MFMEO4/2002
ID intern unic:  313416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
REGULAMENT Nr. 4
din  03.09.2002
cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit
a agenţilor micului business şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Publicat : 07.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 149     art Nr : 340     Promulgat : 02.10.2002
Aprob:                                  Aprob:                                     Înregistrat:
Ministrul Finanţelor                 Ministrul Economiei                  Ministrul Justiţiei
al Republicii Moldova             al Republicii Moldova               al Republicii Moldova
________Zinaida Grecianîi   _________Ştefan Odagiu          ___________Ion Morei
nr.04 din 3 septembrie 2002 nr.01/11 din 2 octombrie 2002   nr.295 din 24 octombrie 2002
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor micului business şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile alin.(3)-(9) din art. 49 al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu completările şi modificările ulterioare.
2. Prezentul Regulament se extinde asupra:
a)  întreprinderilor, al căror număr mediu anual de salariaţi constituie  de la 1 la 19 persoane inclusiv şi suma vînzărilor nete anuale a producţiei proprii şi/sau a serviciilor prestate constituie pînă la 3 milioane lei (în continuare - agenţi ai micului business), cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
b)  gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), indiferent de numărul mediu anual de salariaţi, suma vînzărilor nete anuale a producţiei proprii şi/sau a serviciilor prestate şi de alte condiţii prevăzute în prezentul Regulament pentru agenţii micului business.
3. Prezentul Regulament nu se extinde asupra agenţilor micului business cărora, pînă la 1 ianuarie 1998  (data intrării în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal) le-au fost acordate conform legislaţiei înlesniri şi scutiri fiscale şi care au avut dreptul să beneficieze de acestea pe parcursul perioadei indicate în acordul de creditare încheiat cu inspectoratele fiscale teritoriale.
II. Noţiuni generale
4. Scutirea de plata impozitului pe venit (în continuare - scutirea) este suma impozitului pe venit, de care se scuteşte agentul micului business sau gospodăria ţărănească (de fermier) în baza Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit, încheiat între acestea şi inspectoratul fiscal de stat teritorial, în a cărui rază îşi are sediul agentul micului business sau gospodăria ţărănească (de fermier) (în continuare - inspectoratul fiscal de stat teritorial).
5. Numărul mediu anual de salariaţi - numărul scriptic mediu anual al salariaţilor determinat în modul, expus în Instrucţiunea Departamentului Analize Statistice şi Sociologie nr. 30 din 1 iunie 1994 cu modificările şi completările ulterioare,  reflectat în calculul respectiv.
6. Suma vînzărilor nete anuale - suma vînzărilor nete care include veniturile obţinute din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, operaţiile de barter şi din contractele de construcţie şi este reflectată în rîndul 010 al Raportului privind rezultatele financiare pe anul respectiv (anexa nr.2 la S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997) sau în alt formular elaborat de Ministerul Finanţelor.
7. Dezvoltarea producţiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor şi crearea noilor locuri de muncă  -  cheltuielile întreprinderii care au  ca scop  producerea  unor  noi  tipuri de  producţie,  sau  acordarea unor  noi  tipuri de servicii, sau extinderea  volumului  existent de  producţie  (servicii). În special, aceste cheltuieli cuprind cheltuielile suportate pentru procurarea mijloacelor fixe, construcţie, reparaţie şi investiţiile capitale ulterioare  pentru  ameliorarea   suplimentară a mijloacelor  fixe, cheltuielile suportate pentru procurarea proprietăţii  materiale şi nemateriale, cheltuielile comerciale şi alte tipuri de cheltuieli efectuate în scopul majorării volumului producţiei fabricate şi comercializate, precum şi a serviciilor prestate.
III. Modul de încheiere a Acordului
privind scutirea de plata impozitului pe venit
8. Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit se încheie în baza cererii, prezentate inspectoratului fiscal de stat teritorial. Modelul cererii este expus în anexa 1 la prezentul Regulament.  
9. Agentul micului business, concomitent cu cererea menţionată în punctul 8 al prezentului Regulament, prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial documentele enumerate în punctele 5 şi 6 din Regulament, ce caracterizează indicatorii anului fiscal precedent, asigurînd veridicitatea datelor.
10. Prin derogare de la prevederile punctului 9 al prezentului Regulament agenţii micului business nou-creaţi nu anexează la cererea din anexa 1 la Regulament, documentele indicate în punctele 5 şi 6 ale Regulamentului pe anul fiscal precedent al anului depunerii cererii din motivul lipsei lor. Însă, în cererea depusă se menţionează faptul că s-a luat cunoştinţă de răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare pentru necorespunderea, conform rezultatelor primului an de activitate, a cerinţelor stipulate pentru agenţii micului business în art.49 al Codului fiscal şi în punctul 2 lit. a) al prezentului Regulament.
11. În cererea prezentată de către gospodăria ţărănească (de fermier) se indică numai informaţia privind  lipsa restanţelor la impozitul funciar pe perioadele fiscale precedente momentului prezentării cererii de scutire, care se supune verificării de către inspectoratul fiscal de stat teritorial în cadrul examinării cererii.
12. Cererea cu privire la acordarea scutirii urmează a fi examinată de către inspectoratul fiscal de stat teritorial în termen de 15 zile de la data înregistrării ei sau în cazul cînd este necesară examinarea suplimentară - în termen de o lună. Decizia cu privire la acordarea scutirii sau refuzul de acordare a acestei scutiri se perfectează conform modelului prezentat în anexa 2 la Regulament. În cazul adoptării unei decizii negative avizul ce va conţine motivele refuzului se va expedia agentului micului business sau gospodăriei ţărăneşti (de fermier) în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.
13. Decizia privind refuzul de a încheia Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit poate fi atacată la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau, după caz, la instanţa judecătorească.
14. În cazul în care în urma examinării contestării depuse de persoanele menţionate în punctul 2 al prezentului Regulament privind dezacordul cu decizia negativă a inspectoratului fiscal de stat teritorial de a  încheia Acordul nominalizat, s-a depistat faptul cu privire la refuzul neîntemeiat, în Acordul care urmează a fi încheiat se indică termenul scutirii în conformitate cu punctul 18 al prezentului Regulament.
IV. Modul de întocmire a Acordului
privind scutirea de plata impozitului pe venit,
precum şi de executare a acestuia
15. Scutirea se obţine de către agenţii micului business sau de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) în baza Acordului încheiat  între agentul micului business sau gospodăria ţărănească (de fermier) şi inspectoratul fiscal de stat teritorial. Formularul - tip al Acordului este prezentat în anexa 3 la prezentul Regulament.
16. Acordul cuprinde următoarele capitole:
I.  Părţile Acordului
II.  Obiectul Acordului
III. Termenele de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit
IV.Condiţii specifice
V.  Drepturile părţilor
VI.Obligaţiile creditorului
VII. Obligaţiile debitorului
VIII. Clauze speciale
IX.   Dispoziţii finale.
17. În cazul încheierii Acordului respectiv, termenul privind scutirea se începe cu prima zi a trimestrului ce urmează după data încheierii Acordului.
Exemplu. Dacă agentul micului business a prezentat cererea privind acordarea scutirii de plata impozitului pe venit la inspectoratul fiscal de stat teritorial la 12 iulie 2001 şi Acordul a fost încheiat la 29 iulie 2001, scutirea în cauză se va acorda începînd cu prima zi a trimestrului următor, adică în cazul dat de la 1 octombrie 2001.
18. Prin derogare de la prevederile punctului 17 al prezentului Regulament, în cazul indicat în punctul 14 al acestuia, termenul de scutire începe cu prima zi a trimestrului ce urmează după expirarea primei luni după înregistrarea cererii cu privire la acordarea scutirii depuse de către agentul micului business sau de către gospodăria ţărănească (de fermier) iniţial la inspectoratul fiscal de stat teritorial.
19. Scutirea de plata impozitului pe venit se acordă agenţilor micului business şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) pe un termen de 3 ani cu condiţia că:
a)   subiecţii indicaţi la punctul 2 lit. a) din Regulament alocă în termenul specificat în punctul 23 al Regulamentului pentru dezvoltarea producţiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor şi crearea locurilor noi de lucru nu mai puţin de 80 la sută din suma scutirii;
b)   subiecţii indicaţi la punctul 2 lit. b) din Regulament achită în termenele stabilite impozitul funciar şi nu au restanţe la acest impozit în perioada acordării scutirii.
20. În cazul cînd scutirea se acordă pe parcursul anului fiscal, suma ei se determină prin calcul, reieşind din suma totală a impozitului pe venit (rîndul 120 al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitate de întreprinzător (forma VEN) (în continuare - Declaraţie)) şi numărul trimestrelor pe parcursul cărora contribuabilul a beneficiat de scutire.
Exemplu. Acordul privind scutirea a fost încheiat pe 3 ani, începînd cu 1 octombrie 2001 pînă la 30  septembrie 2004. Conform datelor din Declaraţia prezentată la 16 februarie 2002 pe anul 2001, suma impozitului pe venit conform rînd.120 constituie 40 000 lei. În conformitate cu datele prezentate, suma scutirii pe anul 2001 constituie 10 000 lei ((40 000 lei / 4 trimestre) x 1 trimestru).
La prezentarea Declaraţiei corespunzătoare pe anul 2004, suma scutirii se va calcula în mod analogic.
Astfel, dacă în rînd.120 al Declaraţiei pe anul 2004  suma impozitului constituie 60 000 lei, suma scutirii respectiv va constitui - 45 000 lei ((60 000 lei / 4 trimestre) x 3 trimestre ).
21. Dacă scutirea se acordă nu pentru întregul an fiscal, agentul micului business sau gospodăria ţărănească (de fermier) este obligat(ă) să achite impozitul pe venit în rate, conform modului general stabilit de art.84 al Codului fiscal.
22. Suma impozitului pe venit care necesită a fi achitată în rate, în conformitate cu pct. 21 al Regulamentului dat, se determină ca:
-  suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv, în baza indicatorilor prognozaţi, ţinînd cont de scutire;
-  impozit ce urmează a fi plătit pentru anul fiscal precedent.
În cazul aplicării primei metode, suma impozitului pe venit prognozată va constitui nu mai puţin de 80 la sută din suma impozitului pe venit, calculată la sfîrşitul anului fiscal, ţinînd cont de suma trecerii în cont.
În cazul depistării de către Serviciul Fiscal de Stat a neplăţii în întregime a impozitului în rate se vor aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Exemplu: Scutirea a fost acordată agentului micului business S.R.L. "Omega"  în baza Acordului respectiv pe o perioadă de 3 ani, începînd cu 1 iulie 2001 pînă la 30 iunie 2004. Suma impozitului pe venit, conform Declaraţiei pe anul precedent, constituie  80 000 lei, iar suma impozitului pe venit  prognozată pe anul 2001 este de 1 200 lei.
Luînd în consideraţie datele prezentate, suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate pînă la finele fiecărui  trimestrul constituie:
-  conform primei metode 20 000 lei (80 000  lei / 4 trimestre);
-  conform metodei a doua 300 lei (1 200 lei / 4 trimestre ).
23. Suma ce constituie nu mai puţin de 80 la sută din suma scutirii pentru dezvoltarea producţiei proprii, sferei serviciilor şi crearea locurilor noi de muncă se repartizează pentru fiecare an fiscal  şi urmează a fi efectuată în termenul stabilit de art. 87 al Codului fiscal, adică pînă la 31 martie a anului fiscal următor după anul în care întreprinderea beneficiază de scutirea dată.
Dacă pe parcursul anului fiscal agentul micului business, căruia i s-a acordat scutirea, a investit în dezvoltarea producţiei proprii o sumă ce depăşeşte 80 la sută din suma acestei scutiri a anului respectiv, atunci diferenţa este considerată ca investiţii efectuate în aceste scopuri pentru anul fiscal următor.
Exemplu. Suma scutirii în primul an al acordării acesteia constituie 30 000 lei, iar suma cheltuielilor efectuate pentru dezvoltarea producţiei proprii - 50 000 lei. Deoarece suma cheltuielilor efectuate depăşeşte suma de 80 la sută din suma scutirii acordate, diferenţa în mărime de 26 000 lei (50 000 lei - (30 000 lei x 80%)) este considerată ca cheltuieli efectuate în aceste scopuri pentru anul fiscal următor.
Dacă în anul fiscal următor suma scutirii constituie 40 000 lei, iar suma cheltuielilor efectuate pentru dezvoltare în acest an -
10 000 lei, Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit nu este reziliat, iar condiţia stipulată  în punctul 19 lit. a) din Regulament se consideră că este respectată pe seama diferenţei sumei cheltuielilor pentru dezvoltarea producţiei proprii din anul precedent. Astfel cheltuielile pentru dezvoltare în al doilea an de acordare a scutirii constituie 36 000 lei (10 000 lei în anul următor Ă 26 000 lei din anul precedent).  
V. Rezilierea Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit
24. Acordul cu privire la scutirea de plata impozitului pe venit se reziliază în cazurile în care agentul micului business sau gospodăria ţărănească (de fermier) nu respectă prevederile stipulate în capitolul VII al Acordului.
25. Nu serveşte drept temei pentru rezilierea Acordului  privind scutirea de plata impozitului pe venit depăşirea numărului mediu scriptic al salariaţilor peste 19 persoane, precum şi a sumei vînzărilor nete peste 3 milioane lei, pentru anii pe parcursul cărora se acordă scutirea. Excepţie face depăşirea indicatorilor nominalizaţi în primul an de acordare a scutirii în cazul expus în punctul 10 al prezentului Regulament.
VI. Consecinţele nerespectării prevederilor Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit
26. În cazul nerespectării de către agentul micului business sau de gospodăria ţărănească (de fermier) a obligaţiunilor sale stabilite în prezentul Regulament, Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit se anulează, iar suma impozitului lăsat la dispoziţia acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a Acordului, se varsă la buget integral, cu aplicarea sancţiunilor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare.
27. Pentru neprezentarea Declaraţiei de către agentul micului business sau de gospodăria ţărănească (de fermier), se aplică sancţiunile administrative prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea RSS Moldoveneşti din 29 martie 1985.
VII. Regimul fiscal la expirarea acordării scutirii
de plată a impozitului pe venit
28. După expirarea termenului de acordare a scutirii, în decurs de doi ani la determinarea obligaţiunilor privind impozitul pe venit se aplică cotele impozitului pe venit reduse cu 35%, pentru subiecţii indicaţi la lit. b) a punctului 2 al Regulamentului fără respectarea cărorva condiţii, iar pentru subiecţii indicaţi la lit. a) a punctului 2 al Regulamentului doar cu condiţia asigurării creşterii numărului mediu scriptic anual al salariaţilor cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal precedent.
Anexa 1 la Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor
micului business şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)  
nr.  04 din 3 septembrie 2002
Şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal de Stat
                          pe mun. (jud.)_______________  oficiul _______________
Dlui (Dnei) _______________________________
(numele, prenumele şi patronimicul)
de la ________________________________________________
                                                                        (denumirea întreprinderii sau gospodăriei ţărăneşti (de fermier), codul fiscal)
________________________________________
                                                                                                                  (adresa juridică)
în persoana conducătorului _______________________
  (numele, prenumele şi patronimicul)
Cerere
  În baza art. 49 al Codului fiscal ______________________________________________
_______________________________________________________________________
denumirea întreprinderii sau gospodăriei ţărăneşti (de fermier)
solicităm acordarea scutirii de plata impozitului pe venit pe o perioadă de trei ani.
  Satisfacem cerinţele înaintate beneficiarilor potenţiali de scutirea de plata impozitului pe venit, şi anume:
(Se completează rîndul respectiv)*
1.1. Numărul mediu scriptic al salariaţilor pe anul precedent a constituit ____ salariaţi.
1.2. Suma vînzărilor nete în anul precedent  -  _______________ lei.
1.3.Genul de activitate practicat ___________________________________________________
1.4. Restanţa faţă de buget la impozitul funciar            există           nu există
                                                  (se subliniază cuvîntul respectiv)
  Sîntem dispuşi să respectăm cerinţele stipulate în Acordul încheiat cu inspectoratul fiscal de stat teritorial, inclusiv:
(Se completează rîndul respectiv)*
2.1. Să îndreptăm în termenele şi în modul stabilit nu mai puţin de 80 la sută din suma scutirii pentru dezvoltarea producţiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor şi crearea noilor locuri de muncă.
2.2. Să achităm în termenele stabilite impozitul funciar şi să nu avem restanţe la acest impozit în perioada acordării scutirii de plata impozitului pe venit.
* Agenţii micului business completează punctele 1.1., 1.2., 1.3. şi subliniază textul din rîndul 2.1. din prezenta cerere, iar gospodăriile ţărăneşti (de fermier) completează punctul 1.4. şi subliniază textul din rîndul 2.2. din prezenta cerere.
  Documentele ce confirmă dreptul de a beneficia de scutire se anexează (se enumeră  documentele  prezentate):
  
  
  
   Confirmăm veridicitatea datelor din documentele enumerate mai sus şi recunoaştem faptul că în cazul determinării de către organele fiscale a neveridicităţii acestor date vom fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Concomitent, confirmăm faptul că pînă la 1 ianuarie 1998 (data intrării în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal), nu ne-au fost acordate conform legislaţiei înlesniri şi scutiri fiscale prevăzute pentru agenţii micului business şi în perioada nominalizată n-am încheiat cu Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial acordul de creditare.
  Am luat cunoştinţă de faptul că sîntem întreprindere nou creată şi în cazul în care  conform rezultatelor primului an de activitate, beneficiind de scutirea de plata impozitului pe venit, nu vom corespunde criteriilor stabilite în art.49 al Codului fiscal pentru agenţii micului business, vom fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare**.
  ** Textul în cauză se subliniază de către agenţii micului business indicaţi în punctul 10 al Regulamentului nr. 04 din 3 septembrie 2002.
Conducător____________________       ____________________
             (numele, prenumele)                           L.Ş.  (semnătura)
Contabil-şef____________________                  ____________________
                (numele, prenumele)                                     (semnătura)
                Data__________________
Data primirii cererii la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial  __ ____________ 200__
Nr. de înregistrare__________________
                                          L.Ş.
Anexa 2 la Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor
micului business şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
nr.  04 din 3 septembrie 2002
DECIZIA nr. _____ din _____________ 200 _
cu privire la acordarea (refuzul privind acordarea) scutirii de plata impozitului pe venit
                                          (de subliniat cuvîntul respectiv)
  În baza împuternicirilor  atribuite prin art. 49 alin. (5) din Codul fiscal DECID:
  1. Se  acordă (refuz acordarea)   ____________________________________________
          (de subliniat cuvîntul respectiv)        (denumirea întreprinderii sau gospodăriei ţărăneşti (de fermier))
scutirea de plata impozitului pe venit în conformitate cu cererea prezentată (nr. de înregistrare la IFS
teritorial ____ din _____________ 200 _) pentru perioada de la _______________ pînă la ___________________________.
  2. Prezenta decizie poate fi contestată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Şeful (şeful adjunct )
Inspectoratului  ___________________________              __________________
                          (numele, prenumele)                                               (semnătura)
Conducătorului întreprinderii sau gospodăriei ţărăneşti (de fermier)
________________________________________
                                                              (denumirea, codul fiscal)  
________________________________________
                                                  (adresa juridică)
Dlui (Dnei)_____________________________________
                     (numele, prenumele)
AVIZ
Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. (jud.) _______ oficiu __________ Vă informează că prin
decizia nr.____ din ___________ 200__ a hotărît să acorde (refuze acordarea) scutirea (ii) de
plata impozitului pe venit.                   (de subliniat cuvîntul respectiv)
Pentru semnarea Acordului privind scutirea, care se va încheia între Dvs. şi Inspectoratul Fiscal de
Stat pe mun. (jud.) ________________ oficiul ________________  Vă invităm să Vă prezentaţi
la Inspectoratul Fiscal de Stat la locul de deservire, situat pe adresa __________________  la
___  ___________ 200 _ , ora _____.
Refuzul* de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit  a fost condiţionat de faptul că
întreprinderea sau gospodăria ţărănească (de fermier) __________________________ nu
corespunde   (de subliniat cuvîntul respectiv)                 (denumirea, codul fiscal)                
cerinţelor înaintate către beneficiarii potenţiali de scutire şi în special (se enumeră):
1)_______________________________________
2)_______________________________________
3)_______________________________________
*Se completează în cazul refuzului de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit.
Şeful (şeful adjunct)
Inspectoratului  ___________________________              __________________
                                     (numele, prenumele)                                                     (semnătura)
Anexa 3 la Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor
micului business şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)  
nr.  04 din 3 septembrie 2002
ACORDUL
PRIVIND SCUTIREA DE PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
mun.(or.)__________                                    ,,___''_____________200_
                                           nr. ___________________
Prezentul Acord este încheiat în baza art. 49 al Codului fiscal   nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu completările şi modificările ulterioare, precum şi în urma examinării Cererii prezentate Inspectoratului Fiscal de Stat al mun.(jud.) (oficiul  fiscal)________________ pe data  de ________200__  înregistrate sub numărul ___, şi adoptării de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.(jud.)_____________  Deciziei nr.____ din ___________ 200__ cu privire la acordarea scutirii de plata impozitului pe venit.
I. PĂRŢILE   ACORDULUI
1.1.  Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.(jud.) (oficiul  fiscal)___________ (în continuare - Creditor),
în persoana ______________ _______________________________________, pe de o parte,  şi
                                 (numele de familie, prenumele)
1.2. Agentul economic  ___________________________________________________________
cu sediul în       (denumirea  întreprinderii sau gospodăriei ţărăneşti (de fermier))
_______________________________ str. _____________________________,
nr. ________ jud. _____________________, telefon nr. ___________,
fax nr. ___________________, cod fiscal _________, în persoana
____________________________(în continuare - Debitor),                  (numele de familie, prenumele)
pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord în baza condiţiilor care urmează.
II. OBIECTUL   ACORDULUI
2.1.  Obiectul îl constituie scutirea Debitorului de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani.
2.2.    Suma scutirii de plata impozitului pe venit se determină în baza Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitate de întreprinzător pe anul fiscal respectiv, pe parcursul  căruia Debitorul  beneficiază de scutire.
III. TERMENELE  DE  ACORDARE A SCUTIRII  DE  PLATA
IMPOZITULUI  PE  VENIT
3. Scutirea de plata impozitului pe venit se acordă Debitorului timp de 3 ani după îndeplinirea condiţiilor stipulate în capitolul IV din prezentul Acord şi decurge de la ____________ 200__  pînă la __________ 200__.
IV. CONDIŢII  SPECIFICE
4.1. Înainte  de a încheia prezentul Acord Debitorul urmează:
                               (se subliniază condiţia respectivă)
a)  să dispună de numărul mediu anual de salariaţi pentru anul precedent de pînă la 19 persoane inclusiv şi  să înregistreze conform rezultatelor activităţii desfăşurate în anul precedent suma vînzărilor nete anuale a producţiei proprii şi/sau a serviciilor prestate de pînă  la 3 milioane lei;
b)  să nu admită restanţă faţă de buget la impozitul funciar.
4.2.  Dacă Debitorul nu respectă condiţiile stipulate în punctul 4.1. lit. a) al prezentului Acord din motivul că data înregistrării de stat a acestuia este ______________ 200__ şi respectiv Debitorul - întreprinderea nou-creată, în cazul cînd conform rezultatelor primului an de activitate - 200__, beneficiind de scutirea de plata impozitului pe venit, Debitorul nu corespunde criteriilor stabilite în art.49 al Codului fiscal pentru agenţii micului business, prezentul Acord devine nul şi impozitul pe venit pe anul 200__ urmează a fi achitat la buget în modul general stabilit cu atragerea Debitorului la răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
V.  DREPTURILE  PĂRŢILOR
5. Drepturile Debitorului şi Creditorului sînt reglementate de legislaţia în vigoare.
VI. OBLIGAŢIILE  CREDITORULUI
6.  În conformitate cu art. 49 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, ţinînd cont de modificările şi completările ulterioare, Creditorul scuteşte Debitorul de plata impozitului pe venit  pe perioada indicată în punctul 3 al prezentului Acord.
VII. OBLIGAŢIILE  DEBITORULUI
7.1. Debitorul se obligă:
a)  să asigure veridicitatea datelor indicate în punctul 4.1. lit. a) al prezentului Acord, declarate de el (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)) Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial, pînă la încheierea Acordului;
b)  pe parcursul perioadei în care beneficiază de scutirea de plata impozitului pe venit să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitate de întreprinzător în termenele şi modul stabilit de instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
c)  în termen de pînă la 31 martie a anului următor după expirarea anului fiscal, pe parcursul căruia se acordă scutirea de plata impozitului pe venit, Debitorul (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)) alocă cel puţin 80 la sută din suma impozitului pe venit  supusă scutirii pentru dezvoltarea producţiei proprii, dezvoltarea sferei serviciilor şi crearea noilor locuri de muncă;
d)  în cazul cînd Debitorul este gospodărie ţărănească  (de fermier), ultimul achită în termenele stabilite de legislaţia fiscală impozitul funciar şi asigură lipsa restanţei pe toată perioada indicată în punctul 3 al prezentului Acord;
e)  să desfăşoare activitate de întreprinzător pe parcursul acţiunii prezentului Acord.
VIII. CLAUZE  SPECIALE
8.1. În cazul în care Debitorul nu respectă obligaţiile indicate în capitolul VII al prezentului Acord ultimul se anulează, iar suma scutirii de plata impozitului pe venit pe întreaga perioadă de acţiune a Acordului se restituie la buget integral cu aplicarea sancţiunilor fiscale şi administrative prevăzute de legislaţia în vigoare.
8.2. Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit se reziliază în cazul în care Debitorul s-a fondat în anul încheierii Acordului, şi conform rezultatelor primului an de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit Debitorul nu corespunde cerinţelor stabilite pentru agenţii micului business, şi anume:
  numărul de salariaţi depăşeşte 19 persoane;
  volumul vînzărilor nete depăşeşte 3 milioane lei.
IX.  DISPOZIŢII  FINALE
9.1. Prezentul Acord poate să fie modificat prin acordul părţilor sau prin efectul legii. Modificarea legislaţiei atrage după sine modificarea obligatorie a prezentului Acord.
9.2. Litigiile apărute în baza prezentului Acord se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar - în instanţa de drept competentă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.3. Prezentul Acord este încheiat în limba de stat în 2 exemplare, cu aceeaşi putere juridică pentru fiecare parte.
Inspectoratul Fiscal de Stat      Agentul economic  ____________________________
pe mun.(jud.)___________                                              (denumirea, codul fiscal)
_________________________                 ____________________________
(semnătura, specimenele ştampilei)                                 (semnătura, specimenele ştampilei)