ODVM158/2003
ID intern unic:  313735
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
DEPARTAMENTE
ORDIN Nr. 158
din  04.08.2003
despre aprobarea şi punerea în aplicare
a Regulamentului cu privire la zona de control vamal
Publicat : 22.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 250

MODIFICAT
OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646

    Notă:
   În tot textul se substituie sintagma “depozit vamal” cu sintagma “antrepozit vamal” la modul şi numărul respectiv prin OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646

    Întru executarea art. 186 al Codului vamal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1149-XV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201) şi efectuării  controlului vamal, -
ordon:
1.  De a aproba şi pune în aplicare Regulamentul cu privire la zona de control vamal.
2.  Şefii birourilor vamale se obligă:
-  să întreprindă măsurile necesare pentru crearea zonelor de control vamal;
-  timp de o lună din data semnării să prezinte raport Departamentului Vamal despre crearea zonelor de control vamal cu anexarea schemelor grafice a zonei de control vamal.
3.  Controlul îndeplinirii prezentului ordin se preia de către Direcţia control vamal - şeful Direcţiei control vamal dl. V. Şveţ).

    DIRECTORUL GENERAL
    AL DEPARTAMENTULUI VAMAL                                         Nicolae VÎLCU

    Chişinău, 4 august 2003.
    Nr. 158-0.

"Aprobat"                                                                           "Înregistrat"
Director general                                                                   Ministrul justiţiei
al Departamentului Vamal                                                     al Republicii Moldova
al Republicii Moldova
Nicolaie VÎLCU                                                                  Vasile DOLGHIERU
_______________________                                             ____________________
Nr. 158-0 din 4 august 2003.                                              Nr. 345 din  6 august 2003.

Regulamentul
cu privire la  zona de control vamal
Prezentul Regulament este elaborat întru executarea art. 186 al Codului vamal al Republicii Moldova şi determină ordinea creării, funcţionării şi lichidării zonei de control vamal, precum şi stabileşte regimul juridic al zonei de control vamal.
I. Dispoziţii generale
1.  Zona de control vamal - parte special stabilită şi desemnată a teritoriului vamal al Republicii Moldova, creată în scopul efectuării controlului vamal şi respectării legislaţiei Republicii Moldova.
2.  Zona de control vamal poate fi creată în locul amplasării organelor  vamale ale Republicii Moldova, unde se efectuează  operaţiuni vamale, precum şi în alte locuri stabilite de biroul vamal în coordonare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
    [Pct.2 în redacţia
OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
3.  Zonele de control vamal în mod obligatoriu se stabilesc la frontiera vamală în punctele de trecere a frontierei de stat.
Antrepozitele vamale, zonele economice libere (ZEL), magazinele “duty-free”, depozitele provizorii şi alte locuri unde se pot efectua operaţiuni vamale cu mărfuri supuse vămuirii, precum şi infrastructura acestor teritorii constituie zona de control vamal.
    [Pct.3 al.2) în redacţia OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
4.  Zonele de control vamal pot avea statut permanent sau temporar  în dependenţă de circumstanţe.
5.  Zonele de control vamal permanente sînt create în locurile efectuării operaţiunilor vamale,  în locurile de trecere a frontierei vamale a Republicii Moldova de către persoane, mijloace de transport şi mărfuri, în locurile amplasării  organelor vamale, pe teritoriul antrepozitelor  vamale, magazinelor "duty-free" “depozitelor provizorii” şi ZEL.
    [Pct.5 modificat prin OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
6. Zonеlе de control vamal temporarе se creează pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în încăperi, mijloace de transport, inclusiv transportul feroviar, aerian, naval, unde se pot afla obiecte şi mijloace de transport supuse controlului vamal, în caz dacă la efectuarea controlului vamal este necesar de delimitat zona de control vamal reieşind din necesitatea păstrării mărfurilor şi asigurării condiţiilor pentru exercitarea funcţiilor organelor vamale.
7.  Zonele de control vamal temporare pot fi create pe perioada efectuării operaţiunilor de vămuire a mărfurilor şi mijloacelor de transport supuse controlului vamal, în cazul transportării sau aflării mărfurilor şi mijloacelor de transport în afara locurilor destinate vămuirii şi în cazurile de efectuare a investigaţiilor operative şi altor circumstanţe prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
II. Ordinea creării zonelor  de control vamal
8.  Zonele de control vamal cu statut permanent sînt create prin decizia biroului vamal cu aprobarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
    [Pct.8 în redacţia OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
9.  Decizia de creare a zonei de control vamal cu statut permanent se perfectează în formă de ordin al biroului vamal. În ordin se indică hotarele zonei de control vamal, locurile stabilite pentru traversarea perimetrului zonei de control vamal, precum şi mijloacele ce sînt utilizate pentru desemnarea zonei de control vamal. La ordin se anexează reprezentarea grafică a hotarelor zonei de control vamal respective, în formă de plan sau hartă.
    După emiterea ordinului de creare a zonei de control vamal cu statut permanent, biroul vamal va remite o copie împreună cu copiile anexelor în adresa Direcţiei fluxuri informaţionale şi statistica vamală pentru publicare pe pagina web a Serviciului Vamal - www.customs.md.
    [Pct.9 modificat prin OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
10.  Decizia de creare a zonei de control vamal cu statut temporar, în cazurile stabilite în p.6 al prezentului Regulament, se ia de şeful biroului vamal în raza de activitate a căruia se află mărfurile supuse controlului vamal. În acest caz se iau măsurile necesare pentru marcarea zonei de control vamal.
11.  Limitele zonei de control vamal, locurile de traversare a zonei de control vamal,  mijloacele ce sînt utilizate pentru desemnarea zonei de control vamal sînt stabilite prin decizia şefului biroului vamal respectiv.
12.  La efectuarea controlului vamal mixt cu organele vamale ale ţărilor limitrofe, zonele de control vamal pot fi amplasate în punctele de trecere pe teritoriul vamal al acestor ţări în conformitate cu acordurile ratificate, inclusiv şi pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
III. Marcarea  zonei de control vamal
    13. Zona de control vamal permanentă se marchează cu semne în formă dreptunghiulară,
pe fundal verde cu inscripţia în limbile de stat şi engleză "ZONA DE CONTROL VAMAL" (CUSTOMS CONTROL ZONE). Aceste semne sînt de bază pentru desemnarea zonei de control vamal. Zona de control vamal poate fi desemnată prin aplicarea inscripţiei "ZONA DE CONTROL VAMAL"  (CUSTOMS CONTROL ZONE) nemijlocit pe înălţările de protecţie (îngrădituri), pereţii construcţiilor ce constituie perimetrul zonei de control vamal în locuri de vizibilitate maximă. Se admite efectuarea inscripţiilor şi în alte limbi necesare pentru desemnarea zonei de control vamal.
14.  Semnele de marcare a zonei de control vamal amplasate pe drumurile auto, se efectuează în conformitate cu STAS-ul pentru semnele de drumuri auto.
15.  Zona de control vamal temporară poate fi marcată cu panglica de îngrădire, cu scuturi şi panouri instalate temporar, alte semne de informare. În cazuri excepţionale se admite marcarea cu obiecte care se află la îndemînă sau prin informare verbală.
Desemnarea zonei temporare de control vamal se efectuează după primirea deciziei despre crearea acestei zone nemijlocit înaintea petrecerii măsurilor, stipulate în p.7 al prezentului Regulament.
16.  La desemnarea zonei de control vamal pot fi suplimentar amplasate panouri informaţionale despre hotarul zonei de control vamal, locurile de traversare a hotarului zonei de control vamal, direcţiile de deplasare, categoria de persoane care au dreptul de a intra şi a se afla în  zona de control vamal, şi alte informaţii legate de funcţionarea acesteia.
17. Desemnarea zonei de control vamal cu statut permanent, în punctele de trecere, în locurile amplasării aeroporturilor internaţionale, porturilor, cheiurilor (terenurile aferente acestora),  antrepozitelor vamal, ZEL, se efectuează  pe perimetrul teritoriului ocupat. Semnele de marcare se plasează cu o frecvenţă, ce oferă posibilitate să fie vizibile instantaneu 2 semne.
18. În scopul optimizării controlului vamal şi accelerării traficului de pasageri şi mărfuri în zonele de control vamal, create în punctele de trecere a frontierei vamale, poate fi introdus de către organele vamale, sistemul de două coridoare:
-    coridorul "verde" este destinat pentru persoane fizice care nu dispun de bunuri şi mărfuri, sau care dispun numai de bunuri şi mărfuri admise în ţară care nu necesită declararea vamală în formă scrisă. Trecerea persoanelor fizice prin coridorul verde este calificată ca declarare vamală concludentă a bunurilor respective;
-   coridorul "roşu" este destinat pentru persoanele care trec bunuri şi mărfuri ce se declară în formă scrisă.
Ambele coridoare se marchează cu următoare indicatoare speciale:
-  pentru coridorul verde - octagonul verde, însoţit de cuvintele "NIMIC DE DECLARAT" în limba de stat şi "NOTHING TO DECLARE" în limba engleză;
-  pentru coridorul roşu - pătratul roşu, însoţit de cuvintele "BUNURILE DE DECLARAT" în limba de stat şi "GOODS TO DECLARE" în limba engleză.
19. Locul de intrare în coridorul verde se desemnează cu o linie verde (albă) cu lăţimea de 0,5 m, traversarea acestei linii înseamnă  că persoana nu are asupra sa mărfuri şi obiecte supuse declarării scrise.
Locul ieşirii din coridorul verde se desemnează  cu o linie verde (albă) cu lăţimea de 0,5 m, traversarea acestei linii înseamnă  că persoana a ieşit de sub controlul vamal.
Liniile ce indică intrarea şi ieşirea din coridorul verde trebuie să fie amplasate la o distanţă nu mai mică de 20 m.
Adiţional coridoarele trebuie identificate cu semne în formă dreptunghiulară pe fundal verde închis cu inscripţia de culoare galbenă în limbile de stat şi engleză "VAMA" şi "CUSTOMS".
În aeroporturi internaţionale, coridoarele trebuie să fie amplasate în afara zonei de eliberare a bagajului, pentru ca pasagerii să dispună de tot bagajul său atunci cînd aleg coridorul.
20. Utilizarea coridorului dublu de control vamal asigură:
-  controlul vamal şi perfectarea actelor vamale;
-  crearea condiţiilor ce permit mărirea fluxului de bunuri şi mărfuri ce se trec peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
-  mărirea fluxului de pasageri ce trec peste frontiera vamală a Republicii Moldova.
21.   Biroul vamal, în care este întrebuinţată metoda coridorului dublu este obligat să amplaseze în zona de trecere a persoanelor fizice panou informaţional (nemijlocit în faţa intrării în coridoare) în care se indică actele normative ce reglementează trecerea mărfurilor şi obiectelor peste frontiera vamală a RM de către persoanele fizice, restricţiile şi facilităţile de care ei beneficiază, şi răspunderea pe care o poartă pentru încălcarea regulilor vamale. Informaţia este plasată în limba de stat, şi-n limba engleză sau în alte limbi de circulaţie internaţionale. Autorităţile vamale introduc la timp toate schimbările şi modificările de rigoare în panoul informaţional.
Despre existenţa "coridorului dublu" în prealabil se informează companiile transportatoare de pasageri.
În zona informaţională se instalează utilaj special unde se completează declaraţiile vamale.
În zona informaţională este necesar să se afle colaboratorii serviciului vamal, pentru acordarea ajutorului profesional necesar persoanelor fizice.
22. Pentru utilizarea sistemei de trecere cu 2 coridoare, este necesar de a folosi nu mai puţin de două treceri, în una din care sa fie situată trecerea prin "coridorul verde", în a doua, să fie situată trecerea prin "coridorul roşu". Numărul de coridoare autorităţile vamale le stabilesc de sine stătător, în dependenţă de fluxul de pasageri şi capacităţile tehnice.
În cazuri excepţionale, "coridorul verde" poate fi temporar închis pentru trecerea prin el a persoanelor fizice. Închiderea coridorului verde trebuie să fie întemeiată. Închiderea coridorului verde poate fi realizată de şeful biroului vamal sau persoanei ce o înlocuieşte. Despre închiderea coridorului verde  biroul vamal înştiinţează Serviciul Vamal în decurs de 1 oră din momentul închiderii.
Coridorul verde poate fi închis la indicaţia Serviciul Vamal.
    [Pct.22 modificat prin OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
23.  Direcţiile de parcurs a coridoarelor trebuie să fie libere, vizibile pentru persoane fizice şi să fie amenajate cu semne distinctive.
În coridorul "verde" controlul vamal al bunurilor şi mărfurilor se efectuează în mod selectiv.
Trecerea persoanelor fizice prin coridorul verde nu îi eliberează de răspundere pentru încălcarea regulilor vamale.
În caz de necesitate inspectorul serviciului vamal poate utiliza în coridorul "verde" toate formele de control vamal permise de legislaţie.
24.   Sistemul de două coridoare se creează şi se lichidează prin decizia şefului biroului vamal în comun acord cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
    [Pct.24 modificat prin OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
IV. Regimul zonei de control vamal
25.  În zonele de control vamal se stabileşte regim special în scopul creării condiţiilor optime de lucru, asigurării ordinii şi respectării regulilor de introducere şi scoatere a mărfurilor, intrare, şedere şi ieşire a mijloacelor de transport şi persoanelor, inclusiv a personalului serviciilor ce activează în teritoriu şi factorilor de decizie din autorităţile publice în /din aceste zone. Reglementările cu privire la regimul zonelor de control vamal se elaborează de către organele vamale ale Republicii Moldova şi respectarea lor este obligatorie pentru toţi colaboratorii organelor (serviciilor) de control de stat, precum şi pentru persoanele care se deplasează peste frontiera vamală sau activează la întreprinderi, antrepozite vamal, ZEL etc., amplasate în aceste zone.
    Amplasarea şi activitatea în zona de control vamal cu statut permanent a reprezentanţelor unor întreprinderi ce acordă servicii (bănci, companii de transport, brokeri vamali, agenţii comerciale) persoanelor care se deplasează peste frontiera vamală este permisă, în cazul în care aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare, numai cu condiţia coordonării obligatorii cu organele vamale.
    [Pct.25 modificat prin OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
26.  Accesul în zona de control vamal este permis numai colaboratorilor serviciilor de control amplasate în zonele respective, în legătură cu îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu sau/şi care nemijlocit iau parte la controlul vamal, grăniceresc, fitosanitar, veterinar, transporturilor, ecologic, sanitaro-epidemiologic şi securitate aeronautică.
27.  Trecerea factorilor de decizie din autorităţile publice (organe de control, de drept, de administrare publică, ministere, departamente) în zona de control vamal şi în perimetrul lor se efectuează sub supraveghere vamală şi numai cu autorizarea şefului biroului vamal în a cărui circumscripţie intră zona de control vamal respectivă. Excepţie fac cazurile cînd factorul de decizie este un colaborator al organelor de drept, care la intrarea în zona de control vamal va prezenta ordonanţa de intentare a unui dosar penal ce tine de activitatea organului vamal dat, decizia sau hotărîrea unei instanţe judecătoreşti pe un caz concret, ordonanţa cu privire la efectuarea unei percheziţii, sancţionată în modul stabilit de judecătorul de instrucţie în cazurile cînd în zona de control vamal a fost reţinută o persoana aflată în urmărire penală.
28.  În perimetrul zonei de control vamal, în punctele de trecere auto a frontierei vamale serviciul vamal stabileşte locurile şi direcţiile deplasării mărfurilor şi mijloacelor de transport, în coordonare cu serviciul trupelor de grăniceri.
În perimetrul zonei de control vamal din aeroporturile internaţionale, gărilor feroviare şi porturilor fluviale, locurile şi direcţiile deplasării aeronavelor, garniturilor de tren, navelor fluviale (maritime) se stabilesc de către administraţia acestora în coordonare cu serviciul vamal şi trupelor de grăniceri.
29.  Deplasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport prin teritoriul zonei de control vamal se admite numai cu permisiunea organelor vamale. În caz de constatare sau depistare în procesul controlului de către reprezentanţii organelor (serviciilor) de control, ce activează în zona de control vamal, a mărfurilor şi mijloacelor de transport ce se deplasează sau se transportă peste frontiera vamală cu încălcarea legislaţiei vamale a Republicii Moldova, despre aceasta sînt informaţi colaboratorii serviciului vamal din teritoriu. Mijloacele de transport şi mărfurile reţinute, ce constituie obiectele сontrabandei sau a contravenţiilor vamale, se predau organelor vamale pentru cercetarea cazului şi emiterii deciziei corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare.
30.  Deplasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport, a persoanelor fizice, precum şi a persoanelor cu funcţii de răspundere din organele de stat (în/din zona de control vamal), fără permisiunea serviciului vamal sau deplasarea în afara locurilor sau direcţiilor stabilite, se consideră încălcare a regulilor vamale.
31.  Persoanele fizice, reprezentanţii instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor ce expediază, primesc sau însoţesc mărfurile şi mijloacele de transport ce trec frontiera vamală a Republicii Moldova, pot intra pe teritoriul zonei de control vamal în baza documentelor care confirmă acest fapt.
32.  Persoanele care trec sau deplasează mărfuri şi mijloace de transport prin zona de control vamal  sînt obligaţi:
  să se oprească în locurile stabilite de organele vamale la solicitarea colaboratorilor vamali şi să continue mişcarea numai cu permisiunea lor;
  să prezinte colaboratorilor vamali mărfurile, mijloacele de transport, documentele de însoţire şi informaţiile necesare pentru efectuarea controlului vamal;
  să deplaseze mărfurile şi mijloacele de transport numai prin rutele stabilite de către organul vamal cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de  legislaţia în vigoare;
  să îndeplinească alte cerinţe stabilite de legislaţia în vigoare.
V. Lichidarea zonelor de control vamal
33.  Zona de control vamal se lichidează la decizia şefului biroului vamal (în coordonare cu Serviciul Vamal) odată cu schimbarea locului de amplasare a organului vamal, închiderii punctului de trecere a frontierei vamale a Republicii Moldova, lichidării locului de efectuare a operaţiunilor vamale, precum şi desfiinţării zonei economice libere, antrepozitelor vamale şi depozitelor provizorii conform legislaţiei în vigoare.
     [Pct.33 în redacţia OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
34. Decizia despre lichidarea zonelor de control vamal se adoptă prin ordinul biroului vamal din zona de activitate a căruia se află.

După emiterea ordinului de lichidare a zonei de control vamal cu statut permanent, biroul vamal va remite copia împreună cu copiile anexelor în adresa Direcţiei fluxuri informaţionale şi statistica vamală pentru publicare pe pagina web a Serviciului Vamal - www.customs.md

    [Pct.34 în redacţia OSV229 din 28.06.07, MO175-177/09.11.07 art.646]
35.  Zona de control vamal temporară se lichidează la expirarea termenului acţiunii acesteia.
36.  Zonele de control vamal permanente şi temporare pot fi lichidate cu condiţia, că pe teritoriul acestora să nu se afle mărfuri şi mijloace de transport ce necesită  a fi supuse controlului vamal sau supravegherii vamale.
37.  După lichidarea zonei de control vamal, organul vamal în raza de activitate a căruia se găseşte zona respectivă, scoate semnele de marcare a zonei de control vamal.