OMJM286/2003
ID intern unic:  313925
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 286
din  11.07.2003
privind Regulamentul cu privire la condiţiile de efectuare
a stagiului în
biroul notarului
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170     art Nr : 223
OMJ82 din 25.02.05, MO36-38/04.03.05 art.113

   
NOTĂ:
    În titlu şi în tot textul ordinului şi regulamentului, cuvintele „birou notarial” se substituie prin cuvintele „biroul notarului” la cazul respectiv prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392

În temeiul art.10 alin. (2) al Legii cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002
O R D O N :
1.  Se aprobă Regulamentul cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului (se anexează).
2. Prevederile prezentului Regulament nu se răsfrîng asupra notarilor stagiari numiţi în baza cadrului normativ anterior Legii cu privire la notariat nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002.
3. Se abrogă ordinul ministrului justiţiei nr. 355 din 07 noiembrie 2000 "Privind  aprobarea Regulamentului cu privire la modul de petrecere a stagierii în biroul notarului".

Ministrul Justiţiei                                   Vasile  Dolghieru

Chişinău, 11 iulie 2003.
Nr. 286.

Aprobat  prin ordinul                 Înregistrat
ministrului justiţiei                       la  Ministerul Justiţiei al
Nr. 286 din 11 iulie 2003          Republicii Moldova
                                                 Nr. 340 din 16 iulie 2003
REGULAMENTUL
cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului.
    
[Pct.1 modidficat prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
2.  Notar stagiar poate fi persoana, care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul pe teritoriul ei;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) este licenţiat în drept;
d) posedă limba moldovenească;
e) nu are antecedente penale nestinse;
f) are o reputaţie ireproşabilă;
    [Pct.2 lit.f) în redacţia OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
   
g) nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie.
    [Pct.2 lit.g) introdusă prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
3. Numărul de notari stagiari şi înregistrarea contractelor de stagiu se aprobă de Ministrul Justiţiei, după consultarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.
    [Pct.3 în redacţia OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
Capitolul II.  ADMITEREA LA STAGIU
4.Cererile pentru admitere la efectuarea stagiului se adresează ministrului justiţiei şi Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi se depun cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării şedinţei Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.
5. La  cererea pentru  admitere la efectuarea  stagiului, se anexează următoarele acte:  
a) actul de identitate (în copie legalizată notarial);
b) diploma de licenţă  şi anexa cu privire la situaţia academică (în copii legalizate notarial);
c) carnetul de muncă /în cazul existenţei lui/ (în copie legalizată notarial);
d) cazierul juridic şi dovada, care atestă că persoana nu a fost  condamnată anterior pentru o infracţiune gravă, săvîrşită cu intenţie  (în original);
e) contractul de efectuare al stagiului încheiat cu conducătorul stagiului (în scopul verificării corespunderii candidatului cerinţei de cunoaştere a limbii moldoveneşti, pe contract  notarul în mod obligator va face menţiunea respectivă despre aceasta);
f) certificatele medicale de la narcolog şi psihiatru (în original).
6. Cererile pentru admitere la efectuarea stagiului se examinează la şedinţele ordinare ale Comisiei de licenţiere a activităţii notariale. Dacă actele anexate la cerere corespund cerinţelor enumerate mai sus, Comisia de licenţiere emite un aviz consultativ privind înregistrarea contractelor de stagiu. Avizul consultativ se transmite ministrului justiţiei pentru aprobarea ordinului privind înregistrarea contractului de efectuare a stagiului.
    [Pct.6 modificat prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
    7. Termenul de efectuare a stagiului la notar este de 1 an şi curge din momentul emiterii ordinului ministrului justiţiei privind înregistrarea contractului de efectuare a stagiului. În ordin se indică: numele, prenumele persoanei admise la efectuarea stagiului, perioada de efectuare a stagiului, conducătorul stagiului, termenul de efectuare a stagiului precum şi data din care începe curgerea acestuia. Ordinul ministrului justiţiei se aduce la cunoştinţa stagiarului în termen de 7 zile.
[Pct.7 în redacţia OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
[Pct.8 exclus prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
9. Termenul de efectuare a stagiului poate fi prelungit pe durata lipsei stagiarului din biroul notarului  în baza  documentelor ce confirmă faptul absenţei motivate.
Capitolul III. EFECTUAREA STAGIULUI
10. Conducător al stagiului poate fi doar notarul a cărui vechime în funcţia de notar este de cel puţin 5 ani, are o reputaţie ireproşabilă, posedă înalte cunoştinţe profesionale, dispune de sediu ce ar permite asigurarea unor condiţii optime pentru efectuarea stagiului, şi dacă în rezultatul efectuării controalelor activităţii notarului nu au fost depistate încălcări grave.
Notarul poate avea concomitent cel mult 2 notari stagiari.

      [Pct.10 modificat prin OMJ82/25.02.05, MO36-38/04.03.05, art.113]
11. Schimbarea notarului, conducătorului  de stagiu, de regulă, nu se admite. Ca excepţie, poate servi drept temei pentru schimbarea conducătorului:
a)  suspendarea activităţii notarului;
b) încetarea activităţii notarului;
     [Pct.11 lit.b) în redacţia OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
[Pct.11 lit.c) exclus prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
d) alte motive întemeiate.
12. Refuzul notarului stagiar de a efectua stagiul  la notarul desemnat prin ordin, din motive neîntemeiate, duce la încetarea stagiului. Admiterea ulterioară la stagiu  este posibilă după expirarea a cel puţin 6 luni din ziua abandonării stagierii. Perioada stagierii, îndeplinite anterior pînă la suspendare, nu se include în stagierea ulterioară.
[Pct.13 exclus prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
14. Stagiarul este obligat:
a) să respecte regimul de muncă stabilit în biroul notarului unde efectuează stagierea;
b) să însuşească legislaţia, practica notarială, mecanismul îndeplinirii actelor notariale, să  studieze doctrina în acest domeniu;
c) să pregătească încheierea pe marginea generalizării practicii notariale în biroul unde îşi petrece stagiul;
   
[Pct.14 lit.c) modificată prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
d) să respecte  normele etice  şi secretul profesional.
15. Notarul stagiar nu are dreptul să fie încadrat concomitent în altă activitate, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice, dar poate fi încadrat la biroul notarului în cîmpul muncii.
16. Notarul poate delega notarului stagiar următoarele atribuţii:
a) efectuarea lucrărilor de secretariat;
b) redactarea proiectelor de contracte care urmează a fi legalizate notarial şi alte acte notariale;
c) analiza şi generalizarea practicii notariale;
   
[Pct.16 lit.c) modificată prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
d) lucrări de arhivă.
17. Pe perioada de efectuare a stagiului, notarul stagiar poate îndeplini şi alte însărcinări ale Ministerului Justiţiei ce ţin de analiza şi generalizarea practicii notariale.
   
[Pct.17 modificat prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
18. La expirarea termenului de stagiu, conducătorul stagiului întocmeşte referinţa în care reflectă: gradul de pregătire al stagiarului, calităţile şi însuşirea deprinderilor practice şi teoretice dobîndite pe perioada stagierii, aprecierea calităţilor individuale şi recomandarea lui pentru funcţia de notar, care se întocmeşte  în 2 exemplare, dintre care un exemplar rămîne la biroul notarului, iar unul se eliberează notarului stagiar.
   
La concurs sînt admise toate persoanele, care au efectuat stagiul la notar, indiferent de aprecierea dată de către notarul responsabil de stagiere.
   
[Pct.18 modificat prin OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]
19. Notarul stagiar are dreptul să participe la concursurile pentru suplinirea locurilor vacante de notar pe parcursul a 3 ani de la data finalizării stagiului. După expirarea acestui termen, persoana care a efectuat stagiul poate participa la concurs cu condiţia executării repetate a stagiului la un notar cu o durată minimă de 3 luni, cu excepţia persoanelor care sînt angajate într-un birou de notar.
    [Pct.19 în redacţia OMJ186 din 14.05.09, MO95/22.05.09 art.392]