OMFM85/2005
ID intern unic:  313831
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 85
din  20.09.2005
privind aprobarea Regulilor de evidenţă şi păstrare
 a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 500

    MODIFICAT
   
OMF118 din 08.09.10, MO179-181/24.09.10 art.631; în vigoare 24.04.10
    OMF45 din 26.05.09, MO99-100/05.06.09 art.414, în vigoare 05.06.09

    Notă: Titlul modificat prin OMF118 din 08.09.10, MO179-181/24.09.10 art.631; în vigoare 24.04.10

    În scopul asigurării ţinerii evidenţei circulaţiei metalelor preţioase şi pietrelor preţioase pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase nr.282-XV din 22 iulie 2004,
o r d o n:
    1. Se aprobă Regulile de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele, conform anexei nr.1.
    [Pct.1 în redacţia OMF118 din 08.09.10, MO179-181/24.09.10 art.631; în vigoare 24.04.10]
[Pct.2 exclus prin OMF118 din 08.09.10, MO179-181/24.09.10 art.631; în vigoare 24.04.10]

Ministrul
Finanţelor                                                    Zinaida GRECIANÎI

Chişinău, 20 septembrie 2005.
Nr. 85.

Anexa nr.1
la Ordinul ministrului
finanţelor nr. 85
din 20 septembrie 2005
Regulile de evidenţă şi păstrarea metalelor preţioase,
pietrelor pre
ţioase şi producţiei din ele
I. Dispoziţii generale
1. Prezentele Reguli sînt elaborate în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase nr.282-XV din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174 art.777) şi în scopul asigurării controlului asupra gestionării metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în procesele de producere, utilizare şi circulaţie, stabilirii modului de evidenţă, păstrare şi utilizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi articolelor ce le conţin.
2. Prevederile acestor Reguli se extind asupra persoanelor fizice şi juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase (comercializarea, fabricarea şi repararea (restaurarea) articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, faţetarea pietrelor preţioase, achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi, colectarea şi prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase, amanetarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase), celor care utilizează metale preţioase şi pietre preţioase şi articole ce conţin metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi asupra agenţilor economici, în capitalul social al cărora statul deţine cote de participaţie, întreprinderilor de stat şi municipale, instituţiilor finanţate din buget,   care dispun de tehnică de calcul, dispozitive, utilaj, aparataj, piese de completare şi de schimb, armament şi tehnică militară, materiale cine-, foto-, radiografice ce conţin metale preţioase (în continuare -organizaţii).
    [Pct.2 în redacţia OMF118 din 08.09.10, MO179-181/24.09.10 art.631; în vigoare 24.04.10]
[Pct.3 exclus prin OMF118 din 08.09.10, MO179-181/24.09.10 art.631; în vigoare 24.04.10]
4. Regulile de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase în Banca Naţională a Moldovei, precum şi a gestiunii acestora privind utilizarea metalelor preţioase, se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.
II. Organizarea evidenţei consumului metalelor
preţioase şi pietrelor preţioase
5. Organizarea evidenţei consumului metalelor preţioase şi pietrelor preţioase utilizate în procesul de producere trebuie să asigure scoaterea la iveală a devierilor (abaterilor) consumului real faţă de normele de consum stabilite la toate articolele, inclusiv consumului pe un articol, resturilor şi pierderilor.
6. Metalele preţioase şi pietrele preţioase, care se utilizează în procesul de producere, se consumă de către organizaţii în limitele normelor de consum aprobate de ele. Pentru organizaţiile de stat normele de consum se aprobă de organizaţiile ierarhic superioare.
7. Normele de consum a metalelor preţioase se aprobă în grame pentru o unitate de producţie (articol) cu indicarea consumului la un articol, deşeurilor şi pierderilor.
8. Casarea (trecerea la pierderi) a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, utilizate în procesul de producere se efectuează numai cu confirmarea documentară a consumării lor reale.
III. Păstrarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
9. Păstrarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, articolelor din ele, precum şi a resturilor şi deşeurilor ce le conţin, în organizaţii se efectuează în aşa mod, ca să fie asigurată integritatea lor în procesele de producere, prelucrare, circulaţie, utilizare, exploatare şi  transportare.
10. Păstrarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se efectuează în încăperi care corespund cerinţelor speciale de fortificare tehnică şi înzestrate cu mijloace de semnalizare de pază şi incendiu.
11. Depozitele, unde se păstrează metalele preţioase, pietrele preţioase, resturile şi deşeurile acestora, precum şi safeurile (lăzile) metalice trebuie după încheierea zilei de lucru, să se închidă cu lacăt, sigileze cu ştampilă şi să se transmită la pază şi semnalizare, sau să fie codificate personal.
12. Metalele preţioase care prezintă parte componentă a utilajului voluminos precum şi resturile şi deşeurile cu conţinut de metale preţioase, în cazurile cînd este imposibilă păstrarea în safeurile (lăzi) metalice, acestea pot fi păstrate în secţiile de producere, depozite, laboratoare cu asigurarea obligatorie a condiţiilor de păstrare.
13. Condiţiile de păstrare a metalelor preţioase în organizaţiile care se ocupă cu producerea, prelucrarea resturilor şi deşeurilor cu conţinut de metale preţioase se reglementează de instrucţiunile speciale, elaborate, ţinîndu-se cont de specificul activităţii acestor întreprinderi. Aceste instrucţiuni trebuie să fie aprobate de conducătorii întreprinderilor.
IV. Inventarierea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
14. Inventarierea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.27 din 28 aprilie 2004.
15. Inventarierea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în producere, utilizare şi circulaţie, precum şi celor în resturi şi deşeuri (inclusiv prevăzute pentru afinaj), formate la utilizarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se efectuează o dată în an (conform situaţiei la 1 ianuarie) în toate locurile de păstrare şi de utilizare a acestora cu efectuarea curăţirii tehnologice a încăperilor şi utilajului.
În caz de necesitate, ţinînd cont de specificul întreprinderilor (organizaţiilor), antrenate  în activităţi de  producţie, utilizare  şi circulaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi producţiei din ele, precum şi la efectuarea unor operaţiuni tehnologice separate, inventarierea poate fi efectuată din iniţiativa conducătorului organizaţiei, în conformitate cu Legea contabilităţii.  
16. Inventarierea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, inclusiv  celor ce se conţin în mijloacele tehnicii de calcul, dispozitive, utilaj, aparataj, piese de completare şi de schimb procurate, armament şi tehnică militară, aflate în exploatare, precum şi celor amplasate în locurile de păstrare (inclusiv scoase din exploatare), materialelor cine-, foto-, radiografice etc., se efectuează o dată în an (conform situaţiei la 1 ianuarie).
17. Inventarierea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în mod obligatoriu se efectuează la schimbarea persoanelor gestionare, depistarea cazurilor de furturi, infracţiuni sau deteriorare (stricare) a bunurilor materiale, în caz de calamităţi naturale, incendii şi alte situaţii excepţionale, la reorganizarea sau lichidarea organizaţiei, precum şi alte cazuri, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
18. Existenţa (prezenţa) metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi articolelor ce le conţin se stabileşte prin cîntărire, numărare, măsurare şi alte metode, reieşind din stabilirea unităţilor de măsură. Metalele preţioase ce se conţin în piesele şi articolele în producţie nefinisată şi care nu pot fi supuse cîntăririi - conform datelor de evidenţă sau conform normelor de consum pentru aceste piese (articole) cu luarea în seamă a gradului (procentului) lor de pregătire. Metalele preţioase aflate în componenţa utilajului, aparatajului, pieselor de schimb, care nu pot fi supuse cîntăririi se stabilesc conform documentelor de evidenţă sau formularelor tehnice.
19. Valorile, care aparţin altor întreprinderi, se înscriu  într-un registru de inventar aparte.
V. Evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
20. Evidenţa metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi articolelor din ele trebuie să asigure controlul asupra circulaţiei acestora la toate etapele şi operaţiunile tehnologice, de producere şi alte procese legate de utilizarea lor.
Pentru asigurarea controlului asupra utilizării conform destinaţiei, consumului în limitele normelor stabilite, precum şi a păstrării metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, la fiecare etapă, se organizează evidenţa operativă. Datele evidenţei operative se utilizează în evidenţa contabilă.
21. Evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se ţine din momentul primirii (procurării, colectării, achiziţionării), prelucrării (extragerii, afinării) lor la toate etapele şi operaţiunile tehnologice, de producere şi alte procese, legate de utilizarea şi circulaţia acestora sau a articolelor ce le conţin.
22. Organizaţiile sînt obligate să ţină evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în orice formă şi orice stare, inclusiv a metalelor preţioase şi  pietrelor preţioase ce se conţin în mijloacele tehnicii de calcul, dispozitive, utilaj, aparataj, piese de completare şi de schimb, armament şi tehnică militară, materiale cine-, foto-, radiografice, instrumente, semifabricate procurate, ansambluri etc., precum şi în resturi şi deşeuri care le conţin.
23. Evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în producere, utilizare şi circulaţie se ţine în expresie naturală (metalele preţioase - după tipuri, masă (greutate), calitate (titlu); pietrele preţioase - după tipuri, greutatea în carate şi caracteristicile calitative), precum şi  în expresie valorică.
24. Evidenţa unor operaţiuni cu articolele din metale preţioase şi pietre preţioase este reflectată în Regulile de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor  preţioase ce se conţin în articole şi deşeuri (Hotărîrea Guvernului nr.769 din 17 noiembrie 1995), Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase (Hotărîrea Guvernului nr.261 din 13 mai 1996), Regulile comerţului de consignaţie (Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997), Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor) (Hotărîrea Guvernului nr.204 din 28 martie 1995) şi alte acte normative care reglementează activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase.
    Titularii de licenţe care practică activitatea de comercializare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase vor asigura, în mod obligatoriu, evidenţa acestora într-un Registru de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, conform modelului din anexa la prezentele Reguli.
   
[Pct.24 alineat introdus prin OMF45 din 26.05.09, MO99-100/05.06.09 art.414, în vigoare 05.06.09]
25. Evidenţa metalelor preţioase ce se conţin în componenţa materiei prime secundare, la transmiterea lor spre prelucrare (afinaj) se efectuează cu recalcularea în masă chimic pură a metalelor preţioase (999,90), inclusiv cu utilizarea modului prevăzut în punctul 28 al Regulilor date. După efectuarea prelucrării (afinajului), evidenţa metalelor menţionate se ţine conform rezultatelor afinajului.
26. Resturile şi deşeurile metalelor preţioase şi deşeurile pietrelor preţioase, care se formează în procesul de producţie şi utilizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, se ţin la evidenţă de organizaţii în expresie naturală (masă ), (greutate), calitate (titlu), precum şi  în expresie  valorică.
27. Metalele preţioase şi pietrele preţioase, ce se conţin în componenţa pieselor de completare şi de schimb procurate, precum şi în articolele, aparatura, instrumentele, utilajul, care se utilizează în scopuri ştiinţifice, de producere şi alte genuri de activitate se ţin la evidenţă după masă (greutate). Metalele preţioase şi pietrele preţioase sub formă de semifabricate se ţin la evidenţă după masă şi calitate.
28. La casarea pieselor de completare şi de schimb procurate, articolelor, aparaturii, instrumentelor, utilajului şi la imposibilitatea de a selecta o probă prezentativă pentru efectuarea analizei din resturile şi deşeurile formate, organizaţiile sînt obligate să ţină evidenţa metalelor preţioase, care intră în componenţa lor, recalculate în masă chimic pură a metalelor preţioase în baza datelor despre conţinutul metalelor preţioase indicat în documentaţia tehnică (paşapoarte, formulare tehnice, ghiduri informative despre articole şi elemente care conţin metale preţioase, călăuză de exploatare etc). În lipsa acestor date (referitor la utilajul de import şi cel naţional învechit), evidenţa se ţine conform actelor întocmite în baza datelor întreprinderilor producătoare, sau conform deciziei comisiei organizaţiei, în baza datelor despre conţinutul metalelor preţioase în articole analogice.
29. Evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a articolelor ce le conţin la locurile de păstrare se efectuează în documente de evidenţă de strictă gestiune (fişe de evidenţă, cartele, cărţi, registre etc.) care se înregistrează în contabilitate şi se eliberează persoanelor gestionare sub semnătură.
30. Registrele de evidenţă a circulaţiei metalelor preţioase şi articolelor ce le conţin înainte de completare se paginează, şnuruiesc, se semnează de conducător, se autentifică cu ştampilă şi se ţine conform Legii nr.1320-XIII din 25.09.1997 cu privire la registre.
Agenţii economici sînt obligaţi să păstreze documentele primare, registrele contabile şi rapoartele (dările de seamă) financiare în conformitate cu termenele şi regulile stabilite de organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
31. Înregistrările în fişele de evidenţă, registre contabile şi alte documente de evidenţă şi gestiune strictă  privind metalele preţioase, pietrele preţioase şi articolele ce le conţin, se efectuează  în baza actelor (facturilor fiscale) de primire, primire-predare a activelor materiale, actelor de primire a materialelor, întocmite în modul stabilit, paşapoartelor tehnice ale uzinelor producătoare, fişelor de inventar de evidenţă a mijloacelor fixe şi altor documente justificative.
În rubrica Fişei de evidenţă a mijloacelor fixe "Caracteristică concisă individuală a obiectului" (formularul interdepartamental tipizat nr.MF-6, aprobat de Biroul Naţional de Statistică) se indică lista pieselor care au în componenţa lor metale preţioase, denumirea pieselor şi masa metalului indicată în paşaport sau alt document primar.
VI. Dispoziţii finale
32. Veniturile parvenite din vînzarea de către instituţiile finanţate din buget a metalelor preţioase, obţinute din resturi şi deşeuri, se încasează la bugetele respective.
33. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli se pune în sarcina organelor de control.
34. Persoanele, vinovate de încălcarea prevederilor acestor Reguli, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
35. Prezentele Reguli se includ în Registrul actelor ce reglementează activitatea de întreprinzător.    
36. Prezentele Reguli intră în vigoare din momentul publicării lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
37. În termen de 30 zile, din momentul publicării "Regulilor de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele", organizaţiile ce practică activitate cu metale preţioase şi pietre preţioase sînt obligate să aducă modul de evidenţă a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele în conformitate cu prevederile acestor Reguli.

Anexă
 la Regulile de evidenţă şi păstrare
 a metalelor preţioase, pietrelor
 preţioase şi producţiei din ele,
 aprobate prin ordinul ministrului
 finanţelor nr.85 din 20.09.2005
    anexa
    [Anexa introdusă prin OMF45 din 26.05.09, MO99-100/05.06.09 art.414, în vigoare 05.06.09]
Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului
finanţelor nr. 85
din 20 septembrie 2005
    
Anexa nr. 3
la Ordinul ministrului
finanţelor nr. 85
din 20 septembrie 2005
Indicaţii metodice
privind întocmirea  formularului nr. 1-MP  cu  privire la stocuri, intrări
şi ieşiri de metale preţioase, care se conţin în activele materiale
I. Dispoziţii generale
1.Formularul nr.1-MP cu privire la stocuri, intrări şi ieşiri de metale preţioase, care se conţin în active materiale se prezintă de către instituţiile finanţate din buget, inclusiv unităţile militare, organizaţiile în capitalul social al cărora statul deţine o cotă majoritară (peste 50%), care dispun de metale preţioase ce se conţin în active materiale.
2. Formularul nr.1-MP se întocmeşte în baza datelor evidenţei contabile primare, verificate cu datele inventarierii conţinutului metalelor preţioase ce se conţin în mijloacele fixe, în utilaj, tehnică şi în alte bunuri materiale.
3. Formularul nr.1-MP se prezintă anual pînă la 30 ianuarie al anului următor după anul de gestiune Vistieriei de Stat a Republicii Moldova de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
4.  Formularul nr.1-MP include conţinutul de aur, argint, platină , metale din grupa platinei (paladiu, rodiu, ruteniu, osmiu), care se conţin în:
- mijloace fixe - teleradioaparatură de uz casnic şi alte dispozitive şi articole de menire social culturală, în utilaj, în tehnică de calcul, în alte mijloace fixe;
- în stocuri de materiale - în materiale, semifabricate şi articole de completare, în alte active materiale.
- în obiecte de mică valoare şi scurtă durată.          
II. Ordinea completării coloanelor
5. În coloana A sînt indicate denumirea metalelor preţioase, care se reflectă în formularul nr.1-MP şi activelor materiale, care conţin metale preţioase.
6. În coloana 1"Stocuri la începutul anului"se indică stocurile de metale preţioase, care se conţin în activele materiale incluse în evidenţa contabilă. Indicatorul "Stocuri la începutul anului" este tranzitoriu şi trebuie să coincidă cu indicii reflectaţi în coloana 6 "Stocuri la sfîrşitul anului" din formularul nr.1-MP pe anul precedent. În cazul devierii datelor, în lămuririle anexate se explică cauza devierilor.
7. În  coloana 2 "Intrări" se indică în total cantitatea metalelor  preţioase, ce se conţin în mijloace fixe, semifabricate, tehnică şi alte articole, care s-au primit în anul curent.
Conţinutul metalelor preţioase se înregistrează în evidenţa contabilă conform datelor din documentele de exploatare (paşapoarte tehnice, formulare tehnice, etichete) şi alte documente de ordin tehnic.
În caz de lipsă a documentelor despre datele conţinutului  metalelor preţioase în utilajul învechit sau de import la evidenţă se iau conform datelor stabilite de o comisie creată  la întreprindere, care analogic sau prin alte metode stabileşte conţinutul de metale preţioase, cu întocmirea documentelor respective (act, proces-verbal semnat de membrii comisiei).
8. În  coloana  3  "Vîndut" se indică cantitatea  metalelor preţioase, care se conţineau în activele materiale vîndute în anul de gestiune.
9. În coloana 4 "Casat, trecut în deşeuri" se indică cantitatea totală de metale preţioase primite după demontarea obiectelor casate şi excluse din bilanţul contabil, în cazurile:
lichidării obiectelor în urma uzurii integrale, exploatării şi ieşirii din funcţiune;
înlocuirii pieselor, detaliilor şi altor articole de completare în procesul exploatării;
reparării şi modernizării mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.
10. În coloana 5 "Alte ieşiri"se  indică conţinutul de metale preţioase, care se conţine în activele materiale transmise cu titlu gratuit, depistate lipsă la inventariere etc.  
11. În coloana 6 "Stocuri la sfîrşituI anului" se reflectă  stocurile de metale preţioase, ce se conţin la sfîrşitul anului în activele materiale, inclusiv transmise spre prelucrare.Indicatorul din col.6 se calculează după cum urmează: col.6 ă col.1 Ă col.2 - col.3 - col.4 - col.5.
12. În coloana 7 "Inclusiv transmis spre prelucrare" se indică cantitatea metalelor preţioase , care se conţin în articole şi elementele transmise pentru prelucrare la întreprinderile prelucrătoare.
III. Ordinea completării rîndurilor
13. În rîndul 100 "Aur - total", 200 "Argint - total", 300 "Platină - total" şi  400 "Metale din grupa platinei - total" se indică cantitatea de metale preţioase ce se conţin în activele materiale enumerate.
14. În rîndurile 110, 210, 310 şi  410 "în mijloace (fonduri) fixe" se indică mişcările de metale  preţioase, ce se conţin în mijloacele fixe, evidenţa cărora se ţine în corespundere cu clasificaţia tipică a mijloacelor fixe.
Evidenţa  circulaţiei metalelor preţioase, ce se conţin în mijloacele fixe, se ţine conform datelor din paşapoartele, formularele tehnice pe obiectele care sînt incluse în bilanţul contabil.
Din cantitatea totală de metale preţioase, ce se conţin în mijloacele fixe în rîndurile 111, 211, 311, 411 se reflectă metalele preţioase, ce se conţin în teleradioaparatură de uz casnic şi alte dispozitive şi alte articole de menire social culturală, aflate în toate locurile de păstrare şi  exploatare, depozite, birouri, laboratoare, clădiri administrative şi altele.
15. În rîndurile 112,  212, 312, 412  "în utilaj" se reflectă cantitatea de metale preţioase, ce se conţin în utilajul produs în ţară şi peste hotare.
16. În rîndul  113,  213,  313, 413 "În tehnică de calcul" se reflectă cantitatea de metale preţioase ce se conţin în tehnica de calcul.
17. În rîndul 114, 214, 314, 414 "În alte mijloace fixe" se indică cantitatea de metale preţioase, ce se conţine în alte mijloace fixe.
18. În  rîndurile 120, 220,  320  şi  420 "În stocuri de materiale - total" se indică conţinutul total de metale preţioase ce  se conţin în materiale, semifabricate şi articole de completare, în obiecte de mică valoare şi scurtă  durată, în alte active materiale.
19. În rîndul  221  "În  materiale cine-, foto-, radiografice" se indică cantitatea de metale preţioase, care se conţine în materiale cine-, foto-, radiografice.
20. În  rîndul 222 "În  produse de cablu" se reflectă cantitatea de argint, ce se conţine în cablu la depozite, în exploatare şi în producţia nefinită.
21. Formularul nr.1-MP se semnează de  conducătorul organizaţiei  şi contabilul-şef.