NMMPS49/2001
ID intern unic:  313598
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
NORME Nr. 49
din  01.10.2001
pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii
a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii
Publicat : 31.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 131     art Nr : 313
1. Prezentele Norme sînt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimale obligatorii pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare.
2. Instruirea personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii în materie de protecţie a muncii constituie activităţi cu caracter didactic prin care se transmit, se însuşesc şi se verifică cunoştinţele în scopul formării deprinderilor de protecţie a muncii.
3. Instruirea personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii în materie de protecţie a muncii se efectuează prin instructaj şi prin cursuri de lecţii.
4. Instructajul de protecţie a muncii, în raport cu caracterul şi timpul efectuării, cuprinde următoarele faze:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul la locul de muncă;
c) instructajul periodic.
5. Instructajul introductiv general se face:
a) cu personalul nou angajat;
b) cu personalul venit ca detaşat sau pentru executarea unor lucrări în bază de contract;
c) cu elevii, ucenicii şi studenţii ce îşi desfăşoară practica profesională.
6. Instructajul introductiv general are scopul de a informa personalul despre obligaţiile acestuia de protecţie a muncii, specificul activităţii de producţie, prevederile actelor normative de protecţie a muncii ce urmează a fi respectate în procesul de muncă, riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice, consecinţele posibile ale necunoaşterii sau nerespectării prevederilor actelor normative de protecţie a muncii.
7. Instructajul introductiv general se efectuează individual sau cu un grup de persoane de către specialistul pentru protecţia muncii conform programului instructajului introductiv general. Programul instructajului introductiv general se elaborează de specialistul pentru protecţia muncii şi se aprobă de angajator.
8. Specialistul pentru protecţia muncii, după ce a efectuat instructajul introductiv general, verifică cunoştinţele însuşite de cei instruiţi şi, în raport cu rezultatul verificării cunoştinţelor, face propuneri angajatorului referitor la angajarea sau neangajarea persoanelor respective.
9. Angajatorul angajează numai persoane care au însuşit programul instructajului introductiv general.
10. Instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general şi începe din momentul prezentării personalului nou angajat la locul de muncă.
11. Instructajul la locul de muncă se efectuează de către conducătorul de lucrări pe baza instrucţiunilor de protecţie a muncii.
12. Instructajul la locul de muncă are ca scop cunoaşterea de către personalul nou angajat în muncă a cerinţelor generale de protecţie a muncii, precum şi a cerinţelor de protecţie a muncii specifice activităţii la locul de muncă respectiv.
13. După efectuarea instructajului la locul de muncă, conducătorul de lucrări verifică cunoştinţele însuşite de cel instruit şi, în raport cu rezultatul verificării cunoştinţelor, admite sau nu admite persoana respectivă la desfăşurarea de sine stătător a activităţii.
14. Instructajul periodic are scopul să completeze şi să perfecţioneze cunoştinţele în materie de protecţie a muncii ale personalului şi se efectuează de către conducătorul de lucrări.
15. Instructajul periodic se va efectua ori de cîte ori este necesar la intervale ce nu vor depăşi 180 zile.
16. Instructajul periodic se efectuează şi în următoarele cazuri:
a) la punerea în aplicare a unor norme de protecţie a muncii noi sau modificate, care se răspîndesc asupra locului de muncă respectiv;
b) la schimbarea condiţiilor de muncă;
c) în urma încălcării de către salariaţi a instrucţiunilor de protecţie a muncii, care a condus sau ar fi putut conduce la un accident de muncă, avarie, explozie etc.;
d) la reluarea activităţii după un accident de muncă;
e) la efectuarea lucrărilor ocazionale sau speciale care nu fac parte din procesul de muncă obişnuit al salariatului;
f) la modificarea procesului tehnologic;
g) la lichidarea urmărilor avariilor, calamităţilor naturale etc.;
h) la efectuarea lucrărilor pentru care se perfectează un bon de lucru - permis.
17. Instructajul de protecţie a muncii se va consemna în registre de instructaj (anexele nr. 1, nr. 2 la prezentele Norme) sau în fişe individuale de instructaj (anexa nr. 3 la prezentele Norme) şi se va confirma prin semnătura celui ce a efectuat şi a verificat însuşirea instructajului, precum şi prin semnătura celui instruit.
18. Cursurile de lecţii în materie de protecţie a muncii se desfăşoară conform unor programe şi se finalizează cu verificarea cunoştinţelor.
19. Verificarea cunoştinţelor în materie de protecţie a muncii, fiind precedată de lecţii şi consultaţii cu tematică respectivă, se va efectua şi:
a) la punerea în aplicare a normelor de protecţie a muncii noi sau modificate;
b) în urma producerii unor accidente de muncă, avarii, explozii.
20. Rezultatele verificării cunoştinţelor se vor consemna în proces-verbal de verificare a cunoştinţelor (anexa nr.4 la prezentele Norme), după caz, într-un registru de verificare a cunoştinţelor, prevăzut de alte acte normative. În raport cu rezultatele verificării cunoştinţelor, se vor face propuneri angajatorului referitoare la admiterea sau neadmiterea managerilor şi specialiştilor respectivi la exercitarea de sine stătător a atribuţiilor.
21. Instruirea în materie de protecţie a muncii a personalului executant (asamblori, laboranţi, lăcătuşi, montatori, operatori, strungari, şoferi, tractorişti ş.a.) se efectuează prin instructajul de protecţie a muncii.
22. În unele cazuri, prevăzute de alte acte normative, instruirea unor categorii de personal executant se va efectua şi prin cursuri de lecţii în materie de protecţie a muncii. Verificarea cunoştinţelor în materie de protecţie a muncii a acestor categorii de personal executant se va efectua în modul stabilit de actele normative respective.
23. Instruirea în materie de protecţie a muncii a managerilor (conducători de întreprinderi, instituţii, organizaţii, ateliere, laboratoare, secţii, sectoare etc.) şi specialiştilor (agronomi, energeticieni, mecanici, tehnologi ş.a.) se realizează prin instructajul introductiv general şi prin cursuri de lecţii.
24. Pentru manageri şi specialişti cursurile de lecţii în materie de protecţie a muncii se vor organiza, în termen de cel mult 90 zile de la data numirii acestora în funcţie, iar în continuare periodic, cel puţin o dată în 3 ani.
25. Pentru organizarea instruirii angajatorul va:
a) aproba programele cursurilor de lecţii în materie de protecţie a muncii;
b) desemna persoanele responsabile de desfăşurarea instructajului şi cursurilor de lecţii în materie de protecţie a muncii;
c) stabili forma de verificare a cunoştinţelor.
26. Persoanele responsabile de desfăşurarea instructajului şi cursurilor de lecţii în materie de protecţie a muncii trebuie să fie instruiţi în acest domeniu.
27. Pentru manageri, specialişti şi împuterniciţi pentru protecţia muncii, la numirea acestora în funcţie, programele cursurilor de lecţii în materie de protecţie a muncii vor include teme teoretice şi practice în volum de cel puţin 16 ore, iar programele cursurilor periodice  -  în volum de cel puţin 8 ore.
28. Pentru specialişti pentru protecţia muncii, la numirea acestora în funcţie, programele cursurilor de lecţii în materie de protecţie a muncii vor include teme teoretice şi practice în volum de cel puţin 80 ore, iar programele cursurilor periodice - în volum de cel puţin 40 ore.
29. Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile ce nu dispun de specialişti necesari pentru efectuarea instruirii în materie de protecţie a muncii vor apela la serviciile unor persoane juridice specializate în acest domeniu.

Anexa nr.1
la Normele pentru organizarea instruirii în materie de protecţie
a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii
COPERTA

__________________________________________________________
            (denumirea întreprinderii, instituţiei organizaţiei)

REGISTRUL
instructajului întroductiv general de protecţie a muncii
Deschis la data de "___" _________________20____
Încheiat la data de "___" ________________20____

Anexa nr.1
Pagini următoare

Data Numele, prenumele, patrimonicul Data şi anul naşterii Funcţia, specialitatea, profesia, subdiviziunea,  sectorul Numărul sau denumirea instrucţiunilor, normelor de protecţie a muncii, altor acte normative referitoare la  protecţia muncii din care se constituie programul instructajului Semnătura celui instruit Numele, prenumele, funcţia şi semnătura celui care a efectuat şi verificat însuşirea instructajului, propunerea acestuia referitor la angajarea persoanei instruite
             

Anexa nr.2
la Normele pentru organizarea instruirii în materie de protecţie
a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii
COPERTA

____________________________________________________________
                          (denumirea întreprinderii, instituţiei organizaţiei)_____________________________________________________
                             (subdiviziunea)
REGISTRUL
instructajului  de protecţiea muncii la locul de muncă

Deschis la data de "___" _________________20____
Încheiat la data de "___" ________________20____

Anexa nr.2
Pagini următoare

Data Numele, prenumele, patrimonicul Funcţia, specialitatea, profesia, locul de muncă Numărul sau denumirea instrucţiunilor de protecţie a muncii Semnătura celui instruit Numele, prenumele, funcţia şi semnătura celui care a efectuat şi verificat însuşirea instructajului, decizia acestuia de admite sau nu persoana instruită la desfăşurarea de sinestătător a activităţii la locul respectiv de muncă
           

Anexa nr.3
la Normele pentru organizarea instruirii în materie de protecţie
a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii
COPERTA

___________________________________________________________
              (denumirea întreprinderii, instituţiei organizaţiei)

FIŞA INDIVIDUALĂ
de instructaj de protecţie a muncii
Numele  ________________   Prenumele ________________      
Patrimonivul ________________

Anexa nr.3
Coperta verso
OBLIGAŢIUNILE DE PROTECŢIE A MUNCII ALE SALARIATULUI
În desfăşurarea activităţii la locul de muncă salariatul are următoarele obligaţiuni de protecţie a muncii:
a) să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii specifice activităţii prestate;
b) să utilizeze echipamentul individual din dotare corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
c) să desfăşoare activitatea în aşa fel, încît să nu expună la pericol atît persoana proprie, cît şi ceilalţi salariaţi;
d) să nu ridice, deplaseze, distrugă dispozitivele de producţie, semnalizare şi avertizare şi să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedurilor adoptate în vederea reducerii sau eliminării acţiunii factorilor de rosc;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului său direct orice defecţiune tehnică sau altă situaţie ăn care nu sînt respectate cerinţele de protecţie a muncii;
f) să întrerupă activitatea dacă s-a creat o situaţie care constituie un pericol iminent de accidentarem şi să anunţe despre aceacta imediat conducătorul său direct;
g) să aducă la cunoştinţa conducătorului său direct despre orice accident sau îmbolnăvire la locul de muncă.
Am luat cunoştinţă
"___" ________________ ____________________
                                                 (semnătura angajatului)
Anexa nr.3
Pagina 1
I. DATE PERSONALE
Data naşterii ___________________________
Studii ________________________________
Calificarea (profesia) _____________________
Locul de muncă ________________________
Funcţia _______________________________
Grupa sanguină ________________________
II. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL
Instructajul a fost efectuat la data de "___" _________________ de către ________________,
avînd funcţia de ___________________________________________________________________________
Materialul predat _______________________________________________________
(Numărul sau denumirea instrucţiunilor, normelor de protecţie a muncii,
    _________________________________________________________________________________________
  altor acte normative la protecţia muncii din care se constituie programul instructajului)
Semnătura celui instruit __________________________________________________
Semnătura celui care a efectuat şi verificat însuşirea instructajului ____________________
Propuneri referitoare la angajarea persoanei instruite _____________________________
____________________________________________________________________
III. INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCĂ
Instructajul a fost efectuat la data de de către ______________________________________________,
avînd funcţia de _____________________________________________________ la data de____________
Materialul predat _______________________________________________________
                                              (Numărul sau denumirea instrucţiunilor)
Semnătura celui instruit ___________________________________________________
Semnătura celui care a efectuat şi verificat însuşirea instructajului ____________________
La desfăşurarea de sine stătător a activităţii este _________________________________
                                                                                                                     (admis sau neadmis)
Anexa nr.3
Pagini următoare
IV. INSTRUCTAJUL PERIODIC

Data Funcţia, specialitatea, profesia, locul de muncă Numărul sau denumirea instrucţiunilor de protecţie a muncii Semnătura celui instruit Numele, prenumele, funcţia şi semnătura celui care a efectuat şi verificat însuşirea instructajului, decizia acestuia de admite sau nu persoana instruită la desfăşurarea de sine stătător a activităţii la locul respectiv de muncă
         

Anexa nr.4
la Normele pentru organizarea instruirii în materie de protecţie
a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii
_____________________________________________
(denumirea întreprinderii, instituţiei organizaţiei)
Proces-verbal Nr. ______
De verificare a cunoştinţelor în materie de protecţie a muncii din "___" _______
Comisia de examinare în componenţa:__________________________________
Preşedinte _____________________________________________________________
            (funcţia, numele, prenumele)
Membrii comisiei ___________________________________________________________________________
            (funcţia, numele, prenumele)
_____________________________________________________________________________________________
în baza Ordinului nr.__ din "___" ___________ 20___ a efectuat verificarea cunoştinţelor în
materie de protecţie a muncii şi a stabilit:

Numele, prenumele, patrimpnicul Funcţia, profesia Subdiviziunea Nr. biletului Aprecierea cunoştinţelor Adnotare
           
           

Preşedintele comisiei __________ _________________
                                            (semnгtura)            (numele prenumele)
Membrii comisiei       __________ _________________
                                           (semnгtura)            (numele prenumele)
                                __________ _________________
                                        (semnгtura)            (numele prenumele)
                                 __________ _________________
                                             (semnгtura)            (numele prenumele)