OMECDT62/2001
ID intern unic:  313816
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECOLOGIEI CONSRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI
ORDIN Nr. 62
din  07.11.2001
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de compensare
gestionarilor fondului de locuinţe de către furnizori a cheltuielilor
pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu apă,
energie termică, electrică şi a sistemelor de evacuare a apelor uzate
 în blocurile locative
Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147     art Nr : 355
Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 525 din 26 iunie 2001 Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Ministerul Energeticii emit prezentul ordin:
1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de compensare  gestionarilor fondului de locuinţe de către furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu apă, energie termică, electrică şi a sistemelor de evacuare a apelor uzate în blocurile locative.
2. Se recomandă autorităţilor publice locale de primul nivel să aprobe pentru anii 2001-2002 tarifele calculate pentru mun. Chişinău (se anexează) cu reexaminarea şi recalcularea ulterioară (în caz de necesitate).
3. Agenţii economici din domeniul gospodăriei locativ-comunale, complexul energetic vor asigura executarea Instrucţiunii aprobate prin prezentul ordin, începînd cu data publicării în Monitorul Oficial.

    MINISTRUL ECOLOGIEI,
    CONSTRUCŢIILOR
    ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI                   Gheorghe DUCA
    MINISTRUL ENERGETICII                               Iacob TIMCIUC

    Chişinău, 7 noiembrie 2001.
    Nr. 129/62.
        
Înregistrat                                    Aprobat:
la Ministerul Justiţiei                     Prin Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi
al Republicii Moldova                  dezvoltării teritoriului şi ministrului energeticii
Nr. 240 din 27 noiembrie  2001   nr. 129/62 din 07 noiembrie 2001
Ion MOREI, ministrul justiţiei       Ion RĂILEANU,
                                                   prim-viceministru al ecologiei,
                                                        construcţiilor şi dezvoltării teritoriului

INSTRUCŢIUNE
privind modul de compensare gestionarilor fondului de locuinţe
de către furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor
interne de alimentare cu apă, energie termică, electrică şi a sistemelor
de evacuare a apelor uzate în blocurile locative
I. Dispoziţii generale
1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul de compensare gestionarilor fondului de locuinţe, de către furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu apă, energie termică, electrică şi a sistemelor de evacuare a apelor uzate în blocurile locative (în continuare - sistemele inginereşti interne).
2. În sensul prezentei instrucţiuni noţiunile utilizate semnifică:
Furnizor (prestator de servicii) - agent economic care în bază de contract prestează servicii de gospodărie comunală consumătorilor din blocurile locative.
Consumator - persoana fizică sau juridică, care consumă ca destinatar final serviciile de gospodărie comunală prestate de furnizori.
Gestionar al fondului de locuinţe (gestionar) - întreprinderea municipală (departamentală) de gestionare a fondului de locuinţe, întreprinderea municipală de producţie a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa sau în gestionarea cărora se află fondul de locuinţe.
Loc de uz comun - casa scării, subsolul şi alte încăperi auxiliare, care se află în folosinţa comună a tuturor locatarilor din blocul locativ.
Reţelele tranzit - reţelele (în conformitate cu proiectul blocului locativ) ce trec prin subsolul blocului locativ dat pentru alimentarea cu apă potabilă şi caldă menajeră sau încălzirea altor clădiri.
Servicii de gospodărie comunală - servicii de alimentare cu apă, evacuare a apelor uzate, alimentare cu gaze, energie electrică şi termică, precum şi servicii ascensor.
3. Lucrările de deservire tehnică a sistemelor inginereşti interne vor fi efectuate de către gestionar numai în bază de contract încheiat cu furnizorul, în care în mod obligatoriu se includ clauzele ce ţin de modul de compensare gestionarilor fondului de locuinţe a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor inginereşti interne.
II. Modul de compensare a cheltuielilor
4. Cheltuielile pentru deservirea tehnică a sistemelor interne respective din blocul locativ se compensează gestionarului de către întreprinderile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, de alimentare cu energie termică, electrică şi alte întreprinderi ce prestează servicii conform contractelor încheiate, în care urmează de prevăzut şi mărimea plăţii prealabile pentru lucrările care vor fi efectuate, precum şi condiţiile de compensare a acestor cheltuieli în funcţie de datoriile pentru serviciile comunale.
5. Costul lucrărilor efectuate se determină reieşind din costul de piaţă al materialelor şi utilajului pentru efectuarea lor, ţinînd cont de toate defalcările prevăzute de legislaţie şi documentele normative în vigoare.
Conform acordului comun între părţi achitarea plăţii pentru deservirea tehnică urmează a fi efectuată în baza tarifului (relaţia) pentru un metru pătrat de suprafaţă totală a blocului locativ.
(1)  T ă (Sx1,31)ĂCĂIĂM)x1,162x1,05,
        12xSd
în care S - salariul mediu, inclusiv premiile lucrătorilor care efectuează lucrările de deservire tehnică a sistemelor inginereşti interne, lei
C- costul mediu al hainelor de protecţie pentru lucrătorii nominalizaţi, lei
I - costul instrumentelor şi inventarului necesar pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică, lei
M - costul utilajului şi materialelor utilizate pentru deservirea tehnică, lei
1,162 - coeficientul de cheltuieli de regie;
1,31- coeficientul de asigurare socială;
Sd - cantitatea suprafeţei deservite dotată cu sisteme inginereşti, m.p.
12 - numărul lunilor anului
1,05 - nivelul de rentabilitate în mărime de 5%.
Tariful va fi supus schimbării în funcţie de schimbare a factorilor din relaţia menţionată.
În cazul efectuării lucrărilor supuse impozitării la costul valorii adăugate tariful se va majora în mărimea impozitării.
Tariful calculat (recalculat) se aprobă de către organele administraţiei publice locale de primul nivel şi vor fi coordonate cu ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului.
6. Furnizorii, în termenele prevăzute de contract (dar nu mai tîrziu de 30 de zile din momentul primirii facturilor), achită gestionarului lunar sumele indicate în facturi pentru lucrările efectuate real pentru deservirea tehnică a sistemelor inginereşti interne din blocul locativ.
Sumele cheltuielilor care necesită a fi compensate gestionarului pentru deservirea tehnică pot fi încasate de ultimul prin prezentarea cererii de plată.
7. În evidenţa analitică a gestionarului sau executorului sumele cheltuielilor care necesită să fie compensate pentru deservirea tehnică se înregistrează ca datorii ale furnizorilor de servicii respective.
8. În rapoartele statistice ale fondului de locuinţe veniturile de la compensarea cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor inginereşti interne a blocului locativ trebuie să fie indicate separat pentru fiecare tip de servicii.
III. Lista lucrărilor de deservire tehnică, pentru efectuarea cărora
furnizorii vor compensa cheltuielile gestionarului
9. Compensarea cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a apelor uzate se efectuează pentru executarea următoarelor lucrări:
a) controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a apelor uzate, inclusiv în apartamente - odată în 6 luni;
b) lichidarea deteriorărilor din sistemele de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a apelor uzate;
c) lichidarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate;
d) curăţirea şi spălarea coloanelor comune de apeducte şi evacuare a apelor uzate;
e) demontarea, controlul, curăţirea şi schimbul robinetelor deteriorate şi a vanelor în locurile de uz comun;
f) schimbul sectoarelor de reţele de apeduct şi evacuare a apelor uzate, armăturii de închidere şi reglare;
g) ştimuirea ţevilor de evacuare a apelor uzate; schimbul mufelor şi a garniturii.
10. Compensarea cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de încălzire centrală şi alimentare cu apă caldă menajeră se efectuează pentru executarea următoarelor lucrări:
a)  controlul tehnic al sistemelor interne de încălzire centrală şi alimentare cu apă caldă menajeră, inclusiv în apartamente - pe parcursul perioadei de încălzire;
b)  lichidarea deteriorărilor din sistemele de încălzire centrală şi alimentare cu apă caldă menajeră (reglarea ventilelor, reparaţia izolaţiei termice, schimbul radiatoarelor de oţel, convectoarelor şi a secţiilor din radiatoarele de fontă - în caz de scurgeri, demontarea, controlul şi curăţirea colectoarelor de nămol, prizelor de aer, ventuzelor, compensatoarelor etc.);
c)  lichidarea scurgerilor din reţele, dispozitive şi armătură;
d)  schimbul sectoarelor (pînă la 3 metri lungime) de reţele de încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră, precum şi a armăturii de închidere şi reglare;
e)  profilaxia şi reparaţia vanelor;
f)  profilaxia, spălarea şi încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire centrală după expirarea sezonului de încălzire, conservarea lor pentru perioada de vară şi pregătirea către sezonul rece;
g) reglarea dispozitivelor de încălzire şi lichidarea defectelor detectate, asigurarea temperaturii normative în sistemul de încălzire din apartamente, încăperi, evacuarea aerului din sistemele de încălzire la începutul perioadei de încălzire (la necesitate).
11. Compensarea cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu energie electrică se efectuează pentru executarea următoarelor lucrări:
a)  controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu energie electrică (instalaţii electrice de forţă, fire electrice, tablouri de distribuţie şi protecţie, cutii de distribuţie - odată în 6 luni;
b)  reîntinderea firelor electrice interne pleoştite, fixarea suplimentară, schimbul sectoarelor de fire electrice deteriorate;
c)  reparaţia, schimbul dispozitivelor de siguranţă, întrerupătoarelor automate, instalaţiilor de racord şi distribuire pînă la aparatul de comutare instalat după echipamentele de măsurare;
d)  restabilirea contactului cu pămîntul;
e) descoperirea şi deconectarea la timp a sectoarelor de fire electrice deteriorate, care pot provoca incendiu;
f) întreţinerea în bună stare a instalaţiilor de forţă electrică şi aparatelor de demarare şi măsurat.
12. Limitele de separaţie a sistemelor interne sînt:
- la reţelele de alimentare cu apă potabilă şi caldă menajeră - partea exterioară a zidului blocului de locuinţe;
- la reţelele de încălzire centrală - ultimele flanşe de la a treia şi a patra vană după blocul de elevator;
- la reţelele de evacuare a apelor uzate - primul cămin de evacuare a apelor uzate de la zidul clădirii;
- la reţelele electrice - contorul aflat în posesia reţelelor electrice şi deservit de ele.
13. Gestionarul blocului locativ este responsabil de reparaţia capitală şi curentă a sistemelor inginereşti interne conform documentelor normative în vigoare.
14. Reţelele tranzit de alimentare cu apă potabilă ce trec prin blocurile locative se află la balanţa furnizorului de alimentare cu apă potabilă, iar a celor de încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră - la balanţa furnizorului de alimentare cu energie termică şi apă caldă menajeră. Deservirea tehnică, reparaţia şi schimbul acestor reţele se efectuează din contul mijloacelor financiare ale furnizorilor.
În afară de aceasta furnizorii vor efectua gestionarului plată de arendă pentru spaţiul ocupat de reţelele tranzit, 0,5 m în ambele părţi de la axa traseului respectiv în conformitate cu prevederile actelor legislative privind arenda încăperilor.
15. Furnizorii de asemenea vor compensa gestionarului pagubele suportate de la scurgerile din reţelele tranzit, conform contractelor încheiate, precum şi pagubele aduse în consecinţa inundării subsolurilor blocurilor locative de la scurgerile din reţelele externe de alimentare cu apă potabilă şi caldă menajeră şi de încălzire centrală.
16. Litigiile dintre gestionar sau executor şi furnizor se soluţionează pe cale judiciară.
  
              Anexă
la Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului şi ministrului energeticii
nr. 129/62 din 07.11.2001 "Cu privire la
aprobarea Instrucţiunii privind modul de
compensare gestionarilor fondului de locuinţe de
către furnizori a cheltuielilor pentru deservirea
tehnică a sistemelor interne de alimentare cu
apă, energie termică, electrică şi a sistemelor de
evacuare a apelor uzate în blocurile locative"
TARIFELE
pentru deservirea tehnică a sistemelor inginereşti
interne în blocurile locative de alimentare cu energie electrică
    anual (fără TVA)                      - 0,77 lei/m2 ;
    de alimentare cu încălzire centrală
    anual (fără TVA)                      - 0,79 lei/m2 ;
    de alimentare cu apă caldă
    anual (fără TVA)                        - 0,74 lei/m2;
    de alimentare cu apă şi evacuare
    a apelor uzate
anual (fără TVA)                        - 0,98 lei/m2 .