OCNAMA61/2005
ID intern unic:  313669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
ORDIN Nr. 61
din  08.04.2005
despre aprobarea unor formulare tipizate
Publicat : 01.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 89-91     art Nr : 307
OCNAM78 din 13.05.05, MO89-91/01.07.05 art.308

Conform art. 10 alin. 2 lit. e) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, art. 24 şi art. 27 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare,  
O R D O N:
I. Se aprobă:
- modelul formularului nr. 2-03/1 "Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate" precum şi instrucţiunea respectivă de completare (se anexează);
     
- modelul formularului nr. 2-04/1 “Lista de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate din contul bugetului de stat” (se anexează)
- modelul formularului nr. 2-15/f "Fişa contribuabilului (întreprinderii, instituţiei, organizaţiei)" (se anexează);
     
[Pct.I modificat prin OCNAM174 din 06.10.08, MO183-185/10.10.08 art.543]
II. Formularele nr.2-03/1 nr. 2-04/1 şi nr. 2-15/f pot fi accesate pe pagina web a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM) - www.cnam.md şi imprimate pe o coală de hîrtie format A4 sau ridicate la agenţiile teritoriale ale CNAM. După completare acesteea se prezintă la agenţiile teritoriale ale CNAM în modul stabilit de legislaţie;
     
[Pct.II modificat prin OCNAM174 din 06.10.08, MO183-185/10.10.08 art.543]
[Pct.II introdus prin OCNAM78 din 13.05.05, MO89/01.07.05 art.308, pct.II devine III]
III. Se pune în seama vicedirectorului CNAM, dl Vasile Pascal, controlul asupra informării şi executării de către agenţiile teritoriale a prezentului Ordin.

DIRECTORUL GENERAL
AL COMPANIEI NAŢIONALE
DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                             Gheorghe RUSSU

Chişinău, 8 aprilie 2005.
Nr. 61-A. 

    [Formularul modificat prin OCNAM137 din 05.08.10, MO145-147/13.08.10 art.528]
INSTRUCŢIUNE DE COMPLETARE
a formularului 2-03/1 “Lista de evidenţă nominală
a persoanelor asigurate angajate”

    1. “Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate” (formular 2-03/1) (în continuare - Lista) se completează de fiecare Asigurat (angajator) - autoritate publică centrală sau locală, întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoană  fizică care utilizează  munca salariată - pentru persoanele angajate.Lista se prezintă la agenţia teritorială a CNAM pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care s-a angajat persoana sau au survenit modificări în lista persoanelor angajate (concediat, decedat, suspendată în temei legal activitatea unităţii, încorporarea în serviciul militar în termen, acordarea concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, şomaj tehnic, suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului cu excepţiile prevăzute la lit.f) alin.(5) art.6 din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998).
    [Pct.1 modificat prin OCNAM137 din 05.08.10, MO145-147/13.08.10 art.528]
    2. Asiguratul (angajatorul) completează coloanele 1-8. în listă se înscrie adresa juridică a Asiguratului, numele, prenumele persoanei responsabile a Asiguratului. Lista se completează citeţ, în limba de stat, se semnează, se ştampilează de persoana responsabilă a Asiguratului.
    3. În baza Listei  prezentate, Agenţia Teritorială completează poliţele de asigurare pentru persoanele  angajate  şi notează seria şi numărul acestor poliţe în coloana 9.
    4. Poliţele se eliberează Asiguratului de către Agenţia Teritorială a CNAM, înscriind numărul poliţelor de asigurare eliberate/activate sau restituite/dezactivate de către Asigurat  la rubrica de primire/activare sau restituire/dezactivare din Listă. Lista se semnează  de către Asigurat şi Asigurător în urma  căreia se aplică ştampila rotundă.
    5. La completarea  formularului  2-03/1 se vor respecta  următoarele condiţii:
    Denumirea, numele Asiguratului (angajatorului) - se indică denumirea completă a autorităţii publice centrale sau locale, întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,  conform  actelor  de constituire, numele şi prenumele notarului privat, avocatului  sau  persoanei fizice, care este  angajator  pentru persoanele indicate în Listă;
    Coloana 1 - se indică numărul de ordine al înscrierii din Listă;
    Coloana 2 - se  introduce  numele şi prenumele deplin  al  persoanei angajate, conform actelor ei de identitate;
    Coloana 3 - se înscrie codul personal al persoanei angajate (IDNP (13 cifre) înscris în actul de identitate. în cazul persoanelor care refuză să deţină acte de identitate de tip nou din considerente religioase, în poliţele de asigurare, la rubrica respectivă, se va indica seria şi numărul Formularului nr.9 sau a paşaportului de uz intern, emis de fosta URSS (modelul anului 1974) cu menţiunile respective;
    Coloana 4 - conţine  ziua, luna şi anul naşterii persoanei angajate în  forma ZZ.LL.AAAA;
    Coloana 5 - se  indică  sexul persoanei nominalizate în Listă  (M  -masculin, F - feminin);
    Coloana 6 - se indică datele despre înregistrarea la domiciliu din actul de identitate, Formularul nr.9 sau paşaportul de uz intern, emis de fosta URSS (modelul anului 1974), care conţine menţiunile respective;
   Coloana 7 – se indică categoria persoanei indicate în Listă: 1 – angajată, 2 – concediată, 3 – decedată; 4 – suspendată în temei legal activitatea unităţii, 5 – încorporarea în serviciul militar în termen, 6 – acordarea concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, 7 – şomaj tehnic, 8 – suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului cu excepţiile prevăzute la lit.f) alin.(5) art.6 din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998), 9 – anularea situaţiilor prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7, 8;
    [Pct.5 col.7) în redacţia OCNAM137 din 05.08.10, MO145-147/13.08.10 art.528]
    Coloana 8 - se  indică  data atribuirii persoanei la una din categoriile menţionate în coloana 7, în forma ZZ.LL.AAAA;
    Coloana 9 - se completează de către angajator cu indicarea seriei şi numărului poliţei de asigurare în cazul angajării persoanei ce deţine poliţă de asigurare de tip nou, restituirii poliţei de asigurare de tip vechi sau dezactivării poliţei de asigurare de tip nou urmare a survenirii modificărilor în lista persoanelor angajate în cazurile menţionate la coloana 7, iar de către  Asigurător se completează prin indicarea seriei  şi numărului poliţei de asigurare eliberate persoanei angajate la locul  de muncă.

    [Formularul 2-03/1 în redacţia OCNAM174 din 06.10.08, MO183-185/10.10.08 art.543]


INSTRUCŢIUNE DE COMPLETARE
a formularului 2-04/l „Lista de evidenţă a persoanelor
 neangajate,
asigurate din contul bugetului de stat”
    1. Lista de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat (formular 2-04/l) se completează de instituţiile abilitate cu ţinerea evidenţei pentru următoarele categorii stabilite de legislaţie:
    copii de vîrstă preşcolară;
    elevii din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală;
    elevii din învăţămîntul secundar profesional;
    elevii din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) cu frecvenţa de zi;
    studenţii din învăţămîntul superior universitar cu frecvenţa de zi;
    rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu şi doctoranzii la cursurile de zi;
    copii neîncadraţi la învăţătură pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani;
    gravidele, parturientele şi lăuzele;
    invalizii;
    pensionarii;
    şomerii care beneficiază de ajutor de şomaj;
    persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat;
    mamele cu patru şi mai mulţi copii;
    cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul;
    persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform  Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutor social
    [Pct.1 modificat prin OCNAM137 din 05.08.10, MO145-147/13.08.10 art.528]
    [Pct.1 modificat prin OCNAM40 din 12.03.09, MO67/03.04.09 art.297]
  
  2. Instituţia abilitată completează coloanele 1-9. Lista se completează citeţ, în limba de stat, se semnează, se autentifică de persoana responsabilă şi se prezintă Agenţiei teritoriale a CNAM la prezentarea iniţială saupînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.
    [Pct.2 modificat prin OCNAM40 din 12.03.09, MO67/03.04.09 art.297]
    3. În baza listei prezentate, Agenţia Teritorială a CNAM completează poliţele de asigurare pentru persoanele nou-incluse în listă şi notează seria şi numărul poliţelor respective în coloana 9.
    4. La completarea formularului 2-04/l se vor respecta următoarele condiţii:
    Categoria şi codul categoriei - se va indica una din următoarele categorii şi codul corespunzător:
    elevi din învăţămîntul secundar profesional              - 02;
    studenţi din învăţămîntul superior universitar
    cu învăţămînt de zi                                                - 03;
    invalizi                                                                  - 04;
    copii de vîrstă preşcolară                                      - 05;
    elevi din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi
    mediu de cultură generală                                      - 06;
    şomerii care beneficiază de ajutor de şomaj           - 07;
    pensionari                                                             - 08;
    elevi din învăţămîntul mediu de specialitate
    (colegii) cu învăţămînt de zi                                    - 09;
    copii neîncadraţi la învăţătură, pînă la împlinirea
    vîrstei de 18 ani                                                      - 12;
    rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu
    şi doctoranzii la cursurile de zi                                  - 13;
    gravidele, parturientele şi lăuzele                             - 14;
    persoane care îngrijesc la domiciliu un copil
    invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie
    de gradul I ţintuit la pat                                           - 16;
    mamele cu patru şi mai mulţi copii                           - 17.
    cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în
    localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din
    categoriile pentru care calitatea de asigurat o
    are Guvernul                                                           – 18;
    persoanele din familiile defavorizate care
    beneficiază de ajutor social conform  Legii
    nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la
    ajutor social                                                           - 19
    [Pct.4 modificat prin OCNAM137 din 05.08.10, MO145-147/13.08.10 art.528]
    [Pct.4 modificat prin OCNAM40 din 12.03.09, MO67/03.04.09 art.297]
   
Denumirea instituţiei - se indică denumirea completă a instituţiei abilitate cu dreptul de a duce evidenţa categoriei respective;
    coloana 1 - se indică numărul de ordine al înscrierii din listă;
    coloana 2 - se introduce numele şi prenumele deplin al persoanei asigurate, conform actelor ei de identitate;
    coloana 3 - se înscrie codul personal al persoanei fizice (IDNP (13 cifre) înscris în actul de identitate. În cazul persoanelor care refuză să deţină acte de identitate de tip nou din considerente religioase, în poliţele de asigurare, la rubrica respectivă, se va indica seria şi numărul Formularului nr.9 sau a paşaportului de uz intern, emis de fosta URSS (modelul anului 1974) cu menţiunile respective;
    coloana 4 - conţine ziua, luna şi anul naşterii persoanei în forma - ZZ.LL.AAAA;
    coloana 5 - se indică sexul persoanei nominalizate în listă (M - masculin, F - feminin);
    coloana 6 - se indică datele despre înregistrarea la domiciliu din actul de identitate, Formularul nr.9 sau paşaportul de uz intern, emis de fosta URSS (modelul anului 1974), care conţine menţiunile respective;
    coloana 7 - se indică datele despre persoana arătată în listă: 1- nou-inclusă, 2 – radiată din lista de evidenţă nominală, 3 – decedată, 4 – retrasă viza de domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova;
    coloana 8 - se indică data includerii persoanei în listă, radierii din lista de evidenţă nominală sau decesului, corespunzător informaţiei din coloana 7, în forma - ZZ.LL.AAAA;
    coloana 9 - se indică de către Agenţia Teritorială a CNAM seria şi numărul poliţelor eliberate persoanelor nou-incluse în listă.
    [Formularul 2-04/1 introdus prin OCNAM174 din 06.10.08, MO183-185/10.10.08 art.543]
Formular 2-15/f