RMFA192/1998
ID intern unic:  313435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
REGULAMENT Nr. 192
din  17.07.1998
cu privire la modul de înregistrare şi executare a controlului
asupra utilizării maşinelor de casă şi control
Publicat : 10.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 109-110     art Nr : 208
    Abrogat prin OMF146 din 23.10.14, MO98-101/24.04.15 art.682; în vigoare 24.04.15

"APROBAT"
Viceministru al finanţelor
17 iulie 1998 ___________ M. MANOLI

    Prezentul Regulament este elaborat întru executarea p.3 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar".
1. Noţiuni generale
    1.1 La înregistrarea şi exercitarea controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control drept călăuză se folosesc actele normative, care reglementează modul de implementare şi aplicare a maşinilor de casă şi control:
    - Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.167 din 18.10.93 "Privind aplicarea de către întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma de proprietate, a maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor băneşti cu populaţia";
    - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar";
    - legile şi actele normative în vigoare, care se referă la maşinile de casă şi control;
    - deciziile Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control;
    - prezentul Regulament.
    1.2 Aplicarea maşinilor de caşă şi control cu memorie fiscală (în continuare - MCC) este obligatatorie pentru toate întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi filialele lor, precum şi pentru alte subdiviziuni răzleţe ale acestora, indiferent e forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, care desfăşoară activitate comercială şi prestează servicii cu plată contra numerar pe întreg teritoriul Republicii Moldova (în continuare "întreprinderi").
    Recepţionarea banilor în numerar fără utilizarea maşinilor de casă şi control se permite numai unor tipuri de activităţi conform listei, aprobate de Guvernul Republicii Moldova.
    1.3 Evidenţa comercializării mărfurilor (prestării serviciilor) contra numerar prin MCC se ţine separat în fiecare magazin, pavilion, secţie aparte, atelier, gheretă, lombard, bancă, cazinou, punct de schimb valutar, punct de deservire socială, restaurant, cafenea, bar, cantină, alte unităţi similare.
    1.4 Pentru fiecare MCC se ţine în mod obligatoriu Registrul maşinii de casă şi control (în continuare - RMCC), anexa nr.5. RMCC este un document contabil gestionar, care este numerotat, şnuruit şi legalizat cu semnăturile şi ştampilele conducătorului întreprinderii, contabilului-şef, şefului Inspectoratului Fiscal Teritorial de Stat. RMCC constă din două părţi:
    - în partea întîi este prevăzut loc pentru lipirea şi păstrarea bonului dării de seamă fiscale pe zi (de închidere a schimbului);
    - în partea a doua este prevăzută o formă specială pentru înregistrări zilnice ale datelor de totalizare din dările de seamă fiscale pe zi (de la data de1pînă la 31 a fiecărei luni), autorizate cu semnăturile persoanelor responsabile de activitatea financiară la întreprindere.
2. Sigilarea MCC
    2.1 MCC se furnizează utilizatorului sau centrului de deservire tehnică sigilată de uzina-producător, ceea ce garantează calitatea şi corespunderea maşinii caracteristicilor funcţionale-tehnice, indicate în paşaportul tehnic.
    2.2 Operaţiile privind scoaterea sigiliului şi sigilarea MCC se efectuează de către Inspectoratele Fiscale Teritoriale de Stat înprezenţa persoanei responsabile de activitatea financiară la obiect, iar în caz de necesitate şi a specialistului autorizat al întreprinderii pentru deservirea tehnică a MCC, întocmind un act, după forma prevăzută în Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală şi efectuînd nota respectivă în paşaportul tehnic cu indicarea numărului actului, datei şi funcţiei persoanelor menţionate.
    2.3 Dacă MCC a fost sigilată anterior de uzina-producător şi după construcţia sa are numai un loc pentru sigiliu, Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat mai întîi scoate sigiliul uzinei-producător, apoi sigilează şi înregistrează MCC, procedînd conform p.2.2 al prezentului Regulament.
    2.4 Ca material pentru sigilare trebuie folosit masticul bituminos nr.1GOST 18680 sau masa de etanşareBUTEPROL -2M TU 21-29-58-77.
    2.5 Ca instrument pentru sigilare urmează să fie folosite sigilii speciale, codificarea cărora se aprobă de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    2.6 Sigiliile se păstrează la şeful Inspectoratului Fiscal Teritorial de Stat (persoana responsabilă) în safeu metalic, care este obligat a duce Registrul de evidenţă a utilizării sigiliilor (REUS), anexa nr.4. REUS este numerotat , şnuruit şi legalizat cu ştampila cu stema ţării şi semnătura şefului Inspectoratului Fiscal Teritorial de Stat.
    2.7 Scoaterea sigiliului şi sigilarea MCC se efectuează :
    - la înregistrarea maşinii de casă şi control în Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat;
    - la efectuarea controalelor de către persoanele împuternicite ale inspectoratelor fiscale şi organelor interne, în caz de necesitate;
    - în cazul necesităţii de a efectua o reparaţie, deservire tehnică cu deschiderea MCC.
3. Modul de înregistrare a MCC
    3.1 Toate întreprinderile sînt obligate să înregistreze MCC în Inspectoratul Fiscal de Stat, în coformitate cu prezentul Regulament.
    3.2 Înregistrarea MCC se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat pe teritoriul căruia se află sediul întreprinderii.
    3.3 Inspectoratele Fiscale Teritoriale de Stat asigură înregistrarea MCC, dacă modelul concret este inclus în Registrul unic al MCC şi sfera de aplicare a modelului, indicată în Registrul unic, corespunde profilului de activitate a întreprinderii.
    3.4 Inspectoratele Fiscale Teritoriale de Stat asigură reînregistrarea MCC pe tot parcursul exploatării modelului concret al MCC, dacă altceva nu este stabilit de către Comisia interdepartamentală pentru MCC sau dacă posibilităţile tehnice de reînregistrare ale maşinii nu sînt epuizate.
    3.5 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat suspendează înregistrarea şi reînregistrarea MCC, în caz de depistare a necorespunderii MCC modelului inclus în Registrul unic sau a unor defecte ascunse, pînă la luarea unei decizii corespunzătoare de către Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control.
    3.6 Pentru înregistrarea sau reînregistrarea MCC întreprinderea prezintă în Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat următoarele documente :
    - o cerere după forma prevăzută în anexa nr.1;
    - copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova;
    - copia Licenţiei privind profilul de activitate al întreprinderii;
    - copia Certificatului de atribuire a codului fiscal;
    - copia documentului privind procurarea MCC;
    - copia Contractului privind deservirea tehnică a MCC;
    - Registrul maşinii de casă şi control după forma prevăzută în anexa nr.5;
    - paşaportul tehnic al maşinii de casă şi control;
    - instrucţiunea de exploatare a maşinii de casă şi control.
    3.7 Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat după un control al autenticităţii datelor, indicate în documentele prezentate, nu mai tîrziu de o săptămînă din momentul depunerii lor, efectuează înregistrarea sau reînregistrarea MCC.
    3.8 Înregistrarea sau reînregistrarea MCC prevede:
    - scoaterea sigiliului şi sigilarea MCC conform prevederilor prezentului Regulament;
    - fiscalizarea MCC - introducerea în MCC a parolei inspectorului fiscal, numărului de înregistrare a MCC, numărului de înregistrare a blocului memoriei fiscale (BMF), codului fiscal, altor rechizite conform instrucţiunii inspectorului fiscal. Fiscalizarea, în az e necesitate,se efectuează cu concursul specialistului autorizat al întreprinderii pentru reparaţia şi deservirea tehnică a MCC;
    - îndeplinirea Registrului de evidenţă a înregistrării maşinilor de casă şi control (REÎMCC) conform formei prevăzute în anexa nr.2;
    - perfectarea Cartelei de înregistrare a maşinii de casă si control (CÎMCC) în corespundere cu forma prevăzută în anexa nr.3;
    - legalizarea Registrului maşinii de casă şi control (RMCC).
    3.9 Inspectoratul fiscal, odată cu înregistrarea sau reînregistrarea maşinii de casă şi control, înmînează întreprinderii Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control, Registrul maşinii de casă şi control legalizat, paşaportul tehnic şi instrucţiunea de exploatare a MCC. Restul documentelor, depuse de întreprindere pentru înregistrarea sau reînregistrarea MCC, se păstrează în inspectoratul fiscal.
    3.10 Inspectoratele Fiscale Teritoriale de Stat sînt obligate să scoată de la evidenţă (înregistrare) maşina de casă şi control dacă a expirat termenul de exploatare a modelului MCC, fapt despre care întreprinderea va fi avertizată în scris, cel puţin cu o lună înainte de expirarea termenului de exploatare.
    3.11 MCC se scoate de la evidenţă (înregistrare) în toate cazurile imposibilităţii utilizării ei de către întreprindere (defectarea, pierderea MCC, reînregistrarea întreprinderii etc.)
    3.12 Pentru scoaterea MCC de la evidenţă (înregistrare) întreprinderea este obligată să prezinte în Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat următoarele documente:
    - o cerere după forma prevăzută în anexa nr.1;
    - Cartela de înregistrare a MCC;
    - Registrul maşinii de casă şi control.
    3.13 Scoaterea de la evidenţă a MCC prevede întocmirea unor note în:
    - Cartela de înregistrare a MCC;
    - Registrul maşinii de casă şi control;
    - Registrul de evidenţă a înregistrării maşinilor de casă şi control.
    Notele de scoatere de la evidenţă a MCC se adeveresc cu semnătura şi ştampila funcţionarului inspectoratului fiscal responsabil de înregistrare.
    3.14 Nota în Registrul maşinii de casă şi control, privind scoaterea MCC de la evidenţă, se întocmeşte la sfîrşitul Registrului şi conţine informaţia de bază din Cartela de înregistrare a MCC:
    - la înregistrarea maşinii de casă şi control;
    - la scoaterea de la evidenţă (înregistrare) a maşinii de casă şi control.
    3.15 Registrul maşinii de casă şi control cu nota respectivă se înmînează întreprinderii. Cererea, privind scoaterea de la evidenţă, şi Cartela de înregistrare a MCC se păstrează la inspectorat.
    3.16 Întreprinderea păstrează Registrul maşinii de casă şi control pe parcursul întregii perioade de exploatare a maşinii la întreprindere şi de asemenea timp de 3 ani după scoaterea ei de la evidenţă. Cartela şi Registrul se prezintă reprezentantului organului, care exercită controlul asupra utilizării maşinilor de casă şi control.
4. Exercitarea controlului asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
    4.1 Controlul asupra utilizării maşinilor de casă şi control la întreprinderi îl exercită Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Garda Financiară şi subdiviziunile lor teritoriale.
    4.2 La exercitarea controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, persoanele împuternicite ale organelor indicate în p.4.1 au dreptul:
    - de acces liber la maşinile de casă şi control;
    - să controleze documentele legate de aplicarea maşinilor de casă şi control, documentele de decontare şi de plată privind utilizarea datelor evidenţei sumelor încasate şi a venitului, privind calcularea şi plata impozitelor;
    - să ceară explicaţiile şi informaţiile necesare elucidării problemelor apărute în timpul controlului.
    4.3 Persoanele împuternicite ale organelor de control sînt datoare să i-a în consideraţie faptul că întreprinderile sînt obligate:
    - să utilizeze numai maşini de casă şi control incluse în Registrul unic al MCC;
    - să utilizeze numai MCC înregistrate la Inspectoratul Fiscal de Stat, în modul stabilit;
    - să utilizeze maşini de casă şi control în stare bună, sigilate de organul împuternicit;
    - să ţină Registrul maşinii de casă şi control, pentru fiecare maşină de casă şi control;
    - să elibereze cumpărătorului (clientului) un bon, imprimat la maşinile de casă şi control, pe care ar fi imprimate rechizitele în corespundere cu Cerinţele tehnice către maşinile de casă şi control, şi care ar confirma încasarea banilor în numerar pentru cumpărătură (serviciu) de la cumpărător (client);
    - să folosească banda de control;
    - să perfecteze şi să păstreze Registrul maşinii de casă şi control, benzile de control, alte documente, care confirmă sumele banilor încasaţi în numerar, în corespundere cu prevederile din "Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală".
    4.4 La exercitarea controlului se folosesc următoarele documente:
    - Cartela de înregistrare a maşinii de casă si control;
    - Registrul maşinii de casă şi control;
    - jurnalul de casă pe zi sau darea de seamă de casă centralizată (pe mărfuri);
    - documentele de decontare şi de plată pe evidenţa sumelor încasate şi a venitului;
    - dările de seamă din memoria fiscală a maşinii de casă şi control, obţinute la efectuarea controlului în corespundere cu ghidul de exploatare a modelului concret;
    - paşaportul tehnic al maşinii de casă şi control de forma stabilită, în care se conţin date privind punerea maşinii în exploatare şi reparaţiile efectuate;
    - Jurnalul chemărilor specialiştilor tehnici şi înregistrării lucrărilor efectuate;
    - actele întocmite în legătură cu necesitatea violării sigiliului maşinii de casă şi control;
    - benzile de control folosite în perioada dării de seamă.
    4.5 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Garda Financiară şi subdiviziunile lor teritoriale sînt obligate să aplice sancţiuni întreprinderilor, persoanelor fizice, vinovate de încălcarea modului stabilit de aplicare a maşinilor de casă şi control, în conformitate cu Decretul Preşedintelui nr.167 din 18.10.93. şi legislaţia în vigoare.
Anexa nr.1
la Regulamentul
cu privire la modul de înregistrare şi
exercitare a controlului asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
Denumirea întreprinderii _______________________________________
_________________________________________________________
Reşedinţa _________________________________________________
_________________________________________________________
Codul fiscal _________________________________________________
Tipul de activitate ____________________________________________
Inspectoratul Fiscal de St
"____"______________ 199__                           pe oraşul (raionul)
                                                                         _______________________

C E R E R E
Rugăm să înregistraţi  (scoateţi de la evidenţă) următoarele maşinide casă şi control,
pentru exploatarea  (suspendarea  exploatării) ulterioară a lor în întreprinderea noastră:
1.Modelul _________________nr.___________________________________
                                  (MCC)                                (de uzină a MCC)
nr.____________________________________________________________
                                   (de uzină a blocului memoriei fiscale)
2.Modelul _________________nr.___________________________________
                                     (MCC)                        (de uzină a MCC)
nr.____________________________________________________________
                                   (de uzină a blocului memoriei fiscale)
3.Modelul _________________nr.___________________________________
                                   (MCC)                               (de uzină a MCC)
nr.___ _________________________________________________________
                                    (de uzină a blocului memoriei fiscale)
4.Modelul _________________nr.___________________________________
                                  (MCC)                                 (de uzină a MCC)
nr.____________________________________________________________
                                    (de uzină a blocului memoriei fiscale)
n.Modelul _________________nr.___________________________________
                                  (MCC)                            (de uzină a MCC)
nr.____________________________________________________________
                                     (de uzină a blocului memoriei fiscale)
La cerere anexăm: se  enumeră  documentele  anexate  conform prevederilor p.3.4
al prezentului Regulament.
----------------------------------
Notă: în caz  că  cererea  este  pentru  scoaterea  de  la  evidenţă (înregistrare)
a MCC, este necesar să se indice motivul scoaterii de la evidenţă.
Conducătorul întreprinderii _______________________
                                                          (semnătura)
Contabil-şef                      ________________________
                                                         (semnătura)
                                                         L.S.

Anexa nr.2
la Regulamentul
cu privire la modul de înregistrare şi
exercitare a controlului asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
Inspectoratul Fiscal de Stat
pe oraşul (raionul) ___________________
Registrul de evidenţă a înregistrării maşinilor de casă şi control

Nr d/o Înregistrarea MCC Scoaterea de la evidenţă
Codul fiscal,
înreprinderea
sediul
Modelul MCC Nr.de uzină al
MCC/nr.BMF
Nr. de înregis-
trareal MCC/
parola inspector.
fiscal
Nr./data
ultimului raport
fiscal pe zi înregis-
trat în BFM
Sumatotală a circulaţiei/
sumatotală a TVA
înregistrate în BFM
Amprenta
sigiliului
Data
 înregistră-
rii MCC
Semnătura
persoanei
responsa-
bile
Data scoaterii
de la evidenţă a
MCC
Semnătura
persoanei
responsabile
şi ştampila
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       

La sfîrşitul Registrului:
au fost numerotate, şnuruite şi ştampilate ____________________________ pagini
Semnătura şefului şi ştampila IFS ______________________
                                                          
                                                               L.Ş
Anexa nr.3
la Regulamentul
cu privire la modul de înregistrare şi
exercitare a controlului asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
Inspectoratul Fiscal de Stat  pe oraşul (raionul) ___________________
      Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control
Denumirea întreprinderii _______________________________________________
Reşedinţa__________________________  Codul fiscal ______________________
Tipul de activitate ____________________________________________________
Modelul MCC _____________   nr.de uzină al MCC _________________________
nr. BMF _____________________  nr.de înregistrare al MCC ___________
Numărul ______ şi data _______  ultimei dări de seamă  fiscală pe zi  înregistrate în BMF
Suma totală a circulaţiei ____________________ şi suma totală a TVA
_______________________înregistrată în BMF
Amprenta sigiliului                                 Numărul de ordine ______________________
şi data _______________________________________înscrierii în REÎMCC
Data _______ Persoana responsabilă ______________________________________
                                                                     (prenumele, numele de familie)
                            L.Ş.
Scoaterea de la evidenţă (înregistrare)
Numărul __________ şi data __________________ ultimei dări de seamă
fiscală pe zi înregistrate în BMF
Suma totală a  circulaţiei  _________________  şi suma totală a TVA
____________________________înregistrată în BMF
Amprenta sigiliului
Data ________ Persoana responsabilă _________________________________
                                                                       (prenumele, numele de familie)

                                  L.Ş.

Anexa nr.4
la Regulamentul
cu privire la modul de înregistrare şi
exercitare a controlului asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
    Inspectoratul Fiscal de Stat
    pe oraşul (raionul) ___________________
Registrul de evidenţă a utilizării sigiliilor

Nr d/o Eliberarea sigiliilor Restituirea sigiliilor
Data/ora Numele, prenumele Angajat al întreprinderii, fundaţia Motivul Amprenta sigiliului Am primit,semnătura Actul nr./ data Data/ora restituirii Semnătura pers.responsabile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   

La sfîrşitul Registrului: au fost numerotate, şnuruite şi ştampilate
_____________________________________ pagini
Semnătura şefului şi ştampila IFS _________________________
                                                                             
                                             L. Ş.

Anexa nr.5
la Regulamentul
cu privire la modul de înregistrare şi
exercitare a controlului asupra utilizării
maşinilor de casă şi control
Modelul MCC _________nr. de uzină____________nr.BMF _____________nr.
de înregistrare al MCC_______________________________________________
__________________________________________________________________
                           (denumirea completă a întreprinderii, numele şi prenumele)
__________________________________________________________________
                               cetăţeanului-antreprenor, adresa juridică, codul fiscal)
__________________________________________________________________
                         (denumirea completă, nr.telefonului organizaţiei de deservire)
  început "______"______199___ terminat "_____"________199____
1. Registrul  MCC  este prevăzut pentru folosirea de  către  agenţii economici împreună  cu maşinile de casă şi control cu memorie fiscală, admise spre utilizare pe teritoriul  Republicii Moldova  la comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor contra numerar.
Registrul  MCC este format din foaia de titlu, partea întîi şi partea  a doua.
2. Partea întîi  a  RMCC prevede loc pentru  lipirea  şi  păstrarea bonului dării de seamă fiscale pe zi (de închidere a schimbului).
În partea a doua este prevăzută o formă specială pentru înregistrări zilnice  ale datelor de totalizare din dările de seamă fiscale pe zi (de la data de 1 pînă la 31 a fiecărei luni), autorizate cu semnăturile persoanelor responsabile de activitatea financiară la întreprindere.
3. Registrul MCC trebuie să fie numerotat, şnuruit şi legalizat cu semnăturile  şi  ştampilele  conducătorului   întreprinderii, contabilului-şef, şefului Inspectoratului Fiscal Teritorial de Stat.
4. Fiecare maşină  de casă şi control trebuie să aibă registrul  său aparte.
5. Nu se permite  modificarea  coloanelor Registrului  MCC, proprietarul  maşinii de casă şi control are dreptul numai să completeze registrul cu indicatori de lucru necesari.
6. Registrul  MCC  este un document contabil gestionar, termenul  de păstrare al căruia e de 3 ani.
7. Cotele curente  de impozitare (cotele TVA) se fixează în RMCC, în ziua  introducerii  lor  în  maşina  de casă şi  control,  în  formă  de înscriere specială, completînd coloanele 5, 6, 7, 8, 14 şi 15.
                              
 Partea întîi a Registrului MCC

Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi Loc pentru lipirea zilnică şi păstrarea bonului dării de seamă fiscală pe zi
                 
Partea a doua a Registrului MCC
    prima parte
Nr. d/o Nr.raport.de închidere a schimb./data închiderii Suma totală înregistr.a circulaţiei/ Suma totală înregistrată a TVA Sumele circulaţiei înregistrate pe zi/Sumele TVA înregistrate p zi
Suma totală înregistr.a circulaţiei/ Suma totală înregistrată a TVA Circulaţ. pe cota A/TVApe cota A Circulaţ. pe cota A/TVApe cota  B Circulaţ. pe cota A/TVApe cota  C Circulaţ. pe cota A/TVA pe cota  D Suma totală a circulaţiei fără TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 

partea a doua
Încasarea Suma eliberată pentru mărfuri restituite Soldul în numerar Suma achitată prin documente Banii şi documentele de achitare
a predat (semnătura) a primit (semnătura)
10 11 12 13 14 15
           
           
           
           
           

La sfîrşitul Registrului:  
au fost numerotate şi                                                           Semnătura şefului şi
şnuruite _____________________ pagini                          ştampila IFTS ________
Semnăturile:                                    pe oraşul
Conducătorului                                  (raionul)
întreprinderii ______________________           _________________        L.Ş.
contabilului-şef ____________________
                                                                                                                   L.Ş.