NMMPS40/2001
ID intern unic:  313596
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
NORME Nr. 40
din  16.08.2001
pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii
Publicat : 07.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 33-35     art Nr : 70
    APROBATE:                                           ÎNREGISTRATE:
    Ministerul Muncii şi Protecţiei                      Ministerul Justiţiei
    Sociale al Republicii Moldova                     al Republicii Moldova
    Ministru _______ Valerian Revenco            Ministru ________ Ion Morei
    nr. 40 din "16" august 2001                         nr. 226 din 28 august 2001

NORME
pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii
    1. Prezentele Norme sînt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimale obligatorii pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii.
    2. Prin măsuri de protecţie a muncii se înţelege ansamblul lucrărilor şi acţiunilor tehnice şi organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
    3. Fiecare angajator, în baza evaluării factorilor de risc la locurile de muncă, va elabora Planul de măsuri de protecţie a muncii (anexa nr. 1), în conformitate cu Lista-cadru privind măsurile de protecţie a muncii (anexa nr. 2), Criteriile de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru (anexa nr. 3) şi Criteriile de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase (anexa nr. 4).
   4. Planul de măsuri de protecţie a muncii se elaborează anual cu consultarea sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. În cazul încheierii contractului colectiv de muncă, Planul de măsuri de protecţie a muncii va constitui parte integrantă a acestui contract.
    5. La întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu locuri de muncă în condiţii de murdărire excesivă a pielii, fiecărui salariat la aceste locuri de muncă i se va distribui lunar cîte 400 g săpun, iar la locurile de muncă unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor se vor distribui suplimentar unguente de protecţie, conform normelor specificate în instrucţiunile de utilizare a acestora.
   6. Echipamentul individual de protecţie şi de lucru acordat unui salariat trebuie să asigure protecţia acestuia împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează cumulativ asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.
    Angajatorii, prin servicii specializate sau apelînd la serviciile altor întreprinderi, vor asigura:
    1) verificarea periodică a calităţilor de protecţie ale mijloacelor individuale de protecţie;
    2) condiţii pentru curăţarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de protecţie;
    3) condiţii pentru depozitarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor individuale de protecţie, astfel încît să fie asigurată conservarea calităţilor de protecţie ale acestora.
    Angajanţii vor înlocui mijloacele individuale de protecţie în cazul în care acestea nu mai posedă calităţile de protecţie specifice condiţiilor pentru care au fost acordate, indiferent de motiv.
    7. Alimentaţia de protecţie şi preparatele vitaminoase se distribuie pentru fiecare schimb, indiferent de durata lui, în zilele efectiv lucrate de salariat în condiţii nocive.
    Se interzice înlocuirea alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase prin plata în bani sau în mărfuri.
    8. Cheltuielile ce ţin de realizarea măsurilor de protecţie a muncii sînt finanţate integral din resursele proprii ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei.
Anexa nr.1
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
    Aprobat
    prin Ordinul nr. ___
    din ____________
PLANUL  
de măsuri de protecţie a muncii
_____________________________________________
(denumirea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei)
pe anul _____

Măsuri tehnice  şi organizatorice
Nr. d/o Tema lucrărilor, mijloacelor, acţiunilor Unitatea de măsură Volumul Valoarea lucrărilor, mijloacelor, acţiunilor, (mii lei) Termenul de realizare Responsabili de realizare Notă
1 2 3 4 5 6 7 8

Anexa nr.1
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______
Lista profesiunilor şi a funcţiunilor, exercitarea cărora
impune acordarea gratuită a materialelor igienico-sanitare

Nr.
d/o
Profesiuni, funcţii Materiale igienico-sanitare
1 2 3

Anexa nr.2
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______
Normativul de acordare gratuită a echipamentului
individual de protecţie şi de lucru

Nr.
d/o
Profesiuni, funcţii Sortimentul mijloacelor individule de protecţie şi de lucru Durata utilizării
1 2 3 4

Anexa nr.3
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______
Normativul de acordare gratuită a alimentaţiei de
protecţie şi a preparatelor vitaminoase

Nr.
d/o
Profesiuni, funcţii Numărul raţiei
1 2 3

Anexa nr.2
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
Lista- cadru
privind măsurile de protecţie a muncii

I. Măsuri tehnice: procurarea, confecţionarea, construirea,
reconstruirea, modernizarea, perfecţionarea, montarea,
amenajarea, reglarea şi repararea
    1. Aparate şi dispozitive pentru combaterea electricităţii statice.
    2. Aparate şi dispozitive pentru prevenirea exploziilor, incendiilor şi autoaprinderilor.
    3. Aparate şi spaţii pentru reanimare, în sectoarele unde există factori de risc, care pot genera explozii, incendii, surpări, prăbuşiri, scufundări, scurgeri, deversări, erupţii etc.
    4. Aparatură de semnalizare şi control pentru noxe.
    5. Aparatură şi substanţe pentru dezinsecţie şi deratizare.
    6. Aparatură şi mobilier pentru punctele şi dispensarele medicale ale întreprinderii.
    7. Duşuri şi vestiare pentru îmbrăcămintea proprie a salariaţilor, precum  şi pentru echipamentul individual de protecţie şi de lucru.
    8. Podiul din lemn în încăperile de lucru în care pardoselile se umezesc în permanenţă sau sînt executate din materiale cu inerţie termică.
    9. Hidranţi şi rezervoare cu soluţii neutralizante pentru spălare, în locurile de muncă unde există pericol de arsuri cu substanţe chimice.
    10. Instalaţii de aerosoli şi ultraviolete.
    11. Instalaţii de apă carbogazoasă pentru secţiile cu microclimat cald.
    12. Instalaţii de pulverizare a apei pe suprafaţa radiantă.
    13. Materiale şi sisteme de semnalizare, avertizare.
    14. Posturi medicale de prim ajutor la locurile de muncă care prezintă pericole pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale.
    15. Sisteme, aparate şi dispozitive de combatere a riscurilor mecanice, electrice, chimice, termice, biologice etc.
    16. Sisteme, aparate şi dispozitive pentru îmbunătăţirea microclimatului.
    17. Sisteme de izolare a spaţiului de lucru pentru menţinerea microclimatului în limita valorilor admisibile.
    18. Sisteme de protecţie în subteran.
    19. Sisteme pentru îmbunătăţirea iluminatului.
    20. Sisteme şi dispozitive pentru combaterea radiaţiilor ionizante şi electromagnetice.
    21. Sisteme şi dispozitive pentru combaterea  zgomotului şi vibraţiilor.
    22. Sisteme şi instalaţii de ventilaţie industrială.
    23. Spaţii fixe sau mobile pentru protejarea salariaţilor împotriva condiţiilor meteorologice necorespunzătoare.
    24. Spaţii pentru  depozitarea provizorie a reziduurilor industriale nocive care pot infecta aerul, apa sau solul.
    25. Spaţii speciale pentru păstrarea surselor de radiaţii ionizante în vederea prevenirii iradierii şi contaminării radioactive.
    26. Staţii de salvare mobile.
    27. Trotuare, treceri, tuneluri, galerii pe teritoriul întreprinderii, organizaţiei, instituţiei.
II. Măsuri organizatorice
    1. Proiectarea ergonomică sau sub aspectul protecţiei muncii a locurilor de muncă şi a proceselor tehnologice.
    2. Optimizarea procedurilor şi metodelor de lucru.
    3. Evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă.
    4. Examene medicale.
    5. Pregătirea personalului în materie protecţie a muncii.
    6. Organizarea şi amenajarea cabinetelor staţionare şi mobile de protecţie a muncii.
    7. Elaborarea de instrucţiuni privind protecţia muncii.
    8. Publicaţii, materiale de pregătire, propagare şi informare în domeniul protecţiei muncii.
    9. Organizarea de conferinţe, consfătuiri, seminare în domeniul protecţiei muncii.
    10. Materiale igienico-sanitare.
    11. Echipament individual de protecţie şi de lucru.
    12. Alimentaţie de protecţie.
Anexa nr.3
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
Criterii
de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru
 
Nr. d/o

Factori periculoşi ce apar la îndeplinirea sarcinii de muncă

Pericol de accidentare în muncă sau îmbolnăvire profesională

Sortimentul de mijloace individuale
 de protecţie şi de lucru care se acordă

Tipul de mijloace individuale de protecţie şi
de lucru definit prin calitatea de protecţie

Durata utilizării, luni
1 2 3 4 5 6
1
Organe de maşini în mişcare
Lovire la cap
Cască
Rezistentă la şoc şi penetraţie
24
Tragerea părului sau a îmbrăcămintei personale

Bonetă sau basma, şapcă
Combinezon sau costum


Ajustat pe corp, cu elastic la mîneci şi talie

12
12

2
Cădere de obiecte de la înălţime
Lovire la cap
Cască
Rezistentă la şoc şi penetraţie
24
Lezarea labei piciorului
Încălţăminte
Cu bombeu metalic rezistent la şoc
12
3

Curent electric:- atingere directă- atingere indirectă- tensiune de pas

Electrocutare:- tensiune între 24-380 V

Mănuşi
Încălţăminte

Electroizolante, pentru tensiune joasă
Electroizolante, pentru tensiune joasă

De serviciu 12
-tensiuni mai mari de 380 V

Mănuşi
Încălţăminte

Electroizolante, pentru tensiune înaltă
Electroizolante, pentru tensiune înaltă

De serviciu

12

 
 
 
 
 
- arc electric
Arsuri şi orbire

Cască
Ochelari

Rigiditate dielectrică mare
Lentile cu absorbţie în ultraviolet

24Pînă la uzare

4
Lucru la înălţime
Cădere de la înălţime

Cască
Centură de siguranţă (specifică sarcinii de muncă)
Încălţăminte
 Colţari (lucru pe stîlp)

Rezistentă la şoc şi penetraţie
Rezistentă la tracţiune şi şoc
Cu talpă antiderapantă
Din metal

24

De serviciu

12

De serviciu

5

Lucru pe căi de circulaţie rutieră, feroviară, teren accidentat

Lovire, coliziune cu mijloace de transport

Cască
Vestă de avertizare sau înlocuitoriBocanci

Rezistentă la şoc

Reflectorizante
Rezistenţi la uzură

24
12
12
Arsuri de la asfaltări de drumuri

Mănuşi sau palmare Genunchiere
Jambiere
Bocanci

Termoizolante
Termoizolante
Termoizolante
Talpă termoizolantă

1
12
12
12

Lezarea gleznelor
Bocanci
Rezistenţi la uzură şi impact
12
6
Proiectare de corpuri sau particule
Lovire la cap
Cască
Rezistentă la şoc şo penetraţie
24
 
 
Lovire la ochi
Ochelari
Cu lentile transparente şi rezistente la şoc
Pînă la uzare
Lovire la faţă
Vizieră
Rezistentă la şoc transparentă
Pînă la uzare
Lovire în regiunea abdominală

Şorţ
Burtieră (şocuri puternice)

Rezistent la uzură
Amortizare de şoc şi rezistentă la penetraţie

12

12

Lovire la mîini
Mănuşi
Rezistente la uzură
1
Lovire la picioare

Ghetre
Jambiere
Încălţăminte

Rezistente la uzură
Rezistente la uzură
Rezistentă la uzură

12

12

12

Lovire la corp
Costum sau combinezon
Rezistent la uzură
12
7

Manipulare de obiecte tăioase, înţepătoare, alunecoase, abrazive

Lovire la cap
Cască
Rezistentă la şoc
24
Tăiere sau înţepare la mîini

Mănuşi, palmare sau degetare
Mînecuţe
Cotiere

Rezistente la uzură, rupere şi penetraţie
Aderenţă mare
Rezistente la uzură
Rezistente la uzură

16

12

Tăiere sau înţepare în regiunea abdominală

Şorţ
Burtieră

Rezistente la uzură şi penetraţie
Rezistente la uzură şi penetraţie

12

12

Tăierea sau înţeparea la picioare

Jambiere
Ghetre
Bocanci

Rezistente la uzură şi penetraţie
Rezistente la uzură şi penetraţie
Cu feţe şi talpă rezistente la uzură şi penetraţie

12

12

12

8
Manipularea de obiecte sau substanţe adezive
Lipirea obiectelor de tegumente sau de îmbrăcăminte

Bonetă sau basma
Costum
Sorţ
Mănuşi
Cizme

Din fibre naturale
Din fibre naturale
Impermeabile şi rezistente la solvenţi
Impermeabile şi rezistente la solvenţi

12

12

12

1

12

9

Manipularea sau transport de materiale grele, la limita sarcinilor maxime admisibile

Suprasolicitarea coloanei vertebrale
Centură abdominală
 
Pînă la uzare
Lezarea mîinii
Palmare sau mănuşi
Rezistente la uzură
1
Lezarea labei piciorului

Genunchiere
Bocanci
Cizme

Rezistente la uzură
Cu bombeu metalic rezistent la şoc

12
12
12

Lezarea umărului
Umerar
Rezistent la uzură
12
Lezarea abdomenului
Şorţ
Rezistent la uzură
12
10

Lucru cu substanţe explozive - preparare, control şi manipulare

Rănire sau arsură prin explozie

Bonetă sau basma
Caschetă
Ochelari sau vizieră
Costum
Costum
Şorţ
Mănuşi sau palmare
Mănuşi chirurgicale
Degetare
CămăşiLengerie de corp
Şosete sau ciorapi
Încălţăminte

Din fibre naturale
Din piele, fără accesorii metalice
Cu rezistenţă la şoc şi transparenţă
Lentile securizate
Din fibre naturale, celulozice, antistatizat, fără manşetă, cute şi buzunare exterioare şi fără accesorii metalice
Din piele, fără accesorii metalice
Din piele, fără accesorii metalice
Din fibre naturale, celulozice sau piele naturală
Din cauciuc
Din cauciuc
Din fibre naturale
Din fibre naturale
Din fibre naturale
Din piele sau pîslă cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice

 

12
12

Pînă la uzare

Pînă la uzare

12

12

6

1

1

1

6

6

3

12                

 
 
 
 
 
 
11

Lucru în atmosferă cu pericol de explozie- formare de amestecuri explozive

Apariţia de explozii datorită încărcărilor electrostatice

Bonetă sau basma
Costum sau halat
MănuşiCămăşi
Lenjerie de corp
Şosete sau ciorapi
Încălţăminte

Din fibre naturale, celulozice, antistatizate
Din fibre naturale, celulozice, antistatizat
Din fibre naturale

Din fibre naturale
Din fibre naturale
Din fibre naturale
Cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice

12

12

1

6

6

3

12

12
Lucru cu/sau în prezenţa substanţelor inflamabile
Apariţia de incendii şi incendii

Bonetă sau basma
CascăCostum
Cămasă
Lenjerie de corp
Şosete sau ciorapi
Încălţăminte

Din fibre naturale
Tip pompier
Din fibre naturale, antistatizată şi ignifugată
Din fibre naturale
Din fibre naturale
Din fibre naturale
Cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice

12
24
12
6
6
3
12

13
Contact cu flacără deschisă şi/sau particule incandescente
Arsuri termice

CascăCască (pentru intervenţii)
Ochelari sau vizieră
Mănuşi
Costum
Costum
Şorţ
Jambiere
Ghetre
Încălţăminte

Termoizolantă
Tip pompier
Lentile pentru radiaţii termice
Termoizolante şi ignifugate
 IgnifugatDin azbest, aluminizat termoizolant şi ignifugate
Rezistent la foc şi particule incandescente
Rezistent la foc şi particule incandescente (ignifugate, aluminizate)
Rezistent la foc şi particule incandescente (ignifugate, aluminizate)
Cu talpă şi faţă termoizolantă

24
24
Pînă la uzare
1
12
12
12
12
12

12

14

Lucru cu substanţe periculoase şi/sau nocive- toxice- caustice- corosive

Intocsicaţii acute sau cronice, arsuri chimice

Bonetă sau basma
Ochelari sau vizieră
Mască
contra gazelor
Costum
Şorţ
Costum izolant (pentru intervenţii)
Cămaşă
Lenjerie de corp
Mănuşi
Şosete sau ciorapi
Cizme
Bocanci

Etanşi şi rezistenţi în contact cu agenţi chimici
Cartuş filtrant specific
Rezistent în contact cu agenţi chimici
Rezistent în contact cu agenţi chimici
Impermeabil şi rezistent la agenţi chimici
Din fibre naturale
Din fibre naturale
Rezistente în contact cu agenţi chimici
Din fibre naturale
Rezistente în contact cu agenţi caustici şi corosivi
Rezistenţi la produse toxice

12
Pînă la uzare

De serviciu
12
12
12
6
6
13
12
12

15

Contact cu obiecte cu temperaturi ridicate - temperatura obiectelor mai mare de 400C

Arsuri termice

Cască
Costum
Şorţ
Mănuşi
Jambiere
Ghetre
Încălţăminte

Termoizolantă
Termoizolant, rezistent la temperaturi ridicate
 Rezistent la temperaturi ridicate
Termoizolante, rezistente la temperaturi ridicate
Rezistente la temperaturi ridicate
Rezistente la temperaturi ridicate
Termoizolante, rezistente la temperaturi ridicate

24
12
12
1
12
12
12

16

Contact cu obiecte cu temperaturi scăzute- temperatura obiectelor sub 00C

Degerare

CostumŞubă
Căciulă cu apărători pentru urechi
Capişon
Mănuşi
Şosete sau ciorapi
Încălţăminte

Termoizolant, rezistent la temperaturi scăzute
Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute
Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute
Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute
Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute
Din lînăTermoizolantă, rezistent la temperaturi scăzute

12

Pînă la uzare

12

12

13

12

17
Temperatura ridicată a aerului - peste 300C
Supraîncălzirea organismului

Costum
Halat
Pantaloni scurţi
CămaşăLenjerie de corp
Încălţăminte

Termoizolant (împotriva căldurii)
Din pînză, termoizolant (împotriva căldurii)
Termoizolant (împotriva căldurii)
Din pînză, din fibre naturale
Din fibre naturaleÎmpotriva căldurii

12
12
12
6
6
12

18

Temperatura scăzută a aerului (frig) - sub 00C- circulaţie pe trasee cu diferenţă de temperatură de peste 150C- curenţi de aer cu viteză de peste 4m/sec- subteran (+100C)- lucru în exterior sau spaţii neîncălzite (sub 100C) în perioada octombrie-martie

Supraîncălzirea organismului

Căciulă cu sau fără apărători pentru urechi sau capişon
Şubă sau cojocel pieptar sau vestă vătuită
Costum sau pantaloni vătuiţi Mănuşi
Lenjerie de corp
Ciorapi - şosete
Încălţăminte

Termoizolantă
Termoizolant
Termoizolant
Termoizolante
Din lînăTermoizolantă

12
12
12
6
6
3
12

19
Radiaţii termice- intensitatea mai mare de 1 cal/cm2/min
Supraîncălzirea organismului, arsuri

Pălărie sau şapcă împotriva radiaţiilor
Ochelari sau vizieră
Costum
Şorţ
Mănuşi
Cămaşă
Lenjerie de corp
Şosete sau ciorapi
JambiereBocanci

Termoizolantă, rezistentă la temperaturi înalte
Termoreflectante
Termoreflectant
Termoreflectant
Termoreflectante
Din pînză din fibre naturaleDin fibre naturale
Din fibre naturale
Termoizolante
Cu talpă termoizolantă, rezistentă la temperaturi ridicate

12

Pînă la uzare
12
6
6
6
6
3
12
12

20

Radiaţii ultraviolete- intensitate peste limita maximă admisă

Arsuri
Ochelari
Cu lentile cu absorbţie în ultraviolet
Pînă la uzare
21

Radiaţii laser- densitatea de energie la nivelul corneei şi epidermei peste limita maximă admisă

Arsuri la nivelul ochiului şi pielii

Bonetă sau basma
Ochelari
Mănuşi
Halat

Din bumbac, culori închise
Cu lentile cu filtru absorbant pentru radiaţii laser
Din bumbac, culori închise
Din bumbac, culori închise

12
Pînă la uzare
1
12

22
Zgomot- peste limita maximă admisă, chiar cu intermitenţă
Surditate
Antifon
Tip intern sau extern
Pînă la uzare
23

Vibraţii- peste limita maximă admisă penrtu uneltele cu care se lucrează, chiar cu intermitenţă

Boală de vibraţii

Mănuşi Burtieră amortizarea
Pieptar amortizor

Vibroizolante
Amortizarea vibraţiilor
Amortizarea vibraţiilor

1
12
12

24
Pulberi netoxice în atmosferă
Pneumoconioză, iritarea epidermei sau mucoaselor

Bonetă sau basma
Mască contra prafului
Ochelari
Costum contra prafului Mănuşi
Cămaţă
Lenjerie de corp
Şosete cu ciorapi
Încălţăminte

Eficienţă specifică de reţinerea a pulberilor
Eficienţă specifică de reţinerea a pulberilor
Etanşi
Impermeabil la pulberi
Impermeabile
Din fibre naturale
Din fibre naturale
Din fibre naturale

12
De serviciu
Pînă la uzare
12
1
6
6
3
12

25

Microorganisme:- bacterii- virusuri- richeţii- spirochete- ciuperci- protozoare

Infectarea organismului

Bonetă sau basma
MascăCostum sau halat
Mănuşi
Cămaşă
Lenjerie de corp
Încălţăminte

Din fibre naturale
Tip medical, din tifon
Lavabil şi dezinfectabil
Impermeabile
Din pînză din fibre naturale
Din fibre naturale

 
26

Deplasări pe suprafeţe tăioase, înţepătoar, alunecoase, înclinate etc.

Tăiere sau înţepare
Încălţăminte
Cu talpă rezistentă la penetraţie
12
 
 
Alunecare, cădere la acelaşinivel

Încălţăminte
Colţari (pentru gheaţă, pantă etc)

Cu talpă antiderapantă
Din metal

12
De serviciu

27
Deplasări pe suprafeţe umede (sol umed, mlăştinos etc.)
Îmbolnăvire datorită umidităţii
Cizme
Impermeabile la apă
12
28
Mediu acvatic- lucru pe apă
Îmbolnăvire datorită umedităţii

Pelerină, manta, scurtă sau combinezon
Costum
Cizme

Impermeabile la apă
Impermeabil la apă
Impermeabile la apă

12
12
12

29

Atmosferă cu conţinut scăzut de oxigen (sub 17% vol) sau noxe cu concentraţie necunoscută

Asfixiere

Mască de autosalvare (pentru evacuare)
Dispozitiv respirator izolant neautonom (pentru intervenţii)
Dispozitiv izolant autonom (pentru intervenţii)

Cu autonomie limitată a utilizatorului
Cu autonomie totală a utilizatorului pe o durată limitată de timp

Pînă la uzură
Pînă la uzură
Pînă la uzură

30

Spaţii înguste- lucru în conducte, cazane, recipiente, puţuri, straturi şi filioane subţiri în mină, canale subterane, branşamente etc.

Rănire la cap, mîini, coate, genunchi etc.

Cască
Bonetă
Costum
Mînecuţe, cotiere
Genunchiere
Fundieră
Jambiere
Ghetre
Încălţăminte
Centrură de siguranţă

Rezistentă la şoc
Rezistente la uzură, sfîşiere
Rezistente la uzură, sfîşiere
Rezistente la uzură, sfîşiere
Rezistente la uzură, sfîşiere
Rezistente la uzurăRezistente la uzură
Rezistente la uzură
Rezistentă la tracţiune

24
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31
Izolare de sursele de apă
Deshidratare
Bidon pentru apă
 
Pînă la uzare
32
Intemperii
Îmbolnăvire datorită umidităţii
Scurtă cu glugă sau:- pelerină- manta- combinezon

Impermiabilă la apă
Impermiabilă la apă
Impermiabilă la apă
Impermiabil la apă

12
12
12
12

33

Contact cu corpuri ascuţite, tăioase, agăţătoare etc. (exploatări forestiere, exploatarea stufului etc.)

AgăţareSfîşiere

Bonetă sau basma
Ochelari sau vizieră
Costum sau combinezon
Încălţăminte

Rezistente la rupere, sfîşiere
Cu lentile rezistente la şoc
Rezistente la rupere, sfîşiere
Rezistentă la penetraţie

12
Pînă la uzare
12
12

34
Poziţia de lucru "în genunchi"
Lezarea genunchilor
Genunchiere
Rezistente la uzură
De serviciu
35
Lucru la stupi de albine
Înţepare de către albine

Pălărie apicultor
Mănuşi
Costum sau halat

 

Pînă la uzare
Pînă la uzare
12

36
Contactul epidermei cu agenţi chimici
Dermatite, eczeme
Unguente de protecţie
Specifice agentului chimic
Pînă la uzare
37
Cîmp electric cu intensitate mai mare de 15 kV/m

Descărcări electrice între corpul uman şi elemente situate la potenţial diferitInfluienţe cromozomiale incomplet elucudate

Cască
Costum
Bocanci

Electroconductivă
Electroconductiv
Cu talpă electroconductivă

24
12
12
 

38
Cîmp electromagnetic de radiofrecvenţă

HipertermieModificări celulare şi alte efecte incomplet elucudate

Cască
Ochelari
Costum
Mănuşi
Încălţăminte

Cu plasă din metalLentile cu SnO2Tivit cu plasă din metal
Electroizolante
Electroizolanteă

24
Pînă la uzare
De serviciu
6
12

39

Lucru în locuri de muncă cu condiţii de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei şi încălţămintei personale

 

Bonetă sau basma, şapcă
Costum sau halat
Încălţăminte

Din fibre naturale
Din fibre naturale

12
12
12

 

Anexa nr.4
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
Criterii
de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a
preparatelor vitaminoase
Raţia nr.1
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea
substanţelor radioactive sau surselor de radiaţii ionizate, în cantitate
 mai mare de 1 milicurie, utilizate deschis

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 10
Făină de cartofi g 1
Crupe, macaroane g 25
Boabe g 10
Zahăr g 17
Carne g 70
Peşte g 20
Ficat g 30
Ouă buc. 3/4
Chefir ml 200
Lapte dulce ml 70
Brînză de vacă g 40
Smîntînă g 10
Caşcaval g 10
Grăsimi g 20
Ulei vegetal g 7
Cartofi g 160
Varză g 150
Morcov g 90
Pastă de roşii g 7
Fructe proaspete g 130
Răchiţele g 5
Pesmeţi g 5
Sare g 5
Ceai g 0,5
Suplimetar se eliberează    
Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotunjit)    
Albumine g 59
Grăsimi g 51
Glucide g 159
Calorii kcal. 1380

Raţia nr.2
    de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor ce se degajă la executarea lucrărilor de producere a azotului, a produselor ce conţin metale alcaline, plumb, crom, cadmiu, nichel, cupru, zinc şi compuşii lor, fluor şi compuşii lui, clor şi compuşii lui anorganici, oxizi de azot

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 15
Crupe, macaroane g 40
Cartofi g 100
Legume (varză) g 150
Mazăre verde g 10
Pastă de roşii g 2
Zahăr g 35
Ulei vegetal g 13
Carne g 150
Peşte g 25
Ficat g 25
Grăsimi g 15
Lapte dulce sau chefir ml. 200
Caşcaval g 25
Ouă buc. 1/4
Sare g 5
Ceai g 0,5
Mirodenii în funcţie de necesitate g  
Suplimentar se eliberează:    
a) la lucrările cu compuşii fluorului:Vitamina AVitamina C (acid ascorbic)b) la lucrări cu metale alcaline, clor şi compuşii lui anorganici, compuşii cromului, compuşii cianici şi oxizii de azot:Vitamina AVitamina C (acid ascorbic)c) la lucrări cu fosgen:Vitamina C (Acid ascorbic) mg
mg
mg
mg
mg
21
50
21
00
100
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotunjit)    
Albumine g 63
Grăsimi g 50
Glucide g 185
Calorii kcal 1481

Anexa nr. 2
la Normele pentru elaborarea
şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii
Lista-cadru
privind măsurile de protecţie a muncii
Raţia nr. 3
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor ce
se degală la executarea lucrărilor de extragere a materialelor de construcţie
 în subteran, lucrărişor cu solvenţi organici hepatoxici

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 4
Crupe, macaroane g 45
Ceapă, morcov g 20
Carne g 130
Conserve din peşte g 50
Unt g 25
Mazăre g 35
Pastă de roşii g 3
Zahăr g 32
Biscuiţi g 50
Ficat g 25
Sare g 5
Ceai g 1,5
Suplimentar se eliberează    
Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotungit)    
Albumine g 53
Grăsimi g 40
Glucide g 189
Calorii kcal. 1364

Raţia nr. 5
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor
ce se degală la executarea lucrărilor de producţie a rectivelor obţinute
 în baza sulfurii de carbon

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 15
Crupe, macaroane g 15
Cartofi g 150
Legume g 125
Pastă de roşii g 3
Zahăr g 45
Ulei vegetal g 10
Carne g 100
Peşte g 50
Grăsimi g 15
Lapte dulce sau chefir ml 200
Smîntînă g 20
Brînză de vacă g 110
Ouă buc. 1/4
Sare g 5
Ceai g 0,5
Suplimentar se eliberează:    
a) Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
b) la lucrări cu compuşii arseniului, fosforului, mercurului şi cu telur:Vitamina B1 mg 4
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotungit)    
Albumine g 65
Grăsimi g 45
Glucide g 181
Calorii kcal. 1428

Raţia nr. 4
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor
 ce se degală la executarea lucrărilor de producţie a petrei de var,
cimentului, carbidului, policlorurii de vinil, poliuretanului expandat, masei
 plastice expandate, produselor din grafit şi asbest, produselor ce conţin
arseniu, mercur, telur, fosfor şi compuşii lor, presiunii atmosferice crescute

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Pîine de grîu g 100
Pîine de secară g 100
Făină de grîu g 3
Crupe, macaroane g 20
Cartofi g 125
Legume g 100
Pastă de roşii g 3
Zahăr g 40
Ulei vegetal g 15
Carne g 100
Peşte g 35
Ficat g 25
Grăsimi g 17
Lapte dulce sau chefir ml 200
Smîntînă g 10
Brînză de vacă g 35
Ouă buc. 1
Sare g 5
Ceai g 0,5
Suplimentar se eliberează:    
Vitamina C (acid ascorbic) mg 150
Vitamina B1 mg 4
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotungit)    
Albumine g 58
Grăsimi g 53
Glucide g 172
Calorii kcal. 1438

Raţia nr. 6
de lapte dulce pentru salariaţii ce lucrează cu următoarele substanţe chimice:
    1. Hidrocarburi alifatice şi aliciclice (saturate şi nesaturate):
    a) hidrocarburi din seria metanului: butan, izobutan, pentan, izopentan, hexan, octan, izooctan, nonan;
    b)  hidrocarburi din seria etilenei: butilenă, amilenă, izobutilenă;
    c) hidrocarburi nesaturate ciclice: ciclopentadien, diciclopentadien, ciclopentadieniltricarbonil de mangan;
    d) hidrocarburi aromatice mono - şi polinucleare: benzen, xilen, toluen, etilbenzen, cumen (diizopropilbenzen), xileni, stireni, difenil, naftălin ş.a.
    2. Derivaţii halogenici ai hidrocarburilor din seria alifatică:
    a) derivaţii fluorului: fluoretilena, difluoretilena, trifluoretilena, tetrafluoretilena, trifluorpropilen, difluoretan, decafluorbutan;
  b)derivaţii clorului: clorură de metil, clorură de metilen, cloroform, tetraclorură de carbon, clorură de etil, dicloretan, tricloretan, triclorpropan, tetraclorpentan, clorură de vinil, dicloretilenă, tricloretilenă, hexaclorciclopentadien, allodan, cloropren, clorură de alil, clorură de butilenă, hexaclorbutadienă ş.a.;
   c) derivaţii  bromului: bromură de metilen, bromură de metil, bromură de etil, dibrometan, tetrabrometan, dibrompropan, bromoform ş.a.;
   d) derivaţii  iodului: iodură de metil, iodoform, iodură de etil ş.a.;
   e) derivaţii halogenici micşti: diclordifluormetan, fluordiclormetan ş.a.
    3. Derivaţi halogenici ai hidrocarburilor din seria aromatică:
    clorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, tetraclorbenzen, hexaclorbenzen, clorură de benzil, benzoclorură, clorură de stiren, brombenzen, bromură de benzil ş.a.
    4. Clorderivaţii hidrocarburilor monociclice polinucleare:
difenil clorurat, oxiclorură de difenil, clorindan, clornaftaline, heptaclor, hexaclorciclohexan, policlorcamfen, clorten, simazin, artazin.
    5. Alcoolii:
   a)  alcoolii şi glicolii din seria alifatică saturaţi şi nesaturaţi: alcool metilic, alcool alilic, alcool crotonilic şi restul;
   b)  derivaţii halogenici ai alcoolurilor din seria alifatică: alcool octafluoramilic, tetrafluorpropilic şi restul;
   c)  alcooli din seria aliciclică şi aromatică: alcool benzilic, ciclohexanol şi restul.
   6. Fenoluri:
    fenol, clorfenol, pentaclorfenol, crezol, hidrochinonă, pentaclor fenolat de sodiu şi restul.
    7. Eteri din seria aliciclică şi aromatică şi
    derivaţii  halogenici:
    eter dimetilic, dietilic, diizopropilic, dibutilic, vinilbutilic, divinilic, monoclordimetilic, diclordietilic, tetraclordietilic, eteri ai etilenglicolului, a propilenglicolului, a glicerinei, eteri  poliglicolici.
    8. Eteri ai fenolului:
    gaiacol, eter monobenzilic de hidrochinonă, dinil şi alţii din această serie.
    9. Oxizi şi peroxizi organici:
    oxid de etilenă, de propilenă, epiclorhidrină, hidroperoxid de izopropilbenzenă, peroxid de benzen, peroxid de metiletilcetonă, ciclohexanon şi alţi reprezentanţi ai compuşilor grupei date.
    10. Tioalcooli, tiofenoli şi tioeteri: metil, -etil- mercaptani, triclortiofenol, pentaclortiofenol, sărurile acidului triclorfenoacetic.
    11. Aldehide şi  cetone substituite şi nesubstituite:
acetaldehida, aldehida formică, benzlaldehidă acetonă, bromacetonă, cloracetonă, pentacloracetonă, hexacloracetonă, clorcetofenonă, acroleină şi altele din acest şir.
    12. Acizii organici, anhidrizii lor, amizii şi
    anhidrizii halogenici:
    acidul formic, acetic, propionic; anhidrida formică, acetică, propionică, maleică, ftalică; acizi naftenici, acid clorfenoxiacetic, acizii tio- şi  ditiocarbamici; compuşii acidului carbamic şi deasemenea compuşii diazoici, diazocetoni, diazoeteri.
    13. Esterii:
    esterii acidului azotic, azotos, sulfuric, clorsulfonic, formic, acetic, propionic, acrilic, metacrilic şi derivatele lor halogenice.
    14. Esterii şi amizii acizilor fosforului:
    tricrezilfosfat, tiofos, metafos, metiletiltiofos, mercaptofos, metilmercaptofos, carbofos, fosfamid, clorofos, octametil, dietilclormonofosfat, metildiclortofosfat, dimetilclortiofosfat şi restul substanţelor toxice fosfororganice.
    15. Nitro şi aminocompuşii seriei alifatice
    polimetilenice şi derivaţii lor:
    nitroolefine, nitrometan, nitroetan, nitropropan, nitrociclohexan; metilamin, dimetilamin, trimetilamin, etilamin, polietilenpoliamin, hexametilendiamin, etanolamin, ciclohexilamin, dicilihexilamin şi restul din seria aceasta.
    16. Nitro- şi aminocompuşii seriei aromatice, derivaţii lor:
    nitrobenzen, nitrotoluen, nitroxilenă, dinoc, dinoseb, nitronaftalin, nitroclorbenzen, nitrofenol, nitro- şi  aminoanisoli, anilină, acetonanilină, cloranilină, fenilendiamidă, benzidin, parafenetidin.
    17. Chinone:
    benzochinonă, naftachinonă, antrachinonă, parabenzochinonă, diclornaftachinonă, benzantrenă.
    18. Coloranţi organici:
    antrachinoni, nitro- şi nitrozocoloranţi, azocoloranţi, azină, 2-metilfuran (silvan).
   19. Compuşi heterocicliei:
    furan, tetrahidrofuran, furfurol, tiofen, indol, piridină, pipiridină, pirazolan, purină, picolină, acid nicotinic, baze purinice şi piridinice, dioxan, hexogen, barbituraţi, morfolină, semiprodusele lor şi alţi compuşi pentru producerea acestor prepapate.
    20. Alcaloizi:
    atropin, cocain, opium, morfină, codeină, stricnină, pilocarpină, scopolamină, anatazină, nicotină, papaverin, salol.
    21. Boranii - compuşii borului cu hidrogenul.
    22. Halogenii şi derivaţii halogenici:
    fluor, clor, brom, iod, acid clorhidric, bromhidric, fluorhidric, hexafluorsilicic, oxiflor, oxid şi bioxid de clor, trifluorură de clor, clorură de iod.
    23. Compuşii sulfului:
    sulfură de hidrogen, de carbon, acid clorsulfonic, anhidridă sulfurică, sulfuroasă, cloranhidrida sulfurică.
    24. Seleniul şi compuşii lui:
    hidrogenul seleniat, anhidrida selenioasă, acid selenic, selenios, sărurile lui; oxiclorura de seleniu, compuşii organici ai selenului.
   25. Telurul şi compuşii lui.
   26. Compuşii azotului:
    hidrozina şi derivaţii ei, oxizii azotului, acid azotic, azida de sodiu, clorură de azot, clorură de nitrozie, hidroxilamin.
    27. Fosforul şi compuşii lui:
    fosforul alb, roşu, anhidrida fosforică, acidul fosforic şi sărurile lui.
    28. Arseniul şi compuşii lui:
    anhidrida arsenică, arsenioasă, arsenit de calciu, arsenat de sodiu, de calciu, osarsol.
    29. Stibiul şi compuşii lui:
    anhidrida stibică şi stibioasă, stibina, clorurile stibiului.
     30. Combinaţii cianice:
    cianura de hidrogen, de sodiu, potasiu, dician, clorcianură, bromcianură, cianamid de calciu, cianură de benzil.
    31. Nitrilii:
    acetonitril, acrilonitril, benzonitril acetoncianhidrină, etilencianhidrină.
    32. Izocianaţii:
    izocianat de fenil, hexametilendiizocianat, toluilendiizocianat ş.a.
   33. Compuşii siliciului în formă de aerosol, ce conţine mai mult de 10% bioxid de siliciu cristalin liber.
    34. Mercurul:
    metalic, cianură de mercur, nitrat de mercur, fulminat de mercur, dimetilmercur, etilmercurclorid, etilmercurfosfat, dietilmercur, clorfenolmercur, mercuracetat, mercuran şi restul compuşilor cu mercur.
    35. Manganul şi compuşii lui:
    oxizii manganului, clorura de mangan, sulfatul de mangan, aerosolii celorlalţi compuşi ai manganului.
    36. Beriliul şi compuşii lui:
    oxid de beriliu, sulfat de beriliu, clorură de beriliu, oxifluorură de beriliu şi aerosolii lui.
    37. Taliul şi compuşii lui:
    clorură, nitrat, sulfat, carbonat, acetat de taliu ş.a.
    38. Titanul şi compuşii lui.
    39. Vanadiul şi compuşii lui:
    trioxid, pentaoxid de vanadiu, vanadat de amoniu, sodiu, calciu, clorură de vanadiu.
    40. Cromul şi compuşii lui:
    trioxid de crom, oxid de crom, aleun de crom, bicromat de amoniu, sodiu, potasiu.
    41. Molibdenul şi compuşii lui:
    trioxid de molibden, molibdat de amoniu.
    42. Nichelul şi compuşii lui:
    oxid nichelos, nichelic, hidroxid de nichel.
    43. Metanolul.
    44. Plumbul şi compuşii lui.*
    45. Carbonilii metalelor:
    cobaltului, manganului, nichelului.
    46. Metalele alcaline:
    litiu, cesiu, rubidiu: alcalino-pămîntoase şi compuşii lor.
   47. Lantanidele şi compuşii lor.
   48. Cadmiul: oxizii şi alţi compuşi ai lui.
   49. Negru de fum (funinginea).
   50. Compuşii organici ai staniului, borului, siliciului.
   51. Antibioticii: biomicin, tetraciclin, sintomicin etc.**
   52. Componenţi de provenienţă microbiologică: toxine bacteriene, ficotoxine, micotoxine.
   53. Substanţe toxice: pesticide, herbicide, fungicide.

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Lapte dulce ml 500

    *Salariaţilor ce contactează cu compuşii anorganici ai plumbului, trebuie să li se distribuie suplimentar la lapte dulce 2 g de pectină sub formă de produse alimentare vegetale conservate, îmbogăţite cu pectină, sucuri de fructe, băuturi (concentraţia reală de pectină se indică de către firma producătoare). Se admite substituirea acestor produse cu sucuri naturale de fructe cu pulpă în cantitate de 250-300 ml. În caz de contact permanent cu  compuşii anorganici ai plumbului se recomandă, în loc de lapte dulce, să se consume produse lactate acide.
    **La producerea şi prelucrarea antibioticelor în loc de lapte dulce trebuie să se distribuie lapte acru.
    Note:
    1. La produsele alimentare echivalente laptelui dulce se referă: chefirul, laptele acru  etc.
    2. Laptele dulce sau alte produse alimentare echivalente se distribuie de asemenea, salariaţilor ce efectuează lucrări cu substanţe radioactive în mod deschis.
    3. Distribuirea produselor alimentare îmbogăţite cu pectină, a sucurilor de fructe, băuturilor, precum şi a sucurilor naturale de fructe cu pulpă se va efectua la începutul lucrului, iar a produselor lactate acide - în decursul zilei de lucru.
Raţia nr. 7
de preparate vitaminoase pentru salariaţii ce lucrează în condiţii
 cu temperatura aerului ridicată (peste 30
0C) şi radiaţii termice
intensive (mai mare de 1 cal/cm
2/min)
Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Vitamina A mg 2
Vitamina B1 mg 3
Vitamina B2 mg 3
Vitamina C mg 150

Raţia nr. 8
de preparate vitaminoase pentru salariaţii ce lucrează la recoltarea tutunului,
fabricarea produselor din tutun, mahorcă şi nicotină    

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Vitamina PP mg 20
Vitamina B1 mg 2
Vitamina C mg 150