OMTC124/2005
ID intern unic:  313968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
ORDIN Nr. 124
din  29.07.2005
cu privire la aprobarea Normelor de parcurs
şi exploatare a anvelopelor pentru mijloacele
 de transport auto
Publicat : 19.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 378
În conformitate cu Codul transporturilor auto (Legea organică 116-XIV din 29 iulie 1998) şi pct. 7 al Hotărîrii Guvernului nr. 581 din 15 iunie 2005 în scopul utilizării eficiente a anvelopelor,
O R D O N :
1. A aproba "Normele de parcurs şi exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto" (anexa 1).
2. Î.S. "ITMC" (dl N. Dobrovicean) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. A abroga ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr. 74 din 01.04.1993.
4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui V. Dragan, viceministru.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                                      Miron GAGAUZ

Chişinău, 29 iulie 2005
Nr. 124.
      
Anexa 1
NORME
DE PARCURS AL ANVELOPELOR MIJLOACELOR
 DE TRANSPORT AUTO
Prezentul document conţine materiale tehnice normative care stabilesc normele de parcurs al anvelopelor destinate utilizării pe autoturisme, autocamioane, autobuze şi troleibuze, remorci şi semiremorci (categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, 03 şi O4).
Documentul este destinat lucrătorilor de la întreprinderile de transport auto şi alte organizaţii care exploatează mijloace de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul planificării necesităţilor de anvelope, efectuării decontărilor financiare, stabilirii nivelului tarifelor şi asigurării achitării impozitelor de către întreprinderi.
Normele de parcurs al anvelopelor mijloacelor de transport auto au fost elaborate de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor în colaborare cu reprezentanţii oficiali ai uzinelor producătoare, instituţiile de învăţămînt de profil etc.
1. Introducere
Normele de parcurs al anvelopelor mijloacelor de transport auto sînt destinate pentru planificarea necesităţilor de anvelope la întreprinderile de transport, realizarea regimului de economie şi utilizarea raţională a resurselor materiale, determinarea nivelului tarifelor şi asigurarea achitării impozitelor de către întreprinderi.
Normele de parcurs al anvelopelor au fost elaborate reieşind din analiza statistică a informaţiei reale privind parcursul mediu şi cauzele principale ale ieşirii din uz a circa 300 mii de anvelope excluse din exploatare de către întreprinderile din Republica Moldova.
2. Domeniul de aplicare
Prezentele norme de parcurs al anvelopelor mijloacelor de transport auto sînt stabilite pentru anvelopele destinate utilizării pe autoturisme, autocamioane, autobuze şi troleibuze, remorci şi semiremorci (categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 şi O4) (Anexa nr. 1), care nu au fost supuse reparaţiei de restabilire şi au fost excluse din exploatare din următoarele cauze:
- uzura bandei de rulare (cu condiţia că anvelopa poate fi supusă reparaţiei de restabilire);
- defecţiuni cu caracter de producţie sau de exploatare, care exclud posibilitatea efectuării reparaţiei de restabilire.
Normele sînt obligatorii pentru agenţii economici, indiferent de forma juridică de organizare.
3. Calcularea normelor de exploatare a anvelopelor mijloacelor de transport auto
3.1. Normele de exploatare a anvelopelor mijloacelor de transport auto se stabilesc reieşind din parcursul statistic mediu al anvelopelor excluse din exploatare.
3.2. Parcursul statistic mediu al anvelopelor automobilelor (categoria M1), autocamioanelor (categoria N1, N2 şi N3), precum şi autobuzelor şi troleibuzelor (categoria M2 şi M3) sînt specificate în tab. 1-3.
Normele de exploatare a anvelopelor se stabilesc pentru fiecare tip-mărime şi model de anvelopă, precum şi pentru modificaţiile de automobile exploatate, şi corespund anumitor condiţii de exploatare a transportului auto.
Pentru anvelopele auto exploatate pe remorci şi semiremorci normele de exploatare se stabilesc ca şi pentru autotractoare.
3.3. Evidenţa factorilor rutieri şi transport şi altor factori de exploatare se realizează cu ajutorul unui şir de coeficienţi de corectare a parcursului faţă de parcursul mediu statistic al anvelopelor.
Coeficienţii de corectare a parcursului, în funcţie de categoria condiţiilor de exploatare şi caracterul funcţionării mijloacelor de transport auto sînt prezentate în tab. 4 şi 5.
Categoria condiţiilor de exploatare a mijloacelor de transport auto este prezentată în tab. 6.
Norma reală a parcursului de exploatare a anvelopelor (Hi) se obţine prin produsul parcursului statistic mediu la coeficienţii de corectare a parcursului:
Hi = H x K1 x K2,
unde:
H - parcursul statistic mediu al anvelopei, mii km;
K1 - coeficientul de corectare a parcursului reieşind din categoria condiţiilor de exploatare a mijlocului de transport auto (vezi tab. 4);
K2 - coeficientul de corectare, reieşind din condiţiile de exploatare a mijlocului de transport auto (vezi tab. 5).
După calcule norma parcursului de exploatare a anvelopelor trebuie să fie nu mai mică de 25% faţă de parcursul statistic mediu al anvelopei.
3.4. Pentru modelele noi de anvelope şi noile modele de automobile, pentru care nu sînt stabilite norme de exploatare, conducătorul întreprinderii este în drept să pună în aplicare, prin ordin pe întreprindere, normă provizorie în baza parcursului mediu al anvelopelor excluse din uz ţinînd cont de indicaţiile prevăzute prin ordinul ministerului nr. 98 din 06.06.2005 publicat în MO 86-88/292 din 24.06.2005. Totodată, termenul de valabilitate a normelor stabilite prin ordinul întreprinderii nu va depăşi 2 ani. În decursul acestei perioade se verifică corespunderea semnificaţiei normei stabilite cu norma parcursului statistic mediu al acestui
tip-mărime şi model pentru mijlocul de transport auto concret şi concretizarea semnificaţiei normei.
Aprobarea normelor de parcurs a anvelopelor se efectuează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.

    tabelul nr.1