ODCDTC40/2005
ID intern unic:  313720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
DEPARTAMENTUL CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI
ORDIN Nr. 40
din  18.02.2005
cu privire la aprobarea Regulamentului-Cadru privind recepţionarea
apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare
a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor
Publicat : 08.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 184
În scopul sporirii eficienţei reţelelor şi instalaţiilor de recepţionare şi epurare a apelor uzate din localităţile republicii, asigurării securităţii în exploatare şi întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 519 din 23.04.2002 "Cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2006",
O R D O N :
1. Se aprobă "Regulamentul-Cadru privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor" (se anexează).
2. Se recomandă întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare şi autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze şi să aprobe Regulamente locale privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în baza prezentului Regulament-Cadru.
3. Direcţia generală gospodărie comunală (dl Valeriu Cojocaru) în termen de 10 zile va prezenta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova Regulamentul-Cadru spre expertiză juridică şi înregistrare de stat.
4. Regulamentul-Cadru va intra în vigoare din momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Se abrogă ordinele Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 9 din 08.04.2004 şi nr. 121 din 16.08.2004.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor Colîbneac, vicedirector general.

PRIM-VICEDIRECTORUL GENERAL
AL DEPARTAMENTULUI CONSTRUCŢIILOR
ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI                                             Anatolie IZBÎNDĂ

Chişinău, 18 februarie 2005.
Nr. 40.

   
    "APROBAT "                                                                      "ÎNREGISTRAT"
    Departamentul Construcţiilor                                         Ministerul Justiţiei
    şi Dezvoltării Teritoriului al                                            al Republicii Moldova
    al Republicii Moldova                                                   Ministru
    Director general                                                            ___________V.Iftodi
    _________I.Semenovker                                             Nr. __________
    Ordin nr.40                                                                  din "____" ______"2005
    din 18.02.2005

    "COORDONAT"                                                                   "COORDONAT"
    Ministerul Ecologiei şi Resurselor                                   Ministerul Sănătăţii al
    Naturale al Republicii Moldova                                      Republicii Moldova
    Viceministru __________I.Boian                                  Viceministru ________I.Bahnarel
    21.02.2005                                                                  17.02.2005
REGULAMENT-CADRU
privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea
condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare
 a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor
Cap.I. Dispoziţii generale
1. Dispoziţiile Regulamentului privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor (în continuare "Regulament") sînt orientate spre îmbunătăţirea calităţii apelor uzate, provenite din activităţi sociale sau de producţie a diferitor agenţi economici ce urmează a fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau nemijlocit la staţiile de epurare ale localităţilor.
"Regulamentul" are ca scop stabilirea condiţiilor de evacuare a  apelor uzate ale agenţilor economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, astfel încît să se asigure  funcţionarea normală a reţelelor şi instalaţiilor, precum şi protejarea mediului de efectele descărcărilor de ape uzate.
2. "Regulamentul" a fost elaborat întru executarea:
Legii Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.93 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.10/283 din 30.10.1993);
Legii Republicii Moldova "Codul apelor" nr.1532-XII din 22.06.93 (Monitorul Oficial  al R.Moldova nr.10/287 din 30.10.1993);
Legii Republicii Moldova cu privire la regnul animal nr. 439-XIII din 27.04.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62-63/688 din 09.11.1995);  
Legii Republicii Moldova privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.98 (Monitorul Oficial  al R.Moldova nr. 54-55/378 din 18.06.1998);
Hotărîrii Guverului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2006" nr. 519 din 23 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-61/607 din 02.05.2002);
Regulamentului Igienic "Protecţia bazinelor de apă contra poluării, (Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Nr. 06.6.3.23 din 03.07.1997);  
Regulamentului - cadru  privind folosirea sistemelor de alimentare cu apă şi  canalizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 656 din 27.05.2002 (Monitorul Oficial  al R.Moldova nr.71-73/750 din 06.06.2002);
Regulilor de protecţie a apelor de suprafaţă (Moscova, 1991).  
3. "Regulamentul" stabileşte:
a) modalitatea elaborării şi punerii în aplicare a regulamentelor locale de recepţionare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor;
b) modalitatea eliberării condiţiilor tehnice şi coordonării documentaţiei de proiect la deversarea apelor uzate de la obiectivele construite şi reconstruite;
c)modalitatea eliberării autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor.
4. (1) Unităţile de gospodărie comunală ale localităţilor, care au în administrare şi exploatare sisteme de canalizare, numite în continuare întreprinderi "Apă-Canal", în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prezentul "Regulament-Cadru", vor elabora "Regulamente (Reguli)" locale de recepţionare a apelor uzate în sistemul de canalizare al  localităţii, care vor stabili cerinţe faţă de apele uzate deversate în reţeaua publică, ţinînd cont de condiţiile locale.
(2) Regulamentele se vor elabora în baza evaluării sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al agentului economic/întreprinderii industriale, ţinînd cont de condiţiile de deversare a apelor uzate epurate în emisari (DLA), stipulate în actele normative şi legislative în vigoare în domeniul protecţiei resurselor acvatice, precum şi autorizaţiei de folosinţă specială a apei, eliberate întreprinderii "Apă-Canal".
5. Întreprinderii "Apă-Canal" i se atribuie dreptul de supraveghere a stării tehnice a sistemului de canalizare al localităţii şi de control asupra corespunderii evacuării apelor uzate condiţiilor stipulate în "Regulamentul" în cauză.
6. Deversarea apelor uzate industriale în reţelele de canalizare ale localităţilor trebuie efectuată prin racordări individuale/independente, cu amplasarea obligatorie a căminului de control în afara teritoriului întreprinderii. Aceste racorduri trebuie utilate de către abonaţi cu dispozitive de control permanent/continuu al debitului şi al compoziţiei apelor uzate: prelevatoare automate a probelor de apă, debitmetre şi, în caz de necesitate, dispozitive de blocare/închidere cu sigiliu.
7. În cazurile în care debitul şi componenţa apelor uzate industriale sînt neuniforme pe parcursul a 24 h., agenţii economici trebuie să prevadă bazine-tampon/de omogenizare, care să permită evacuarea apelor uzate în reţeaua publică în conformitate cu regimul impus de întreprinderea "Apă-Canal".
8. În cazul avizării/coordonării construcţiei unor noi obiective şi întreprinderi industriale, întreprinderile "Apă-Canal" se conduc de prezentul "Regulament", ţinînd cont de posibilitatea reducerii debitelor de ape uzate industriale evacuate în sistemul de canalizare al localităţii concomitent cu îmbunătăţirea epurării acestora în cadrul staţiilor locale de preepurare.
9.  Noţiuni şi definiţii;
a) ape uzate - ape, care conţin reziduuri solide, lichide sau gazoase, evacuate prin reţeaua de canalizare după utilizarea în diverse scopuri menagere sau industriale;
b) sistem centralizat de alimentare cu apă - ansamblul de construcţii, instalaţii şi acţiuni prin care apa captată dintr-o sursă naturală este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită consumatorului cu o presiune stabilă conform normelor de cantitate şi calitate în vigoare;
c) sistem de canalizare - ansamblu de canale, construcţii-anexă, staţii de pompare, epurare, etc. prin care apa de canalizare este colectată, transportată, epurată şi evacuată într-un receptor;
d) apă uzată orăşenească - amestec de ape uzate menajere şi industriale permise spre evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor cu condiţia ca ele să nu perturbe procesele de epurare biologică la staţiile de epurare precum şi să nu degradeze construcţiile şi instalaţiile reţelelor şi staţiilor de pompare şi epurare;
e) ape uzate industriale - apele uzate obţinute ca rezultat al proceselor de producţie la întreprinderile industriale;
f) regim de evacuare - variaţia debitului de ape uzate evacuate în timpul unei zile (pe ore) sau an (pe zi);
g) cămin de control al apelor uzate - cămin destinat evidenţei şi prelevării probelor apelor uzate ale clientului sau ultimului cămin în reţeaua de canalizare a clientului înaintea racordării la sistemul public (comunal) de canalizare;
h) întreprinderea "Apă-Canal" - întreprinderea, serviciul sau unitatea de gospodărie comunală în administrarea căruia se află gospodăria de apă şi canalizare a localităţii în cauză;
i) sistem public de canalizare - sistemul de canalizare care deserveşte localitatea dată aflîndu-se în posesia administraţiei publice locale şi administrarea întreprinderii "Apă-Canal";
j) agent economic - persoană juridică de drept privat, persoana juridică de drept public şi persoanele fizice care efectuează activitate economică şi beneficiază de serviciile întreprinderii "Apă-Canal" la recepţionarea şi epurarea apelor uzate în baza contractelor încheiate;
k) abonat - beneficiarul serviciilor de canalizare, prestate de întreprinderea "Apă-Canal";
l) CBO - consum biologic de oxigen, indicator al gradului de poluare al apelor uzate cu substanţe organice biodegradabile, oxidate pe cale biologică;
m) CCO - consum chimic de oxigen, indicator al gradului de poluare al apelor uzate cu substanţe organice biodegradabile  sau nedegradabile, oxidate pe cale biologică;
n) CMA - concentraţia maxim admisibilă în apele uzate a substanţelor poluante la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau emisari;
o) deversarea Limitat Admisibilă (DLA) - DLA de poluanţi constituie cantitatea de poluanţi conţinută în apele uzate maximal admisă spre deversare într-o unitate de timp în apele de suprafaţă în regimul şi locul stabilit cu scopul asigurării normelor de calitate în secţiunea de control sau neînrăutăţirii calităţii  formate dacă este mai joasă în raport cu cea normativă
p) evacuarea apei - ansamblul măsurilor sanitare şi instalaţiilor tehnice care asigură evacuarea apelor uzate din localităţi sau incinta întreprinderilor industriale.
Cap.II. Modalitatea elaborării
şi conţinutul "Regulamentului"
10. "Regulamentul (Regulile)" se elaborează de către întreprinderea "Apă-Canal" sau, la comanda ei, de către o instituţie sau organizaţie competentă, în baza prezentului "Regulament-Cadru" şi după coordonarea cu agenţiile ecologice teritoriale şi organele controlului sanitaro-epidemiologic de stat din teritoriu se prezintă spre aprobare  organelor administraţiei publice locale.
11.(1) "Regulamentul" se elaborează numai după prezentarea de către toţi agenţii economici - utilizatori ai sistemului de canalizare a datelor despre debitele şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi deversate în reţeaua publică, în conformitate cu alin. (2) punct. 14.
(2) Condiţiile "Regulamentului" reglementează relaţiile dintre întreprinderea "Apă-Canal" şi abonat, în baza contractului încheiat între ei, şi stipulează cerinţe faţă de debitele şi componenţa apelor uzate care pot fi deversate de către agenţii economici/întreprinderile industriale în sistemul de canalizare al localităţii pentru a fi evacuate şi epurate în comun cu apele uzate menajere.
12. "Regulamentul", aprobat de către organele administraţiei publice locale  este obligatoriu pentru toţi agenţii economici/întreprinderile industriale şi instituţii, independent de tipul de proprietate a lor. Utilizatorii respectivi sînt obligaţi să respecte  cu stricteţe cerinţele prevăzute în "Regulament".  
13. La stabilirea condiţiilor de recepţionare a apelor uzate de la agenţii economici în reţeaua publică, întreprinderile "Apă-Canal" vor ţine cont de obligaţiunile ce le revin pentru respectarea normelor privind calitatea apelor uzate la evacuarea lor în sursele de apă/emisari şi de componenţa nămolurilor provenite din epurarea apelor uzate care la valorificarea lor în calitate de îngrăşămînt organic trebuie să corespundă anumitor calităţi.
14.(1) "Regulamentele (Regulile)" vor conţine următoarele capitole:
a) Date iniţiale;
b) Dispoziţii generale;
c) Valorile  admisibile  ale  indicatorilor de  calitate  şi  ale  regimului  de deversare a apelor uzate;
d) Obligaţiunile economice ale utilizatorilor faţă de întreprinderea "Apă-Canal".
(2) Datele iniţiale includ toată informaţia de bază care este necesară pentru elaborarea  "Regulamentelor":
(a) denumirea şi adresa întreprinderii industriale/unităţii economice (eventual, cui este subordonată);
(b) schema reţelelor de canalizare ale localităţii cu indicarea punctelor de racordare/deversare ale apelor uzate industriale;
(c) informaţia despre parametrii evacuării apelor uzate industriale, conform unui chestionar de forma stabilită de către întreprinderea "Apă-Canal";
(d) debitele apelor uzate destinate pentru deversarea în reţeaua publică de canalizare (cu divizarea pe tipurile de ape uzate: menajere, industriale şi, eventual, ape meteorice poluate).
În datele iniţiale se indică de asemenea şi termenul de valabilitate al  "Regulamentului", care este egal cu perioada pentru care sînt pronosticaţi indicatorii de calitate ai apelor uzate ale întreprinderii şi regimul de evacuare a acestora (cronograma debitelor şi a concentraţiilor substanţelor poluante).
Dacă la completarea chestionarului în datele despre compoziţia apelor uzate întreprinderea a omis careva indicator de calitate sau ingredient poluant, atunci concentraţia limită a acestuia se va stabili egală cu conţinutul lui în apa de alimentare.
Toată informaţia iniţială în cauză, în termen de 2 săptămîni din momentul solicitării acesteia, iar în cazul unei modificări în compoziţia şi regimul de evacuare/deversare a apelor uzate - cu cel puţin o lună înainte de realizarea modificării,  se transmite întreprinderii "Apă-Canal" cu semnătura conducătorului agentului economic, care poartă răspundere pentru veridicitatea ei. Analiza apelor uzate preconizate pentru deversare se efectuează de laboratorul chimic al întreprinderii "Apă-Canal" sau alt laborator autorizat.
La examinarea informaţiei prezentate pentru obţinerea autorizaţiei de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, întreprinderea "Apă-Canal" are dreptul:
(a) să inspecteze obiectul şi să ia probe pentru analiza apelor uzate;
(b) să ceară informaţii suplimentare;
(c) să refuze recepţionarea materialelor pentru examinare, dacă:
- ele nu sînt elaborate conform cerinţelor prezentului Regulament;
- nu este elaborată documentaţia de proiect pentru obiectele noi sau reconstruite/retehnologizate, precum şi dacă această documentaţie nu dispune de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat;
- anterior nu a fost obţinut acceptul pentru deversări existente;
- nu au fost efectuate măsurile planificate pentru protecţia resurselor acvatice.
(3) Dispoziţiile generale se referă la condiţiile şi restricţiile de ordin general privind evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii (vezi cap. II şi III ale prezentului "Regulament-Cadru").
(4) Valorile admisibile ale indicatorilor de calitate şi ale regimului de deversare a apelor uzate conţin restricţii concrete referitoare la CMA ale poluanţilor, care trebuie respectate la deversarea în reţeaua publică, la stabilirea mărimii şi perioadei debitului maxim al apei uzate deversate.
La indicatorii de calitate a apelor uzate, restricţionate de "Regulament", se referă valorile materiilor în suspensie, CBO, CCO, temperatura, pH, concentraţiile substanţelor care poluează apa emisarului, acţionează distructiv asupra reţelelor şi instalaţiilor sistemului de canalizare sau influenţează negativ condiţiile de epurare a apelor uzate în cadrul staţiei de epurare a localităţii. Cerinţele privind componenţa şi calitatea apelor uzate întru asigurarea lucrului sistemului de canalizare fără avarii sînt stipulate în anexa nr. 1.
Valorile admisibile ale indicatorilor de calitate se reglementează:
(a) în punctele de racordare;
(b) la intrarea în staţia de epurare;
(c) la deversarea în emisar.
Ele se stabilesc printr-un calcul individual care se efectuează pentru fiecare unitate economică în parte. Rezultatele calculelor sînt prezentate în formă tabelară.
Debitul maximal al apelor uzate industriale şi durata deversării lui în reţeaua publică de canalizare determină implicit parametrii de bază ai majorităţii elementelor sistemului de canalizare - diametrele şi pantele reţelelor gravitaţionale, capacitatea staţiilor de pompare, volumul rezervoarelor de regularizare, componenţa şi capacitatea instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi de tratare a nămolurilor. De aceea, avînd în vedere neuniformitatea fluxului de ape uzate în sistemul de canalizare, întreprinderea "Apă-Canal" este în drept să stabilească cronograma deversării apelor uzate industriale fiecărei unităţi economice, corelînd-o, respectiv, cu neuniformitatea existentă a debitelor apelor uzate ale localităţii.
Reieşind din această situaţie agentul economic poate fi impus să se conformeze regimului de deversare stabilit, ajungîndu-se la construcţia unor bazine de regularizare a debitelor sau la compensarea economică a construcţiei unor reţele sau instalaţii de descărcare a sistemului de canalizare a localităţii.
(5) Obligaţiunile economice ale abonatului faţă de întreprinderea "Apă-Canal" includ plata pentru serviciile de evacuare şi epurare a apelor uzate prestate, plata calculată conform tarifului diferenţiat, precum şi sancţiunile economice, conform legislaţiei în vigoare.
Cap.III. Dispoziţii generale şi condiţiile de recepţionare
 a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor
15.  Indicatorii de calitate principali, cărora urmează să corespundă apele uzate industriale, în secţiunea de control, sînt prevăzuţi în anexa nr. 2 al prezentului "Regulament".
(a)  Valorile indicate în anexa nr. 2 reprezintă concentraţiile maxime admisibile (CMA).
(b)  Alţi indicatori de calitate, cărora urmează să le corespundă apele uzate în rezultatul activităţii specifice, pot fi determinaţi în baza cercetărilor speciale ale conţinutului cantitativ şi calitativ, precum şi a tehnologiei de epurare corespunzătoare.
(c) Agentul economic este obligat să efectueze  preepurarea  apelor uzate, astfel încît, în secţiunea de control, apele uzate să corespundă "Regulamentului (Regulilor)"  în funcţie de condiţiile concrete de evacuare.
16. Evacuarea apelor uzate industriale în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:
a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de epurare;
b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;
c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;
d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;
e) nu se creează pericol de explozie.
17. Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare ale localităţilor nu trebuie să conţină în secţiunea de control:
(1) Materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a conductelor, provoacă depuneri sau frînează curgerea normală, cum sînt:
a) materiale care la vitezele realizate în colectoarele de canalizare ale localităţilor corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri în colectoare;
b) diferite substanţe care se pot solidifica şi pot obtura secţiunea canalelor;
c) corpuri solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi firelor textile sau a materialelor similare (pene, fire de păr de animale) care nu trec prin sita cu latura ochiului de 2 mm;
d) suspensii dure şi abrazive (pulberi metalici şi granule de roci, precum şi altele asemenea), care, prin antrenare, pot provoca erodarea conductelor;
e) păcură, uleiuri, grăsimi sau alte materiale care, prin formă, cantitate sau aderenţă, pot duce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii conductei sau canalului colector;
f) substanţe care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de canalizare, coagulează, creînd riscul depunerii lor pe pereţii conductelor sau canalelor, sau care duc la apariţia de substanţe agresive noi.
(2) Substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sînt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi.
(3) Substanţe de orice natură, care plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stînjeni exploatarea normală a reţelelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate, sau care împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive, cum sînt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon şi alţi solvenţi, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă.
(4) Substanţe toxice sau nocive care singure sau în amestec cu apa din reţeaua de canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare al reţelei de canalizare şi al staţiei de epurare.
(5) Substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sînt:
a) metale grele şi compuşii lor (ex.: Hg, Bi, Sb);
b) compuşi organici halogenaţi;
c) compuşi organici cu fosfor şi/sau staniu;
d) agenţi de protecţie a plantelor, pesticide (fungicide, erbicide, insecticide, algicide) şi substanţe chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos (celuloză, hîrtie), a pieilor sau a materialelor textile;
e) substanţe chimice toxice, cancerogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, benzpiren, hidrocarburi policiclice aromatice, cianuri şi altele;
f) substanţe radioactive, inclusiv reziduuri.
(6) Substanţe care, singure sau în amestec cu apă din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător.
(7) Substanţe colorante ale căror cantitate şi natură în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate.
(8) Substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului.
(9) Substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare al treptei biologice.
(10) Ape uzate nemăsurate (necontrolate) inclusiv convenţional curate, meteorice, de drenaj, subterane.
18. Apele uzate, provenite de la organizaţiile şi instituţiile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderi de ecarisaj (tratare şi prelucrare a cadavrelor de animale), precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziţi), pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor, numai cu respectarea următoarelor măsuri:
(1) la unităţile medicale şi veterinare curativ-profilactice, se realizează măsuri de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi conform legislaţiei sanitare în vigoare;
(2) la laboratoarele unităţilor şi institutelor, care lucrează cu produse patologice, şi la celelalte unităţi menţionate, se realizează măsuri de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice conform legislaţiei sanitare în vigoare.
Realizarea măsurilor prevăzute la alin. (l) şi (2) se va certifica periodic o dată în lună prin buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele sanitaro-epidemiologice teritoriale şi comunicate serviciilor publice de gospodărie comunală, care au în administrare şi exploatare reţele publice de canalizare şi staţii de epurare.
Cap.IV. Ordinea eliberării condiţiilor tehnice şi avizării
 documentaţiei de proiect pentru canalizarea unor întreprinderi
 noi sau celor reconstruite/ retehnologizate
19. Pînă la elaborarea documentaţiei de proiect a sistemelor de canalizare ale agenţilor economici noi sau ale întreprinderilor care urmează a fi reconstruite/retehnologizate, întreprinderea-beneficiar, sau la comanda ei, organizaţia de proiectare trebuie, în mod obligatoriu, să obţină de la întreprinderea "Apă-Canal" condiţiile tehnice de racordare a obiectului respectiv la reţeaua publică a localităţii în conformitate cu  Normativul în construcţii NCM A.07.02.-99.
20. Condiţiile tehnice de racordare a agenţilor economici la sistemul de canalizare a localităţii vor fi eliberate numai în cazul existenţei unor rezerve de capacitate a sistemului respectiv, avînd în vedere atît cantitatea, cît şi compoziţia apelor uzate ale localităţii. În cazul lipsei acestor rezerve de capacităţi şi a obligativităţii racordării obiectului în cauză, beneficiarului i se propune în fiecare caz aparte diferite soluţii privind deversarea apelor uzate.
21. Coordonarea documentaţiei de proiect şi eliberarea condiţiilor tehnice de către întreprinderea "Apă-Canal" se efectuează numai în prezenţa următoarelor materiale:
a) tema de proiectare eliberată de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale;
b) planul de situaţie a amplasării obiectului cu repararea topografică la teritoriul localităţii şi indicarea ariei (în m2 sau hectare);
c) schema şi tabelul de bilanţ ale sistemelor de alimentare cu apă şi canalizării (m3/zi, m3/h, max, l/s) obiectului proiectat cu indicarea tipurilor de folosinţă a apei, iar în cazul construcţiei în cadrul unei întreprinderi în funcţie (extindere, renovare, retehnologizare etc.) - acordarea cu bilanţul apei al întreprinderii existente (în conformitate cu cartea tehnică a gospodăririi apelor a unităţii);
d) normativele compoziţiei şi debitelor de ape uzate preconizate pentru deversarea în sistemul de canalizare al localităţii;
e) estimarea debitelor presupuse de ape meteorice sau de drenaj şi modul de evacuare a acestora.
22. Condiţiile tehnice de racordare trebuie să specifice:
a) punctele de racordare la sistemul de canalizare al localităţii;
b) condiţiile privind soluţiile de construcţie a reţelelor localităţii şi a instalaţiilor-anexe;
c) debitele acceptate (m3/zi, 1/s) cu detalierea pe tipuri de ape uzate (menajere, industriale poluate, meteorice, de drenaj);
d) regimul de evacuare a apelor uzate;
e) valorile admisibile ale poluanţilor, aprobate de către organele administraţiei publice locale.
23. Condiţiile tehnice de racordare a agenţilor economici existenţi, în cazul extinderii acestora, se eliberează numai dacă întreprinderea în cauză a realizat planul de măsuri tehnico-organizatorice, acordate anterior pentru capacitatea existentă.
24. Întreprinderea "Apă-Canal" eliberează condiţiile de racordare la reţeaua publică în termen de 20 zile, pentru întreprinderile noi, şi de 30 zile - pentru întreprinderile în reconstrucţie/retehnologizare, din momentul prezentării de către agentul economic în cauză sau organizaţia de proiectare a solicitării cu anexarea documentelor indicate în art.21.
25.Termenul de valabilitate a condiţiilor tehnice de racordare nu trebuie să fie mai mic decît durata normativă de proiectare şi construcţie a obiectului în cauză, dar nu mai mare de 5 ani.
26. Coordonarea documentaţiei de proiectare a construcţiei sau reconstrucţiei/ retehnologizării întreprinderii industriale/agentului economic se efectuează de către întreprinderea "Apă-Canal" la prezentarea pentru examinare, de către beneficiar sau organizaţia de proiectare, a solicitării / cererii şi a documentaţiei de proiectare, care conţine capitolele "Alimentarea cu apă şi canalizare" şi "Protecţia mediului ambiant", cerinţele cărora sînt stipulate în actele normative în vigoare.
27. Documentaţia de proiect urmează să fie elaborată în conformitate cu normele, regulile  şi actele normative în vigoare, prezentul "Regulament-Cadru" şi condiţiile tehnice de branşare a obiectivului proiectat la sistemul de canalizare a localităţii, eliberate de întreprinderea "Apă-Canal".
28. Termenul de valabilitate a avizului de coordonare a documentaţiei de proiect constituie 5 ani - pentru etapa proiectului tehnic şi 3 ani - pentru etapa desenelor de execuţie.
Cap.V. Modalitatea eliberării autorizaţiilor de deversare
 a apelor uzate industriale în sistemele de canalizare
 ale localităţilor şi încheierii contractelor de prestare
 a serviciilor de evacuare a apelor uzate
29. Modalitatea eliberării autorizaţiei de deversare a apelor uzate industriale:
(l) Evacuarea apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor se face numai în baza autorizaţiilor de deversare scrise, eliberate de întreprinderile "Apă-Canal", care administrează şi exploatează sistemele de canalizare, şi contractelor de prestare a serviciilor de canalizare, încheiat cu acestea.
O condiţie obligatorie pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate ale întreprinderilor (agenţilor economici), care dispun de puţuri arteziene este obţinerea avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform Codului apelor al Republicii Moldova.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate industriale în reţeaua publică de canalizare sau înnoirea ei, agentul economic depune o cerere de forma stabilită de către serviciul public de gospodărie comunală/întreprinderea "Apă-Canal", la care se anexează:
a) documentaţia de proiect, pentru unităţile economice noi sau retehnologizate, avizată de expertiza ecologică de stat, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor-pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare);
b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;
c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);
d) informaţia despre parametrii evacuării apelor uzate industriale;
e) normativele compoziţiei şi debitelor de ape uzate industriale evacuate;
f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după procesele tehnologice principale;
g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;
h) raportul despre mersul îndeplinirii planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare);
i) certificatele şi conţinutul unor compuşi folosiţi în tehnologia fabricării;
j) ordinul despre împuternicirea persoanelor concrete responsabile (cel puţin 2 oameni) pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi semnarea actelor respective.
30. Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor de la agenţii economici care nu dispun de staţii locale de epurare se efectuează de către întreprinderea "Apă-Canal", reieşind din Normativele (DLA) Deversării  Limită Admisibile în emisari, eliberate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
31. La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale localităţilor de la unele obiective nou construite sau utilizatori noi, solicutantul va prezenta întreprinderii "Apă-Canal" documentaţia de proiect, însoţită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi date despre volumul şi compoziţia apelor uzate, care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare al localităţii, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau extinderii capacităţilor de producţie, solicitantul va prezenta şi informaţia privind analiza compoziţiei apelor uzate şi graficul orar de evacuare a apelor uzate.
32. Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile noi construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează, după darea obiectivului respectiv în exploatare, care a fost construit în conformitate cu proiectul avizat de Expertiza Ecologică de Stat şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare a localităţii. Dacă condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, întreprinderea "Apă-Canal" eliberează autorizaţia de deversare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare, care trebuie să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii.
33. Cartea tehnică a gospodăririi apelor se elaborează în două exemplare de către agentul economic conform unei forme recomandate  şi se prezintă pentru coordonare întreprinderii "Apă-Canal", fiind însoţită de următoarele anexe:
a) schema sistemului de canalizare a întreprinderii cu trasarea racordărilor la sistemul de canalizare al localităţii şi indicarea pentru fiecare racord a debitelor şi componenţei normate/limitate a apelor uzate deversate;
b) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate;
c) rezultatele analizelor apelor uzate la intrarea şi ieşirea din staţia locală de preepurare cu indicarea valorilor medii şi maxime ale poluanţilor;
d) cantitatea de nămoluri obţinută, componenta fizico - chimică, umeditatea, metode de prelucrare şi utilizare sau transportarea lor, conform regulamentului tehnologic.
Cartea tehnică este valabilă pe parcursul menţinerii stabile a bilanţului de apă şi a compoziţiei apelor uzate industriale şi se înnoieşte o dată la 5 ani.
34. La pregătirea autorizaţiei de deversare a apelor uzate industriale în reţeaua publică de canalizare, întreprinderea "Apă-Canal" trebuie să examineze materialele explicative/justificative prezentate de utilizatorul apei, luînd în calcul:
a) preepurarea apelor uzate industriale sau a unei părţi din acestea la staţia locală a întreprinderii;
b) epurarea preliminară a apelor uzate industriale în comun cu apele uzate ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de epurare a grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există);
c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă industrială sau pentru alte folosinţe;
d) implementarea de noi tehnologii, care dau posibilitatea reducerii consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare;
e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă industrială sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii;
f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele uzate industriale;
g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor uzate industriale.
35. După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, conform p. 29.(2); 33 şi 34, întreprinderea "Apă-Canal" le examinează în termenul stabilit de "Regulament (Reguli)" şi în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor acestuia, precum şi altor acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului ambiant, eliberează autorizaţia de deversare şi încheie contractul bilateral de prestare a serviciilor de canalizare.
36. Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic pe un termen suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate în p.34 c)-d), dar nu mai mare de 2 ani, după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate. Autorizaţia de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate.
37. Evacuarea apelor uzate fără existenţa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată pentru care utilizatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în  vigoare.
(1)  Racordarea se  consideră neautorizată şi în cazul:
- reutilării instalaţiilor şi dispozitivelor existente pentru racordarea sistemelor de canalizare fără acordul prealabil al întreprinderii "Apă-Canal";
- schimbului sau înlăturării dispozitivelor de evidenţă a apelor uzate fără ştirea întreprinderii "Apă-Canal";
- ruperii sigiliilor sau forţării armăturilor de închidere amplasate pe reţelele de canalizare.
(2) Utilizatorul racordat neautorizat este deconectat de la reţea. Debitul de ape uzate evacuate se determină conform datelor dispozitivelor de evidenţă, în cazul existenţei lor, iar în lipsa lor - după capacitatea de scurgere a canalului (conductei).
38. Plata pentru serviciile de canalizare a apelor uzate, în cazul racordării neautorizate, se calculează din momentul descoperirii conectării de către agenţii întreprinderii "Apă-Canal", pentru un termen egal termenului de prescripţie, dacă data respectivă nu este cunoscută.
39. În cazul în care, în rezultatul extinderii capacităţilor de producţie, modificării tehnologiilor de fabricaţie sau altor cauze, au avut loc modificări a debitului şi/sau calităţii apelor uzate evacuate în sistemele de canalizare ale localităţilor, utilizatorul de apă este obligat de a solicita întreprinderii "Apă-Canal"din timp, cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestor modificări, încheierea unui nou contract cu aceasta. În caz contrar evacuarea se califică neautorizată.
40. Contractul de prestare a serviciilor de canalizare a apelor uzate va conţine:
a) cartea tehnică a gospodăririi apelor care reprezintă partea indispensabilă a contractului cu calculele necesare fundamentale;
b) debitele şi concentraţiile maxim admisibile ale poluanţilor apelor uzate evacuate, în secţiunea de control;
c) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore;
d) măsurile de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;
e) obligaţia montării de debitmetre pe conductele de evacuare a apelor uzate şi menţinerii lor în stare de funcţionare;
f) obligaţia agentului economic de a semnala întreprinderea "Apă-Canal" toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba funcţionarea normală a sistemului de canalizare al localităţii;
g) prelungirea contractului este necesară în cazul reconstrucţiei sau examinării întreprinderii, schimbării esenţiale a componenţei calitative ori cantitative a apelor uzate, bilanţului de apă a întreprinderii.
41. La încheierea contractului de prestare a serviciilor de canalizare a apelor uzate, întreprinderea "Apă-Canal" poate stabili valorile CMA, mai mici decît cele calculate, ţînînd cont de nivelul poluărilor existente a apelor uzate în reţeaua de canalizare.
42. În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite/respectate din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă fundamentarea respectivă cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor "Regulamentului (Regulilor)", care se examinează în timp de 10 zile de către întreprinderea "Apă-Canal", luîndu-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate, la tarife majorate. Contractul dat poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare dispune de rezerve necesare pentru a efectua epurarea apelor uzate, ţinînd cont de  indicatorii respectivi şi nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi cu asigurarea respectării condiţiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar.
43. Eliberarea autorizaţiei de deversare şi încheierea contractului privind evacuarea în sistemele de canalizare ale localităţilor a diferitor ape uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după realizarea  tuturor măsurilor necesare întru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.
44. Orice modificări a deversării apelor uzate în canalizarea localităţii privind valorile admisibile ale indicatorilor de calitate precum şi regimul de deversare faţă de condiţiile contractului atrage după sine sancţiuni economice stipulate în contract.
45. Toate litigiile sînt rezolvate în instanţele de judecată.
Cap.VI. Drepturile şi obligaţiile întreprinderilor "Apă-Canal"
 sau ale unităţilor de gospodărie comunală în raport cu unităţile
 economice-utilizatoare ale sistemului de canalizare al localităţilor
46. Întreprinderile "Apă-Canal" sînt obligate să stabilească condiţiile de evacuare a apelor uzate industriale în reţeaua publică de canalizare pentru fiecare unitate economică în parte, cu respectarea nemijlocită a cerinţelor prezentului "Regulament" şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului ambiant.
47. În cazul corespunderii compoziţiei şi regimului stabilit de deversare în reţeaua publică a apelor uzate industriale, întreprinderile "Apă-Canal" sînt obligate să asigure preluarea, evacuarea şi epurarea acestor ape. În aceste condiţii serviciile publice de gospodărie comunală/întreprinderile "Apă-Canal" poartă răspunderea juridică şi economică pentru starea tehnică a sistemelor de canalizare ale localităţii, precum şi pentru conformitatea compoziţiei apelor uzate epurate deversate de către staţiile de epurare în emisar, conform indicatorilor de calitate, stipulaţi în documentaţia de proiect şi datelor agenţiilor ecologice locale.
48. Întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare au dreptul de a stabili agenţilor economici, care îndeplinesc măsuri de protecţie a apelor  întru micşorarea substanţelor poluante, condiţii temporare de recepţionare a substanţelor poluante, reieşind din posibilităţile tehnice şi tehnologice a sistemelor de canalizare, precum şi  limite temporar coordonate de evacuare pentru gurele de evacuare a sistemelor de canalizare a localităţilor în bazinul acvatic.
49. Urmare a nerespectării de către agenţii economici a restricţiilor stabilite pentru deversarea apelor uzate industriale în reţeaua publică, precum şi a neplăţii la timp a serviciilor de canalizare, inclusiv şi conform tarifelor diferenţiate, amenzilor sau a cotei de investiţii pentru dezvoltarea sistemului de canalizare, întreprinderile "Apă-Canal" au dreptul să aplice, conform prevederilor legale, penalizări şi sancţiuni contravenţionale sau să deconecteze agentul economic de la sistemul de canalizare prin instalarea dispozitivelor de închidere şi/sau deconectarea de la sistemul de alimentare cu apă. Responsabilitatea şi măsurile de influenţă sînt descrise în cap. X.
50. Întreprinderile "Apă-Canal" sînt obligate să efectueze controlul permanent al calităţii apelor uzate, deversate de către întreprinderile industriale, precum şi al debitelor maxime ale acestor ape. Ordinea efectuării acestui control este descrisă în cap. IX al prezentului "Regulament".
51. Întreprinderile "Apă-Canal" au dreptul de a înainta în ordinea stabilită pretenţii în instanţele de judecată faţă de agenţii economici privind achitarea plăţilor şi amenzilor aplicate în scopul compensării prejudiciului adus/provocat sistemelor de canalizare.
Cap.VII. Drepturile şi obligaţiunile agenţilor
 economici în raport cu întreprinderile
"Apă-Canal"
52. Agenţii economici au dreptul de a se folosi de serviciile sistemului de canalizare al localităţii respective privind transportarea/evacuarea şi epurarea apelor sale uzate - industriale şi menajere, conform "Regulamentului" în cauză şi contractului încheiat, făcînd în prealabil (pe parcursul a 30 zile) cunoştinţă cu condiţiile  de evacuare a apelor uzate.
53. Agenţii economici sînt obligaţi să respecte cu stricteţe condiţiile de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare şi poartă pentru aceasta toată răspunderea juridică şi financiară.
54. (1) Apele uzate industriale, care nu corespund condiţiilor de deversare, urmează a fi supuse unei epurări preliminare în cadrul staţiei locale de epurare a agentului economic cu condiţia obligatorie de utilizare sau evacuare a nămolurilor provenite din epurarea apelor uzate.
(2) Pentru evitarea evacuării în sistemul de canalizare al localităţii a nămolurilor de la staţiile locale de epurare sau a deşeurilor de producţie, agenţii economici sînt obligaţi să prezinte întreprinderii "Apă-Canal" toată informaţia referitoare la volumul de nămoluri formate, caracteristica fizico-chimică, metodele de utilizare, precum şi copia contractului de transportare (utilizare) a nămolurilor date, fişele de drum, registrul de control şi transport, cu indicarea cantităţii transportate, locului, timpului, persoanei responsabile, date despre transportul auto.
(3) În cazul lipsei contractului de utilizare şi a documentelor respective care confirmă transportarea de facto a nămolurilor, evacuarea apelor uzate se califică ca racordare neautorizată.
55. Agenţii economici sînt obligaţi să asigure accesul liber şi să ajute personalul întreprinderii "Apă-Canal" la prelevarea probelor de ape uzate şi la examinarea sistemului de canalizare, stabilirea eficienţei funcţionării instalaţiilor locale de epurare, studierea proceselor tehnologice în rezultatul cărora se formează ape uzate, controlul corespunderii datelor de calcul din cartea tehnică cu cele reale de formare a apelor uzate, inclusiv cu prezentarea documentelor necesare şi a registrelor de control.
56. În cazul unor eventuale nerespectări/încălcări de către agenţii economici a condiţiilor de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare, ele sînt obligate imediat să sisteze deversarea acestora şi să ia măsurile necesare pentru corectarea situaţiei create, precum şi să informeze personalul de serviciu al staţiei de-epurare.
57. Agenţii economici sînt obligaţi să compenseze prejudiciul cauzat sistemului de canalizare al localităţii prin deversarea apelor uzate. În cazul unor deteriorări/avarii ale sistemului de canalizare, cauzate de deversarea apelor uzate  necorespunzătoare condiţiilor de recepţionare a acestora în sistemul de canalizare a localităţii, agenţii economici sînt obligaţi să aloce volumul necesar de materiale şi resurse  de muncă, echipamentele şi mijloacele de transport pentru lichidarea urgentă a consecinţelor avariei, precum şi să aloce investiţii capitale pentru renovarea/reconstrucţia sistemului de canalizare deteriorat din vina agentului economic.
58. Dacă din cauza afectării funcţionării normale a canalizării localităţii, în rezultatul acţiunii apelor uzate industriale, au fost aduse prejudicii materiale altor agenţi economici, aceştea sînt în drept să ceară compensarea pagubelor de către agenţii economici a căror ape uzate au perturbat funcţionarea sistemului de canalizare.
59. Agenţii economici sînt obligaţi:
(1) să efectueze un control lunar permanent al compoziţiei şi proprietăţilor, precum şi al regimului de deversare în reţeaua publică a apelor uzate industriale;
(2) să prezinte întreprinderii "Apă-Canal" toate datele conform p.26; 29 (2); 33; 34; 40;
(3)  să furnizeze sistematic date despre debitele de ape uzate şi nămol, regimul de evacuare (inclusiv şi în timpul opririi şi punerii în funcţiune a proceselor tehnologice), în care toate datele trebuie să fie confirmate cu fişele tehnologice, paşapoartele utilajului tehnologic instalat, volumul producţiei produse, capacităţii de producţie reale şi de proiect.
60. Dacă nerespectarea prezentului "Regulament" de către agenţii economici, inclusiv în cazul evacuării reziduurilor cu ajutorul autovidanjelor, a cauzat nerespectarea securităţii exploatării sistemului de canalizare a localităţii, responsabilitatea pentru accidentele întîmplate cu personalul întreprinderii "Apă-Canal", pentru exploziile, incendiile şi distrugerea reţelelor şi instalaţiilor de canalizare o poartă administraţia întreprinderii contraveniente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
61. Agenţii economici, care deversează ape uzate în sistemele de canalizare a  localităţilor, înainte de a trece la extinderea obiectivelor existente şi modificarea calităţii apelor uzate,  debitului evacuat ca urmare a extinderilor capacităţilor de producţie, modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a oricăror altor cauze au obligaţia de a obţine un nou acord de racordare şi a încheia un nou contract cu întreprinderile "Apă-Canal".
62. (1) Agenţii economici sînt obligaţi să evacueze uniform apele uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor, neadmiţîndu-se stocarea lor, descărcarea ulterioară neuniformă, precum şi transportarea apelor uzate cu vidanjele fără acordul întreprinderii "Apă-Canal".
(2) În cazul evacuării ciclice a apelor uzate datorită condiţiilor tehnice, întreprinderea "Apă-Canal" are dreptul să ceară de la agentul economic instalarea bazinelor de acumulare-omogenizare cu descărcarea uniformă ulterioară a apelor uzate.
Cap.VIII. Determinarea concentraţiilor admisibile
 a substanţelor poluante în apele uzate, evacuate în sistemele
 de canalizare ale localităţilor
63. Valorile admisibile ale concentraţiilor de poluanţi în apele uzate industriale la evacuarea în reţeaua publică de canalizare se determină în baza următoarelor date iniţiale:
a) deversările limită admisibile ale poluanţilor respectivi în efluentul staţiei de epurare la deversarea în emisar (DLA), aprobate de Inspectoratul Ecologic de Stat;
b) gradul/eficienţa eliminării ingredientului/poluantului respectiv în instalaţiile staţiei de epurare a localităţii;
c) concentraţiile maxime admisibile ale ingredienţilor toxici sau inhibitori ai proceselor de epurare biologică a apelor uzate sau de tratare a nămolurilor;
d) valorile admisibile ale concentraţiilor poluanţilor agresivi în raport cu materialul conductelor şi/sau canalelor, al construcţilor/instalaţiilor de pe reţeaua de canalizare sau din staţia de epurare;
e) schema reţelei publice de canalizare cu indicarea punctelor de racordare a unităţilor economice,  cu  amplasamentul  masivelor  locative  şi  numărul populaţiei deservite, al staţiilor de pompare cu conductele de refulare, al traversărilor de obstacole (sifoane de canalizare) etc.;
f) debitul  mediu  al  apelor uzate  provenite  de  la  unităţile  economice / întreprinderile industriale, organizaţiile bugetare şi de la masivele / cartierele locative;
g) concentraţia poluanţilor care urmează a fi urmăriţi şi normaţi la deversarea apelor uzate industriale în sistemele de canalizare a localităţilor;
h) indicatorii de calitate a apelor uzate menajere.
64. Calculul CMA:
Calculele valorilor concentraţiilor maximal-admisibile (CMA) a substanţelor poluante în apele uzate, evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se efectuează, reieşind din ecuaţia balanţei materiale al substanţelor poluante (apele uzate menajere şi industriale),  întrate la staţia de epurare (ecuaţia 1), eficacitatea epurării substanţelor date  la staţia respectivă de epurare (E) şi deversarea limitat-admisibilă (DLA) a acestor substanţe în apele uzate,  evacuate  în bazinul acvatic după epurare  la staţia de epurare.
       (1) Qmenajer x Cmenajer x Qind x Cind(CMA) < (Qmenajer+Qind) x Cadmisibil, unde:
Qind, Cind(CMA)- respectiv, debitul apelor uzate industriale şi concentraţia maximal-admisibilă a substanţelor poluante în aceste ape, permise spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii;
Qmenajer, Cmenajer - respectiv, debitul apelor uzate menajere şi concentraţia substanţelor poluante în aceste ape la intrare în staţia de epurare.
Valoarea Cmenajer (mg/l) se stabileşte în baza datelor medii, obţinute în rezultatul măsurărilor proprietăţii şi conţinutului calitativ al apelor uzate, evacuate de la abonenţii fondului locativ în sistemul de canalizare al localităţii sau se calculează conform ecuaţiei:
(2)  Cmenajer = (N x  m) / Qlim =  (N x  m) / (N x  qn)  (mg/l), unde:
N - numărul de persoane, care se folosesc de serviciile de canalizare;
m - cantitatea substanţelor poluante la o persoană (în mg), conform СНиП 2.04.03-85;
qn - norma consumului de apă de către o persoană în 24 ore, conform Normelor  consumlui de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 20 octombrie 2000;
Qlim -debitul apelor uzate menajere, provenite de la populaţia din fondul locativ, care se calculează, reieşind din Normele  consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova sau din consumul-limită a apelor uzate, permise spre evacuare în bazinul acvatic de către organele de protecţie a resurselor de apă;
Cadmisibil - concentraţia maximal-admisibilă a substanţelor poluante în apele uzate  la intrare în staţia de epurare, calculată conform ecuaţiei:
(3) Cadmisibil=  CDLA x [100/(100-E)] , unde:
CDLA - concentraţia maximal-admisibilă (normativă) a substanţelor poluante în apele uzate  epurate la staţia de epurare şi evacuate în bazinul acvatic, care este egală cu deversarea limitat-admisibilă (DLA), aprobată de către Inspecţia Ecologică de Stat;
E - eficienţa epurării substanţei poluante respective la staţia de epurare a localităţii date (%). "E" se determină conform datelor medii anuale, obţinute în procesul de exploatare a staţiei de epurare, sau conform documentaţiei de proiect, sau datelor prezentate în anexa nr. 3.
Reieşind din ecuaţia (1), concentraţia admisibilă a substanţelor poluante în apele uzate industriale (Cind(CMA)), permisă spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii se determină conform ecuaţiei:
(4) Cind(CMA) = Cadmisibil x [(Qmenajer+Qind)/Qind]  -  Cadmisibil x  (Qmenajer/Qind)  ;(mg/l)
În cazul în care:
a) în apele uzate ale agenţilor economici sînt prezente substanţe poluante, care nu pot fi înlăturate de către construcţiile şi instalaţiile de epurare biologică, atunci concentraţia admisibilă (Cind(CMA) ) a acestora se admite la nivelul CMA în apa bazinului acvatic  de destinaţie respectivă. În lipsa datelor privind valorile CMA, evacuarea  substanţelor menţionate este interzisă;
b) concentraţiile  substanţelor poluante pe unii ingridienţi (Cind(CMA )), calculate conform ecuaţiei (4), sunt mai mici decît valorile medii ale concentraţiilor în apele uzate menajere (Cmenajer), atunci Cind(CMA) se acceptă la nivelul valorilor minimale comparabile:
(5) Cind(CMA)= min (Cmenajer ; Cadmisibil)
c)  se efectuează calculul concentraţiilor admisibile a sulfurilor, este necesar de a avea în vedere că concentraţia lor în colectorul de presiune se majorează aproximativ cu 10% la fiecare 1 km.
65. Lista substanţelor poluante şi normativele CMA  ale acestora se elaborează de către întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare pentru fiecare localitate şi agent economic în parte, se coordonează cu organele locale de mediu şi sănătate şi se aprobă de către organele administraţiei publice locale.
66. În cazul în care întreprinderea industrială nu deversează în reţeaua publică ape uzate industriale ci numai ape uzate menajere, calitatea acestora trebuie să corespundă compoziţiei apelor uzate menajere, conform anexei nr. 4.
Alţi poluanţi, care sînt, de regulă, specifici pentru apele uzate industriale, nu pot fi prezenţi  în apele uzate cu caracter menajer.
67. Calculele valorilor admisibile ale concentraţiilor de poluanţi conţinuţi în apele uzate se efectuează în cazul schimbării condiţiilor de folosire a apei de către întreprinderea "Apă-Canal" sau la  fiecare 2 ani pentru obiectivele existente, precum şi de fiecare dată la proiectarea unor obiective noi, la extinderea şi retehnologizarea atît a reţelelor de canalizare, cît şi a staţiilor de epurare sau în cazul modificării calităţii apelor uzate deversate în reţeaua publică ca urmare a schimbărilor de procese industriale etc.
Cap.IX. Ordinea efectuării controlului privind
 evacuarea apelor uzate în sistemele
  de canalizare ale localităţilor
68. Controlul privind starea gospodăriei şi protecţiei apelor din cadrul întreprinderilor industriale (agenţilor economici) se înfăptuieşte de către întreprinderea "Apă-Canal" prin:
(1) examinarea tuturor reţelelor din incintă şi a staţiei locale de epurare;
(2) familiarizarea cu procesele tehnologice, în urma cărora apa folosită este impurificată, în scopul examinării şi clasării după categorii de utilizare al apei a utilajului tehnologic, precum şi corespunderii acestuia materialelor prezentate de către agenţii economici, conform pct.26; 33; 34; 40; 54, corectitudinii aplicării normativelor, indicării corecte a timpului de funcţionare a utilajului, calităţii apelor şi nămolurilor formate;
(3) prelevarea probelor de ape uzate în punctele de control (căminul/secţiunea de control), iar în cazul examinării eficienţei epurării preliminare - pînă  şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelelor de canalizare;
(4) punctele de control precum şi cele de prelevare a probelor sînt stabilite de către reprezentantul întreprinderii "Apă-Canal", conform schemei de canalizare şi ţinînd cont de caracterul canalului (conductei) de racord la reţeaua publică.
69.  Prelevarea probelor de apă uzată industrială:
(1) Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei şi nopţii prin prelevarea unei singure probe, şi în care indicatorii de calitate din proba dată nu trebuie să depăşească valorile limită indicate în acordul de racordare;
(2) Prelevarea probelor se efectuează în prezenţa personalului responsabil al agentului economic. În caz de refuz al prezenţei personalului responsabil, de stînjenirea accesului liber pe teritoriul agentului economic sau în caz de refuz de semnare al actului de prelevare a probelor, reprezentantul întreprinderii "Apă-Canal" întocmeşte un act  unilateral care serveşte drept bază pentru penalizarea agentului economic;
(3) Indicatorii de calitate a apelor uzate se determină în laboratorul specializat al întreprinderii "Apă-Canal" sau în orice laborator specializat autorizat, cu înregistrarea rezultatelor controlului în registre speciale, care sînt păstrate cel puţin 5 ani. Analizele chimice şi sanitaro- biologice se efectuează conform standardelor în vigoare cu utilizarea metodelor acordate cu organele de protecţie a mediului şi supraveghere sanitaro-epidemiologică;
(4) În caz de neconcordanţă a rezultatelor analizelor înfăptuite, e posibilă executarea repetată a lor de către laboratorul "Apă-Canal" în prezenţa reprezentantului agentului economic;
(5) Rezultatele analizei indicatorilor de calitate, obţinute dintr-o probă unitară şi folosite la calculele sancţiunilor economice, sînt valabile pentru luna în care au fost prelevate probele, iar în cazul prelevării a mai multor probe în aceeaşi lună - valabilitatea analizelor pentru sancţiuni este determinată de timpul dintre două prelevări adiacente.
70. Măsurarea sau controlul debitului de ape uzate evacuate se va efectua cel puţin o dată în lună în prezenţa reprezentantului agentului economic.
Cap.X. Responsabilitatea şi măsurile de influenţă
pentru încălcarea "Regulamentului"
71. Agenţii economici poartă responsabilitatea economică şi juridică pentru respectarea condiţiilor prezentului "Regulament".
72. Sancţiunile economice şi juridice se aplică:
(1) În cazul nerespectării pct. 55, precum şi în rezultatul altor acţiuni de stînjenire a îndeplinirii de către reprezentantul întreprinderii "Apă-Canal" a funcţiunilor de serviciu, sau la refuzul semnării documentelor respective din partea agentului economic, drept bază pentru sancţiunile economice serveşte actul unilateral întocmit de către reprezentantul "Apă-Canal".
(2) Calculul tarifului diferenţiat sau a amenzii se efectuează în funcţie de debitul apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii (conform datelor dispozitivelor de înregistrare sau conform p.59 (2). În cazul neprezentării calculelor şi/sau a depistării de către întreprinderea "Apă-Canal" a decalajului dintre datele prezentate de către agentul economic cu privire la debitele de apă pierdute în cadrul întreprinderii (apa recirculată, sau care intră în componenţa produsului final), precum şi a valorii debitelor evacuate în reţeaua publică prin diferite racorduri (în cazul cînd agentul economic are mai multe racordări) la reţeaua publică celor reale, cantitatea de apă uzată evacuată este echivalată cu volumul de apă potabilă folosită de către agentul economic din toate sursele de apă.
(3) Calculul tarifului diferenţiat sau a sancţiunilor de amendă se efectuează în baza datelor analizelor de laborator, efectuate în cadrul laboratorului "Apă - Canal" conform pct.69 (3), iar în caz de neconcordanţă - conform pct.69 (4).
73. Întreprinderea "Apă-Canal" poate refuza agentului economic prestarea serviciilor de canalizare (evacuarea apelor uzate) prin instalarea dispozitivelor de închidere pe conductele de racord şi/sau debranşarea de la reţeaua de alimentare cu apă, în cazul:
a) racordării neautorizate;
b) evacuării apelor uzate suprasolicitate (cu indicatori de calitate mai mari decît cei limită admisibili);
c) comiterea unor acţiuni care stînjenesc sau împiedică reprezentanţii "Apă-Canal" să-şi îndeplinească funcţiile de serviciu conform art.55, inclusiv şi în cazul refuzului semnării actelor respective;
d) încălcării condiţiilor pct.61;
e) neachitării la timp a conturilor pentru serviciile de canalizare, inclusiv a sancţiunilor economice şi neachitării conform tarifului diferenţiat.
74. În cazul nerespectării sistematice a prezentului "Regulament"  întreprinderea "Apă-Canal" se poate adresa în organele de protecţie a mediului, organele de protecţie a normelor de drept pentru ajutor în cercetarea cazurilor de încălcare a regulilor şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
Toate ligitiile ce apar în cazul încălcărilor stipulărilor  prezentului "Regulament" se rezolvă prin instanţiile de judecată.
Anexa nr. 1
CERINŢE GENERALE
privind componenţa şi calitatea tuturor categoriilor apelor uzate, evacuate
în reţelele de canalizare ale localităţilor, reieşind din cerinţele protecţiei
reţelelor şi instalaţiilor sistemului de canalizare

Nr.ctr. Indicatorii de calitate a apelor uzate Valorile admisibile
1 2 3
1. Temperatura \x9c400С
2. рН 6,5 - 8,5
3. Consumul biochimie de oxigen (CBOtot) conform documentaţiei de proiectare instalaţiilor de epurare sau  350
4. Materii în suspensie, mg/l conform documentaţiei de proiectare instalaţiilor de epurare sau  500
5. Uleiuri, raşine, păcură nedizolvate nu se admit
6. Grăsimi vegetale şi animaliere, mg/l \x9c 50
7. Produse petroliere, mg/l \x9c 20
8. Clorizi, mg/l \x9c350*
9. Sulfaţi, mg/l \x9c 400*
10. Acizi, amestieuri în flamabile, toxice şi substanţe gazoase dizolvate, indicate în cap.III Regulilor date nu se admit
11. Mineralizarea totală, 1000 mg/l cu condiţia evaluării în bazinul acvatic de utilizare potabilă cu efectural menajeră
12. Sulfiţi, mg/l \x9c1,5 - întru evitarea poluării reţelelor

Notă:
  *) Aceste norme pot fi majorate în cazul prezenţei sărurilor în apa utilizată
Anexa nr. 2
Concentraţiile maximal-admisibile ale substanţelor poluante
în apele uzate industriale, evacuate în reţelele de canalizare ale
localităţilor şi staţiile de epurare

№crt. Indicatorul de calitate U.M. Valorile orientativeadmisibile
1. Temperatura nu mai mică de 8 şi mai mare de 40
2. Concentraюia ionilor de hidrogen (рН) unit.pН 6,5 - 8,5
3. Materii în suspensie mg/dm3 300,0
4. Consum biochimic de oxigen (CBOtotal) mg/dm3 300 sau conform proiectului staţiei de epurare
5. Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu (CCO-Cr)* mg/dm3 450 sau conform proiectului staţiei de epurare
6. Grăcimi mg/dm3 40
7. Azot amoniacal (NН4) mg/dm3 30,0
8. Fosfor total (Р) mg/dm3 5,0
9. Cianuri (СN) mg/dm3 1,5
10. Hidrogen sulfurat (Н2S)** mg/dm3 1,0
11. Sulfiţi (SO32-) mg/dm3 1,0
12. Sulfaţi (SO42-) mg/dm3 400 sau conţinutul din apa potabilă
13. Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) mg/dm3 1,5
14. Petrol şi produse petroliere mg/dm3 25
15. Detergenţi sintetici anion activi biodegradabili mg/dm3 2,5
16. Plumb (Рb2+) mg/dm3 0,1
17. Cadmiu (Сd2+) mg/dm3 0,1
18. Crom trivalent (Сr3+) mg/dm3 2,5
19. Crom nexavalent (Сr6+) mg/dm3 0,1
20. Cupru (Сu2+) mg/dm3 1,0
21. Nichel (Ni2+) mg/dm3 0,5
22. Zinc (Zn2+)** mg/dm3 1,0
23. Clor (Cl2) mg/dm3 1,0

*) Valoarea concentraţiei CCO-Cr este condiţionată de respectarea raportului CBO/CCO mai mare sau egal cu 0,67.
**) Pentru localităţile a căror apă de alimentare din reţeaua de distribuţie conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţie mai mare de 1 mg/dm3, se va accepta aceeaşi valoare şi la evacuare.
Note:
În cazul în care în apa uzată se găsesc mai multe metale grele din cele menţionate în tabel, suma concentraţiilor lor nu trebuie să depăşească valoarea de 1,0 mg/dm3; dacă se găsesc doar metale grele, precum nichel, zinc şi/sau mangan, suma concentraţiilor acestora nu va depăşi valoarea de 2,0 mg/dm3.
Enumerarea indicatorilor din tabel nu este limitativă; unităţile care exploatează şi administrează reţelele de canalizare şi staţiile de epurare, împreună cu proiectantul, care deţine răspunderea realizării parametrilor proiectaţi şi avizaţi şi, după caz, prin implicarea cercetării tehnologice care a fundamentat soluţia de proiectare, vor stabili, în funcţie de condiţiile specifice locale, limite şi pentru alţi indicatori, ţinînd seama de prescripţiile generale de evacuare şi, cînd este cazul, şi de efectul cumulativ al unor agenţi corosivi şi toxici, asupra reţelei de canalizare şi instalaţiilor de epurare.
Anexa nr.3
LISTA
substanţelor poluante şi eficienţa epurării (reţinerii) lor la construcţiile
şi instalaţiile de epurare biologică

Nr.d/o Denumirea substanţelorpoluante Eficacitatea epurării(reţinerii) lor la construcţiileşi instalaţiile de epurare biologică(%) Indicelenocivităţii Clasapericolului
1 2 3 4 5
1. Materii în suspensii 95    
2. Consum biochim de oxigen (CBOtotal) 94    
3. Compoziţie minerală 0    
4. Clorizi 0 îrg. 4
5. Sulfaţi 0 îrg. 4
6. Nitriţi (N) - - 2
7. Nitraţi (azot) (N) - s-t 3
8. Azot de amoniu (N) 50 s-t 3
9. Cupru 65 îrg. 3
10. Nichel 40 s-t 3
11. Zinc 60 tox 3
12. Fier 65 îrg. 3
13. Crom-3 65 s-t 3
14. Crom-6 50 s-t 3
15. Grăsimi (vegetale şi animaliere) 65 îrg. -
16. Detergenţi 60 se reglementează conform CBO
17. Fenoli 80 îrg. 4
18. Produse petroliere 70 îrg. 3
19. Fosfaţi 30 s-t  
20. Mercur 50 s-t 1
21. Cadmiu 50 s-t 2
22. Plumb 40 s-t 2
23. Bismut 65 s-t 2
24. Cianură 60 s-t 2
25. Formalidehide 65 s-t 2
26. Arseniu 0 s-t 2
27. Aluminiu 50 s-t 2
28. Cobalt 0 s-t 2
29. Cositor 0 tox 4
30. Stronţiu 15 s-t -
31. Beriliu - s-t 2
32. Seleniu 40 s-t 2
33. Molibden 30 s-t 2

Anexa:
"s-t" - sanitaro-toxicologic;  "tox" - toxicologic;  "org" - organoleptic.
  Eficienţa epurării (col.3) se determină conform datelor medii anuale, obţinute în procesul exploatării  staţiei de epurare. În lipsa datelor sistematice de exploatare privind eficienţa epurării sau imposibilităţii obţinerii acestora se admit indicatorii din col.3.
Anexa nr. 4
CONCENTRAŢIILE
maximal-admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate menajere,
deversate în sistemele de canalizare al localităţii

Indicatorulde calitate Cantitatea de poluanţi pe capde locuitor(g/zi) Valorile admisibile alepoluanţilor(mg/dm3)
Materii în suspensie 65,0 sub 215,0
CBOtotal 75,0 sub 250,0
рН 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5
Temperatura sub 300С sub 300С
Azot amoniacal, N 8,0 sub 26
Fosfaюi (Р5О5) 3,3 sub 11,0 sau egal cu conţinutul din apa potabilă
Clorizi (Cl) 9,0 sub 30,0 sau egal cu conţinutul din apa potabilă
Detergenţi (anionici) 2,5 sub 8,3
Grăsimi - sub 40