OMAIAA102/2005
ID intern unic:  313798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 102
din  29.04.2005
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind
 condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea
 produselor din ouă
Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 329
    Abrogat prin OMADRM132 din 25.05.18, MO181/01.06.18 art.854


    În temeiul prevederilor art. 10 din  Legea nr. 1539-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară, pct. 6 al Statutului Veterinar al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 378 din 22.07.1993 şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare a Republicii Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
    1. Se aprobă "Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă", elaborată în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului Europei 89/437/ EEC  în domeniul nominalizat (se anexează).
    2. Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat,  serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) în activitatea lor se vor conduce de prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    3. Prezentul Ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi va intra în vigoare la 01.01.2006.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat.

    MINISTRUL
    AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI
    ALIMENTARE                                                             Anatolie GORODENCO

    Chişinău, 29 aprilie 2005.
    Nr. 102.

Anexă
la Ordinul Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare nr. 102
din 29 .04.2005
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ PRIVIND CONDIŢIILE
DE SĂNĂTATE ŞI DE IGIENĂ PENTRU PRODUCEREA
SI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN OUĂ
    Art.1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate şi de igienă privind producerea şi comercializarea produselor din ouă destinate consumului uman sau fabricării produselor alimentare pe baza de ouă.
    (2) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică:
    a) produselor alimentare fabricate din produsele din ouă definite conform art. 2 din prezenta normă sanitară veterinară şi care întrunesc condiţiile prevăzute în art. 3 din prezenta normă sanitară veterinară;
    b) produselor din ouă care sînt obţinute în unităţi de capacitate mică, fără sa fie supuse vreunei prelucrări, şi care sînt utilizate în aceeaşi unitate pentru fabricarea produselor alimentare destinate comercializării directe sau sînt consumate imediat după producere la faţa locului.
    Art.2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare se utilizează următoarele noţiuni:
    (1) Produse din ouă - produsele destinate consumului uman obţinute din ouă, componentele acestora sau amestecul lor, după îndepărtarea cojilor şi a membranelor; în compoziţia lor pot intra în proporţii reduse diferite produse de origine animalieră sau aditivi; produsele din ouă pot fi lichide, concentrate, uscate, cristalizate, congelate, congelate rapid sau coagulate.
    (2) Unitate de producţie - unitatea autorizată pentru fabricarea şi/sau prelucrarea produselor din ouă.
    (3) Ouă crăpate - ouă cu coajă deteriorată, care au membrana internă intactă şi care nu prezintă scurgeri de conţinut.
    (4) Lot - cantitatea de produse din ouă care au fost obţinute în aceleaşi condiţii, în aceeaşi unitate şi care au fost prelucrate printr-o singură operaţie continuă.
    (5) Transport de marfă  - cantitatea de produse din ouă livrate la o singură destinaţie în vederea prelucrării în industria alimentară sau destinate direct consumului uman.
    (6) Ţară exportatoare - ţara de origine a produselor din ouă.
    (7) Ţară de destinaţie - ţara către care se expediază produsele din ouă obţinute într-o unitate producătoare din ţara exportatoare.
    (8) Ambalarea - introducerea produselor din ouă într-o formă de ambalaj.
    (9) Autoritate sanitară veterinară centrală - autoritate administrativă centrală de reglementare în domeniul sanitar veterinar reprezentată prin Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat.
    (10) Autoritate sanitară veterinară competentă - autoritatea administrativă centrală, raională, respectiv municipală, locală sanitar veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală, Serviciul Veterinar de Stat pentru Frontieră şi Transport cu posturile de inspecţie la frontieră, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar şi Serviciul Poliţia Carantină Veterinară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ce au atribuţii în domeniile de competenţă ale serviciilor sanitare veterinare.
    (11) Ferma de producţie - unitatea pentru producerea ouălor destinate consumului uman sau destinate fabricării produselor din ouă.
    (12) Aliment (produs alimentar) - orice substanţă sau produs în stare naturală sau prelucrat, destinat consumului uman şi orice alte substanţe, inclusiv apa, integrate intenţionat în alimente pe parcursul fabricării, preparării, manipulării sau tratării "alimentului".
    Art. 3. - Se admit ca alimente sau vor fi utilizate în fabricarea alimentelor acele produse din ouă care întrunesc următoarele condiţii:  
    a) sînt obţinute din ouă provenite de la găini, raţe, gîşte, curci, bibilici, dar nu sînt obţinute din amestec de ouă provenite de la specii diferite;
    b) este menţionat pe etichetă procentul în componente din ouă atunci cînd conţin alte ingrediente, şi de asemenea întrunesc cerinţele art. 10 al prezentei norme sanitare veterinare;
    c) sînt produse într-o unitate autorizată în conformitate cu prevederile art. 6 şi respectă toate condiţiile prevăzute în cap. I şi. II din anexa la prezenta normă sanitară veterinară;
    d) sînt produse în condiţiile de igienă prevăzute în cap. III si V din anexa la prezenta normă sanitară veterinară şi întrunesc condiţiile stabilite în cap. IV din anexa la prezenta normă sanitară veterinară;
    e) sînt supuse unei prelucrări, astfel încît să respecte toate prevederile cap. VI din anexa la prezenta normă sanitară veterinară. În anumite cazuri autoritatea sanitară veterinară centrală întocmeşte lista cu produsele din ouă care nu necesită o conservare înainte de a fi procesate în alte produse alimentare. În acest caz, produsele din ouă trebuie să fie utilizate imediat în unitate pentru producerea alimentelor;
    f) respectă parametrii de laborator prevăzuţi în cap. VI din anexa Ia prezenta normă sanitară veterinară;
    g) sînt supuse unui control sanitar veterinar conform cap. VII din anexa la prezenta normă sanitară veterinară;
    h) sînt ambalate în condiţiile prevăzute în cap. VIII din anexa la prezenta normă sanitară veterinară;
    i) sînt depozitate şi transportate în condiţiile prevăzute în cap. IX şi X din anexa la prezenta normă sanitară veterinară;
    j) poartă marca de sănătate în condiţiile prevăzute în cap. IX din anexa la prezenta normă sanitară veterinară, iar cînd sînt destinate comercializării, trebuie să întrunească cerinţele legislaţiei specifice privind etichetarea, prezentarea şi reclama alimentelor pentru vînzarea către consumatorul final.
    Art.4. - Autoritatea sanitară veterinară competentă trebuie să se asigure că producătorii de produse din ouă iau toate masurile necesare pentru a se conforma prevederilor prezentei norme sanitare veterinare şi în special, că:
    a) probele pentru examenul de laborator sînt prelevate pentru a se verifica respectarea parametrilor prevăzuţi în cap. VI din anexa la prezenta normă sanitară veterinară;
    b) produsele din ouă care nu pot fi păstrate la temperatura mediului ambiant, trebuie transportate sau depozitate la temperaturile prevăzute în cap. IX şi X din anexa la prezenta normă sanitară veterinară;
    c) termenul de valabilitate este inscripţionat corespunzător pe fiecare produs din ouă;
    d) rezultatele diferitelor controale şi rezultatele examenelor de laborator se înregistrează şi se păstrează în fiecare unitate de producţie timp de cel puţin doi ani;
    e) fiecare lot de produse din ouă trebuie marcat corespunzător şi inscripţionat cu data de fabricaţie. Datele inscripţionate pe fiecare lot marcat trebuie înregistrate în fişele de producţie împreună cu modelul mărcii de sănătate aplicate fiecărui lot de produse respectîndu-se condiţiile stabilite în cap. XI din anexa nr.1 la prezenta normă sanitară veterinară.
    Art.5. - (1) Autoritatea sanitară veterinară competentă trebuie să se asigure, că fiecare unitate producătoare efectuează examenele de laborator, în vederea decelării oricăror substanţe reziduale care pot pune în pericol sănătatea umană sau pot modifica caracteristicile fizico-chimice şi organoleptice ale produselor din ouă.
    (2) În cazul în care, în urma analizelor de laborator se decelează urme de reziduuri peste nivelurile permise, produsele din ouă nu trebuie să fie folosite pentru consum uman sau pentru fabricarea altor produse alimentare.
    Art.6. - (1)Autoritatea sanitară veterinară centrală trebuie să întocmească lista unităţilor producătoare autorizate, indicînd numărul de autorizare al acestora.
    (2) Autoritatea sanitară veterinară competentă nu trebuie să autorizeze o unitate producătoare decît dacă se respectă în totalitate condiţiile prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară. Autoritatea sanitară veterinară competentă trebuie să retragă autorizaţia dacă condiţiile pentru acordarea acesteia nu mai sînt îndeplinite.
    (3) În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea sanitară veterinară competentă inspectează şi controlează toate unităţile producătoare şi centrele de ambalare. Autoritatea sanitară veterinară competentă are acces liber, în orice moment pentru a controla unitatea.
    (4) Daca în urma acestor controale, se constată că cerinţele prezentei norme sanitare veterinare nu sînt respectate în totalitate, autoritatea sanitară veterinară competentă va lua toate masurile corespunzătoare de remediere sau chiar interzicerea activităţii.
    Art.7. - (1) Experţii Comisiei Europene, în cooperare cu experţii autorităţii sanitare veterinare centrale, pot desfăşura controale şi inspecţii în unităţile producătoare, ori de cîte ori este necesar, pentru a verifica aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Republica Moldova, ca stat pe teritoriul căruia se efectuează controlul, trebuie să acorde experţilor Comisiei Europene toată asistenţa necesară în vederea îndeplinirii sarcinilor acestora.
    (3) Experţii Comisiei Europene trebuie să informeze autoritatea sanitară veterinară centrală în legătură cu rezultatele controalelor efectuate.
    (4) Autoritatea sanitară veterinară centrală, în funcţie de rezultatele controlului, trebuie să-şi asume toate responsabilităţile pentru remedierea deficientelor constatate în urma controalelor.
    (5) În cazul în care autoritatea sanitară veterinară centrală nu îşi va respecta responsabilităţile asumate, Comisia Europeana poate decide, în concordanţă cu legislaţia comunitară, interzicerea comercializării în Uniunea Europeană a produselor din ouă provenite din unitatea care nu respectă prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    Art.8. - Autoritatea sanitară veterinară centrală poate modifica anexa la prezenta normă sanitară veterinară.
    Art.9. - (1) Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, pentru importul de produse din ouă provenite din ţările terţe se vor aplica prevederile legislaţiei naţionale existente.
    (2) Inspecţiile şi controalele comune, efectuate de către inspectorii autorităţii sanitare veterinare centrale împreună cu inspectorii Comisiei Europene pot fi neanunţate, iar costurile aferente acestor acţiuni sînt suportate de Comisia Europeană.
    (3) Autoritatea sanitară veterinară centrală va elabora o listă a unităţilor care întrunesc condiţiile stabilite în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.
    (4) Produsele din oua importate trebuie să fie însoţite de certificat de sănătate, modelul fiind stabilit de autoritatea sanitară veterinară centrală.
    Art.10.-Autoritatea sanitară veterinară competentă verifică lista aditivilor şi trebuie să se asigure că numai aditivii autorizaţi sînt utilizaţi în produsele din ouă, sau în alte alimente pe bază de produse din ouă.
    Art.11.-(1) Autoritatea sanitară veterinară centrală poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea sanitară veterinară centrală va lua masurile administrative adecvate şi după caz va aplica sancţiuni pentru încălcarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) Autoritatea sanitară veterinară centrală poate modifica, completa sau abroga total sau parţial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (4) Atunci cînd autoritatea sanitară veterinară centrală adoptă prevederile alin.(1) - (3), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.
Anexă
Ia Norma sanitară veterinară privind
condiţiile de sănătate şi igienă pentru
producerea şi comercializarea produselor din ouă
CAPITOLUL I
CONDIŢII GENERALE DE AUTORIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A UNITĂŢILOR DE PRODUCŢIE
    În spaţiile unde se depozitează ouăle, precum şi în spaţiile în care produsele din ouă sînt fabricate sau depozitate, unităţile de producţie trebuie să dispună de cel puţin:
    a) pardoseală construită din materiale impermeabile, rezistente, uşor de spălat şi dezinfectat, care să faciliteze scurgerea uşoara a apei. Pentru evitarea mirosurilor nedorite, pardoseala trebuie să fie prevăzută cu un număr suficient de sifoane de pardoseală prevăzute cu grilaj;
    b) pereţi netezi, construiţi din materiale impermeabile, rezistente, vopsiţi într-o culoare deschisă şi care pot fi spălaţi pînă cel puţin la o înălţime de 2 metri şi cel puţin pînă la înălţimea de depozitare în spaţiile de refrigerare şi în spaţiile de depozitare. Linia de joncţiune a pereţilor cu pardoseala trebuie să fie rotunjită sau construită astfel, încît să permită curăţarea şi dezinfecţia corespunzătoare;
    c) uşi sau alte sisteme de închidere construite din materiale rezistente şi impermeabile. Uşile din lemn trebuie să fie placate cu materiale netede şi impermeabile pe ambele feţe;
    d) tavane construite şi finisate astfel, încît să nu permită acumularea prafului, formarea mucegaiului, desprinderea uşoară a vopselei şi formarea condensatului pe suprafaţa acestora;
    e) sistem de ventilaţie corespunzător, construit astfel, încît să permită o evacuare eficientă şi rapidă a aerului;
    f) sistem corespunzător de iluminare naturală sau artificială;
    g) număr suficient de spălătoare amplasate cît mai aproape de punctele de lucru prevăzute cu apă caldă pentru spălarea şi dezinfectarea mîinilor şi spălarea echipamentului. Robinetele spălătoarelor nu trebuie sa fie acţionate manual. Pentru spălarea şi dezinfectarea mîinilor, spălătoarele trebuie sa fie prevăzute cu apă caldă şi rece sau cu apă premixată, substanţe de spălare şi dezinfectare, prosoape de unică folosinţă;
    h) un număr suficient de instalaţii pentru curăţarea şi dezinfecţia utilajelor;
    i) un număr suficient de vestiare prevăzute cu pereţi şi pardoseli netede, impermeabile şi lavabile, cu spălătoare şi toalete;
    Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spaţiile de producţie. Spălătoarele trebuie să fie într-un număr suficient.
    Robinetele spălătoarelor nu trebuie să poată fi acţionate manual. Pentru spălarea şi dezinfectarea mîinilor, spălătoarele trebuie să fie prevăzute cu apă caldă şi rece sau cu apă premixată, substanţe pentru spălarea şi dezinfectarea mîinilor, prosoape de unică folosinţă.
    k) spaţiu separat prevăzut cu instalaţii corespunzătoare pentru spălarea şi dezinfectarea recipientelor. Acest spaţiu nu este necesar daca spălarea recipientelor se realizează în spaţiul aparţinînd altor unităţi autorizate de autoritatea sanitară veterinară competentă;
    l) instalaţii pentru furnizarea exclusivă a apei potabile;
    Instalaţiile ce furnizează apă nepotabilă sînt destinate pentru producerea vaporilor, pentru stingerea incendiilor şi răcirea instalaţiei de refrigerare.   Conductele pentru apa nepotabilă trebuie să fie bine diferenţiate de conductele pentru apa potabilă. Apa nepotabilă nu trebuie să fie utilizată în alte scopuri decît cele menţionate mai sus, iar conductele nu trebuie să prezinte nici un risc de contaminare a produselor din ouă.
    m) instalaţii corespunzătoare de protecţie împotriva insectelor şi rozătoarelor;
    n) toate instalaţiile sau cel puţin suprafeţele lor, care vin în contact cu produsele din ouă, trebuie să fie fabricate din materiale rezistente, netede, lavabile, uşor de curăţat şi dezinfectat şi care să nu elimine în produsele din ouă substanţe ce pot pune în pericol sănătatea umană, sau substanţe ce modifică sau degradează caracteristicile produselor din ouă.
CAPITOLUL II
CONDIŢII SPECIALE PENTRU AUTORIZAREA UNITĂŢILOR
    În afara condiţiilor generale stabilite în cap. I al anexei la prezenta normă sanitară veterinară, unităţile de producţie mai trebuie să dispună de:
    a) spaţii corespunzătoare suficient de mari pentru depozitarea separată a ouălor şi a produselor din ouă, spaţii de răcire pentru conservarea produselor din ouă la temperatura corespunzătoare. Spatiile de răcire trebuie prevăzute cu cel puţin un termometru cu posibilitate de înregistrare a temperaturii.
    b) instalaţii pentru spălarea şi dezinfecţia ouălor, în cazul în care sînt utilizate ouă murdare. Pentru dezinfecţia ouălor se vor utiliza numai substanţe dezinfectante autorizate de autoritatea sanitară veterinară competentă.
    c) spaţiu dotat cu instalaţii corespunzătoare pentru spargerea ouălor, colectarea conţinutului şi îndepărtarea cojilor şi membranelor;
    d) spaţiu dotat cu instalaţii corespunzătoare pentru alte operaţiuni decît cele menţionate la lit. c) alin.3 al prezentului capitol. În cazul în care produsele din ouă sînt pasteurizate, pasteurizarea poate fi realizată în spaţiul menţionat la lit. c) a prezentului capitol, numai cînd unitatea producătoare dispune de un sistem închis de pasteurizare. În celelalte cazuri, pasteurizarea trebuie să fie realizată în spaţiul prevăzut la lit. b) numai după ce sînt luate toate masurile pentru a evita contaminarea produselor din ouă.
    e) dotări corespunzătoare pentru transportul în unitate a conţinutului de ouă.
    f) instalaţiile autorizate de autoritatea sanitară veterinară competentă pentru producerea produselor din ouă trebuie să fie dotate cu:
    1. în cazul pasteurizării:
    control automat al temperaturii;
    termometru prevăzut cu instalaţie pentru înregistrarea temperaturii;
    sistem automat de siguranţă pentru prevenirea pasteurizării insuficiente a amestecului;
    2. în cazul pasteurizării continue:
    sistem de siguranţă pentru prevenirea amestecării produselor din ouă pasteurizate cu produsele din ouă pasteurizate incomplet;
    sistem automat de înregistrare pentru a preveni formarea amestecului mai sus menţionat;
    g) spaţiu pentru depozitarea altor produse alimentare şi a aditivilor folosiţi în producţie;
    h) spaţiu separat pentru depozitarea materialelor pentru ambalaj;
    i) spatiu pentru depozitarea imediata a cojilor de ouă şi a resturilor din ouă care sînt improprii consumului uman;
    k) instalaţii corespunzătoare pentru ambalarea igienică a produselor din ouă;
    l) în vederea respectării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, materiile prime şi produsele din ouă vor fi analizate în laboratorul propriu care trebuie să fie autorizat de autoritatea sanitară veterinară competentă. Dacă unitatea producătoare nu dispune de laborator propriu, materiile prime şi produsele din ouă vor putea fi analizate în cadrul altui laborator autorizat, numai cu acordul autorităţii sanitare veterinare competente;
    m) spaţiu corespunzător pentru decongelare, cînd în procesul tehnologic al unităţii producătoare se folosesc produse din ouă congelate;
    n) un spaţiu pentru depozitarea substanţelor folosite la igienizare şi dezinfecţie.
CAPITOLUL III
CONDIŢIILE DE IGIENĂ A SPATIILOR, INSTALAŢIILOR
ŞI PERSONALULUI DIN UNITĂŢI
    Igiena spatiilor, instalaţiilor şi personalului necesită respectarea următoarelor condiţii:
    1. Personalul din spaţiile de producţie împreună cu personalul care transportă ouăle şi produsele din ouă în unitate, trebuie să poarte echipament de lucru corespunzător.
    2. Personalul trebuie să-şi spele şi să-şi dezinfecteze mîinile înainte de reluarea lucrului sau ori de cîte ori este necesar.
    3. Nu este permis fumatul şi consumul de alimente în spatiile de prelucrare şi depozitare a ouălor sau produselor din oua.
    4. Nu este permisă prezenţa animalelor în unitatea de producţie. Trebuie să se realizeze sistematic distrugerea rozătoarelor, insectelor sau a altor animale dăunătoare din unitatea de producţie.
    5. Spatiile, instalaţiile şi echipamentele utilizate pentru producerea produselor din ouă, trebuie să fie menţinute într-o buna stare de funcţionare şi să fie corespunzătoare din punct de vedere igienic.
    6. Instalaţiile şi echipamentele de lucru trebuie să fie curăţate şi dezinfectate de mai multe ori pe zi, la sfîrşitul fiecărei zile de producţie şi ori de cîte ori este necesar. Sistemele închise de conducte folosite pentru transportul produselor din ouă lichide trebuie să fie înzestrate cu instalaţii speciale care să permită curăţarea şi dezinfectarea tuturor componentelor. Curăţarea şi dezinfectarea instalaţiilor şi conductelor vor fi urmate de spălarea cu apă potabilă.
    7. Spatiile, instalaţiile şi echipamentele nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri decît la obţinerea produselor din ouă. Cu avizul autorităţii sanitare veterinare competente, spatiile, instalaţiile şi echipamentele pot fi utilizate şi la obţinerea altor produse alimentare, numai după ce s-au luat toate masurile corespunzătoare pentru evitarea contaminării produselor din ouă.
    8. Utilizarea apei potabile este obligatorie în unitatea de producţie. Apa nepotabilă poate fi utilizată în cazuri excepţionale pentru producerea vaporilor, cu condiţia ca instalaţiile cu apă nepotabilă, să nu permită utilizarea acestei ape în alte scopuri şi să nu prezinte nici un pericol de contaminare a ouălor sau produselor din ouă. În unele cazuri, utilizarea apei nepotabile poate fi permisa pentru răcirea instalaţiilor de frig. Conductele cu apă nepotabilă trebuie să fie bine diferenţiate de conductele cu apă potabilă.
    9. Substanţele folosite pentru spălarea şi dezinfectarea spatiilor, instalaţiilor şi echipamentelor, trebuie să fie depozitate şi utilizate astfel, încît să nu producă contaminarea produselor din ouă. Utilizarea lor trebuie să fie urmată de spălarea completă cu apă potabilă.
    10. Nu este permisă pătrunderea în spatiile de producţie a persoanelor care pot contamina ouăle sau produsele din ouă.
    11.Fiecare persoană angajată, care îşi va desfăşura activitatea în spatiile de producţie, trebuie să dispună de  un carnet de sănătate, vizat anual, care să ateste că nu există nici un pericol din punct de vedere medical privind contaminarea produselor din ouă.
CAPITOLUL IV
CONDIŢII PRIVIND OUĂLE DESTINATE FABRICĂRII
PRODUSELOR DIN OUĂ
    1. Ouăle destinate fabricării produselor din ouă trebuie să corespundă prevederilor legislaţiei naţionale.
    2. Pentru fabricarea produselor din ouă este permisă utilizarea numai ouălor neincubate, cu coaja întreagă şi care pot fi destinate consumului uman.
    3. Ouăle cu coaja crăpată pot fi utilizate pentru fabricarea produselor din ouă, cu condiţia să fie livrate direct din centrele de ambalare sau de la fermele de producţie, către unitatea de producţie unde vor fi prelucrate imediat, fără o depozitare prealabilă.
    4. Ouăle şi produsele din ouă care sînt improprii consumului uman, trebuie să fie îndepărtate şi denaturate astfel, încît să nu poată fi reintroduse în consumul uman. Acestea trebuie să fie introduse imediat în spaţiul prevăzut în lit. i) a cap. II al anexei la prezenta normă sanitară veterinară.
CAPITOLUL V
CONDIŢII SPECIALE DE IGIENĂ PENTRU FABRICAREA
 PRODUSELOR DIN OUĂ
    Pentru a se evita contaminarea în timpul producerii, manipulării şi depozitarii produselor din ouă trebuie respectate următoarele condiţii de igienă:
    1. Ouăle şi produsele din ouă destinate prelucrării în unitatea de producţie, trebuie să fie depozitate, imediat după sosire, în spaţiul prevăzut în lit. a) a cap. II al anexei la prezenta normă sanitară veterinară. În aceste spatii de depozitare trebuie să se asigure o temperatură corespunzătoare pînă cînd ouăle sau produsele din ouă vor fi prelucrate. Depozitarea ouălor sau a produselor din ouă nu se va face direct pe pardoseală.
    2. Ouăle nu pot fi dezambalate, şi dacă este cazul, spălate şi dezinfectate, în spaţiul în care se sparg şi se colectează conţinutul ouălor. Nu este permisă prezenţa ambalajelor în spaţiul în care se sparg şi se colectează conţinutul ouălor.
    3. Ouăle trebuie să fie sparte în spaţiul prevăzut în lit. c) a cap. II al anexei la prezenta normă sanitară veterinară. Ouăle cu coaja deteriorată trebuie să fie prelucrate imediat fără o depozitare prealabilă, respectîndu-se condiţiile prevăzute în pct. 3 al cap. IV al anexei la prezenta normă sanitară veterinară.
    4. Ouăle murdare trebuie să fie curăţate înainte de a fi sparte. Curăţarea ouălor murdare trebuie să se facă intr-un spaţiu separat astfel încît să se evite contaminarea conţinutului ouălor. Cojile ouălor trebuie să fie uscate în momentul spargerii şi colectării conţinutului, pentru a se evita contaminarea conţinutului.
    5. Ouăle provenite de la alte specii decît cele de găină, curcă sau bibilică, se vor prelucra în partide separate. Instalaţiile şi echipamentele trebuie curăţate şi dezinfectate în momentul reluării prelucrării ouălor de găină, curcă, bibilică.
    6. Colectarea conţinutului ouălor trebuie să se facă astfel, încît să se evite contaminarea acestuia. În acest scop, este interzisă colectarea conţinutului prin centrifugarea sau zdrobirea ouălor. Este interzisă centrifugarea cojilor sau membranelor sparte pentru obţinerea resturilor de conţinut.
    Centrifugarea nu poate să fie utilizata nici pentru a obţine resturile de albuş din cojile goale. Resturile cojilor sau membranelor sparte trebuie îndepărtate imediat de produsele din ouă şi nu trebuie să depăşească cantităţile menţionate în cap. VI, alin.(2), lit. c) din anexa la prezenta normă sanitară veterinară.
    7. Imediat după obţinere, conţinutul ouălor trebuie să fie prelucrat sau conservat.
    Prelucrarea termică este reprezentată de acţiunea corespunzătoare a temperaturii şi timpului în scopul eliminării microorganismelor patogene.
    În timpul prelucrării termice, temperaturile trebuie să fie înregistrate permanent. Înregistrările de temperatură pentru fiecare lot de produse din ouă prelucrate termic, trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii sanitare veterinare competente şi trebuie păstrate timp de doi ani.
    Lotul de produse din ouă care a fost supus unei prelucrări termice insuficiente, se supune imediat unei noi prelucrări în aceeaşi unitate producătoare, cu condiţia că noua prelucrare sa-l facă propriu consumului uman.
    În cazul în care un lot de produse din ouă este impropriu consumului uman, acesta trebuie îndepărtat şi denaturat conform prevederilor pct. 4 al cap. IV, din anexa la prezenta normă sanitară veterinară.
    8. Dacă prelucrarea nu se realizează imediat după colectarea conţinutului ouălor, produsele din ouă trebuie să fie depozitate în condiţii de igienă satisfăcătoare şi să fie congelate sau refrigerate, în acest ultim caz, depozitîndu-se la o temperatură, care să nu depăşească + 4oC. Perioada de depozitare a produselor refrigerate nu trebuie sa depăşească 48 de ore.
    9. Autoritatea sanitară veterinară centrală stabileşte condiţiile specifice în care produsele din ouă, provenind dintr-o unitate de producţie, pot fi transportate în vederea prelucrării în altă unitate. În acest caz, se impun următoarele condiţii speciale:
    a) imediat ce au fost obţinute, produsele din ouă vor fi congelate sau vor fi refrigerate la o temperatură care să nu depăşească + 4o C. În cazul în care produsele din ouă vor fi refrigerate, acestea vor fi prelucrate în unitatea de destinaţie în cel mult 48 de ore de la producere;
    b) trebuie să fie ambalate, supuse controlului şi transportate conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare;
    c) trebuie să fie etichetate conform prevederilor cap. XI al anexei la prezenta normă sanitară veterinară. Pe ambalajul acestora se va aplica o etichetă suplimentară cu următoarele precizări: "produse din ouă nepasteurizate care vor fi procesate la unitatea.................. din localitatea .................şi au fost produse la data de..............ora................ ".
    10. Operaţiile de prelucrare suplimentară după tratare trebuie să asigure că nu există nici o recontaminare a produsului din ouă. Produsele lichide sau produsele concentrate ce nu au fost stabilizate încît să poată fi păstrate la temperatura camerei, trebuie să fie sau uscate, sau răcite la o temperatură ce nu depăşeşte + 4o C, imediat sau după supunerea lor unui proces de fermentare. Produsele pentru refrigerare trebuie să fie congelate imediat după tratare.
    11. Produsele din ouă trebuie să fie păstrate la temperaturile impuse de prezenta normă sanitară veterinară pînă cînd vor fi utilizate.
    12. În unităţile de producţie este interzisă fabricarea produselor din ouă din materii prime improprii preparării alimentelor, chiar şi în scopul utilizării tehnice.
CAPITOLUL VI
PARAMETRII DE LABORATOR PENTRU
PRODUSELE D
IN OUĂ
    1. Parametrii microbiologici.
    După prelucrare, toate loturile de produse din ouă vor fi supuse analizelor microbiologice efectuate în baza probelor recoltate din unitatea de producţie. Din punct de vedere microbiologic produsele din ouă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) salmonela: absentă în 25g produs din ouă sau 25 ml de produse din oua;
    b) alte criterii:
    bacterii aerobe mezofile: M = 1011/ 1 g sau 1 ml de produse din ouă;
    enterobacteriacee: M = 1022/ 1 g sau 1 ml de produse din ouă;
    Staphylococcus aureus: absent /1 g de produse din ouă;
    M - valoarea maximă a numărului de bacterii; rezultatul este considerat pozitiv daca numărul de bacterii este egal sau mai mare ca M.
    2. Alţi parametri.
    Toate loturile de produse din ouă trebuie să fie supuse analizelor de laborator efectuate în baza probelor recoltate din unitatea de producţie, în vederea garantării îndeplinirii următorilor parametrii:
    a) concentraţia de acid 3 hidroxibutiric nu trebuie să depăşească valoarea de 10 mg/kg substanţă uscată a produselor din ouă;
    b) în vederea unei manipulări igienice a ouălor şi produselor din ouă înaintea prelucrării, trebuie să se respecte următorii parametri:
    cantitatea de acid lactic nu trebuie să depăşească valoarea de 1000 mg/kg substanţă uscată (se aplică produselor din ouă neprelucrate);
    cantitatea de acid succinic nu trebuie să depăşească valoarea de 25 mg/kg substanţă uscată a produselor din oua; în cazul produselor fermentate, aceste valori sînt cele înregistrate înaintea procesului de fermentare;
    c) cantitatea rămăşiţelor de coajă şi membrane nu trebuie sa depăşească valoarea de 100mg/ kg produse din ouă;
    d) produsele nu trebuie să conţină reziduuri peste limitele maxime admise de legislaţia în vigoare.
    3. Autoritatea sanitară veterinară competentă va stabili condiţiile pentru:
    analizele şi metodele de testare ce vor fi utilizate;
    realizarea programelor de prelevare a probelor;
    numărul de probe ce urmează a fi prelevate;
    valorile limitelor maxime pentru analizele de laborator.
CAPITOLUL VII
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA
PRODUSELOR DIN OUĂ
    1. Unităţile de producţie sînt supuse controlului şi supravegherii de către autoritatea sanitară veterinară competentă. Supravegherea şi controlul de către autoritatea sanitară veterinară competentă include verificarea modului în care se aplică prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi în special:
    a) controalele privind originea ouălor, destinaţia produselor din ouă şi a înregistrărilor la care se referă art. 4, lit. d) din prezenta normă sanitară veterinară;
    b) inspecţia ouălor destinate fabricării produselor din ouă;
    c) inspecţia produselor din ouă livrate din unitate;
    d) controlul gradului de curăţenie al spatiilor, instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi controlul igienei personalului;
    e) efectuarea examenelor de laborator pentru a se verifica daca ouăle şi produsele din ouă îndeplinesc prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Rezultatele acestor examene de laborator trebuie să fie înregistrate în unitatea de origine a produselor din ouă.
    2. La cererea autorităţii sanitare veterinare competente, unitatea de producţie trebuie să intensifice frecvenţa examenelor de laborator la care se referă art.4, lit. a) din prezenta normă sanitară veterinară, în vederea asigurării respectării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
CAPITOLUL VIII
AMBALAREA PRODUSELOR DIN OUĂ
    1. Produsele din ouă trebuie să fie ambalate în condiţii corespunzătoare de igienă. Ambalajele destinate produselor din ouă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) nu trebuie să denatureze caracteristicile organoleptice ale produselor din ouă;
    b) nu trebuie să transmită produselor din ouă substanţe care pun în pericol sănătatea umană;
    c) sa fie rezistente pentru a proteja corespunzător produsele din ouă.
    2. Spaţiul destinat depozitării ambalajelor trebuie să fie protejat de acţiunea prafului şi dăunătorilor. Materialele din care se confecţionează ambalajele nu trebuie depozitate direct pe pardoseală.
    3. Înainte de folosire, ambalajele reutilizabile destinate produselor din ouă, trebuie să fie curăţate, dezinfectate şi spălate.
    4. Ambalajele introduse în spaţiile de producţie trebuie utilizate în cel mai scurt timp.
    5. Imediat după ambalare, ambalajele trebuie închise şi introduse în spatiile de depozitare conform prevederilor lit. a) a cap. II al anexei Ia prezenta normă sanitară veterinară.
    6. Ambalajele destinate produselor din ouă pot fi utilizate pentru ambalarea altor alimente, cu condiţia că ele să fie curăţate şi dezinfectate în aşa fel, încît să nu se contamineze produsele din ouă.
    7. Containerele şi recipientele destinate transportului produselor din ouă în cantităţi mari trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) suprafeţele interioare şi orice parte componentă a ambalajelor care poate intra în contact direct cu produsele din ouă, trebuie să fie dintr-un material neted, rezistent, uşor de spălat, curăţat şi dezinfectat, care să nu transmită produselor din ouă substanţe dăunătoare pentru sănătatea umană şi care să denatureze caracteristicile fizico-chimice şi organoleptice ale produselor din ouă;
    b) trebuie să fie confecţionate astfel, încît să permită îndepărtarea completă a produselor din ouă. Dacă sînt dotate cu robinete, acestea trebuie să fie uşor de îndepărtat, demontat, curăţat şi dezinfectat;
    c) trebuie să fie curăţate, spălate şi dezinfectate cu apă potabilă după fiecare utilizare sau înainte de a fi reutilizate;
    d) după ce au fost umplute, trebuie să fie sigilate corespunzător şi să rămînă sigilate în timpul transportării pînă la utilizare;
    e) nu se acceptă ambalarea produselor din ouă decît în ambalaje corespunzătoare.
    8. Autoritatea sanitară veterinară competentă poate să fixeze după caz, fără a aduce atingere prezentului capitol, condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească ambalajele pentru a putea fi utilizate la transportul altor produse alimentare.
    Aceste condiţii se referă la:
    a) curăţarea, spălarea şi dezinfecţia acestora înaintea reutilizarii;
    b) condiţiile în care se poate face transportarea acestora;
    c) perioada şi condiţiile de utilizare.
    9. Dacă autoritatea sanitară veterinară centrală interzice transportarea pe teritoriul Republicii Moldova a altor alimente în containere desemnate pentru transportarea produselor din ouă, transportarea produselor din ouă ce provin din alte state, va fi supusă aceloraşi cerinţe.
CAPITOLUL IX
DEPOZITAREA PRODUSELOR DIN OUĂ
    1. Produsele din ouă trebuie să fie depozitate în spatii de depozitare prevăzute de lit. a) a cap. II al anexei la prezenta normă sanitară veterinară.
    2. Produsele din ouă pentru care sînt necesare anumite temperaturi de depozitare, trebuie să fie depozitate la temperaturile prevăzute. Temperaturile de depozitare trebuie să fie înregistrate continuu, iar viteza de refrigerare trebuie să fie astfel, încît produsul să atingă temperaturile prevăzute, cît mai repede posibil. Ambalajele trebuie să fie depozitate astfel, încît să se asigure ventilaţia necesară în spaţiul de depozitare.
    3. Temperaturile de depozitare nu trebuie să depăşească următoarele valori:
    a) produse supracongelate: - 18o C,
    b) produse congelate: - 12o C,
    c) produse refrigerate: + 4o C.
CAPITOLUL X
TRANSPORTAREA PRODUSELOR DIN OUĂ
    1. Vehiculele şi containerele pentru transportul produselor din ouă trebuie să fie echipate astfel, încît temperaturile prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară să poată fi menţinute pe perioada transportării.
    2. Pe durata transportului produsele din oua trebuie sa fie protejate corespunzător pentru a se prevenii contaminarea acestora.
    3. Temperaturile prevăzute în cap. IX alin. (3), al anexei la prezenta normă sanitară veterinară, trebuie să fie menţinute pe toata durata transportării.
CAPITOLUL XI
MARCAREA PRODUSELOR DIN OUĂ
    1. Fiecare transport de produse din ouă care părăseşte unitatea, trebuie să aibă marca de sănătate în care să fie inscripţionate următoarele:
    a) în partea superioară, iniţialele ţării de origine a produselor din ouă scrise cu majuscule, urmate de numărul de autorizaţie al unităţii;
    b) în partea de jos, autoritatea sanitară veterinară competentă care a autorizat unitatea de origine; sau
    c) vor fi prevăzute următoarele:
    în partea superioară, numele ţării expeditoare cu litere majuscule;
    în centru, numărul de autorizare al unităţii;
    în partea de jos, produse din ouă;
    d) de asemenea se înscrie temperatura la care produsele din ouă trebuie să fie menţinute şi perioada în timpul căreia conservarea poate fi astfel asigurată;
    e) marca de sănătate trebuie să fie lizibilă, să nu se poată şterge şi cu caractere uşor descifrabile.
    2. Documentele de transport trebuie să includă în special:
    a) natura produselor cu indicarea speciilor de origine;
    b) numărul lotului;
    c) locui de destinaţie, numele şi adresa primului destinatar.
    3. Documentele de însoţire trebuie să fie întocmite în limba ţării de destinaţie.