferma de carantină, care trebuie să garanteze asigurarea condiţiilor de furajare şi de exploatare a animalelor pentru perioada de carantină;
b) pentru importul de animale de tăiere:
- confirmarea, solicitată Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, asupra situaţiei epizootice a ţării din care se intenţionează efectuarea importului;
- autorizaţia sanitara veterinară de funcţionare a unităţii de tăiere;
- contractul încheiat de agentul economic importator cu unitatea de tăiere a animalelor;
c) pentru importul de produse şi subproduse de origine animală:
- confirmarea, solicitată Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, asupra situaţiei epizootice a ţării din care se intenţionează efectuarea importului;
- confruntă lista unităţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene şi, după caz, a celor autorizate de către ţara exportatoare pentru identificarea unităţilor de la care se intenţionează efectuarea importului;
- verifică dacă parametrii înscrişi în fişa tehnică ce însoţeşte produsul sînt în concordanţă cu reglementările legale naţionale în vigoare;
- autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor de depozitare sau de procesare.
Specialiştii desemnaţi din cadrul Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat transmit agentului economic solicitant, împreună cu avizul sanitar veterinar de import, şi modelul de certificat sanitar veterinar care trebuie să însoţească lotul de produse ce fac obiectul importului şi îi fac cunoscut că acesta urmează a fi semnat şi parafat de către un veterinar oficial de pe lîngă unitatea producătoare de origine sau de pe lîngă altă autoritate veterinară competentă;
d) pentru exportul de produse şi subproduse de origine animală:
- provenienţa produselor numai de la unităţile înscrise în lista oficială privind unităţile care pot efectua operaţiuni de export de produse şi de subproduse de origine animală şi de alte produse şi materii supuse controlului sanitar veterinar, întocmită de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat;
- îndeplinirea altor cerinţe stabilite prin alte reglementări.
3. Specialiştii cu atribuţii privind emiterea avizelor sanitare veterinare din cadrul Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat eliberează, sub semnătură, solicitantului avizul sanitar veterinar de import sau de export.
4. În cazul în care nu sînt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import sau de export, serviciul sanitar veterinar principal de stat comunică agentului economic, în termen legal, această situaţie.
VI. Obligaţiile agenţilor economici care solicită avizul sanitar
veterinar
pentru tranzitul încărcăturilor supuse controlului
sanitar veterinar de stat
Pentru efectuarea operaţiunilor de tranzit încărcăturilor supuse controlului sanitar veterinar de stat agenţii economici, persoane fizice sau juridice, depun la Direcţia Generală Medicină Veterinară următoarele documente:
a) pentru animale:
- cererea prin care solicită tranzitul din ţara de origine, în care se specifică: numărul de animale, specia, mijlocul de transport (auto, feroviar, naval, aerian), punctul de trecere a frontierei la intrarea şi la ieşirea din ţară, ţara de destinaţie etc.;
b) pentru produse şi subproduse de origine animală şi pentru alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică:
- cererea prin care solicită tranzitul de produse şi de subproduse de origine animală, de furaje şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică, cu precizarea ţării de origine şi a ţării de destinaţie, a sortimentului de produs, a cantităţii, precum şi a punctelor de trecere a frontierei la intrarea şi la ieşirea din ţară, în cazul în care produsele staţionează temporar pe teritoriul ţării.
În cazul tranzitului, fiecare transport va fi însoţit de certificatul sanitar veterinar internaţional, eliberat de un medic veterinar oficial.
VII. Obligaţiile Direcţiei Generale Medicină Veterinară
cu Inspectoratul Veterinar de Stat în acordarea avizului de tranzit
Verifică cererea solicitantului şi acordă avizul sanitar veterinar în funcţie de situaţia epizootică a ţării de origine şi a ţării de destinaţie, cu respectarea prevederilor Legii cu privire la activitatea veterinară, Codului zoosanitar şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale.
VIII. Obligaţiile agenţilor economici care efectuează importul de
produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul
înconjurător, stabilite în condiţiile legii
Pentru efectuarea importului de produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, stabilite în condiţiile legii, agenţii economici, persoane fizice sau juridice, depun la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat următoarele documente:
- cerere-tip pentru eliberarea certificatului de abilitare, conform anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară;
- copie de pe codul fiscal şi de pe actul constitutiv al unităţii comerciale, care să prevadă că sînt autorizaţi pentru asemenea activităţi;
- copie de pe autorizaţia sanitară veterinară a spaţiului de depozitare;
- declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din partea societăţii comerciale şi a persoanei fizice că au însuşit legislaţia în vigoare cu privire la această activitate şi că nu au suferit sancţiuni privind activitatea pentru care au solicitat abilitare;
- fişa de prezentare a angajaţilor care urmează a se ocupa de importul produselor pentru care solicită abilitare, în anexă, copie de pe carnetele de muncă, iar în cazul importului de produse farmaceutice veterinare şi de alte produse de uz veterinar, se prezintă fişa de angajare sau contractul cu un medic veterinar;
- lista cuprinzînd agenţii economici care utilizează produsele ce fac obiectul importului.   
Serviciul sanitar veterinar de stat judeţean, al U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi al mun. Chişinău, analizează documentaţia şi avizează cererea de eliberare a certificatului de abilitare şi acordul pentru derularea operaţiunilor de import cu produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, care se emit de Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat.  
    [Capitolul VIII modificat prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
IX. Obligaţiile Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul
Veterinar de Stat în emiterea certificatului de abilitare şi a acordului pentru
efectuarea importurilor de produse periculoase pentru sănătatea populaţiei
şi pentru mediul înconjurător, stabilite în condiţiile legii
Propune constituirea Comisiei de abilitare, care va fi numită prin ordin al ministrului agriculturii şi industriei prelucrătoare, verifică documentaţia prezentată şi, după caz, solicită informaţii suplimentare; eliberează certificatul de abilitare, cu respectarea reglementărilor în vigoare, şi stabileşte valabilitatea acestuia.
X. Obligaţiile agenţilor economici care solicită Direcţiei Generale
Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat acordul pentru
efectuarea importului de produse periculoasepentru sănătatea populaţiei
şi pentru mediul înconjurător, stabilite în condiţiile legii
Pentru efectuarea importului de produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător stabilite în condiţiile legii, şi în vederea obţinerii acordului de import, agenţii economici, persoane fizice sau juridice, depun la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat următoarele documente:
- cerere-tip, conform anexei nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară;
- certificatul de abilitare;
- declaraţia de conformitate din ţara de origine pentru produse, cu traducere oficială în limba romînă,
- pentru produsele farmaceutice veterinare şi pentru alte produse de uz veterinar vor prezenta copii de pe certificatul de înregistrare în Republica Moldova.
    [Capitolul X modificat prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]
XI. Obligaţiile Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu
Inspectoratul Veterinar de Stat în emiterea acordului pentru
importul produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei
şi pentru mediul înconjurător, stabilite în condiţiile legii
Verifică documentaţia, precizează condiţiile sanitare veterinare, eliberează acordul de import şi stabileşte valabilitatea acestuia.
XII. Dispoziţii finale
1. Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, în raport cu situaţia epizootică internă şi internaţională, pot limita sau interzice, după caz, derularea operaţiunilor de import, export şi de tranzit de animale, de produse şi de subproduse de origine animală, de furaje şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică.
În această situaţie Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat emite oficial dispoziţii privind limitarea sau interzicerea, după caz, a  operaţiunilor de import sau de export de animale, de produse şi subproduse de origine  animală şi de alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică.
2. Agenţii economici, persoane fizice şi juridice, au obligaţia de a notifica în scris Direcţiei Generale Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat orice modificare a contractelor încheiate cu partenerii externi privind derularea operaţiunilor de import şi de export, pentru care au fost emise avize sanitare veterinare de import sau de export.
3. Documentaţia care a stat la baza eliberării avizului sanitar veterinar de import sau de export şi copia de pe avizul sanitar veterinar eliberat se păstrează la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat.
    4. Documentaţia care a stat la baza emiterii certificatului de abilitare, a acordului şi a avizului sanitar veterinar de import pentru produsele periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, stabilite în condiţiile legii, se păstrează la Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OMAIA183 din 25.09.15, MO281-290/16.10.15 art.2059]

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8