OMAIAM18/2004
ID intern unic:  313796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 18
din  05.02.2004
cu privire la aprobarea  Normei sanitare veterinare privind condiţiile
sanitare veterinare de organizare şi funcţionare a unităţilor
farmaceutice veterinare
Publicat : 09.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 56-60     art Nr : 139
OMAIA104 din 03.05.05, MO67-68/06.05.05 art.237

În temeiul Legii privind activitatea veterinară nr.1539-XII din 23.06.93 şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare moldoveneşti cu cea a Comunităţii Europene, ORDON:
1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare (se anexează).  
2. Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat, serviciile sanitare veterinare teritoriale, vor asigura respectarea prevederilor prezentei Norme sanitare veterinare.
3. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatol Spivacenco, prim-viceministru.

Viceprim-ministru,
Ministrul Agriculturii
şi Industriei Alimentare                                       Dmitrii TODOROGLO

Chişinău, 5 februarie 2004.
Nr. 18.
Anexă
la Ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare nr. 18
din 5 februarie 2004
  NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile sanitare veterinare de organizare
şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare
I. DEFINIŢII
1. În sensul prezentei Norme sanitare veterinare se subînţelege prin:
Farmacie veterinară - unitate ce prepară pe baza prescripţiilor medicale diferite formule medicamentoase, specialităţi farmaceutice autorizate şi comercializează produse farmaceutice veterinare (exclusiv biopreparate, cu excepţia celor destinate animalelor de companie), alte produse de uz veterinar şi instrumentar.
Punct farmaceutic veterinar - unitate prin care se comercializează unele produse de uz veterinar: medicamente, antiseptice dezinfectante, raticide, insecticide, aparatură şi instrumentar veterinar.
Magazin pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesorii şi altele - unitate ce achiziţionează, depozitează şi comercializează hrană pentru animalele de companie, produse cosmetice, accesorii şi alte produse de uz veterinar ce nu se supun înregistrării.
Depozit de produse de uz veterinar - unitate ce asigură condiţii de depozitare şi păstrare a medicamentelor, biopreparatelor, dezinfectantelor, raticidelor, insecticidelor, aditivilor furajeri şi a altor produse de uz veterinar, a instrumentarului şi echipamentului veterinar.
   
Chioşc farmaceutic veterinar- unitate farmaceutică veterinară prin care se comercializează produse farmaceutice de uz veterinar, expuse în construcţii mici de tip închis cu o suprafaţă nu mai mică de 4,5 m2.
    [Noţiune introdusă prin OMAIA119 din 19.06.08, MO160-161/22.08.08 art.452]
II. CONDIŢII GENERALE
2. Prezenta Normă sanitară veterinară reglementează condiţiile sanitar veterinare de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, care comercializează produse de uz veterinar, hrană pentru animale de companie, produse cosmetice şi echipament veterinar.
3. Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare este eliberată unităţilor care comercializează produse farmaceutice veterinare, produse de uz veterinar, hrană pentru animalele de companie, produse cosmetice şi echipament veterinar numai dacă sînt respectate prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
4. Funcţionarea unităţilor cu activităţi farmaceutice veterinare se admite numai cu respectarea următoarelor condiţii generale;
a) amplasarea în locuri salubre, cu vecinătăţi lipsite de surse poluante, care să permită desfăşurarea activităţilor de specialitate;
b) clădirile trebuie să fie racordate la reţelele de apă potabilă, canalizare şi   electricitate sau să dispună de surse şi amenajări corespunzătoare proprii;  
c) spaţiile interioare şi exterioare de lucru trebuie să fie astfel construite sau amenajate încît să poată fi uşor igienizate;
d) unităţile farmaceutice veterinare trebuie să asigure condiţii pentru respectarea măsurilor de profilaxie generală, protecţia obiectivelor, locuinţelor şi terenurilor din jur, a normelor de protecţie a muncii şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
e) evidenţa tehnică privind activitatea desfăşurată trebuie să fie întocmită şi ţinută la zi, conform formularisticii oficiale;
    [Pct.4 modificat prin OMAIA104/03.05.05, MO67-68/06.05.05 art.237]

III. CONDIŢII SPECIALE
Farmacia veterinară
5. Farmacia veterinară trebuie să dispună de următoarele încăperi:
- oficină - receptură;
- laborator;
- depozit;
- vestiar cu grup sanitar.
Oficina receptură este un spaţiu accesibil publicului, în care se face primirea reţetelor, vînzarea şi eliberarea produselor.
Receptura este separată de oficină prin mobilier specific.
Produsele se expun în rafturi şi vitrine, cu respectarea condiţiilor menţionate în instrucţiunile sau pe etichetele produselor şi conform prevederilor Farmacopeei în vigoare.
Laboratorul este destinat preparării unor produse galenice, formule  magistrale de utilizare repetată, divizare de substanţe etc. Trebuie să existe o boxă sau un spaţiu adecvat pentru prepararea unor medicamente în condiţii aseptice şi un alt spaţiu pentru analizarea substanţelor farmaceutice, potrivit reglementărilor în vigoare.
Depozitul este o încăpere supraterană amenajată cu mijloace frigorifice sau amplasată în subsol cu suprafaţa minimă de 10 m2. Depozitul trebuie să fie dotat cu dulapuri şi rafturi, împărţit pe sectoare, asigurîndu-se condiţiile necesare de lumină, temperatură, umiditate şi ventilaţie. Pentru produsele toxice şi intens active să fie organizate sectoarele "Venena" şi "Separanda", cu ţinerea unei evidenţe stricte privind administrarea lor.
6. Farmaciile cu suprafaţa minimă a spaţiului, care au sau intenţionează să fondeze filiale, trebuie să dispună de suprafeţe suplimentare pentru păstrarea stocurilor de produse farmaceutice: pentru fiecare filială  - cel puţin 10 m2, cu excepţia cazurilor cînd spaţiul filialei corespunde cerinţelor minime faţă de spaţiul farmaciei.
7. Produsele şi substanţele active comercializate trebuie să fie procurate de la producători autorizaţi din ţară sau din străinătate, omologate şi înregistrate în Registrul ţinut de Centrul Republican de Diagnostic Veterinar.
8. Farmacia veterinară trebuie să dispună, în mod obligatoriu, de un exemplar al Farmacopeei în vigoare, tarife farmaceutice oficiale şi acte specifice activităţii farmaceutice.
9. Organizarea spaţiilor şi dotarea cu mobilier şi utilaje se efectuează astfel încît să se asigure desfăşurarea raţională a activităţilor, ţinîndu-se seama de destinaţia fiecărei încăperi, de legăturile funcţionale între ele şi de menţinerea în permanenţă a curăţeniei.
10. Mobilierul şi recipientele vor fi etichetate conform nomenclatorului în vigoare, iar medicamentele şi celelalte  produse farmaceutice vor fi grupate pe forme farmaceutice în  ordine alfabetică şi în funcţie de calea de administrare, separat pentru uz intern şi separat pentru uz extern.
11. Farmacia trebuie să ţină un registru pentru înregistrarea reţetelor şi prescripţiilor magistrale executate şi eliberate, conform prevederilor legale. Preparatele magistrale şi galenice vor fi eliberate în ambalaje care să le asigure conservarea corespunzătoare, şi vor fi etichetate cu înscrierea: datei, farmaciei care le-a eliberat, numărului de înregistrare în registrul de înregistrare a reţetelor, modului de administrare şi semnătura preparatorului. Etichetele vor fi de culoare albastră pentru medicamentele de uz intern, de culoare roşie pentru uz extern şi de culoare galbenă pentru soluţiile injectabile.
12. Nu se consideră localuri pentru amplasarea farmaciilor, punctelor farmaceutice şi nu se eliberează autorizaţii de funcţionare în barăci, pavilioane şi alte construcţii provizorii, precum şi în garaje, şoproane de orice fel cu excepţia chioşcurilor farmaceutice de uz veterinar instalate provizoriu în conformitate cu planul urbanistic aprobat de organul competent al administraţiei publice locale.
   
[Pct.12 modificat prin OMAIA119 din 19.06.08, MO160-161/22.08.08 art.452]
    [Pct.12 modificat prin OMAIA104/03.05.05, MO67-68/06.05.05 art.237]
    Punct farmaceutic veterinar
13. Punctul  farmaceutic veterinar trebuie sa fie constituit din două încăperi:
- oficina;
- depozit.
Oficina, este încăperea accesibilă publicului, în care se face primirea reţetelor şi vînzarea produselor. Spaţiul trebuie sa fie dotat cu mobilier specific şi mijloace frigorifice, recipiente şi ustensile pentru manipulare. Produsele se expun în rafturi sau vitrine, cu respectarea condiţiilor menţionate în instrucţiunile sau pe etichetele produselor şi conform prevederilor Farmacopeeii în vigoare.
Depozitul  este destinat păstrării stocului de produse, dotat cu rafturi, dulapuri şi mijloace frigorifice. Pentru produsele toxice şi intens active, trebuie să fie organizate sectoarele "Venena" şi "Separanda" cu ţinerea unei evidenţe stricte  a circulaţiei lor.                      
14. Toate produsele comercializate trebuie să  fie omologate şi înregistrate în Registrul\x017 ţinut de  Centrul Republican de Diagnostic Veterinar.
15. Punctul farmaceutic veterinar trebuie să fie întreţinut în stare permanentă de curăţenie şi să asigure condiţiile necesare de lumină, temperatură, umiditate  şi ventilaţie.  
Magazin pentru comercializarea hranei pentru  animalele de companie, accesoriilor şi altele (Pet shop)  
16. Magazinul trebuie să dispună de următoarele încăperi:
- spaţiu (încăpere)  accesibil publicului, în care se face eliberarea produselor solicitate;
- depozit.
În spaţiul (încăpere) accesibil publicului produsele se expun în rafturi şi vitrine cu respectarea condiţiilor menţionate în instrucţiunile sau etichetele acestora.
Depozitul trebuie să fie dotat şi amenajat cu dulapuri şi rafturi, recipiente şi mijloace frigorifice, împărţit  pe sectoare în funcţie de produs, asigurîndu-se condiţiile necesare de lumină, temperatură, umiditate şi ventilaţie.
17. Produsele pentru comercializare trebuie să fie procurate numai de la producători autorizaţi din tară şi din străinătate.
18. Organizarea spaţiilor şi dotarea cu mobilier şi utilaje, se fac astfel încît să se asigure desfăşurarea raţională a activităţii, ţinîndu-se seama de destinaţia fiecărei încăperi, de legăturile funcţionale între ele şi de menţinerea în permanenţă a ordinii şi curăţeniei.  
Depozit de produse de uz veterinar
19. Spaţiile depozitului trebuie să fie curate, uscate, cu o ventilaţie bună şi cu  temperatura menţinută în limite optime.  
20. Pentru produsele biologice de uz veterinar se respectă cu stricteţe condiţiile de depozitare, conservare, stabilite de normele sanitare veterinare în vigoare.        
21. Pentru produsele din grupele "Separanda" şi " Venena" se asigură spaţii  separate, marcate corespunzător, pentru care este admis un personal autorizat, în conformitate cu reglementările în vigoare.  
22. În cadrul depozitului se va amenaja un spaţiu pentru recepţia, desfacerea sau expedierea produselor de uz veterinar.
   
Chioşc farmaceutic veterinar
    23. Spaţiul chioşcului farmaceutic veterinar trebuie să fie dotat cu mobilier specific şi mijloace frigorifice, recipiente şi ustensile pentru manipulare, asigurîndu-se condiţiile necesare de lumină, temperatură, umiditate şi ventilaţie.
    Produsele farmaceutice de uz veterinar se expun pe rafturi sau vitrine, cu asigurarea respectării condiţiilor statuate în prospectul de utilizare sau pe etichetele produselor respective şi conform prevederilor Farmacopeii în vigoare, precum şi vor fi grupate pe forme farmaceutice, în funcţie de calea de administrare, separat pentru uz intern şi pentru uz extern.
    24. Organizarea spaţiilor  chioşcurilor farmaceutice veterinar şi dotarea acestora cu mobilier şi utilaje corespunzător se efectuează astfel încît să se asigure desfăşurarea raţională a activităţilor, ţinîndu-se seama de destinaţia fiecărei încăperi, de legăturile funcţionale între ele şi menţinerea în permanenţă a curăţeniei.
    [Capitolul III modificat prin OMAIA119 din 19.06.08, MO160-161/22.08.08 art.452]