NMSO6335/2003
ID intern unic:  313599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
NORME Nr. 6335
din  21.08.2003
Normativele igienice privind reziduurile
preparatelor de uz fitosanitar în obiectele
mediului înconjurător
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 359
       "APROB"                                                                                "ÎNREGISTRAT"
Ministerul Sănătăţii,                                                                Ministerul Justiţiei al
Medic şef sanitar de stat                                                          Republicii Moldova,
al Republicii Moldova                                                             Ministru
_______Ion Bahnarel                                                               _________Vasile Dolghieru
nr. 06.3.3.50 din 21.08.2003                                                   nr. 350 din 19.09.2003
Normativele igienice privind reziduurile
preparatelor de uz fitosanitar în obiectele
mediului înconjurător
Introducere
În document sînt incluse numai normativele  pentru pesticidele aprobate pentru utilizare  în Republica Moldova.
În normativele date sînt expuse pesticidele în ordinea alfabetică după  denumirile  substanţelor active.  De fiecare dată după denumirea substanţei active urmează doza zilnică admisibilă. În continuare sînt enumerate  normativele reziduurilor de pesticide în sol, în apa bazinelor acvatice, în aerul zonei de muncă, în aerul atmosferic şi  în sfîrşit, sînt date limitele maxime admisibile (LMA) a remanenţelor de pesticide în produsele alimentare. Pentru sol, apă, aer, normativele se despart printr-o bară. Pînă la bară sînt enumerate concentraţiile maxime admisibile, iar  după bară sînt prezentate normative orientative cu caracter provizoriu.
Denumirile comerciale ale pesticidelor de fiecare dată sînt plasate în ultima rubrică. Deoarece unele pesticide conţin mai mult de o substanţă activă, denumirea comercială a acestora se repetă în dependenţă de denumirile substanţelor active  respective. Pentru a atrage atenţia cititorului, că pesticidul  conţine  mai mult de o substanţă activă, numerele poziţiilor acestora sînt indicate  în  ultima rubrică a noua imediat după denumirea comercială, în paranteze.
Pentru a facilita lucrul cu documentul respectiv  după tabelul cu normative se găsesc două anexe. În  prima anexă sînt descifrate abrevierile întîlnite în tabelul cu normative. În anexa nr.2  sînt enumerate pesticidele după denumirile comerciale cu indicaţia în paranteze a poziţiei substanţelor active pe care le conţin.
În continuare urmează caracteristica  succintă a normativelor utilizate.
Doza  zilnică admisibilă (DZA) este acea cantitate de substanţă activă a pesticidului,  exprimată în  mg/kg de masă a corpului în 24 ore, care nimerind  zilnic  pe parcursul  întregii vieţi prin diferite căi în organismul uman  nu va provoca vre-o oarecare acţiune dăunătoare.
Concentraţia maximă admisibilă (CMA) - concentraţia cea mai mare a substanţei nocive în obiectele mediului înconjurător, care în condiţiile de acţiune permanentă a organismului sau în termene îndepărtate după ea nu-i provoacă omului îmbolnăviri  sau devieri în starea sănătăţii şi, totodată, nu acţionează asupra condiţiilor lui de viaţă.
În lipsa datelor ştiinţifice satisfăcător întemeiate necesare pentru aprobarea CMA sînt calculate normative orientative privind conţinutul reziduurilor de pesticide ( ori altor substanţe chimice): nivelul inofensiv aproximativ de acţiune(NIIA) în aerul zonei de muncă şi în aerul atmosferic( mg/m3); nivelul orientativ admisibil(NOA) a pesticidului în apa bazinelor acvatice(mg/dm3), concentraţia orientativă admisibilă(COA) a pesicidului în sol(mg/kg). În esenţă normativele orientative sînt  folosite în supravegherea sanitară preventivă. Ele se aprobă de Ministerul Sănătăţii al RM pe un termen de 2-3 ani, după care pot fi înlocuite prin CMA,  normative, care de asemenea sînt aprobate  pe termen oarecare şi care poate fi anulat  în dependenţă de perspectivele de aplicare a substanţelor şi informaţia disponibilă la momentul respectiv despre însuşirile toxice.
CMA a substanţelor chimice în aerul zonei de  muncă (mediul ocupaţional) este  concentraţia  substanţei nocive în aerul zonei de lucru, acţiunea căreia, indiferent de prezenţa altor factori dăunători, în limitele normativelor, cu durata zilnică de lucru 8 ore (sau cu altă durată zilnică în limitele a 41 de ore pe săptămînă), în decursul întregului stagiu de muncă şi în perioada îndepărtată nu va provoca lucrătorului şi descendenţilor lui îmbolnăviri sau alte abateri în starea sănătăţii stabilite cu ajutorul metodelor contemporane.
CMA a pesticidelor în aerul zonei de lucru la aplicarea lor în agricultură este concentraţia maximă admisibilă, stabilită cu evidenţa particularităţilor producerii agricole (durata scurtă, caracter periodic de lucru cu pesticide, influenţa factorilor meteorologici, concentraţii nestatornice ş. a.).
CMA a pesticidelor în aerul atmosferic al localităţilor - concentraţia cea mai mare a substanţei raportată în anumit timp (20 - 30 minute, 24 ore, o lună, un an), care apărută cu probabilitate reglementată, nu acţionează nociv nici direct, nici indirect asupra organismului uman, a descendenţelor omului şi condiţiilor sanitare de viaţă.
CMA a substanţelor chimice în bazinele acvatice naturale este concentraţia cea mai mare a substanţelor, care nu acţionează direct sau indirect asupra sănătăţii generaţiei actuale şi a celor viitoare (stabilită cu ajutorul metodelor contemporane) în urma influenţei asupra organismului uman în decursul întregii vieţi şi nu înrăutăţeşte condiţiile igienice de folosire a apei de către populaţie.
CMA a pesticidelor în sol este conţinutul maxim de reziduuri la care migraţiunea produsului în mediile continue (plante, apă, sol) are loc în cantităţi, care nu depăşesc normativele igienice în obiectele numite şi nu acţionează negativ asupra sănătăţii biologice a solului.
Limita maximă admisibilă (LMA) a  conţinutului de pesticid  în produsul alimentar este cantitatea reziduală   (remanenţa)  maximă a substanţei active a  preparatului respectiv , care se admite  in produs. LMA se exprimă în mg/kg de produs alimentar. Se consideră , că această cantitate de pesticid nimerind  zilnic pe parcursul întregii vieţi în organismul uman cu produsul alimentar  consumat   nu va provoca îmbolnăviri sau devieri în starea sănătăţii şi nu va acţiona negativ asupra generaţiilor viitoare. LMA se stabileşte la nivelul conţinutului real al pesticidelor în condiţiile cănd se aplică conform regulamentelor igienice.
                                
       Normative igienice priivnd reziduurile preparatelor de uz fitosanitar şi fertilizanţi
Anexa 1
la "Normativele igienice privind reziduurile
preparatelor de uz fitosanitar în obiectele
mediului înconjurător"
nr. 06.3.3.50 din 21.08.2003
Abrevierile întălnite în document
n.n. - substanţa nu este normată în mediul dat;
n.a. - remanenţele de pesticide nu se admit în mediul respectiv (în limitele sensibilităţii  metodei de control);
n.nec. - în mediul dat normarea substanţei nu este necesară;
(s.-t). - sanitaro-toxicologic;
(gen.) - sanitar general;
(tr.) - translocaţional
(org.) - organoleptic;
(m.a.) - migraţie în apă;
(m.aer )- migraţie în aer;
(fit.) - fitosanitar;
(c.u.m.) - concentraţia unică maximală;
(c.m.z. )- concentraţia medie zilnică;
( Ă) - substanţa este periculoasă la contactul cu pielea;
DZA - doza zilnică admisibilă
CMA - concentraţia maximă admisibilă;
COA - concentraţia orientativă admisibilă;
NOA - nivelul orientativ admisibil;
NIAA - nivelul inofensiv aproximativ de acţiune;
LMA - limita maximă admisibilă;
(A)   - alergen;
AS - soluţie aproasă;
SL - soluţie lichidă;
FS - pastă fluidă;
SC - concentrat suspenzie;
EW - emulsie uleioasă în apă;
EC - concentrat emulsionabil;
WP - pulbere umectabilă;
WG  (DF) - granule dispersabile în apă;
WS - suspensie apoasă;
c.e. - concentrat emulsionabil;
c.s. - concentrat suspenzie;
p.u. - pulbere umectabilă;
g.d. - granule dispersabile în apă;
ps.fl. - pastă fluidă;
ps. - pastă;
p.s. - pulbere solubile în apă;
s.a. - soluţie apoasă;
g.  - granule;
g.u. - granule uscate;
s.m.c. - suspensie microcapsulată;
Anexa 2
la "Normativele igienice privind reziduurile
preparatelor de uz fitosanitar în obiectele
mediului înconjurător"
nr. 06.3.3.50 din 21.08.2003
Denumirile comerciale ale pesticidelor  cu indicaţia numerelor poziţiilor substanţelor
ctive (în paranteze)
2.4 D sare de amine, 40% c.s.(1);
Acenit 50 EC(3);
Acrobat  MZ, 69%  p. u. (45, 57,100);
Acrobat, 50% p. u. (45);
Actara 25 WG (143);
Actellic, 50% c. e. (120);
Agritox, 50% s. l. (101);
Alfa cipi 10 EC (34);
Aliette 80% p. u. (77);
Alto 400 SC, 40% s. c. (35);
Alufit, 65% c. s. (77);
Antracol  WG 70 (128);
Apollo, 50% s. c. (30);
Apron 35 WP (102);
Apron Gold (102);
Aramo 50 (140);
Armetil M  (100, 102);
Arrivo, 25% c. e. (34);
Avixil, 70% p. u. (56, 57);
Banvel, 48% s. a. (39);
Basagran, 48% s. a.(11);
Basagran-M, 37,5% s. a. (11,101);
Basta, 14% s. a. (81);
Basta, 20% s. a. (81);
Basudin 600EW (38);
Basudin, 60% c. e. (38);
Bavistin DF (21);
Baytan Universal , 19% p.u. (90);
Baytan universal, 19,5% p. u. (148);
Bazis (133, 146);
Benlate, 50% p. u.(9);
Betanal AM, 16% c. e.(37);
Betanal Progress AM (37,55,62);
Bi-58 Nou (44);
BI-58, 40% c. e. (44);
Bouillie bordelaise (137);
Bravo 500 SC (25);
Bromotril 40 EC. (16);
Bromotril, 22,5% c. e. (16);
Bromotril, 25% s.c. (16);
Bromura de metil(gaz tehnic) 19);
Buctril D, 45% c. e. (16);
Bulldock 0,25 EC (13);
Bumper, 25% s. c. (127);
Butisan S, 50% s. c. (104);
Cambio (11,39);
Carate Zeon 5 SC (97);
Carbodan 35 ST (22);
Carbodan FS (22);
Caribou (154);
Centurion 25,4% EC (29);
Cerone 480, 49,9% s. a. (54);
Certo Plus (39);
Champion WP (88);
Chinmix 050 EC (12);
Chorus 75 WP (28);
Cipi 250 EC (34);
Cipi plus (26,34);
Clarus 250 EC (34);
Comand, 48% c. e. (31);
Confidor SL 200 (92);
Corbel 75 EC (66);
Corbel, 75% c. e. (66);
Covboi, 40% s. a. (39);
Cross, 16,4% s. a. (27);
Cuproxat SC (137);
Cymbush, 25% c. e. (34);
Cypersan 250 EC (34);
Cyrax 250 EC (34);
Daconil, 75% p. u. (25);
Daconil, 75% p. u. (25);
Danadim 400 EC (44);
Danitol 10 ec (65);
Decis Duplet 36  EC (36,149);
Decis Forte 10% EC (36);
Decis Forte 12% EC (36);
Decis, 2,5% c. e. (36);
Degesch Pletes/Strips (79);
Delan, 71% g.  s. (50);
Demitan, 20% c. s. (60);
Derosal 50 SC (21);
Derosal, 50% c. s. (21);
Devrinol 45 F (109);
Dezormon, 70% s. a. (1);
Dialen super SC(1);
Dialen, 40% s.a.(1);
Diazol 50 EW (38);
Diazol, 60% s. c. (38);
Dicopur F 60 s. a.(1);
Dimilin 25 p. u. (42);
Dithane M-45 (100);
Dithane M-45, 80% p. u. (100);
Dividend 030 EC (41);
DMA-6(1);
DNOC, 40% p. s. (47);
Dual Gold 960 EC (105);
Dual, 96% c. e. (105);
Dursban 480 EC (26);
Dursban, 480 c. e. (26);
Eptam 6E, 72% c. e. (51);
EPTC (51);
Eradicane-extra, 72% c. e. (51);
Esteron (53);
Euparen M-50 WP (40);
Euparen, 50% p. u. (40);
Falcon  460  EC (135, 148);
Falcon 46 (138);
Fastac, 10% c. e. (5);
Flint 50 WG (151);
Folicur BT, 22,5% c. e. (138,147);
Folicur EW 250 (138);
Folicur, 25% c. e. (138);
Folpan 80% g. u. (76);
Folpan, 50% p. u. (76);
Formalină 40%(4);
Fostoxin, pastile, gr (78);  
Frontier 900 EC (43);
Frontier Optima (43);
Frontier, 90% c. e. (43);
Fufanon 570 EC (99);
Fundazol 50 WP (9);
Furadan, 35% ps.fl (22);
Furore Super 0,75 EW (63);
Fury (34);
Fusilade Forte 150 SC (70);
Fusilade-Super, 12,5% c. e. (70);
Galigan 24 EC (114);
Gaucho WP 70. (92);
Gezagard 50 WP (123);
Glifossat 360 WS (82);
Gliphogan 480 SL (82);
Glyphogan, 480 s.a. (82);
Goal 2E, 25% c. e. (114);
Goltix 700 SC (103);
Goltix, 70% p. u. (103);
Granstar 75 WG.  (150);
Granstar, 75% s. u. Fl (150);
Grenci 60 WP (107);
Harmony 75 WG (146);
Harmony, 75% s. u.Fl (146);
Harness 900 EC(3);
Harness, 90% c. e.(3);
Harness-plus  79% c. e.(3);
Impact, 12,5% c. e. (74);
Impact, 25% s.c. (74);
Insegar 25 WP (64);
Insegar, 25% p. u. (64);
Ivin P, 99.5% p. s. (111);
Ivin, 99,5%  l. (111);
Karate, 5% c. e. (97);
Karathane FN-57, 18,25% p.u. (48);
Karathane LC, 35% c. e. (48);
Klerat, 0,005% (15);
Kocide 2000. (88);
Kumulus DF  (136);
Laddok (7,11);
Lebaycid   EC 500 (67);
Lebaycid, 50% c. e. (67);
Lentagran combi, 35% c. s. (130);
Lentagran, 64% c. e. (130);
Leopard 5 EC (131);
Lontrel 300, 30% s. a. (32);
Lontrim (32);
Luvaram 2,4-D 50%(1);
Magtosin, pastile, gr. (79);
Match 0,50 EC (98);
Mavrik 2F, 22,5% FLO (75);
Maxim AP 045 SC (102);
Maxim Gold  035  SC (71,102);
Merlin 750 WG (95);
Merpan 80% g. d. (20);
Merpan, 50% p. u. (20);
Metalaxan 720 WP. (102);
Microthiol Special Dispers (136);
Mikal, 75% p. u. (76);
Milagro (110);
Mitac 20 EC(6);
Mospilan 20 SP(2);
Nabu, 20% c. e. (134);
Neoron, 50% c. e. (17);
Nisorun, 10% p. u. (87);
Nomolt 150 SC (139);
Nortron 50, 50% c. s. (55);
Nurelle D 50/500 EC (26,34);
Omite 570 EW (126);
Omite, 30% p. u. (126);
Omite, 57% c. e. (126);
Orius 25 EW (138);
Orius ST 2WS  (138);
Ouragan 480 SL (83);
Oxiclorură de cupru 90% p. u. (113);
Oxihom, 80% p. u. (112,113);
Panoctin, 35% SL (84);
Pantera 4 EC (132);
Pardner, 22,5% c. e. (16);
Penncozeb 80 WP (100);
Phenomen 530 EC (26);
Pilar 2,4 D(1);
Pilarount 41% (82);
Pirimor 25% WG (119);
Pivot, 10% c. s. (91);
Poast, 20% c. e. (134);
Polytrin 200EC (34) ;
Premis 25 FS (156);
Premis Total (84,156);
Prestige FS 290 (92,115);
Previcur 607 AS (124);
Privent 25 WP (147);
Promet 400 SMC (80);
Promet 400, 40% s. m. c.(80);
Prometrex, 50% p. u. (123);
Puma Super 7,5 CE. (63);
Punch (73);
Pyramin, 60% p. u. (24);
Pyramin FL (24);
Pyramin Turbo (24);
Pyrenomil 720 wP (102);  
Pyrinex 250 ME (26);
Pyrinex, 40,8% c. e. (26);
Quadris 250 EC(8);
Quickphos (78);
Raundup, 36% s. a. (82);
Raxil 060 FS (138);
Raxil, 2% p. u. (138);
Real 200 FS (156);
Regent 25 EC (69);
Reglone Super, 15% s. a. (49);
Reiser, 25% c. e. (72);
Rex (144);
Rias 30% c. e. (41,127);
Ridomil gold MZ 68 WP (57,100,102);
Ridomil MZ, 72% p. u. (57,100,102);
Ronilan  DF (157);
Rovral FLO, 25,5% c. s. (94);
Rovral, 50% p. u. (94);
Royal FLO 42S l. (145);
Rubigan 120 EC (59);
Rubigan, 12% c. e. (59);
Sanazole 250 EC. (127);
Sancozeb 800 wP (100);  
Sandofan M-8, 64% s. c. (57,100,112);
Sanglypho liquid (82);
Sanmite, 20% c. e. (129);
Saprol, 20% c. e. (155);
Score 250 EC (41);
Score, 25% c. e. (41);
SDMA(1);
Select 2 EC, 24% c. e. (29);
Semafor 20 ST (14);
Sencor, 70% p. u. (106);
Sensei 20 VSC (46);
Shavit F 71,5 WP (76,148);
Shavit F 72  WP (76,148);
Sherpa, 25% c. e. (34);
Shogun 100 EC (125);
Sisthane 40 WP (108);
Sonet, 10% c. e. (86);
Stomp, 33% c. e. (117);
Strandix 720(1);
Stroby WG (96);
Sulf coloidal, pulbere (136);
Sulf, 80% p. u. (136);
Sulfat de cupru. (137);
Sumi8, de 2% FL (46);
Sumi8, de 2% p. u. (46);
Sumi-alpha, 5% c. e. (52);
Sumicidin, 20% c. e. (68);
Sumilex, 50% p. u. (122);
Sumithion, 50% c. e. (61);
Tachigaren 70 WP (89);
Talstar 10 EC (14);
Tanos (33,58);
Targa Super, 5% c. e.(131);
Targa, 10% c. e. (131);
Tattoo 55 SC (57,100,124);
Tell, 75% g. s. (121);
Thiovit 80 WG (136);
Titus, 25% s. u. fl. (133);
Topas 100 EC (116);
Topas, 10% c. e. (116);
Topogard, 50% p. u. (141);
Topsin M, 70% p. u. (144);
Totril, 22.5% c. e. (93);
Treflan, 24% c. e. (153);
Triflurex, 24% c. e. (153);
Trifmine, 25% c. e. (152);
Tropatox, 40% s. a. (101);
Trophy 90 EC(3);
Trophy-Super, 77,8% c.e.(3);  
Unomil 72 WP (100,102);
Uragan, 48% s. a. (83);
Utan M-45 WP (100);
Valpanida 330 (117);
Valsaciper 250 EC. (34);
Valsagard 900(3);
Valsamin 720 (1);
Valsaup 360 (82);
Valsazeb 800 (100);
Vectra, 10% s. .c (18);
Ventozeb 80 WP. (100);
Victenon, 50% p. u. (10);
Vincit, 5% c. s. (74,142);
Vitaros VSC (23,145);
Vitavax 200 FF, 34% c. s. (23,145);
Vitavax 200, 75% p. .u  (23,145);
Volaton, 50% c. e. (10);
Zato 50 WG (151);
Zellek Super (85);
Zolone, 30% p. u. (118);
Zolone, 35% c. e. (118);