NMMPS54/2001
ID intern unic:  313597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
NORME Nr. 54
din  08.11.2001
pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii
Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Publicat : 07.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 33-35     art Nr : 71
    APROBATE                                                            ÎNREGISTRATE:
    Ministerul Muncii şi Protecţiei                                     Ministerul Justiţiei
    Sociale al Republicii Moldova                                    al Republicii Moldova
    Ministru _______ Valerian Revenco                          Ministru ________ Ion Morei
    nr. 54 din "08" noiembrie 2001                                   nr. 8 din 10 noiembrie 2001

NORME
pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii
    1. Prezentele Norme sînt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi obligatorii pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii.
    2. Instrucţiunile de protecţie a muncii (în continuare - instrucţiuni) au aplicabilitate numai la un angajator şi cuprind cerinţe de protecţie a muncii pentru desfăşurarea unei anumite activităţi.
    3. Instrucţiunile se elaborează pentru toate funcţiile şi profesiile existente la întreprindere, instituţie, organizaţie, precum şi pentru toate lucrările desfăşurate de întreprindere, instituţie, organizaţie.
    4. Angajatorul, pentru elaborarea şi păstrarea instrucţiunilor, aprobă lista instrucţiunilor ce urmează a fi elaborate şi desemnează persoanele responsabile pentru elaborarea şi păstrarea instrucţiunilor.
    5. Lista instrucţiunilor ce urmează a fi elaborate se va întocmi pe baza statelor de personal din întreprindere, instituţie, organizaţie.
    6. Responsabili pentru elaborarea instrucţiunilor vor fi desemnate persoane care au pregătire corespunzătoare în materie de protecţie a muncii.
    7. Instrucţiunilor li se vor atribui denumiri din care va decurge pentru care funcţii, profesii sau lucrări sînt predestinate.
    8. Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele vor fi formulate pe baza normelor de protecţie a muncii, pe baza cerinţelor de protecţie a muncii expuse de producătorul de echipamente tehnice în instrucţiunile de exploatare a acestora, precum şi  pe baza documentaţiei tehnologice.
    9. Terminologia utilizată în textul instrucţiunilor va corespunde celei ce se conţine în normele de protecţie a muncii.
    10. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi grupate în următoarele capitole:
    a) cerinţe generale de protecţie a muncii;
    b) cerinţe de protecţie a muncii pînă la începerea lucrului;
    c) cerinţe de protecţie a muncii în timpul lucrului;
    d) cerinţe de protecţie a muncii în situaţii de avarie;
    e) cerinţe de protecţie a muncii după terminarea lucrului.
    11. Capitolul "Cerinţe generale de protecţie a muncii" va reflecta:
    a) condiţiile de admitere a salariaţilor la exercitarea de sine stătător a activităţii respective (vîrsta, sexul, condiţiile de sănătate, pregătirea profesională);
    b) acţiunile orientate spre respectarea normelor de ordine internă, referitoare la locul pentru fumat şi interzicerea consumului băuturilor alcoolice, drogurilor la locul de muncă;
    c) factorii nocivi şi/sau periculoşi de producţie specifici locului de muncă, proprietăţile şi acţiunea acestora asupra organismului uman;
    d) echipamentul individual de protecţie, prevăzut pentru locul de muncă respectiv conform criteriilor de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru;
    e) cerinţele de securitate antiincendiară şi antiexplozivă;
    f) ordinea de comunicare despre orice defecţiune sau altă situaţie care poate constitui un pericol iminent de accidentare, sau despre producerea unui accident de muncă;
    g) responsabilitatea salariatului pentru încălcarea cerinţelor instrucţiunilor.
    12. Capitolul "Cerinţe de protecţie a muncii pînă la începerea lucrului" va reflecta:
    a) ordinea de pregătire a locului de muncă şi echipamentului individual de protecţie necesar;
    b) ordinea de verificare a echipamentelor tehnice, a împrejmuirilor, a dispozitivelor de semnalizare şi de blocare, a dispozitivelor de electrosecuritate, a instalaţiilor de ventilare, a instalaţiilor locale de iluminat;
    c) ordinea de verificare a materialelor utilizate în procesul de muncă (semifabricate, materie primă etc.);
    d) ordinea de primire a schimbului, în cazul procesului de muncă continuu;
    e) cerinţele de igienă a muncii.
    13. Capitolul "Cerinţe de protecţie a muncii în timpul lucrului" va reflecta:
    a) procedeele de efectuare inofensivă a lucrărilor şi de utilizare inofensivă a echipamentelor tehnice;
    b) cerinţele de manipulare inofensivă a materialelor în procesul de muncă (materie primă, semifabricate etc.);
    c) modul de întreţinere a locului de muncă în stare inofensivă;
    d) principalele genuri de devieri de la regimul tehnologic normal şi procedeele de înlăturare ale acestora;
    e) acţiunile îndreptate spre prevenirea situaţiilor de avarie;
    f) cerinţele privind utilizarea echipamentului individual de protecţie.
    14. Capitolul "Cerinţe de protecţie a muncii în situaţii de avarie" va reflecta:
    a) acţiunile necesare în cazul apariţiei situaţiilor de avarie sau situaţiilor care constituie pericol iminent de accidentare;
    b) acţiunile orientate spre acordarea primului ajutor persoanelor accidentate, în cazul îmbolnăvirii spontane sau intoxicării acute.
    15. Capitolul "Cerinţe de protecţie a muncii după terminarea lucrului" va reflecta:
    a) ordinea deconectării, opririi, demontării şi deservirii fără pericol a echipamentelor tehnice, iar în cazul procesului de muncă continuu - ordinea transmiterii echipamentelor tehnice schimbului următor;
    b) ordinea de predare a locului de muncă;
    c) ordinea înlăturării deşeurilor de producţie;
    d) cerinţele de igienă a muncii.
    16. Instrucţiunile, periodic, la intervale de cel mult 5 ani, vor fi reexaminate sub aspectul corespunderii prevederilor normelor de protecţie a muncii. Instrucţiunile vor fi reexaminate şi în următoarele cazuri:
    a) la apariţia unor situaţii de avarie, sau în urma unui accident de muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor;
    b) la modificarea procesului tehnologic, la schimbarea condiţiilor de muncă, la utilizarea echipamentelor tehnice noi;
    c) la cererea inspectorului de muncă, sau la cererea altor persoane cu atribuţii de control în domeniul protecţiei muncii, atunci cînd au fost constatate încălcări ale prevederilor actelor normative de protecţie a muncii.
    17. Instrucţiunile se reexaminează de persoane cu pregătire în materie de protecţie a muncii desemnate de angajator.
    18. Prima şi ultima pagină a instrucţiunilor se perfectează conform anexei nr. 1 la prezentele Norme.
    19. Instrucţiunile se semnează de persoanele responsabile pentru elaborare sau reexaminare şi se aprobă de către angajator.
    20. Instrucţiunile se înregistrează într-un registru (anexa nr. 2 la prezentele Norme), se multiplică într-un număr necesar şi se distribuie salariaţilor pentru aplicare.
    21. Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile ce nu dispun de specialişti necesari pentru elaborarea instrucţiunilor vor apela la serviciile unor persoane juridice specializate în acest domeniu.
Anexa nr.1
la Normele pentru elaborarea
instrucţiunilor de protecţie a muncii
                                                                                                                                   Pagina 1

                                    ______________________________
                              denumirea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei  


                                              APROBATE

                                                             __________________________
                                              semnătura, numele şi prenumele conducătorului
                                                            
Ordinul nr. din  _______


INSTRUCŢIUNI  DE  PROTECŢIE  A  MUNCII
                  ___________________________
                 ___________________________
                                 denumirea

                       ___________________________
                              numărul de înregistrare


T E X T U LAnexa nr. 1
Ultima pagină

                                                                     T E X T U L 
Responsabil pentru elaborare ________________________
     _______________
                                             
numele, prenumele, funcţia                    semnătura

Anexa nr. 2 la Normele pentru elaborarea
instrucţiunilor de protecţie a muncii
Coperta

                                        ___________________________________________
                                             denumirea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei

REGISTRU

de înregistrare a instrucţiunilor de protecţie  a
muncii
  Deschis la data de "___" __________________
  Încheiat la data de "___" __________________

Anexa nr. 2
Pagina următoare

Nr.
d/o
Data înregistrării Numărul de înregistrare Persoana care a înregistrat instrucţiunile
funcţia numele, prenumele semnătura