TMOLROM/1996
ID intern unic:  313530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
ACTE INTERNAŢIONALE
TRATAT Nr. MOLROM
din  06.07.1996
ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA PRIVIND ASISTENŢA
JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PENALĂ
Publicat : 15.05.1997 în Monitorul Oficial Nr. 000
    Republica Moldova şi România, denumite în continuare "Părţi Contractante", în dorinţa de a perfecţiona colaborarea lor în domeniul asistenţei juridice, au hotărît să încheie prezentul Tratat de asistenţă juridică în materie civilă şi penală.
    În care scop au convenit asupra celor ce urmează:
PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul I
Definirea unor termeni
    În sensul prezentului Tratat:
    a) prin "cauze civile" se înţeleg cauzele de drept civil şi procesual civil, de drept al familiei, drept comercial, dreptul muncii şi drept administrativ;
    b) prin " autorităţi competente" se înţeleg organele procuraturii, notariatele şi alte instituţii competente în materie civilă şi penală (pentru Republica Moldova), instanţele judecătoreşti, parchetele (pentru România);
    c) prin "lege" se înţelege orice categorie de act normativ prin care sunt reglementate în fiecare din cele două Părţi Contractante raporturile juridice în legătură cu care Tratatul face referire la "lege".
Articolul 2
Ocrotirea juridică
    1. Cetăţenii unei Părţi Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi ocrotire juridică ca şi cetăţenii proprii.
    2. Cetăţenii unei Părţi Contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestînjenit autorităţilor competente ale celeilalte Părţi Contractante în atribuţia cărora sunt date cauzele civile şi penale, pot să-şi susţină interesele în faţa acestora, să facă cereri şi să introducă acţiuni în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acesteia.
    3. Autorităţile competente ale unei Părţi Contractante îndrumă, la cerere, pe cetăţenii celeilalte Părţi Contractante pentru a-şi asigura reprezentarea de care au nevoie în susţinerea cauzelor lor legitime.
    4. Dispoziţiile prezentului Tratat referitoare la cetăţenii Părţilor Contractante se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice înfiinţate în conformitate cu legile Părţii Contractante pe teritoriul căreia îşi au sediul.
Articolul 3
Acordarea asistenţei juridice
    Părţile Contractante îşi acordă reciproc, la cerere, asistenţă juridică în cauzele civile şi penale, în condiţiile prevăzute de prezentul Tratat.
Articolul 4
Scutirea de cauţiune
    Cetăţenii unei Părţi Contractante care se adresează autorităţilor competente ale celeilalte Părţi Contractante în calitate de solicitanţi sau intervenienţi, dacă au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, nu pot fi obligaţi să depună cauţiune sau depozit, oricare le-ar fi denumirea, pentru motivul că sunt străini sau că nu au domiciliul ori reşedinţa pe teritoriul Părţii Contractante căreia îi aparţine autoritatea competentă solicitată.
Articolul 5
Facilităţi şi asistenţă juridică gratuită
    1. Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante beneficiază pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante de reducerea sau scutirea de cheltuieli de procedură, precum şi de asistenţă judiciară gratuită, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii proprii.
    2. Înlesnirile prevăzute la praragraful 1, acordate într-o anumită cauză, se aplică tuturor actelor de procedură din acea cauză, inclusiv actelor de executare.
Articolul 6
Condiţiile obţinerii înlesnirilor
    1. Cînd cetăţeanul unei Părţi Contractante solicită o înlesnire din cele prevăzute la articolul 5 din prezentul Tratat, odată cu cererea va prezenta şi un certificat cu privire la situaţia sa materială şi personală, întocmit potrivit reglementărilor legale ale fiecărei Părţi Contractante.
    2. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul nici uneia dintre Părţile Contractante, certificatul prevăzut la paragraful 1 poate fi eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular al Părţii Contractante al cărei cetăţean este.
Articolul 7
Solicitarea înlesnirilor
    1. Cetăţeanul uneia dintre Părţile Contractante, care doreşte să solicite unei autorităţi competente a celeilalte Părţi Contractante înlesnirile prevăzute la articolul 5, poate face cerere în acest sens la autoritatea competentă de la domiciliul sau reşedinţa sa.
    2. Autoritatea competentă care, potrivit paragrafului le-a primit cererea o va transmite, împreună cu certificatul şi eventualele anexe, autorităţii competente a celeilalte Părţi Contractante.
    3. Autoritatea competentă să hotărască asupra cererii pentru acordarea înlesnirilor prevăzute la articolul 5 din prezentul Tratat îşi păstrează dreptul de a controla certificatele şi informaţiile care i-au fost furnizate şi, pentru a se edifica pe deplin, poate solicita informaţii suplimentare.
Articolul 8
Modul de legătură
    1. În problemele privind acordarea asistenţei juridice, autorităţile competente ale celor două Părţi Contractante comunică între ele prin intermediul organelor centrale, în măsura în care prin prezentul Tratat nu se dispune altfel.
    2. Organele centrale la care se referă paragraful 1 sunt, pentru Republica Moldova, Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală, iar pentru România, Ministerul Justiţiei.
Articolul 9
Limba folosită
    În aplicarea prevederilor prezentului Tratat, organele centrale ale celor două Părţi Contractante menţionate la articolul 8 paragraful 2 folosesc în relaţiile dintre ele limba lor oficială. Tot astfel se procedează şi în relaţiile dintre autorităţile competente ale Părţilor Contractante.
Articolul 10
Schimbul de informaţii în domeniul legislaţiei
    Părţile Contractante se vor informa reciproc, la cerere, asupra legislaţiei în vigoare ori care a fost în vigoare în statele lor, precum şi asupra aplicării acesteia în practica judiciară.
Articolul 11
Protecţia martorilor şi experţilor
    1. Martorul sau expertul, oricare ar fi cetăţenia sa, care, în urma unei citaţii, se prezintă în faţa autorităţii competente a celeilalte Părţi Contractante, nu poate fi nici urmărit, nici deţinut, nici supus vreunei alte limitări a libertăţii sale individuale pe teritoriul acesteia, pentru fapte sau condamnări anterioare trecerii frontierei Părţii Contractante solicitante.
    2. Imunitatea prevăzută la paragraful 1 încetează dacă martorul sau expertul nu a părăsit teritoriul Părţii Contractante solicitante în termen de 15 zile de la data cînd autoritatea competentă care l-a chemat îi face cunoscut că prezenţa lui nu mai este necesară sau revine ulterior. În acest termen nu se include timpul în care martorul sau expertul nu a putut părăsi teritoriul acestei Părţi Contractante din motive independente de voinţa sa.
Articolul 12
Restituirea cheltuielilor pentru martori şi experţi
    1. Cheltuielile de călătorie şi de întreţinere, precum şi compensarea veniturilor neobţinute, legate de deplasarea pentru depunerea mărturiei sau efectuarea expertizei, vor fi suportate de Partea Contractantă solicitantă. Expertul are dreptul şi la onorariul de expert.
    2. Despre drepturile prevăzute la paragraful 1 se va face menţiune în citaţie. La cererea martorului sau expertului, Partea Contractantă solicitantă va plăti în avans, parţial sau integral, cheltuielile menţionate.
Articolul 13
Audierea ca martori a persoanelor arestate
    1. În cazul în care este necesar ca o persoană, care se află arestată pe teritoriul unei Părţi Contractante, să fie audiată ca martor de către o autoritate competentă a celeilalte Părţi Contractante, organele centrale prevăzute la articolul 8 din prezentul Tratat pot conveni ca această persoană să fie transferată pe teritoriul Părţii Contractante solicitante, cu condiţia de a fi menţinută în stare de arest şi de a fi înapoiată în cel mult şapte zile după audiere.
    2. Transferul va putea fi refuzat:
    a) dacă persoana deţinută nu consimte;
    b) dacă prezenta persoană este necesară într-o procesură penală în curs pe teritoriul Părţii Contractante solicitante;
    c) dacă transferul este susceptibil de a prelungi detenţia acesteia;
    d) dacă alte consideraţii imperioase se opun la transferul său pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
PARTEA a II-a
CAUZE CIVILE
CAPITOLUL I
Asistenţa juridică
Articolul 14
Obiectul asistenţei juridice
    Asistenţa juridică în materie civilă cuprinde îndeplinirea unor activităţi procesuale cum ar fi: întocmirea, transmiterea şi înmînarea de acte judiciare şi extrajudiciare; audierea părţilor, martorilor, experţilor şi a altor persoane; efectuarea de expertize; cercetări la faţa locului şi constatări ale unor stări de fapt; aplicarea unor măsuri de asigurare sau de conservare; verificări de înscrisuri, obţinerea de copii sau fotocopii ori de extrase de pe documente.
Articolul 15
Cererea de asistenţă juridică
    1. Cererea de asistenţă juridică trebuie să cuprindă uumătoarele date:
    a) denumirea autorităţii competente solicitante;
    b) denumirea autorităţii competente solicitate;
    c) indicarea cauzei în care se solicită acordarea asistenţei juridice;
    d) numele şi prenumele părţilor, calitatea procesuală, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa acestora, iar în cazul persoanelor juridice, denumirea şi sediul lor;
    e) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor părţilor, atunci cînd este cazul;
    f) obiectul cererii şi datele necesare pentru îndeplinirea ei;
    g) menţionarea actelor anexate la cerere.
    2. La cererea de înmînare de acte se vor indica adresa destinatarului şi felul actelor ce urmează a fi îmmînate. La comisiile rogatorii vor fi indicate împrejurările în legătură cu care urmează să se facă o probă şi, atunci cînd este cazul, întrebările care trebuie puse persoanelor ce urmează a fi audiate.
    Prin "comisie rogatorie", în sensul prezentului Tratat, se înţelege acel act de procedură judiciară prin care un judecător sau procuror, după caz, solicită autorităţii competente din cealaltă Parte Contractantă să îndeplinească, în locul său, acte judiciare pe care le consideră necesare judecăţii sau urmăririi penale într-un anume proces cu care este sesizat.
    3. Cererea de asistenţă juridică şi actele anexe vor purta ştampila oficială a autorităţii competente solicitante.
Articolul 16
Modul de rezolvare a cererii
    1. În executarea unei cereri de asistenţă juridică, autoritatea competentă solicitată aplică legislaţia statului său. Autoritatea competentă solicitată poate să aplice, la cererea autorităţii competente solicitante, o procedură specială, în măsura în care nu contravine legii statului său.
    2. Dacă autoritatea solicitată nu este competentă să îndeplinească cererea, ea o va trimite, din oficiu, autorităţii competente, încunoştiinţînd totodată despre aceasta Parta Contractantă solicitantă.
    3. La cererea autorităţii competente solicitante, autoritatea competentă solicitată va comunica acesteia, în timp util, locul şi termenul efectuării cererii de asistenţă juridică, în scopul ca partea interesată să poată asista.
    4. Dacă adresa persoanei la care se referă cererea de asistenţă juridică nu este cunoscută sau dacă adresa indicată s-a dovedit a fi greşită, autoritatea competentă solicitată ia măsurile corespunzătoare în scopul stabilirii adresei. În cazul cînd stabilirea adresei nu este posibilă, autoritatea competentă solicitată anunţă despre aceasta autoritatea competentă solicitantă.
    5. După îndeplinirea cererii, autoritatea competentă solicitată transmite autorităţii competente solicitante actele respective. În cazul în care asistenţa juridică nu a putut fi acordată, autoritatea competentă solicitată va restitui actele autorităţii competente solicitante, comunicîndu-i totodată înprejurările care au împiedicat-o să îndeplinească cererea.
Articolul 17
Înmînarea actelor
    Autoritatea competentă solicitată înmînează actele în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pe teritoriul statului său.
Articolul 18
Dovada de înmînare a actelor
    Dovada de înmînare a actelor se întocmeşte în conformitate cu regulile de înmînare în vigoare pe teritoriul Părţii Contractante solicitate. În orice caz, ca trebuie să cuprindă semnătura destinatarului, ştampila autorităţii competente şi semnătura persoanei împutericite să înmîneze actul modalitatea, locul şi data înmînării.
    Dacă destinatarul refuză să primească actul, se va face menţiune despre motivul refuzului.
Articolul 19
Atribuţiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
    Fiecare Parte Contractantă poate să transmită sau să înmîneze acte judiciare şi extrajudiciare şi să ia mărturii cetăţenilor proprii care se află pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, cu condiţia ca aceşti cetăţeni să consimtă şi să nu fie supuşi nici unei măsuri de constîngere.
Articolul 20
Cheltuieli legate de acordarea asistenţei juridice
    1. Părţile Contractante suportă singure toate cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul lor, inclusiv cheltuielile făcute cu administrarea probelor.
    2. Autoritatea competentă solicitată comunică autorităţii competente solicitante cuantumul cheltuielilor făcute. Dacă autoritatea solicitantă percepe aceste cheltuieli de la persoana obligată să le plătească, sumele încasate rămîn în sarcina Părţii Contractante a cărei autoritate le-a perceput.
Articolul 21
Refuzul acordării aistenţei juridice
    Asistenţă juridică în materie civilă poate fi refuzată, dacă Partea Contractantă solicitată consideră că prin acordarea ei s-ar putea aduce atingere principiilor sale fundamentale.
CAPITOLUL II
Acte oficiale
Articolul 22
Valabilitatea actelor
    1. Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre Părţile Contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.
    2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă Părţi Contractante.
Articolul 23
Transmiterea actelor de stare civilă
    1. Instituţiile competente ale fiecărei Părţi Contractante transmit, la cerere, gratuit, instituţiilor competente ale celeilalte Părţi Contractante, certificate de stare civilă, extrase de pe registrele de stare civilă, precum şi copii certificate de pe hotărîrile pronunţate de instanţele judecătoreşti, în materie de stare civilă, dacă aceste acte se referă la cetăţenii Părţii Contractante solicitante şi sunt cerute în interes oficial.
    2. Transmiterea actelor menţionte la paragraful 1 se face prin intermediul ministerelor de justiţie ale fiecărei Părţi Contractante.
CAPITOLUL III
Norme comune în domeniul dreptului privat
Secţiunea I
Dispoziţii cu privire la statutul personal şi dreptul familiei
Articolul 24
Capacitatea persoanei
    1. Capacitatea persoanei fizice se stabileşte potrivit legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana.
    2. Capacitatea persoanei juridice se stabileşte potrivit legii Părţii Contractante pe teritoriul căreia îşi are sediul.
Articolul 25
Încheierea căsătoriei
    1. Forma încheierii căsătoriei este determinată de legea Părţii Contractante pe al cărei teritoriu se încheie căsătoria.
    2. Pentru căsătoria care se încheie la misiunea diplomatică sau oficiul consular, forma încheierii căsătoriei este determinată de legea Părţii Contractante căreia îi aparţine misiunea diplomatică sau oficiul consular.
    3. În ceea ce priveşte condiţiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei, fiecare dintre viitorii soţi este supus legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este.
Articolul 26
Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor
    1. Raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor sunt guvernate de legea Părţii Contractante ai cărei cetăţeni sunt.
    2. Dacă unul dintre soţi este cetăţean al unei Părţi Contractante, iar celălalt soţ este cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, raporturile lor personale şi patrimoniale sunt guvernate de legea acelei Părţi Contractante pe teritoriul căreia îşi au domiciliul comun.
    3. Dacă, în cazul prevăzut la paragraful 2, unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul unei Părţi Contractante, iar celălalt pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, raporturile lor personale şi patrimoniale sunt guvernate de legea acelei Părţi Contractante pe al cărei teritoriu şi-au avut ultimul domiciliu comun.
    Dacă soţii nu au avut domiciliul comun, sunt competente instanţele sau alte instituţii abilitate ale celor două Părţi Contractante, care aplică legea statului lor.
    4. Competenţa de a hotărî asupra raporturilor juridice prevăzute la paragrafele 1, 2 şi 3 alineatul 1 aparţine instanţelor sau altor instituţii abilitate ale Părţii Contractante a cărei lege guvernează acele raporturi.
Articolul 27
Divorţul
    1. În caz de divorţ, dacă ambii soţi au cetăţenia unei Părţi Contractante şi locuiesc, la data introducerii acţiunii de divorţ, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, va fi aplicată legea Părţi Contractante ai cărei cetăţeni sunt. Competenţa aparţine instanţelor sau altor instituţii abilitate ale ambelor Părţi Contractante.
    2. Dacă, la data introducerii acţiunii de divorţ, unul dinte soţi este cetăţean al uneia din Părţile Contractante, iar celălalt soţ este cetăţean al celeilalte Părţi Contractante şi locuiesc, fie ambii pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante, fie unul pe teritoriul unei Părţi Contractante şi altul pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, sunt competente instanţele ambelor Părţi Contractante, care aplică legea statului lor.
Articolul 28
Nulitatea căsătoriei
    1. Pentru constatarea nulităţii sau anularea căsătoriei se aplică legile Părţii Contractante care, potrivit articolului 25, sunt valabile pentru încheierea căsătoriei.
    2. În ceea ce priveşte competenţa jurisdicţională, se aplică în mod corespunzător prevederile articolului 27.
Articolul 29
Filiaţia
    1. În cauzele privind stabilirea şi contestarea filiaţiei este aplicabilă legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
    Dacă copilul domiciliază pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, se aplică legea acesteia dacă este mai favorabilă intereselor copilului.
    2. Soluţionarea cauzelor prevăzute la paragraful 1 aparţine autorităţilor competente ale Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul.
    3. Dacă reclamantul şi pîrîtul domiciliază pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante, soluţionarea cauzelor aparţine de asemenea autorităţilor competente ale acestei Părţi Contractante.
Articolul 30
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
    1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii se stabilesc potrivit legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este copilul. În cazul în care copilul domiciliază pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, poate fi aplicată legea acestei Părţi, dacă este mai favorabilă intereselor copilului.
    2. În privinţa de a hotărî asupra raporturilor juridice, prevederile articolului 29 paragrafele 2 şi 3 se aplică în mod corespunzător.
Articolul 31
Adopţia
    1. Condiţiile de fond cerute pentru încheierea adopţiei sunt cele stabilite de legea naţională a adoptantului şi a celui care urmează să fie adoptat. Aceştia trebuie să îndeplinească şi condiţiile care sunt obligatorii pentru amibii, stabilite de fiecare dintre cele două legi naţionale arătate.
    2. Forma adopţiei este guvernată de legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia se încheie.
    3. Efectele adopţiei şi relaţiile dintre adoptant şi adoptat sunt guvernate de legea naţională a adoptantului, iar în cazul adopţiei consimţite de soţi este aplicabilă legea care guvernează, potrivit articolului 26, efectele căsătoriei lor.
    4. Nulitatea adopţiei este supusă, pentru condiţiile de fond, legilor prevăzute la paragraful 1, iar pentru nerespectarea condiţiilor de formă, legii prevăzute la paragraful 2.
    5. Procedura adopţiei aparţine autorităţilor competente ale Părţii Contractante al cărei cetăţean este, la data adopţiei, cel ce urmează a fi adoptat.
Articolul 32
Interdicţia
    1. Cazurile şi condiţiile pentru punerea sub interdicţie a persoanelor lipsite de discernămînt datorită alienaţiei mintale sau debilităţii mintale, precum şi cele pentru ridicarea acestei măsuri sunt supuse legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana în cauză.
    2. Jurisdicţia aparţine, în măsura în care prezentul Tratat nu prevede altfel, autorităţilor competente ale Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana care urmează a fi pusă sub interdicţie.
Articolul 33
    1. În cazul cînd este necesară punerea sub interdicţie a unui cetăţean al unei Părţi Contractante, care are domiciliul, reşedinţa sau bunuri pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, autoritatea competentă acestei din urmă Părţi Contractante înştiinţează de îndată autoritatea competentă conform articolului 32, paragraful 2.
    2. În cazurile care nu comportă amînare, autoritatea celeilalte Părţi Contractante poate lua măsuri provizorii în conformitate cu legea sa, fiind obligată să informeze de îndată autoritatea competentă conform articolului 32, paragraful 2, căreia îi va transmite totodată copii de pe actele încheiate. Măsurile luate îşi păstrează valabilitatea pînă în momentul în care autoritatea competentă a luat o altă hotărăre.
Articolul 34
    1. Autoritatea prevăzută la articolul 32, paragraful 2, poate transmite competenţa sa privind interdicţia, autorităţii celeilalte Părţi Contractante, dacă persoana care urmează să fie pusă sub interdicţie are domiciliul, reşedinţa sau bunuri pe teritoriul acestei din urmă Părţi. Competenţa privind interdicţia se consideră transmisă în momentul în care autoritatea solicitată a acceptat această competenţă şi informează despre aceasta autoritatea solicitantă.
    2. În cazul în care autoritatea competentă, înştiinţată potrivit articolului 33 paragraful 1, nu comunică răspunsul său în termen de trei luni, socotite de la data expedierii înştiinţării, competenţa în materie de interdicţie revine de plin drept autorităţii de la domiciliul sau reşedinţa persoanei care urmează a fi pusă sub interdicţie.
    3. Autoritatea care a devenit competentă potrivit paragrafelor 1 sau 2 îndeplineşte măsura punerii sub interdicţie în conformitate cu legea statului său, dar numai dacă motivul care determină punerea sub interdicţie este prevăzut şi în legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana. Totuşi, în problema capacităţii de exerciţiu se aplică legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana ce urmează a fi pusă sub interdicţie.
    4. Hotărîrea de punere sub interdicţie pronunţată potrivit paragrafelor 1, 2 şi 3 se transmite în copie autorităţii competente revăzute în articolul 32, paragraful 2.
Articolul 35
Tutela şi curatela
    1. Cazurile şi condiţiile pentru instituirea ori desfiinţarea tutelei sau curatelei sunt cele prevăzute de legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana căreia urmează a i se institui tutela sau curatela.
    2. În ceea ce priveşte obligaţia de acceptare a tutelei sau curatelei, se aplică legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana ce urmează a deveni tutore sau curator.
    3. Raporturile juridice dintre tutore sau curator şi persoana căreia i s-a instituit tutela sau curatela se stabilesc potrivit legii Părţii Contractante căreia îi aparţine autoritatea competentă care a instituit tutela sau curatela.
    4. În cauzele de tutelă şi curatelă privind cetăţenii Părţilor Contractante sunt competente, în măsura în care prezentul Tratat nu prevede altfel, autorităţile Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana căreia urmează a i se institui tutela sau curatela.
    5. Cetăţeanul unei din Părţile Contractante poate fi numit tutore sau curator al cetăţeanului celeilalte Părţi Contractante, dacă domiciliază pe teritoriul acelei Părţi Contractante pe care urmează a se exercita tutela sau curatela şi dacă numirea sa corespunde cel mai bine intereselor persoanei căreia i s-a instituit tutela sau curatela.
Articolul 36
    Prevederile articolelor 33 şi 34 paragrafele 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi în cazul tutelei sau curatelei.
Articolul 37
    Autoritatea care, potrivit articolului 34, paragrafele 1 sau 2, a dovenit competenţă cu privire la tutelă sau curatelă, îndeplineşte aceste măsuri în conformitate cu legea statului său. Totuşi, în ceea ce priveşte capacitatea persoanei se aplică legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este persoana căreia i s-a instituit tutela sau curatela.
    Această autoritate nu are dreptul să adopte hotărîri în probleme privind statutul personal al celui căruia i s-a instituit tutela sau curatela.
Articolul 38
Declararea dispariţiei sau morţii şi stabilirea datei morţii
    1. Pentru declararea pe cale judecătorească a dispariţiei sau a morţii unei persoane şi stabilirea datei morţii sunt competente instanţele Părţii Contractante al cărei cetăţean era acea persoană la data cînd, potrivit ultimelor ştiri, mai era în viaţă.
    2. Prin excepţie de la prevederile paragrafului 1, instanţele judecătoreşti ale unei Părţi Contractante, la cererea unor persoane care domiciliază pe teritoriul acesteia, sunt competente să declare dispariţia sau moartea sau să stabilească data morţii unui cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, dacă potrivit legii Părţii Contractante solicitate, acele persoane au drept la o asemenea acţiune.
    3. În cauzele arătate la paragrafele 1 şi 2, instanţele judecătoreşti aplică legea statului lor.
Secţiunea a II-a
Dispoziţii cu privire la succesiuni
Articolul 39
Principiul egalităţii
    Cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante sunt egali cu cetăţenii celeilalte Părţi Contractante atît în ceea ce priveşte capacitatea de a dobîndi prin moştenire sau testament bunuri situate pe teritoriul acesteia sau drepturi ce urmează a fi realizate pe acest teritoriu, cît şi în ce priveşte capacitatea de a întocmi, modifica sau revoca un testament referitor la astfel de bunuri ori drepturi.
Articolul 40
Legea aplicabilă
    1. Dreptul la succesiune asupra bunurilor mobile este determinat de legea Părţii Contractante al cărei cetăţean era, la data morţii sale autorul succesiunii.
    2. Dreptul la succesiune asupra bunurilor imobile este determinat de legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află acele bunuri.
    3. Bunurile succesorale sunt considerate mobile sau imobile în conformitate cu legea Părţii Contractante pe al cărei teritoriu sunt situate.
Articolul 41
Succesiunea vacantă
    În cazul cînd succesiunea este vacantă, bunurile mobile revin Părţii Contractante al cărei cetăţean era, la data morţii sale, autorul succesiunii iar bunurile imobile revin Părţii Contractante pe teritoriul căreia sunt situate.
Articolul 42
Testamentul
    1. Forma întocmirii, modificării şi revocării testamentului este cea prevăzută, la data întocmirii, modificării sau revocării sale, de legea Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost defunctul sau de legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia aceste acte au fost făcute.
    2. În privinţa capacităţii de a testa, modifica ori revoca testamentul, precum şi în privinţa consecinţelor juridice ale viciilor de voinţă, se aplică legea Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost defunctul la data întocmirii, modificării sau revocării testamentului.
    După aceeaşi lege se stabilesc şi felurile de dispoziţii testamentare care sunt admise.
Articolul 43
Competenţa
    1. Deschiderea succesiunii, procedura succesorală, precum şi litigiile succesorale privind bunurile mobile sunt de competenţa autorităţilor Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost defunctul la data morţii, în afară de cazul în care se face aplicarea paragrafului 3.
    2. Deschiderea succesiunii, procedura succesorală, precum şi litigiile succesorale privind bunurile imobile sunt de competenţa autorităţilor Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află aceste bunuri.
    3. Dacă toate bunurile mobile succesorale rămase de pe urma cetăţeanului uneia din Părţile Contractante sunt situate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante şi dacă toţi succesorii sunt de acord, la cererea oricărui succesor sau a altei persoane care are drepturi ori pretenţii faţă de succesiune, competenţa revine autorităţilor acestei Părţi Contractante.
Articolul 44
Comunicarea cazurilor de deces
    1. În cazul în care cetăţeanul unei Părţi Contractante decedează pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, autoritatea competentă a acestei Părţi înştiinţează, de îndată, despre deces misiunea diplomatică sau oficiul consular al celeilalte Părţi Contractante, comunicîndu-i în acelaşi timp tot ce cunoaşte cu privire la succesori, domiciliul sau reşedinţa lor, masa succesorală şi valoarea succesiunii, precum şi cu privire la testament, dacă acesta există. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care autoritatea competentă a unei Părţi Contractante este informată că cetăţeanul celeilalte Părţi Contractante, decedat pe teritoriul unui al treilea stat, a lăsat bunuri pe teritoriul ei.
    2. Misiunea diplomatică sau oficiul consular care deţine date cu privire la un deces ce a avut loc în condiţiile menţionate la paragraful 1, precum şi cu privire la succesiune, comunică aceste date autorităţii competente, pentru ca aceasta să poată lua măsurile necesare de conservare a succesiunii.
    3. Dacă pe teritoriul uneia din Părţile Contractante are loc deschiderea succesiunii şi sunt date că există succesori cetăţeni ai celeilalte Părţi Contractante, autoritatea competentă înştininţează despe aceasta neîntîrziat misiunea diplomatică sau oficiul consular al acestei Părţi.
Articolul 45
Drepturile misiunilor diplomatice consulare
    În cauzele succesorale existente pe teritoriul unei Părţi Contractante, misiunea diplomatică sau oficiul consular al celeilalte Părţi Contractante are dreptul, fără un mandat special, în cazul în care cetăţenii proprii lipsesc şi nu şi-au desemnat un nou mandatar, să ia toate măsurile cu aceştia să fie reprezentaţi în faţa oricărei autorităţi.
Articolul 46
Măsuri de conservare a succesiunii
    1. Autorităţile competente ale fiecărei Părţi Contractante vor lua, de îndată, în conformitate cu legea statului lor, măsurile necesare pentru conservarea sau administrarea bunurilor succesorale rămase pe teritoriul lor în urma decesului unui cetăţean al celeilalte Părţi Contractante, sau care ar reveni unui cetăţean al acestei Părţi.
    2. Ele informează fără întîrziere misiunea diplomatică sau oficiul consular al celeilalte Părţi Contractante despre măsurile luate conform paragrafului 1. Misiunea diplomatică sau oficiul consular poate participa, direct sau prin mandatar, la realizarea acestor măsuri. La propunerea misiunii diplomatice sau a oficiului consular, măsurile luate conform paragrafului 1 vor putea fi schimbate sau anulate, iar cele ce urmează a fi luate vor putea fi amînate.
    3. Autoritatea competentă potrivit articolului 43 paragraful 1 va putea cere ridicarea măsurilor luate conform paragrafului 1 al prezentului articol.
Articolul 47
Deschiderea testamentului
    1. Deschiderea testamentului este în atribuţia autorităţii competente a Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află testamentul. Copia certificată a testamentului şi a procesului-verbal referitor la deschiderea, starea şi conţinutul testamentului, precum, şi originalul testamentului dacă se cere, se transmit autorităţii competente a celeilalte Părţi Contractante, dacă defunctul a fost cetăţean al acesteia sau dacă o autoritate a acestei Părţi Contractante este competentă să efectueze procedura succesorală.
    2. Autoritatea competentă a Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost testatorul la data decesului şi care are în păstrare testamentul, va remite, la cerere, autorităţii competente cu luarea măsurilor de conservare a succesiunii, o copie certificată de pe testament.
Articolul 48
Predarea succesiunii
    1. Bunurile succesorale mobile sau sumele de bani obţinute din vînzarea bunurilor succesorale mobile sau imobile, aflate pe teritoriul uneia din Părţile Contractante şi care se cuvin unor moştenitori, cetăţeni ai celeilalte Părţi Contractante, avînd domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul acestei din urmă Părţi sau pe teritoriul unui al treilea stat, vor fi predate, după terminarea procedurii succesorale, acestor moştenitori. Dacă ei nu se prezintă personal sau prin mandatar pentru a prelua bunurile sau sumele de bani menţionate mai sus, acestea vor fi predate misiunii diplomatice sau oficiului consular al Părţii Contractante ai cărei cetăţeni sunt moştenitorii.
    2. În cazurile prevăzute la paragraful 1 predarea se va efectua dacă:
    a) taxele şi impozitele privind succesiunea au fost plătite sau asigurate;
    b) pretenţiile creditorilor defunctului şi orice alte pretenţii în legătură cu succesiunea, formulate în termenul prevăzut de legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia se află bunurile sau sumele menţionate mai sus, au fost satisfăcute sau asigurate;
    c) autorităţile competente au dat aprobarea, care eventual ar fi necesară, pentru exportul bunurilor succesorale mobile sau pentru transferarea sumelor de bani.
    3. Dacă cetăţeanul unei Părţi Contractante decedează în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, unde nu a avut domiciliul sau reşedinţa, obiectele pe care le-a avut asupra sa se predau, fără vreo altă procedură misiunii diplomatice sau oficiului consular al Părţii Contractante al cărei cetăţean a fost.
SECŢIUNEA III
Răspunderea civilă delictuală
Articolul 49
    1. Răspunderea civilă delictuală se stabileşte potrivit legii Părţii Contractante pe al cărei teritoriu s-a comis fapta cauzatoare de prejudiciu.
    2. Dacă atît persoana care a cauzat prejudiciul, cît şi persoana care a suferit prejudiciul sunt cetăţeni ai aceleiaşi Părţi Contractante şi domiciliază pe teritoriul acesteia, se aplică legea acestei Părţi Contractante.
    3. În cauzele privind obligaţiile care rezultă din delicte civile jurisdicţia aparţine autorităţilor competente ale Părţii Contractante pe al căror teritoriu s-a comis fapta cauzatoare de prejudiciu sau pe al cărei teritoriu îşi are domiciliul pîrîtul.
CAPITOLUL IV
RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR
Articolul 50
Obiectul recunoaşterii şi executării
    1. Fiecare Parte Contractantă recunoaşte şi încuviinţează executarea pe teritoriul său, în condiţiile prevăzute de prezentul Tratat, a hotărîrilor pronunţate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
    2. În sensul paragrafului 1 prin hotărîri se înţeg:
    a) hotărîrile în cauzele civile, patrimoniale şi nepatrimoniale, pronunţate de instanţe judecătoreşti sau alte instituţii competente;
    b) hotărîrile judecătoreşti pronunţate în cauzele penale, cu privire la obligaţia de despăgubire pentru daunele cauzate;
    c) hotărîrile judecătoreşti referitoare la cheltuielile de judecată;
    d) hotărîrile arbitrale.
    3. În sensul prezentului Tratat, termenul de hotărîre inslude şi tranzacţiile judiciare.
Articolul 51
Condiţiile recunoaşterii şi executării hotărîrilor
    Hotărîrile se recunosc şi se execută în cazul în care sunt întrunite următoarele condiţii:
    a) dacă sunt definite şi susceptibile de executare potrivit legii Părţii Contractante pe teritoriul căreia au fost pronunţate. În materia obligaţiei de întreţinere sunt recunoscute şi hotărîrile provizorii, dacă sunt executorii în statul de origine;
    b) dacă nu a fost încălcată competenăţa exclusivă a autorităţii Părţii Contractante pe teritoriul căreia urmează a avea loc recunoaşterea sau executarea;
    c) dacă persoanei obligată prin hotărîre, care nu a participat la proces, i s-au înmînat citaţia şi actul de sesizare a instanţei în timp util şi în conformitate cu legea Părţii Contractante pe teritoriul căreia a fost pronunţată hotărîrea, iar în cazul în care nu avea capacitate de exerciţiu, i s-a dat posibilitatea de a fi reprezentată în proces;
    d) dacă între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pentru aceleaşi fapte, nu s-a pronunţat în prealabil o hotărîre ori nu se află în curs de judecată o acţiune intentată anterior pe teritoriul Părţii Contractante unde urmează să se recunoască ori să se încuviinţeze executarea hotărîrii;
    c) dacă, în cazurile în care trebuie aplicată legea celeilalte Părţi Contractante, din hotărîrea pronunţată rezultă că această lege nu a fost aplicată. Totuşi, recunoaşterea nu poate fi refuzată numai pentru singurul motiv că instanţa care a pronunţat hotărîrea a aplicat o altă lege, afară numai dacă procesul priveşte starea şi capacitatea unei persoane, iar soluţia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii aplicabile;
    f) dacă prin recunoaşterea sau încuviinţarea executării hotărîrii nu se aduce atingere ordinii publice a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia urmează să se recunoască ori să se încuviinţeze executarea hotărîrii.
Articolul 52
Cererea de recunoaştere si încuviinţare a executării
    1. Cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării se depune la instanţa care s-a pronunţat în primă instanţă în cauza respecivă, Această cerere va fi transmisă autorităţii din celălalt stat, competenţa să încuviinţeze executarea. Cererea poate fi depusă şi direct la această autoritate.
    2. La cerere vor fi anexate;
    a) textul complet al hotărîrii, precum şi o adeverinţă că hotărîrea a rămas definitivă şi este susceptibilă de executare, dacă aceasta nu rezultă din hotărîre;
    b) actele originale sau copii certificate ale acestora, din care să rezulte că persoanei obligate prin hotărîre, care nu a luat parte la proces, i s-a înmînat, cel puţin o dată, la timp şi în forma cuvenită, citaţia.
    3. Las cererea de încuviinţare a executării silite în cazul hotărîrilor privind cheltuielile de judecată se anexează o copie certificată a hotărîrii şi o adeverinţă din care să rezulte că hotărîrea este definitivă şi executorie.
Articolul 53
Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării
    1. Hotărîrile pronunţate pe teritoriul unei Părţi Contractante referitoare la statutul civil al propriilor cetăţeni se recunosc de plin drept pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întîi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi.
    2. Hotărîrile referitoare la alte procese decît cele arătate la paragraful 1 pot fi recunoscute dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în articole 50 şi 51.
    3. Încuviinţarea executării hotărîrilor patrimoniale este de competenţa instanţelor judecătoreşti ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia urmează să se facă executarea.
    4. Procedura încuviinţării executării, precum şi executarea silită se efectuează potrivit legii Părţii Contractante pe teritoriul căreia are loc executarea.
    5. Dacă hotărîrea conţine soluţii asupra mai multor capete de cerere care sunt disociabile, recunoaşterea sau încuviinţarea executării poate fi acordată separat.
    6. Orice obiecţiune cu privire la executarea silită se va rezolva de instanţa care a încuviinţat executarea.
    7. În faţa instanţei judecătoreşti care efectuează executarea silită debitorul poate ridica numai acele excepţii care se pot invoca potrivit legii Părţii Contractante pe teritoriul căreia s-a pronunţat hotărîrea.
    8. Înainte de rezolvarea cererii de încuviinţare a executării, instanţa, dacă apreciază necesar, poate cere părţilor din proces să depună în scris anumite lămuriri sau să completeze cererea de executare. De asemenea, poate cere lămuriri suplimentare de la instanţa care a pronunţat hotărîrea.
Articolul 54
Efectele recunoaşterii şi executării
    Hotărîrile definitive, o dată recunoscute sau admise a fi executate, vor avea aceleaşi efecte ca şi cele date de autorităţile competente ale Părţii Contractante solicitate.
Articolul 55
Cheltuielile privind recunoaşterea şi executarea
    1. Stabilirea şi încasarea cheltuielilor legate de încuviinţarea executării şi executarea silită propriu-zisă se dispun de către instanţa solicitată potrivit legii statului. În aceste cheltuieli se includ şi cele referitoare la certificarea actelor.
    2. Partea care a beneficiat, în faţa instanţei care a pronunţat hotărîrea, de înlesnirile prevăzute de articolul 5 paragraful 1 din preznetul Tratat va beneficia de aceleaşi înlesniri şi în cadrul procedurii de încuviinţare a executării şi de executare propriu-zisă, desfăşurată pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 56
Executarea hotărîrilor privind cheltuielile de judecată
    Dacă una din părţile în proces, scutită de cauţiune conform articolului 4 din prezentul Tratat, a fost obligată printr-o hotărîre definitivă să plătească celeilalte părţi cheltuieli de judecată, instanţa competentă de pe tertoriul celeilalte Părţi Contractante va încuviinţa, la cerere, gratuit, executarea acestor cheltuieli.
Articolul 57
Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale
    Cele două Părţi Contractante, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra recunoaşterii şi executării hotărîrilor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958, vor recunoaşte şi executa hotărîrile arbitrale date pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
PARTEA a III-a
CAUZE PENALE
CAPITOLUL I
Asistenţa juridică
Articolul 58
Obiectul asistenţei juridice
    Asistenţa juridică în materie penală cuprine: înmînarea de acte juridice şi extrajudiciare, luarea de declaraţii învinuiţilor şi inculpaţilor, audierea martorilor şi experţilor, efectuarea de expertize percheziţii, cercetări la faţa locului, predări de probe materiale, precum şi alte activităţi procesuale legate de administrarea probelor.
Articolul 59
Cererea de asistenţă juridică
    Cererea de asistenţă juridică în cauzele penale trebuie să cuprindă, după datele prevăzute la articolul 15 din prezentul Tratat, şi descrierea succintă a faptelor şi încadrarea juridică.
Articolul 60
Executarea cererilor şi informarea asupra rezultatelor
îndeplicnirii acestora
    Prevederile articolelor 16, 17 şi 18 din prezentul Tratat se aplică în mod corespunzător şi în cauzele penale.
Articolul 61
Comunicarea hotărîrilor de condamnare
    Părţile Contractante îşi cominică semestrial date privind hotărîrile penale definitive pronunţate de instanţele unei Părţi Contractante împotriva cetăţenilor celeilalte Părţi Contractante. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la modificările ulterioare ce vor interveni în legătură cu hotărîrile menţionate.
Articolul 62
Informaţii din cazierul judiciar
    La cererea autorităţilor competente ale unei Părţi Contractante se vor transmite, gratuit, informaţii din cazierul judiciar al persoanelor urmărite sau supuse judecăţii penale pe teritoriul Părţii Contractante solicitante.
Articolul 63
Refuzul asistenţei juridice în cauzele penale
    1. Asistenţa juridică poate fi refuzată dacă:
    a) cererea se referă fie la infracţiuni considerate de Partea Contractantă solicitată ca infracţiuni politice sau infracţiuni conexe la astfel de infracţiuni, fie la infracţiuni militare;
    b) Partea Contractantă solicitată apreciază că executarea cererii de asistenţă juridcă este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii sau ordinii sale publice;
    c) potrivit legii Părţii Contractante solicitate, fapta sau faptele invocate în cerere nu constituie infracţiuni.
    2. Partea Contractantă solicitată va comunica Părţii Contractante solicitante motivele refuzului asistenţei juridice.
CAPITOLUL II
Extrădarea
Articolul 64
Obligaţia extrădării
    1. Părţile Contractante se obligă să-şi exrtădeze, reciproc, la cerere, în condiţiile prezentului Tratat, persoane aflate pe teritoriul lor, pentru a fi trase la răspundere penală sau pentru executarea pedepsei.
    2. Extrădarea se admite numai dacă fapta care face obiectul cererii de extrădare constituie infracţiune potrivit legilor ambelor Părţi Contractante.
    3. Extrădarea în vederea urmăririi sau judecării se admite numai pentru fapte a căror săvîrşire atrage potrivit legilor ambelor Părţi Contractante o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, iar cînd este cerută în vederea executării pedepsei, numai dacă pedeapsă pronunţată este mai mare de 6 luni.
    4. Considerarea infracţiunii ca fiind pedepsită de legile ambelor Părţi Contractante nu este condiţionată de împrejurarea că legile Părţilor Contractante înscriu fapta în aceeaşi categorie de infracţiuni sau o denumesc prin aceeaşi terminologie.
    5. Dacă cererea de extrădare se referă la două sau mai multe infracţiuni sancţionate cu o pedeapsă privativă de libertate de legile ambelor Părţi Contractante, chiar dacă numai unu dintre ele corespunde condiţiilor prevăzute la paragraful 3 privind durata pedepsei, extrădarea poate fi admisă şi pentru celelalte infracţiuni.
Articolul 65
Refuzul extrădării
    1. Părţile Contractante nu-şi extrădează proprii lor cetăţeni.
    2. Extrădarea va fi, de asemenea, refuzată, dacă:
    a) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
    b) infracţiunea a fost săvîrşită în afara teritoriului Părţii Contractante solicitante, iar legea Părţii Contractante solicitate nu permite exercitarea acţiunii penale pentru asemenea infracţiuni săvîrşite în afara teritoriului său ori nu admite extrădarea pentru infracţiunea care face obiectul cererii de extrădare;
    c) potrivit legii uneia dintre Părţile Contractante, infracţiunea pentru care se cere extrădarea este amnistiată sau acţiunea penală nu poate fi exercitată ori hotărîrea nu poate fi executată ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie sau pentru alt temei legal;
    d) persoana a cărei extrădare se cere a fost trimisă în judecată sau a fost judecată pentru aceeaşi infracţiune ori dacă în cauză s-a dat o ordonanţă sau o hotărîre de încetare a procesului penal, pe teritoriul Părţii Contractante solicitate;
    e) potrivit legii ambelor Părţi Contractante, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare decît la plîngerea prealabilă a părţii vătămate;
    f) infracţiunea este considerată de Partea Contractantă solicitată ca infracţiune politică sau ca infracţiune conexă la asemenea infracţiune;
    g) Partea Contractantă solicitată are motive serioase să creadă că cererea de extrădare a fost prezentată în scopul de a urmări sau pedepsi o persoană pentru considerene de rasă, religie, sex, naţionalitate, origine etnică sau opinii politice ori că situaţia acestei persoane riscă să fie agravată pentru unul sau altul din aceste motive;
    h) este cerută pentru o infracţiune militară.
Articolul 66
Infacţiuni fiscale
    1. În materie de taxe, impozite, vamă şi schimb valutar, extrădarea va fi acordată între Părţile Contractante, conform dispoziţiilor prezentului Tratat, pentru fapte care corespund, potrivit legii Părţii Contractante solicitate, unei infracţiuni de aceeaşi natură.
    2. Extrădarea nu va putea fi refuzată pe motiv că legea Părţii Contractante solicitate nu prevede acelaşi regim de taxe şi impozite sau nu conţine acelaşi tip de reglentare în materie de taxe şi impozite, vamă sau schimb valutar ca legislaţia Părţii Contractante solicitante.
Articolul 67
Actele anexă la cererea de extrădare
    La cererea de extrădare se anexează:
    a) originalul sau copia certificată a mandatului de arestare sau orice alt act avînd aceeaşi forţă, emis în forma prevăzută de legea Părţii Contractante solicitante, iar în cererea de extrădare pentru executarea pedepsei, copia certificată a hotărîrii rămase definitive;
    b) o expunere a faptelor pentru care extrădarea este cerută, timpul şi locul săvîrşirii infracţiunii, calificarea infracţiunii şi referiri la dispoziţiile legale care îi sunt aplicbile, precum şi date cu privire la durata pedepsei executate pînă atunci; dacă prin infracţiune s-au produs pagube materiale, se va menţiona cuantumul stabilit sau aproximat al acestora;
    c) copia textelor de lege ale Părţii Contractante solicitante, aplicabile sau aplicate în cauza respectivă;
    d) în măsura în careeste posibil, date privind persoana a cărei extrădare se cere, cetăţenia ei, domiciliul sau reşedinţa ei, precum şi descrierea fizionomiei, fotografii şi amprente digitale.
Articolul 68
Date suplimentare
    1. Dacă datele primite de la Partea Contractantă solicitantă nu sunt suficiente pentru luarea în considerare a cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată poate cere comlectarea lor. Ea poate stabili un termen care nu va putea depăşi 2 luni pentru trimiterea datelor suplimentare. Acest termen poate fi prelungit, la cererea motivată a Părţii Contractante solicitante, cu încă 15 zile.
    2. Dacă persoana la care se reaferă cererea a fost arestată, iar Partea Contractantă solicitantă nu trimite în termenul stabilit datele cerute, Partea Contractantă solicitată poate pune în libertate acea persoană.
Articolul 69
Arestarea în vederea extrădării
    1. După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată va lua neîntîrziat măsuri pentru arestarea persoanei a cărei extrădare se cere, cu excepţia cazurilor în care, potrivit prezentului Tratat, extrădarea nu poate avea loc.
    2. În caz de urgenţă, arestarea poate avea loc şi înainte de primirea cererii de extrădare, dacă s-a recepţionat o intervenţie în acest sens de la Partea Contractantă solicitantă. În intervenţie se va menţiona, după caz, mandatul de arestare ori dispoziţia de arestare preventivă sau hotărîrea definitivă dată împotriva acestei persoane, şi menţiunea potrivit căreia cererea de extrădare va fi transmisă ulterior.
    Intervenţia în vederea arestării poate fi făcută prin Interpol, prin poştă, telegraf, telex, fax sau prin orice alt mijloc care lasă urmă scrisă ori este admis de Partea Contractantă solicitată. Autoritatea solicitantă va fi informată în cel mai scurt timp despre cursul dat cererii sale.
    3. Persoana arestată în aplicarea prevederilor paragrafului 2 poate fi pusă în libertate dacă, în termen de 1 lună din ziua trimiterii înştiinţării, nu se primeşte cererea de extrădare. Acest termen poate fi prelungit cu 15 zile, la cererea motivată a Părţii Contractante solicitante. Cu toate acestea, punerea în libertate provizorie este oricînd posibilă, cu condiţia ca Partea Contractantă solicitată să ia orice măsură pe care o consideră necesară în vederea evitării ca persoana să se sustragă.
    4. Punerea în libertate nu împiedică o nouă arestare şi extrădare, dacă cererea de extrădare parvine ulterior.
Articolul 70
Amînarea extrădării
    Dacă persoana a cărei extrădare se cere este inculpată într-un proces penal în curs sau dacă a fost condamnată, pentru o altă infracţiune decît aceea în legătură cu care se cere extrădarea, pe teritoriul Părţii Contractantă solicitate, extrădarea poate fi amînată pînă la sfîrşitul procesului penal, pînă la executarea completă a pedepsei pronunţate sau pînă la eliberarea definitivă înainte de expirarea duratei acesteia.
Articolul 71
Extrădarea temporară
    1. Dacă amînarea extrădării prevăzută la articolul 70 din prezentul Tratat ar putea atrage după sine împlinirea termenului de prescripţie a acţiunii penale sau ar putea aduce prejudicii serioase pentru stabilirea faptelor, persoana a cărei extrădare se cere poate fi extrădată temporar pe baza unei cereri motivate.
    2. Persoana extrădată temporar va fi trimisă înapoi de îndată după efectuarea actelor procesuale pentru care a fost extrădată.
Articolul 72
Predarea
    1. Partea Contractantă solicitată va face conoscut Părţii Contractante solicitante hotărîrea sa cu privire la extrădare.
    2. În caz de acceptare, Parte Contractantă solicitată este obligată să comunice Părţii Contractante solicitante locul şi data predării, precum şi durata detenţiei executate în vederea extrădării de către persoana în cauză.
    3. Dacă Partea Contractantă solicitantă nu ia în primire persoana la data fixată pentru predare, şi dacă nu s-a solicitat o amînare, aceasta poate fi pusă în libertate la expirarea unui termen de 15 zile calculat de la data stabilită pentru predare. Partea Contractantă solicitată poate refuza extrădarea pentru aceeaşi faptă.
Articolul 73
Transmiterea obiectelor
    1. Părţile Contractante se obligă să-şi transmită reciproc, la cerere:
    a) obiectele şi valorile care au fost procurate de infractor prin infracţiunea care a atras extrădarea;
    b) obiectele care pot avea importanţă ca probe în cauză penală pentru care s-a cerut extrădarea.
    2. Obiectele şi valorile prevăzute la paragraful 1 se transmit chiar dacă extrădarea infractorului nu poate fi făcută din cauza decesului său sustragerii de la judecată sau din alte motive.
    3. Dacă obiectele cerute sunt necesare Părţii Contractante solicitate ca probe într-o altă cauză penală, transmitera lor poate fi amînată pînă la terminarea procesului în cauză sau pot fi predate cu condiţia de a fi restituite.
    4. Drepturile Părţii Contractante solicitate sau ale terţilor asupra obiectelor cerute rămîn neatinse. Obiectele asupra cărora există asemenea drepturi, se restituie Părţii Contractantă solicitate, după terminarea procedurii, cît mai curînd prosibil şi fără cheltuieli.
Articolul 74
Repetarea extrădării
    Dacă persoana extrădată se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată ori de la executarea pedepsei şi se înapoiază de bunăvoie pe teritoriul Părţii Contractante solicitate, ea va putea fi din nou extrădată, la cererea scrisă a Părţii Contractante solicitante, fără a mai fi necesară prezentarea actelor prevăzute la articolul 67.
Articolul 75
Cereri de extrădare primite din partea mai multor state
    Dacă extrădarea este cerută concomitent de mai multe state, fie pentru aceeaşi faptă, fie pentru fapte diferite, Partea Contractantă solicitată hotărăşte ţinînd seama de toate circumstanţele şi, în special de gravitatea şi locul infracţiunilor, de data respectivelor cereri, de cetăţenia persoanei cerute şi de posibilitatea unei extrădări ulterioare unui alt stat.
Articolul 76
Limitele urmăririi pentale împotriva persoanei extrădate
    1. Persoana extrădată nu va putea fi urmărită, judecată sau deţinută în vedera executării unei pedepse sau supusă unei restricţii a libertăţii sale individuale, pentru o infracţiune săvîrşită anterior predării, alta decît aceea pentru care s-a cerut extrădarea, sau nu poate fi reextrădată unui stat terţ decît în următoarele cazuri:
    a) statul care a predat-o consimte. În acest scop va trebui prezentată o cerere, însoţită de actele prevăzute de artcilul 67 şi de un proces-verbal încheiat de autoritatea competentă conţinînd declaraţiile extrădatului. Acest consimţămînt va putea fi dat dacă infracţiunea pentru care este cerut antrenează ca însăşi obligaţia de extrădare;
    b) deşi a avut posibilitatea, persoana extrădată nu a părăsit teritoriul Părţii Contractantă solicitante în termen de o lună de la sfîrşitul procesului penal, iar în cazul condamnării, de la executarea pedepsei sau dacă se înapoiază pe teritoriul acestei din urmă Părţi. În acest termen nu se socoteşte timpul în care persoana extrădată nu a putut părăsi teritoriul Părţii Contractantă solicitante din motive independente de voinţa sa.
    2. Dacă calificarea dată infracţiunii este modificată în cursul procesului, persoana extrădată nu va fi urmărită sau judecată decît în măsura în care elementele constitutive ale infracţiunii, în noua calificare, ar permite extrădarea.
Articolul 77
Informaţii cu privire la rezultatul procesului penal
    Părţile Contractante îşi comunică reciproc informaţii cu privire la rezultatul procesului penal pornit împotriva persoanei extrădate. Dacă împotriva acestei persoane a fost pronunţată o hotărîre definitivă, se va transmite şi copia acestei hotărîre.
Articolul 78
Tranzitarea
    1. Fiecare dintre Părţile Contractante va autoriza, la cererea celeilalte Părţi Contractante, transportul pe teritoriul său al persoanelor extrădate celeilalte Părţi Contractante de către un stat terţ. Această prevedere nu se va aplica dacă, potrivit prevederilor prezentului Tratat, nu ar exista obligaţia de extrădare.
    2. Cererea pentru autorizarea tranzitului se înaintează şi se rezolvă după aceleaşi reguli ca şi cererea de extrădare.
Articolul 79
Cheltieli de extrădare şi de tranzit
    1. Cheltuielile de extrădare vor fi suportate de Partea Contractantă pe teritoriul căreia s-au efectuat.
    2. Cheltuielile de tranzit vor fi suportate de Patrea Contractantă solicitantă.
Articolul 80
Modul de legătură
    În problemele de extrădare şi tranzitare, organele centrale ale celor două Părţi Contractante menţionate la articolul 8 din prezentul Tratat comunică direct între ele.
CAPITOLUL III
TRANSFERUL URMĂRIRII PENALE
Articolul 81
Obligaţia de a porni o acţiune penală
    Fiecare Parte Contractantă, la cererea celeilalte Păţri Contractante va porni, în conformitate cu propria sa lege, acţiunea penală împotriva unui cetăţean al său, în cazul în care există date suficiente că a săvîrşit, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, o faptă care este prevăzută ca infracţiune de legile ambelor Părţi Contractante.
Articolul 82
Cererea de transmitere
    1. Cererea de treansmitere a urmăririi penale se face în scris.
    2. La cerere se anexează o informare cuprinzînd date asupra faptei săvîrşite, calificării ei juridice, precum şi toate probele existente cu privire la săvîrşirea infracţiunii, iar în măsura în care este posibil, datele prevăzute în articolul 67 din prezentul Tratat.
Articolul 83
Informaţii privind soluţionarea procesului
    Partea Contractantă al cărei cetăţean este persoana urmărită, va înştiinţa cealaltă Parte Contractantă despe rezultatul procesului penal, iar în cazul în care ar interveni o hotărîre definitivă, va trimite şi copia aceasteia.
CAPITOLUL IV
TRANSFERUL PERSOANELOR CONDAMNATE
Articolul 84
Principii generale
    1. Părţile Contractante se obligă, în condiţiile prezntului Tratat,să coopereze în materie de treansfer al persoanelor condamnate.
    2. Persoana condamnată pe teritoriul uneia din Părţile Contractante poate, în condiţiile prevăzute de prezentul Tratat, să fie transferată pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, pentru executarea pedepsei privative de libertate la care a fost condamnată. În acest scop, persoana condamnată poate să-şi exprime dorinţa de a fi transferată, în baza prezentului Tratat, adresîndu-se fie autorităţilor competente ale statului de condamnare, fie celor ale statului de execuţie.
    3. Transferul poate fi solicitat fie de statul de condamnare, fie de statul de execuţie.
Articolul 85
Condiţiile transferului
    Transferul poate avea loc:
    a) dacă condamnatul este cetăţean al statului de execuţie;
    b) dacă hotărîrea de condamnare este definitivă şi executorie;
    c) dacă durata pedepsei privative de libertate, pe care condamnatul o mai are de executat la data cererii de transfer, este de cel puţn şase luni. În cazuri excepţionale, Părţile Contractante pot conveni asupra transferului, atunci cînd durata pedepsei rămase de executat este mai mică de şase luni;
    d) dacă condamnatul sau, atunci cînd, din motive de vîrstă ori stare fizică sau stare psihică, una din Părţile Contractante consideră necesar reprezentantul său legal consimte la transfer;
    c) dacă fapta pentru care s-a pronunţat hotărîrea de condamnare constituie infracţiune potrivit legii Părţii Contractante al cărei cetăţean este cel condamnat;
    f) dacă ambele Părţi au convenit asupra transferului.
Articolul 86
Comunicarea de informaţii
    1. Autorităţile competente ale statului de condamnare aduc la cunoştinţă oricărui condamnat, cetăţean al celuilalt stat, posibilitatea de a obţine,în condiţiile prevăzute de prezenetul Tratat, transferul său în vederea executării pedepsei în statul al cărui cetăţean este.
    2. Dacă condamnatul îşi exprimă, pe lîngă statul de condamnare, dorinţa de a fi transferat, acest stat trebuie să informeze statul de execuţie, cît mai curînd posibil, după ce hotărîrea a rămas definitivă.
    3. Informaţiile trebuie să cuprindă:
    a) numele, data şi locul naşterii condamnatului;
    b) atunci cînd este podibil, adresa sa din statul de execuţie;
    c) o expunere a faptelor care au dus la condamnare;
    d) natura, durata şi data cînd a început executarea pedepsei.
    4. Dacă condamnatul îşi exprimă pe lîngă statul de execuţie dorinţa de a fi transferat, statul de condamnare comunică acestui stat, la cererea sa, informaţiile menţionate la paragraful 3.
    5. Condamnatul trebuie să fie informat în scris de orice hotărîre luată de unul din cele două state în legătură cu cererea de transfer.
Articolul 87
Cererea de transfer şi documentele anexe
    1. Cererea de transfer trebuie să fie formulată în scris.
    2. La cerere se anexează:
    a) un act care să ateste că persoana condamnată este cetăţean al statului de execuţie;
    b) copia textelor legale din care rezultă că faptele care au dus la condamnarea persoanei ce urmează a fi transferată constituie infracţiuni din punct de vedere al legii statului de execuţie;
    c) copia legalizată a hotărîrii de condamnare, cu menţiunea că este definitivă, precum şi copia textelor de lege aplicate în cauza respectivă;
    d) acte din care rezultă durata pedepsei deja executate, şi a arestului preventiv, precum şi durata pedepsei ce urmează a fi exeutată;
    e) o declaraţie privind consimţămîntul la transfer;
    f) alte acte, dacă autoritatea competentă a statului de condamnare consideră necesară comunicarea acestora.
    3. Dacă unul din cele două state consideră necesar, poate solicita acte sau date suplimentare.
Articolul 88
Consimţămîntul la transfer
    1. Condamnatul trebuie să-şi dea consimţămîntul la transfer de bunăvoie şi în deplină cunoştinţă a consecinţelor juridice care decurg din aceasta. Procedura este cea prevăzută de legea statului de condamnare.
    2. Statul de condamnare trebuie să dea statului de execuţie posibilitatea verificării, prin intermediul unui funcţionar consular, dacă consimţămîntul la transfer a fost dat cu respectarea condiţiilor prevăzute la paragraful 1.
Articolul 89
Modul de legătură
    În problemele de predare condamnaţilor în vederea executării pedepselor, Ministerele de Justiţie ale celor două Părţi Contractante comunică direct între ele.
Articolul 90
Comunicarea rezolvării cererii
    Partea Contractantă solicitată trebuie să informeze Partea Contractantă solicitantă, în scris, în cel mai scurt timp, despre acordul sau refuzul transferului solicitat.
Articolul 91
Predarea condamnatului
    Dacă propunerea de transfer este acceptată, autorităţile competente ale celor două Părţi Contractante vor conveni, de îndată, asupra locului datei şi modalităţilor de transfer a persoanei condamnate.
Articolul 92
Punerea în executare a pedepsei
    1. Pedeapsa se execută pe baza hotărîii pronunţate de instanţa statului de condamnare.
    2. Totuşi, instanţa competentă din statul de execuţie decide, prin hotărîre judecătorească, asupra modalităţii de punere în executare a hotărîrii pronunţate în statul de condamnare.
    3. Dacă natura sau durata pedepsei pronunţate în statul de condamnare nu corespunde cu legea statului de execuţie, acest din urmă stat, prin hotărîre judecătorească, o poate adapta la pedeapsa prevăzută de propria sa lege pentru infracţiuni de aceeaşi natură. Această pedeapsă va fi cît mai corespunzătoare pedeapsei aplicate prin hotărîrea de condamnare. Prin natura sau prin durata sa, această pedeapsă nu poate să o agraveze pe cea pronunţată în statul de condamnare şi nici să depăşească maximul prevăzut de legea statului de execuţie.
    4. Partea din pedeapsa care a fost executată în statul de condamnare se deduce din durata pedesei stabilite de instanţa din statul de execuţie, dacă pedepsele sunt de acelaşi fel. În cazul în care instanţa stabileşte o pedeapsă de alt fel decît cea aplicată prin hotărîrea de condamnare, la stabilirea naturii şi duratei pedepsei se ţine seama de partea de pedeapsă executată.
    5. Pedeapsa complimentară pronunţată prin hotărîrea de condamnare se execută în măsura în care este prevăzută în legea Părţii Contractante al cărei cetăţean este cel condamnat şi nu a fost executată în statul de condamnare.
    6. O copie de pe hotărîrea pronunţată de instanţa statului de execuţie se comunică autorităţii competente a celuilalt stat.
Articolul 93
Legea aplicabilă
    1. Executarea pedepsei se face potrivit legii statului de execuţie, care este singurul competent să ia orice decizie.
    2. Statul de condamnare este singurul competent să reexamineze hotărîrea de condamnare prin căi judiciare de atac.
    3. Fiecare Parte Contractantă poate acorda graţierea sau amnistia, conform legii sale.
Articolul 94
Încetarea executării
    Statul de condamnare informează statul de execuţie în legătură cu orice hotărîre sau măsură care are ca efect înlăturarea caracterului executoriu al pedepsei. în acest caz, statul de execuţie trebuie să înceteze executarea pedepsei.
Articolul 95
Informaţii privind executarea pedepsei
    Statul de execuţie informează statul de condamnare în legătură cu executarea pedepsei:
    a) la terminarea executării pedepsei;
    b) în caz de evadare a condamnatului;
    c) dacă statul de condamnare îi solicită informaţii în legătură cu executarea pedepsei.
Articolul 96
Tranzitarea
    1. Fiecare Parte Contractantă autorizează, la cerere, transportul în tranzit pe teritoriul său al cetăţenilor celeilalte Părţi Contractate transferaţi pentru executarea pedepsei de către un stat terţ în statul ai cărui cetăţeni sunt.
    2. Cererea pentru autorizarea tranzitului se formulează şi se rezolvă potrivit prevederilor din prezentul Tratat referitoare la transferul persoanleor condamnate.
Articolul 97
Cheltuielile de transfer
    Cheltuielile ocazionate de transferul persoanelor condamnate sunt suportate de statul de execuţie, cu excepţia cheltuielilor ocazionate exclusiv pe teritoriul statului de condamnare.
PARTEA a IV-a
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 98
Soluţionare diferendelor
    Orice diferend rezultat din aplicarea prezentului Tratat se va soluţiona pe cale diplomatică.
Articolul 99
Ratificarea şi intrarea în vigoare a Tratatului
    Prezentul Tratat va fi supus ratificării şi va intra în vigoaree în cea de a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Articolul 100
Valabilitatea Tratatului
    Prezentul Tratat se încheie pe o durată nelimitată. Fiecare din cele două Părţi Contractante poate să-l denunţe printr-o notificare scrisă. Denunţarea va produce efecte după trecerea unui an de la data notificării.
    Încheiat la Chişinău, la şase iulie 1996, în două exemplare originale, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.
    Drept pentru care plenipotenţiarii Părţilor Contractante au semnat prezentul Tratat şi au aplicat sigiliile lor.

    PENTRU REPUBLICA MOLDOVA           PENTRU ROMANIA