MSCEFL11/1996
ID intern unic:  313557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
ALTE MINISTERE
HOTĂRÎRE Nr. 11
din  23.01.1996
cu privire la montarea şi exploatarea sistemelor de măsurare
a consumului de apă şi energie termică în blocurile locative şi
edificiile instituţiilor publice
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 32
    Coordonat                                                               Aprobat
    Directorul general al Departamentului                     prin Hotărîrea Colegiului
    Arhitecturii şi Construcţiilor                                    Ministerului Serviciilor
    Valeriu Cebotari                                                    Comunale şi Exploatării
    02.04.1996                                                           Fondului de Locuinţe
    Directorul general al Departamentului                      nr.1/1 din 23 ianuarie 1996
    Standarde, Metrologie şi Supraveghere
    Tehnică
    Dumitru Cimpoieş
    22 martie 1996
I. Definiţii
    În prezentul Regulament prin termenii sau expresiile menţionate în continuare se înţelege:
    1. Agent termic - fluidul utilizat pentru acumula, a transporta şi a ceda energia termică. În condiţiile prezentului Regulament, agentul termic este apa.
    2. Apă caldă de consum - apa caldă în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodăreşti sau sanitare.
    3. Apă rece de consum - apa rece potabilă, utilizată în aceleaşi scopuri ca şi cea caldă.
    4. Branşament - legătură dintre reţeaua de distribuţie secundară a furnizorului şi reţeaua consumătorului.
    5. Consum (de apă sau energie termică) - cantitatea de apă sau energie termică utilizată de consumator.
    6. Consumator - persoană fizică sau juridică ce utilizează apă şi energia termică, pe bază de contract, în instalaţiile sale conectate nemijlocit la instalaţiile unui furnizor. În condiţiile prezentului Regulament, consumătorul este de tip urban - care utilizează apă rece şi caldă în scopuri gospodăreşti sau sanitare şi energie termică pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor şi a obiectivelor social-culturale.
    7. Debit - cantitatea de apă sau energie termică care trece reţea într-o unitate de timp.
    8. Distribuitor - agentul economic care livrează apa sau energia termică primită de la unul sau mai mulţi producători.
    9. Furnizor - agentul economic care furnizează apa sau energia termică la consumatori. El poate fi producător sau numai distribuitor.
    10. Sistem de măsurare (în continuare - contor) - totalitatea aparatajului şi instalaţiilor, care servesc la măsurarea consumului de apă şi energiei termice.
    11. Subconsumator - persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii de urilizare sînt racordate la reţeaua consumatorului.
    12. Instituţii publice - instituţiile destinate satisfacerii intereselor sociale şi economice ale societăţii, finanţate din buget (şcoli, grădiniţe, policlinici, spitale, case de cultură etc.).
II. Dispoziţii generale
    2.1. Prezentul Regulament a fost elaborat întru realizarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 337 din 25 mai 1995 "Cu privire la contorizarea apei şi a energiei termice consumate de populaţie, instituţii publice şi agenţi economici" şi stabileşte relaţiile dintre consumatori şi furnizori în procesul achiziţionării, montării şi exploatării contoarelor de apă şi energie termică.
    2.2. Cerinţele prezentului Regulament se extind asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor, activitatea cărora ţine de aprovizionarea cu apă şi energie termică (furnizorii), şi asupra instituţiilor publice şi proprietarilor blocurilor locative indiferent de forma de proprietate şi apartenenţa departamentală.
III. Alegerea contoarelor
    3.1. Alegerea sistemelor de măsurare şi a utilajului corespunzător pentru blocurile locative şi instituţiile publice se va face de către furnizor în baza modelelor aprobate, conform RG 29-03-20-95, şi introduse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate de către Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, ţinînd cont de alinierea lor la standardele internaţionale şi în baza unei preselecţii pe criterii de perfomanţă în cadrul licitaţiilor.
    3.2. Contoarele de energie termică trebuie să asigure determinarea:
    - cantităţii de apă caldă utilizată de consumator;
    - cantităţii de energie termică consumată;
    - temperaturii agentului termic tur-retur;
    - timpului funcţionării controlului de energie termică, iar sistemele de măsurare a apei - cantitatea de apă utilizată de consumator.
    3.3. Contoarele pot fi utilizate numai în plaja debitelor pentru care se încadrează în erorile admisibile date.
IV. Montarea şi punerea în funcţiune
    4.1. Furnizorii sau alţi agenţi economici, care vor achiziţiona şi monta sistemele de măsurare a consumului de apă şi energie termică, sînt obligaţi să obţină Certificat de acreditare şi licenţă de activitate pentru vînzarea şi repararea contoarelor conform RG 29-03-31-95.
    În caz de montare a contorului la conductele termice de categoria I, II şi III, aceste lucrări se vor efectua de către întreprinderile şi organizaţiile care posedă licenţe eleberate de către Inspectoratul instalaţiilor sub presiune şi de ridicat al Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică.
    4.2. Elaborarea documentaţiei tehnice, montarea şi reglarea sistemelor de măsurare se vor efectua de către întreprinderile şi organizaţiile care se află în posesia unei licenţe de executare a lucrărilor de acest tip şi care au obligaţia se respecte cerinţele documentelor normative în vigoare.
    4.3. Lucrările de montare şi reglare a sistemelor de măsurare se vor înfăptui conform documentaţiei tehnice avizate de către furnizor precum şi conform fişelor tehnice şi instrucţiunilor de exploatare ale uzinelor producătoare.
    4.4. Instalarea contoarelor se va efectua în locuri accesibile atît pentru furnizor, cît şi pentru consumator.
    4.5. Contoarele se vor instala la branşamentul de la hotarul dintre reţelele furnizorului şi consumatorului.
    În cazul în care contoarele vor fi instalate în alte locuri posibile la determinarea consumului se vor include şi pierderile de la locul instalării şi hotarul reţelelor.
    4.6. Contoarele de apă şi energie termică pot fi montate şi în locuinţele din blocurile locative cu branşamente separate.
    În cazul dat lucrările de achiziţionare, montare şi exploatare a acestor contoare le vor efectua furnizorii, iar toate cheltuielile le va suporta proprietarul apartamentului.
    7. În cazurile în care contoarele de apă sînt instalate în afara clădirii, căminele trebuie să corespundă cerinţelor SNiP 2.04.01-85.
    4.8. Înălţimea încăperilor în care sînt instalate sistemele de măsurare trebuie să corespundă cerinţelor documentelor normative în vigoare.
    Se admite instalarea contoarelor de apă în încăperile tehnice cu înălţimea de 1,6-1,7 m, urmînd ca contorul şi conducta de ocolire să fie în acelaşi plan orizontal.
    4.9. În cazul existenţei subconsumatorilor, contoarele se vor instala, pentru tot grupul, doar la consumatorul principal, urmînd ca el să încheie contracte cu furnizorii.
    4.10. Dacă în blocul locativ sau instituţia publică există încăperi date în arendă şi arendaşul corespunde altei categorii tarifare, va fi prevăzută instalarea contoarelor şi pentru acest consumator.
    Cheltuielile de achiziţionare şi montare a contoarelor, în cazul dat le va suporta arendaşul.
    4.11. Recepţia asupra îndeplinirii lucrărilor de montare, conform documentaţiei avizate, se va face de către furnizor cu participarea reprezentanţilor consumatorului şi, după caz, a întreprinderii sau organizţiei care a realizat lucrările de montaj. Cu această ocazie se vor efectua şi probele, reglajele, spălările şi dezinfectările necesare.
    4.12. Dacă sînt îndeplinite toate condiţiile se pune în funcţiune şi se sigilează contorul şi robinetele necesare,aceste operaţii fiind consemnate într-un proces-verbal (anexa nr. 1) de preluare în exploatare de către furnizor.
    4.13. Odată cu montarea, pentru fiecare contor se va întocmi o fişă (anexa nr. 2), în care se vor înscrie caracteristicile lui tehnice, data şi organul care a efectuat etalonarea, producătorul şi alte date.
    4.14. În fişa se vor înscrie în mod obligatoriu toate operaţiunile legate de întreţinerea şi funcţionarea contorului (revizii, defecţiuni produse, remedieri, reetalonări etc.), consemnîndu-se data la care se execută aceste intervenţii şi perioadele de nefuncţionare.
    4.15. După îndeplinirea lucrărilor de montare, reglare, punere în funcţiune şi sigilare a contoarelor şi a robinetelor necesare, toate sistemele de măsurare instalate în blocul locativ sau edificiile instituţiilor publice se transmit la balanţa consumatorilor (proprietarului), care din momentul dat poartă toată responsabilitatea materială şi juridică privitor la integritatea acestora.
V. Întreţinerea şi exploatarea
    5.1. Întreţinerea, exploatarea şi verificarea metrologică a contoarelor sînt în sarcina exclusivă a furnizorului. Aceste lucrări vor fi îndeplinite conform contractului cu consumatorul (proprietarul).
    5.2. În vederea unei bune exploatări şi asigurării integrităţii contoarelor, consumatorii au obligaţia de a amenaja o încăpere separată (camera, căminul contorului), asigurînd condiţiile de demontare şi urmînd să menţină curăţenia conform normelor de igienă şi de securitate contra incendiilor. Persoanele străine nu trebuie să aibă acces la aceste încăperi.
    5.3. Dacă contoarele nu sînt instalate pe teritoriul consumătorului, prevederile punctului 2 se referă la furnizor.
    5.4. Furnizorul şi consumătorul au obligaţia de a asigura reciproc accesul la contoare pentru citirea indicaţiilor precum şi controlul stării sigiliilor aplicate.
    5.5. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate contoarelor şi robinetelor, precum şi afectarea integrităţii sau funcţionalităţii lor, în orice mod, constituie contravenţie sau infracţiune şi se pedepseşte conform actelor legislative în vigoare.
    5.6. În cazul descoperirii deteriorărilor, ruperii sau violării sigiliilor aplicate contoarelor şi robinetelor, consumatorul e obligat să anunţe neîntîrziat furnizorul pentru întreprinderea măsurilor necesare. Toate cheltuielile legate de lichidarea consecinţelor acestor încălcări le suportă consumatorul.
    5.7. Furnizorul are obligaţia să repare sau să înlocuiească, în termen de cel puţin 30 de zile de la data înregistrării sesizării scrise contoarele reclamate ca fiind defectate sau suspecte de înregistrări eronate.
    5.8. În cazul verificărilor efectuate la cererea consumatorului, acesta va trebui să suporte cheltuielile ocazionate de veridicare, dacă se va dovedi că aparatul înregistrează corect şi dacă înregistrează în favoarea consumatorului. Dacă se va constata că controlul nu funcţionează corect şi înregistrează în favoarea furnizorului, cheltuielile vor fi suportate de ultimul.

Anexa nr. 1

CONSUMATORUL FURNIZORUL
    ______________________________ ____________________________
    (blocul locativ sau ____________________________
    _____________________________ ____________________________
    organizaţia publică,adresa şi (întreprinderea care a realizat
    _____________________________ ____________________________
                                                denumirea) montarea contorului)

PROCES-VERBAL nr.___________
    din "____"_________________199___ or.________________
    Noi, subsemnaţii, reprezentanţii________________________________
                                                            (furnizorul,consumatorul)
    ________________________________________________________
    şi_______________________________________________________
(întreprinderea care a realizat montajul, nr.licenţei, data eliberării şi organul care a eliberat licenţa)
        examinînd lucrările de montare a contorului confirmăm calitatea îndeplinirii lor.
De asemenea confirmăm corespunderea camerei (căminului) contoarelor actelor normative.
    Contorul de_______________________________________________
                                                     (apă, energie electrică)
    ________________________________________________________
                             (denumirea şi adresa, blocul locativ sau instituţia publică)
    se preia în exploatare de către_________________________________
                                                                                            (furnizorul)
Prezentul proces-verbal este întocmit în_______________exemplare pentru fiecare parte.

Numele Semnătura

Anexa nr. 2

FIŞA CONTORULUI
de___________________________
(apă,energie termică)
    1. Modelul__________________________________________
    2. Producătorul______________________________________
    __________________________________________________
    3. Diametrul nominal, DN______________________________
    4. Domeniul de debit, Q1:Q2___________________________
    5. Debit nominal, QN_________________________________
    6. Indicaţiile la momentul instalării________________________
    _________________________________________________
    7. Data, luna şi anul etalonării___________________________
    8. Sigiliul__________________________________________Denumirea operaţiunilor (revizii, defecţiuni, remedieri, reetalonări etc.) Data, luna, anul scoaterii din funcţiune sau defectării Întreprinderea care a realizat lucrările Data, luna, anul punerii în funcţiune Note
1 2 3 4 5


Data citirii indicaţiilor conturilor Indicaţiile contorului (m.cub.Gcal., GJ) Consumul (m.cub.Gcal., GJ) Numele controlorului Semnătura controlorului Numele consumatorului sau reprezentantului Semnătura consumatorului sau reprezentantului
1 2 3 4 5 6 7