OMERNC20/2005
ID intern unic:  313820
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECOLOGIEI ŞI RESURSELOR NATURALE
ORDIN Nr. 20
din  14.03.2005
cu privire la autorizarea activităţilor ce ţin de folosirea resurselor
naturale şi prevenirea poluării mediului
Publicat : 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 287
Întru executarea prevederilor art. 7 alin. (1) - (2) ale Legii nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului legislativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art. 16),
ORDON:
1. 1. Se abrogă Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.166 din 29.07.03 şi Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.17 din 28.06.04.
2. Examinarea cererilor şi perfectarea materialelor pentru autorizarea activităţilor ce ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea  poluării mediului se efectuează de către direcţiile de specialitate ale aparatului central al ministerului conform competenţelor:
- folosirea resurselor naturale - Direcţia principală resurse naturale (dl M.Coca), cu antrenarea, după caz, a experţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Serviciului Piscicol;
- managementul deşeurilor - Direcţia principală prevenirea poluării (dl M. Iftodi), cu antrenarea, după caz, a experţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi INECO;
- producerea, importul, exportul şi reexportul utilizarea substanţelor ce distrug stratul de ozon (SDO), echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe - Direcţia principală arii protejate şi biodiversitate (dna V.Caldaruş), Oficiul "Ozon" (dl A.Tărîţă).
3. Setul de documente necesar pentru iniţierea examinării adresării pentru obţinerea autorizaţiei va fi constituit, după caz, din:
- cerere;
-  copia Certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat şi extras din Statut, care atestă dreptul de a practica genul de activitate respectiv (cu prezentarea originalului actelor) - pentru agenţii economici;
- copia licenţei;
- avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei  şi altor instituţii de specialitate;
- avizele organelor teritoriale de mediu şi autorităţilor publice locale.
4. Cererile de autorizare a activităţilor ce ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea  poluării mediului se vor examina în termen de pînă la 5 zile, cu excepţia cazurilor cînd este necesară expertiza ecologică de stat, expertiza ştiinţifică sau obţinerea unor avize.
5. Se aprobă modelul autorizaţiei  pentru activităţile ce ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea  poluării mediului (Anexa nr.1) şi condiţiile speciale de acordare a autorizaţiei (Anexa nr.2).
6. Se stabilesc următoarele serii pentru autorizaţii:
001 -  pescuitul industrial în bazinele acvatice  naturale
002 -  producerea, importul, exportul şi reexportul utilizarea substanţelor ce distrug stratul de ozon   (SDO), echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe
003 -  dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, şerpi, broaşte etc.)
004 -  colectarea plantelor spontane, inclusiv medicinale
005 -  gestionarea deşeurilor
7. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui I.Boian, viceministru.

MINISTRUL ECOLOGIEI
ŞI RESURSELOR NATURALE                            Constantin MIHAILESCU

Chişinău, 14 martie 2005.
Nr. 20.

Anexa nr. 2
la Ordinul nr.20
din 14 martie 2005
Condiţii speciale de acordare a autorizaţiei
1. Pescuitul industrial în bazinele acvatice naturale
1.1. Autorizarea pescuitului industrial în bazinele naturale se efectuează în baza informaţiei privind sectoarele şi cotele pentru pescuitul industrial în bazinele piscicole naturale în limitele teritoriale ale Republicii Moldova prezentată de către Serviciul Piscicol, coordonate cu Consiliul Ihtiologic. Activitatea se va desfăşura cu respectarea condiţiilor stipulate în Contractul încheiat cu Serviciul Piscicol.
1.2.  Autorizaţia se acordă pe un termen de un an şi este valabilă în perioada stabilită în contract, cu excepţia perioadei de prohibiţie stabilită prin ordinul Inspectoratului Ecologic de Stat.
2. Colectarea  (dobîndirea) animalelor
2.1. Autorizarea dobîndirii animalelor se face în baza studiilor de evaluare anuală a stării resurselor biologice, prin care se  stabilesc cantitatea şi locurile de colectare a animalelor.
2.2. Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător poate interzice temporar sau permanent colectarea animalelor în anumite zone, în scopul menţinerii echilibrului ecologic.
3. Colectarea plantelor spontane, inclusiv medicinale
3.1. Autorizarea colectării plantelor spontane se face în baza studiilor de evaluare anuală a stării resurselor biologice, prin care se  stabilesc cantitatea şi locurile de colectare. şi recomandările Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
3.2.  Autorizaţia se acordă pentru o cantitate anumită sau pe termen de un an calendaristic.
4. Importul, exportul, reexportul utilizarea substanţelor
 ce distrug stratul de ozon (SDO), produselor şi
echipamentului care conţin asemenea substanţe
4.1. Autorizarea importului de substanţe ce distrug stratul de ozon (SDO), se efectuează în baza cotelor anuale stabilite de Programul Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova şi prevederilor actelor legislative şi normative.
4.2. Cererile de solicitare a cotei anuale pentru importul SDO se depun pînă la 31 decembrie a anului anterior celui de import.
4.3. Autorizaţia este valabilă timp de 90 de zile pentru importul, exportul, reexportul şi tranzitul din ţările sau prin ţările care sînt parte la Protocolul de la Montreal.
4.5. Titularul autorizaţiei, în termen de 25 de zile de la data controlului vamal, va prezenta autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător declaraţia vamală ce confirmă importul, exportul, reexportul corespunzătoare.
5. Gestionarea deşeurilor
5.1. Autorizarea gestionării deşeurilor se va face în baza avizului Agenţiei Teritoriale Ecologice în baza actului de inspectare privind respectarea protecţiei mediului (pentru întreprinderile în funcţiune) şi Notei informative.
5.2.  Nota informativă, în dependenţă de specificul activităţii va avea următorul conţinut:
a) Colectarea deşeurilor
Provenienţa deşeurilor
Modul de colectare a deşeurilor produse (selectiv, neselectiv)
Amenajări, instalaţii şi măsuri pentru colectare, inclusiv protecţia mediului
Tipul şi cantitatea de deşeuri colectate
Destinaţia deşeurilor colectate
Transportul deşeurilor
Destinaţia transportului (pentru depozitarea temporară, depozitarea definitivă, prelucrarea, comercializarea, valorificarea, integrarea în mediu, distrugerea cu precizarea exactă a destinatarului)
Tipurile de deşeuri transportate, starea fizică, cantitatea
Instalaţii, mijloace, dotări, ambalaje, măsuri pentru transportul fiecărui tip de deşeu, inclusiv pentru protecţia factorilor de mediu
Capacităţi de transport faţă de necesar
Traseul de transportare al deşeurilor
Organizarea supravegherii transportării
Dotări şi măsuri pentru intervenţie în caz de accidente şi avarii în timpul transportării deşeurilor
b) Prelucrarea deşeurilor
Provenienţa deşeurilor
Scopul prelucrării deşeurilor (neutralizarea, deshidratarea,  valorificarea etc.)
Tipul, compoziţia şi cantitatea deşeurilor prelucrate
Tehnologia de prelucrare utilizată, instalaţii şi dotări speciale, capacitatea:
Instalaţii, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului, capacitatea, randamentul
Tipul, compoziţia şi cantitatea de reziduuri rezultate de la prelucrarea deşeurilor, modul de gospodărire a acestora şi de asigurare a condiţiilor pentru protecţia mediului
Emisii de poluanţi de la prelucrarea deşeurilor, concentraţia, volumul
c) Încinerarea deşeurilor
Provenienţa deşeurilor
Tipul, compoziţia şi cantitatea de deşeuri incinerate
Tehnologia de incinerare, instalaţii, capacităţi
Procedeele şi instalaţiile pentru reţinerea poluanţilor rezultaţi din procesul de incinerare, capacităţi, randamente
Cantitatea de cenuşă rezultată de la arderea şi filtrarea gazelor, procedeele de neutralizare, depozitare, valorificare
Energia produsă în procesul de incinerare, modul de valorificare a ei
Emisii de poluanţi în mediu - concentraţii, volumul
d) Piroliza deşeurilor
Provenienţa deşeurilor
Tipul, compoziţia şi cantitatea de deşeuri supuse pirolizei
Tehnologia şi instalaţiile pentru piroliză, capacitatea
Produse combustibile rezultate (gaze, lichide combustibile, gudron pirolitic), cantitatea şi modul de valorificare
Instalaţii şi măsuri pentru protecţia mediului
Emisii de poluanţi în mediu - concentraţii, volume
e) Utilizarea deşeurilor
Provenienţa deşeurilor
Tipul, compoziţia şi cantitatea de deşeuri utilizate
Destinaţia şi modul de utilizare al deşeurilor
Instalaţii şi măsuri pentru protecţia mediului
Emisii de poluanţi în mediu - concentraţii, volume
f) Comercializarea deşeurilor
Provenienţa deşeurilor
Tipul şi cantitatea de deşeuri comercializate
Destinatarii deşeurilor
Modalităţi de prelucrare, transportare, manipulare şi stocare temporară a deşeurilor
Dotări şi măsuri pentru protecţia mediului
5.3. Autorizaţia se acordă pe termen de un an calendaristic.