RMAIA231/2004
ID intern unic:  314152
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
REGULAMENT Nr. 231
din  28.11.2003
PRIVIND GESTIONAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR
ŞI A FERTILIZANŢILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ
Publicat : 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218     art Nr : 461
Aprobat:              Aprobat:
Ministerul Agriculturii şi          Ministerul Sănătăţii al
Industriei Alimentare al          Republicii Moldova
Republicii Moldova
Viceprim-ministru,            Medic şef
ministru              sanitar de stat
Dmitrii TODOROGLO          Ion BAHNAREL
Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr. 231 din 28.11.03
REGULAMENTUL
PRIVIND GESTIONAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR
ŞI A FERTILIZANŢILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ
Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională* este destinat specialiştilor în domeniul protecţiei plantelor, ecologiei, medicilor igienişti, specialiştilor în protecţia muncii, instituţiilor de proiectare a obiectivelor agricole, altor specialişti din economia naţională, încadraţi în lucrările cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul asigurării securităţii la gestionarea produselor de uz fitosanitar în agricultură, stabileşte cerinţele de protecţie şi igienă ale muncii, de securitate antiincendiară, protecţie a mediului ambiant, în baza Legii cu privire la protecţia plantelor nr. 612 XIV din 1.10.99 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 133-134,1999, art. 651), Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr. 1513-XII din 16.06.93 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 60-61,2003, art. 259), Legii cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, nr. 1236-XII din 03.07.97 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 67-68,1997, art. 557), Hotărîrii Guvernului nr. 599 din 21.06.00 despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul, comercializarea şi utilizarea preparatelor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 75-76,2000, art.685), Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 28.05.02 cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 87-89, 2002, art. 860) şi altor acte legislative şi normative în domeniul protecţiei plantelor, igienii muncii şi sanitare, protecţiei mediului.
2. Cerinţele sanitare, ecologice şi igienice ale prezentului Regulament se extind asupra obiectivelor de producţie, proceselor şi utilajului privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi sînt obligatorii pentru executare de către persoane fizice şi juridice, indiferent de apartenenţa departamentală şi forma de proprietate, activitatea cărora ţine de domeniul protecţiei plantelor, precum şi de cei care importă şi comercializează produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, construiesc şi exploatează încăperi de producţie, mijloace de transport, utilaj tehnico-sanitar, destinat lucrărilor cu pesticide şi fertilizanţi, inclusiv uilaj de neutralizare şi dezactivare.
___________
* În continuare Regulament.
3. În prezentul Regulament se definesc următoarele noţiuni:
produse de uz fitosanitar - orice produse de natură chimică, biologică sau biotehnică, precum şi produse cu efect regulator de creştere, cu efect desicant, repelent, adjuvant, sinergic, inclusiv capcane feromonale, alte produse a căror utilizare are drept scop îmbunătăţirea stării fitosanitare a culturilor agricole, vegetaţiei forestiere şi a produselor depozitate;
Notă: ca sinonim al noţiunii de produse de uz fitosanitar în textul actualului Regulament va fi utilizat şi noţiunea de pesticid;
fertilizanţi - produse utilizate drept stimulatori pentru nutriţia plantelor, precum şi pentru ameliorarea sau întreţinerea proprietăţilor agrochimice şi biologice ale solului;
Notă: ca sinonim al noţiunii de fertilizanţi în textul actualului Regulament va fi utilizat şi noţiunea de îngrăşămînt;
gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor - importarea, transportarea, păstrarea, comercializarea şi aplicarea produselor nominalizate;
mijloace tehnice pentru aplicarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor - maşini, mecanisme, dispozitive şi ustensile speciale destinate efectuării tratamentelor cu produse de uz fitosanitar şi încorporării fertilizanţilor;
regulament de aplicare - totalitatea cerinţelor ce reglementează aplicarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
protecţia plantelor - complex de măsuri, destinat prevenirii şi reducerii pierderilor de recoltă a culturilor agricole, silvice şi a produselor depozitate, cauzate de boli, dăunători şi buruieni;
autorităţi abilitate - organele administraţiei publice centrale, împuternicite să reglementeze, să organizeze şi să exercite supravegherea şi controlul asupra legislaţiei în domeniul respectiv.
4. Pe teritoriul Republicii Moldova se admite importul, producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, omologate de către Consiliul Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi incluse în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor permise pentru utilizare în Republica Moldova*.
5. Supravegherea şi controlul asupra respectării cerinţelor prezentului Regulament sînt exercitate  de către organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
6. Lucrările cu produsele de uz fitosanitar extrem de toxice şi toxice sînt efectuate strict de un personal bine pregătit profesional. Necesitatea utilizării produselor de uz fitosanitar în fiecare caz concret trebuie argumentată (cu evidenţa obligatorie a criteriilor densităţii organismelor nocive în agrobiocenoză şi determinarea pragului de nocivitate).
7. Este interzisă procurarea produselor de uz fitosanitar de la persoane particulare sau de la firme netitulare de licenţă respectivă.
________
* În continuare Registrul de Stat.
8. Protecţia muncii şi mediului înconjurător la aplicarea produselor de uz fitosanitar trebuie asigurată prin mecanizarea şi automatizarea maximă a procedeelor de muncă cu caracter nociv, utilizarea tehnologiilor progresiste, precum şi a formelor preparative şi metodelor moderne de aplicare a acestor produse, respectarea strictă a regulilor în protecţia muncii, a normelor sanitare şi igienice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9. Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi normative privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, protecţia muncii, sanitară, ce asigură excluderea acumulării acestora peste nivelul stabilit în producţia agricolă, sol, apă, precum şi asupra efectuării de către toţi beneficiarii a măsurilor de protecţie şi de prevenire a poluării mediului înconjurător cu produse de uz fitosanitar, se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Plantelor, Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat şi Inspectoratul Ecologic de Stat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
10. Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea prevederilor prezentului Regulament poartă răspundere civilă, administrativă şi penală în modul stabilit de legislaţie.
II.  Cerinţele  generale  de  protecţie  a  muncii
11. Lucrările legate de protecţia plantelor se execută sub conducerea şi supravegherea specialiştilor în domeniul protecţiei plantelor, titulari ai diplomei respective şi instruiţi în materie de protecţia muncii, conform Normelor pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate prin ordinul nr. 40 din 16.08.01 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (Monitorul Oficial, nr. 33 - 35 din 07.03.02, art. 70) şi modificate prin ordinul nr. 71 din 05.12.02 (Monitorul Oficial nr. 206 - 208 din 31.12.02, art. 423).
12. Personalul antrenat în lucrările cu produsele de uz fitosanitar (permanent sau temporar) este supus anual controlului medical obligatoriu, conform art. 23 al Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr. 1513-XII din 16.06.93.
Rezultatele examenului medical se înregistrează în fişele medicale, ce confirmă dreptul de activitate cu pesticide. Fişa medicală se eliberează pe un an lucrătorilor, care au fost supuşi examinării medicale preventive şi instruirii igienice, conform programului de 14 ore.
13. Persoanele, care nu au fost supuse controlului medical, nu au instruirea specială, privind acordarea primului ajutor medical sau care au contraindicaţii medicale pentru acest gen de activitate, nu se admit la lucrările de protecţie a plantelor.
14. Eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare se efectuează de către organele abilitate ale Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat.
15. Personalul specializat în domeniul lucrărilor de protecţie a plantelor este format din persoane cu pregătire profesională respectivă. Anual, în perioada de iarnă, aceste persoane urmează, în mod obligatoriu, cursuri de reciclare pe lîngă inspectoratele teritoriale de protecţie a plantelor sau instituţiile agricole de învăţămînt. Personalul nominalizat se angajează la acest tip de lucrări pe întreg sezonul agricol.
Persoanele, care nu au susţinut reciclarea, nu se admit la lucrările de protecţie a plantelor.
16. Conducătorul unităţii, unde se efectuează lucrări cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, este obligat să asigure familiarizarea persoaneler implicate în lucrările cu produsele de uz fitosanitar, cu caracteristica produselor de uz fitosanitar, particularităţile acţiunii asupra organismului uman, măsurile de securitate, igiena de producţie şi personală, precum şi instruirea personalului în protecţia muncii, securităţii antiincendiare, acordarea primului ajutor medical în caz de intoxicare cu pesticide.
17. La lucrările cu produsele de uz fitosanitar este interzisă admiterea persoanelor mai tinere de 18 ani, femeilor în calitate de muncitor la tratarea seminţelor; transportarea, încărcarea-descărcarea, depozitarea, pregătirea formelor de lucru a pesticidelor şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru tratarea seminţelor, plantelor, terenurilor agricole, încăperilor, recipientelor, curăţarea şi spălarea maşinilor şi mecanismelor şi instalaţiilor folosite pentru aceste lucrări, precum şi în calitate de tractorist - maşinist la producţia agricolă, care lucrează pe tractoare cu pulverizatoare şi stropitori cu substanţe toxice (Conform Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, prescrise femeilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 624 din 06.10.93, Monitorul nr. 10/315 din 30.10.93.
De asemenea este interzisă admiterea, persoanelor alergice la pesticide.
18. Durata zilei de muncă la lucrările cu produsele de uz fitosanitar extrem de toxice şi toxice după clasa de toxicitate (după OMS) este de 4 ore plus 2 ore la lucrările ce nu ţin de folosirea produselor de uz fitosanitar, iar cu celelalte pesticide - 6 ore. În zilele de lucru cu produsele de uz fitosanitar personalul echipelor antrenate în aceste lucrări este asigurat cu produse lactate.
19. Agenţii economici pe teritoriul cărora se efectuează lucrări cu produsele de uz fitosanitar sînt obligaţi să asigure participanţii la aceste lucrări cu echipament de protecţie individuală.
20. În cazul efectuării lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar, care necesită o durată de timp mai mult de o zi, este necesară amenajarea terenurilor pentru odihnă şi alimentare, cu rezerva de apă potabilă, lavoar cu săpun, dulap cu trusă de prim ajutor, antidoturi şi prosoape individuale la cel puţin 200 metri de la locul desfăşurării lucrărilor (expus bătăilor vîntului).
21. Asigurarea cu truse medicale, necesare pentru acordarea primului ajutor în caz de intoxicare, se efectuează în procesul păstrării şi transportării de către agentul economic - posesor de produse de uz fitosanitar, iar în timpul utilizării - de către agentul economic responsabil de efectuarea lucrărilor respective. În timpul efectuării acestor lucrări conducătorul lucrărilor are grijă de starea sănătăţii lucrătorilor. La primele plîngeri din partea muncitorului conducătorul este obligat să-l elibereze de la lucrări, să întreprindă măsuri de acordare a primului ajutor şi să anunţe medicul.
22. Lucrătorii cu produsele de uz fitosanitar trebuie să respecte strict regulile de igienă personală. În timpul lucrărilor se interzice alimentarea cu hrană şi apă, fumatul, precum şi scoaterea hainei şi echipamentelor de protecţie; aceasta se permite în timpul orelor de odihnă pe terenuri special amenajate, după spălarea minuţioasă a mîinilor şi feţei.
III.  MĂSURI LA UTILIZAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR  
23. Tratările chimice ale semănăturilor şi altor terenuri se va efectua doar după cercetările prealabile şi determinarea de către specialişti în protecţia plantelor a oportunităţii acestor tratări.
Se interzice tratarea cu produse de uz fitosanitar a terenurilor ce nu necesită tratări.
24. Pînă la aplicarea produsului, conducătorul lucrărilor este obligat să se convingă că preparatul este utilizabil, ambalajul produsului nu este deteriorat. În cazuri suspecte trebuie selectate probe în scopul investigaţiilor toxicologice în laboratoarele acreditate.
25. La efectuarea lucrărilor se va ţine cont de asigurarea dimensiunii zonei de protecţie sanitară pînă la spaţiul locativ, locurile de recreaţie, sursele de apă. Concomitent se ia în consideraţie "roza vînturilor" şi posibilitatea schimbării direcţiei vîntului în perioada efectuării lucrărilor de protecţie a plantelor, în scopul excluderii poluării cu pesticide a aerului, bazinelor acvatice, locurilor de aflare a oamenilor şi teritoriilor aferente.
26. Aplicarea produsului în fiecare caz aparte se efectuează în baza instrucţiunilor, recomandărilor şi indicaţiilor metodice, tehnologice, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Registrului de Stat, precum şi în conformitate cu prezentul Regulament. Se atenţionează, în special respectarea dozelor de produse de uz fitosanitar, normele de consum al soluţiilor de lucru, precum şi multiplicitatea stropirilor. Se interzice categoric depăşirea normei de consum a produselor de uz fitosanitar şi multiplicitatea stropirilor, stipulate în Registrul de Stat.
27. Tratarea semănăturilor cu produse de uz fitosanitar se efectuează în termenele recomandate, în special, se respectă cu stricteţe termenele ultimilor tratări pînă la recoltare. În toate cazurile produsele de uz fitosanitar se utilizează în corespundere cu biologia culturii şi organismelor nocive, selectînd din cele recomandate termenele optime.
28. Se interzice aplicarea mijloacelor chimice de protecţie a plantelor folosite în raţia alimentară în stare proaspătă (ceapă - cozi, mărar, pătrunjel, mazăre verde, salată, măcriş etc.). La aceste culturi este permisă doar prelucrarea seminţelor, terenului agricol pînă la apariţia plantulelor şi a semincerelor.
29. Tratările chimice ale semănăturilor, plantaţiilor şi culturilor perene se înregistrează în Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar.
Înscrierile în acest Registru sînt efectuate şi semnate de conducătorul lucrărilor şi de agronomul de protecţie a plantelor. Aceste înscrieri au valoare de document oficial în procesul controlului calităţii lucrărilor efectuate, al controlului sanitar, igienic al producţiei şi este unul din documentele de bază pentru eliberarea certificatului de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia plantelor în scopul livrării sau prelucrării producţiei, fiind, de asemenea, material iniţial pentru investigarea dinamicii produselor de uz fitosanitar în mediul ambiant.
30. Preventiv, dar cu cel puţin 48 ore înainte de începutul aplicării produselor de uz fitosanitar pe suprafeţele agricole de peste 5 ha, deţinătorul acestor terenuri este obligat să avertizeze populaţia, organele medicinei preventive şi veterinare, despre utilizarea pesticidelor pe teritoriile aferente bazinelor acvatice, utilizate în scopuri piscicole, privind tipul produselor de uz fitosanitar, termenele de utilizare şi metodele de aplicare a acestora.
31. În scopul protejării albinelor de acţiunea nocivă a produselor de uz fitosanitar stupinile trebuie amplasate la o distanţă de peste 5 km de terenul prelucrat sau să fie izolate albinele în timpul stropirilor pe o perioadă determinată (de la 5-6 ore pînă la 3-4 zile) în funcţie de preparatul utilizat. Sînt interzise stropirile livezilor cu produse de uz fitosanitar în timpul înfloririi, precum şi suprafeţele cu culturi melifere. Deţinătorii de albine trebuie preîntîmpinaţi cu 2 zile înainte de tratare.
32. În timpul lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar, la hotarul cu terenurile tratate, se instalează pancarte cu semne convenţionale de securitate la o distanţă vizibilă unul de altul, care trebuie să se evidenţieze, contrastînd pe fondul înconjurător, să conţină informaţie privind începutul lucrărilor de tratare, termenul de pauză pînă la recoltare şi să fie înlăturate doar după încheierea termenelor de carantină: ieşirea oamenilor la lucrările de cîmp, păşunatul animalelor şi recoltarea (termenele de recoltare după tratări chimice sînt stipulate în Registrul de Stat).
33. Se recomandă efectuarea lucrărilor cu pesticide în orele de dimineaţă pînă la orele 10 şi cele de seară după orele 18. În zilele înnorate şi răcoroase se permite, ca excepţie, efectuarea lucrărilor de tratare în orele de zi.
34. Reluarea lucrărilor mecanizate şi manuale de protecţie pe terenurile tratate cu produsele de uz fitosanitar se efectuează după expirarea termenului de pauză. Persoanele, care verifică eficacitatea lucrărilor efectuate (imediat după tratarea cu produse de uz fitosanitar), trebuie să posede echipament de protecţie individuală.
Cu 24 de ore pînă la efectuarea prăşitului manual al culturilor agricole trebuie efectuată afînarea mecanizată între rînduri, în scopul evaporării compuşilor chimici din sol.
35. Efectuarea lucrărilor de cîmp pe timp de caniculă pe sectoarele cu plante înalte, insuficient aerisite, tratate cu pesticide cu evaporare redusă, se permite peste cel puţin două săptămîni după stropiri.
36. La efectuarea stropirilor chimice trebuie luate toate măsurile de prevenire a poluării aerului, apei, solului şi produselor alimentare cu produse de uz fitosanitar pînă la concentraţia ce nu va depăşi nivelul admisibil.
IV. MĂSURILE  LA  PĂSTRAREA,   LIVRAREA
ŞI  TRANSPORTAREA  PRODUSELOR  DE  UZ  FITOSANITAR
37. Păstrarea produselor de uz fitosanitar se permite doar în depozite specializate, construite şi amenajate după proiect-tip sau în depozite reutilate în acest scop, conform cerinţelor sanitare, igienice, de protecţie a mediului şi regulilor de securitate incendiară. Suprafaţa aferentă depozitului, amenajată în caz de necesitate cu şoproane pentru stocarea ambalajului utilizat şi teritoriul de inactivare a acestora, precum şi a utilajului şi tehnicii speciale trebuie să fie împrejmuite cu gard.
38. Este interzisă construcţia depozitelor pentru produsele de uz fitosanitar, amenajarea terenurilor pentru tratarea seminţelor la o distanţă sub 2000 m de bazinele acvatice, sursele de apă potabilă şi nu mai aproape de 200 m de spaţiile locative, fermele de vite şi avicole, precum şi de locurile de stanişte a animalelor.
39. Păstrarea produselor de uz fitosanitar în depozite este permisă doar după autorizarea acestora de către organele de medicină preventivă în coordonare cu autorităţile abilitate de protecţie a plantelor, de mediu şi situaţii excepţionale. În cazul depistării nerespectării regulilor sanitare, de stocare a pesticidelor, exploatare a depozitului, autorizaţia se retrage de către organele de medicină preventivă, la solicitarea autorităţilor interesate, iar exploatarea în continuare a acestor depozite este interzisă pînă la lichidarea neajunsurilor.
Depozitarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi în depozitele ce nu dispun de autorizarea respectivă este interzisă
40. Localul depozitului trebuie să fie suficient de încăpător şi luminos, să conţină două secţii: pentru păstrarea şi eliberarea produselor de uz fitosanitar şi pentru păstrarea echipamentelor individuale de protecţie, a apei, săpunului, prosoapelor, antidoturilor şi a truselor de prim-ajutor. Încăperea trebuie înzestrată cu stelaje, ventilaţie naturală (ferestre) sau artificială (ventilatoare).
41. Este interzisă utilizarea depozitului pentru păstrarea comună a pesticidelor cu îngrăşăminte minerale, produse alimentare, nutreţuri, diferite materiale de uz menajer.
42. Amplasarea pesticidelor în interiorul depozitului se efectuează conform gradului de toxicitate (caracteristicilor antiincendiare şi explozive, stării fizice a produselor (solide, lichide) în conformitate cu instrucţiunile de păstrare a acestor pesticide.
43. În timpul depozitării şi păstrării o atenţie deosebită se acordă integrităţii ambalajului, iar în caz de defectare a ambalajului preparatele se reambalează imediat. Se interzice categoric lăsarea pesticidelor risipite sau vărsate.
44. Depozitarea produselor de uz fitosanitar trebuie să se efectueze în baza unei tehnologii de păstrare a lor, de prevenire a incendiilor în depozit, în condiţii optime sanitare şi igienice. Stocarea pesticidelor trebuie să se efectueze în stive, pe suporturi sau pe rafturi. Stivele în timpul păstrării produselor de uz fitosanitar în saci, butoaie metalice, cutii de carton sau plastic, canistre, se permite a fi etajate pînă la trei rînduri. În cazul utilizării rafturilor, etajarea poate fi majorată. Distanţa minimă între perete şi ambalajul cu pesticide în timpul stocării acestora trebuie să fie nu mai mică de 0,8 m, între acoperiş şi produse - 1 m, între sursa de iluminare şi ambalajul cu pesticide - 0,5 m. Este interzisă păstrarea produselor de uz fitosanitar în grămezi.
45. Stocarea produselor de uz fitosanitar, în special, celor îmbuteliate lichide inflamabile, se efectuează foarte atent, cu dopurile în sus. Se interzice utilizarea ustensililor şi dispozitivelor pentru deschiderea ambalajului, care pot provoca scîntei.
46. Produsele de uz fitosanitar se depozitează în ambalajul producătorului. Pe fiecare unitate de ambalaj trebuie să fie marcată următoarea informaţie: denumirea întreprinderii - producătoare şi emblema de firmă, denumirea preparatului şi procentul de substanţă activă, grupa de toxicitate, semnul de pericol, greutatea brută şi netă, numărul lotului, data fabricării şi termenul utilizării, inscripţia "Inflamabil" sau "Explozibil" - în cazul acestor particularităţi ale preparatelor.
47. Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi alţi agenţi economici sînt obligaţi să anunţe inspectoratele teritoriale de protecţie a plantelor, organele de medicină preventivă şi de mediu, despre procurarea produselor de uz fitosanitar.
48. Pînă la începutul lucrărilor în depozite, utilate cu ventilatoare, se efectuează ventilarea aerului timp de 30 min., asigurînd o  multiplicitate a schimbului de aer nu mai puţin de 2 ori, iar în lipsa ventilatoarelor - aerisirea încăperilor prin curent, deschizînd uşile şi ferestrele timp de 30 min.
Lucrările în depozite se efectuează doar cu utilizarea echipamentelor de protecţie individuală, în funcţie de preparatele stocate.
49. Responsabilitatea pentru recepţionare, păstrare şi livrare a pesticidelor o poartă magazinerul. El trebuie să cunoască particularităţile toxice, inflamabile, distribuţia produselor de uz fitosanitar, regulile de securitate. Prezenţa în depozit a magazinerului şi a muncitorilor este permisă doar în timpul recepţionării şi eliberării preparatelor sau efectuării lucrărilor necesare de scurtă durată. Prezenţa în depozit a persoanelor străine, neangajate nemijlocit în lucru, este strict interzisă.
50. Obligaţiunile magazinerului sînt următoarele: recepţionarea şi livrarea produselor de uz fitosanitar, inventarierea, controlul asupra integrităţii ambalajului şi ermetizării lor, deriticarea depozitului.
51. Produsele de uz fitosanitar recepţionate şi eliberate la depozit se înregistrează în Registru de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar înregistrat şi sigilat la Inspectoratul de Stat Republican de Protecţie a Plantelor.
52. Lunar, precum şi la sfîrşitul anului, în depozit se efectuează inventarierea produselor de uz fitosanitar cu întocmirea şi semnarea actului de inventariere de către comisia de inventariere. Preşedintele comisiei de inventariere este un reprezentant al inspectoratului de stat de protecţie a plantelor din teritoriul administrativ, unde se află depozitul respectiv, membrii comisiei sînt: reprezentanţi ai organelor de medicină preventivă şi de mediu, contabilul agentului economic, posesor al pesticidelor din depozit şi magazinerul depozitului.
53. Produsele de uz fitosanitar se eliberează de la depozit numai în ambalajul uzinei producătoare. La depozit trebuie să fie cîntar, ustensile, dispozitive şi utilaj pentru deschiderea şi închiderea ambalajului.
54. Produsele de uz fitosanitar se eliberează de la depozitul agentului economic, arendator al depozitului respectiv sau reprezentantului acestuia, deţinător de procură în cantităţi respective planului de lucru.
După finisarea lucrărilor pesticidele rămase şi ambalajul se restituie la depozit, confirmînd acest procedeu prin act sau o înscriere în registrul magazinerului.
55. Depozitele de produse de uz fitosanitar trebuie să fie asigurate cu mijloace antiincendiare (stingătoare, căzi cu apă, lăzi cu nisip), necesare pentru stingerea incendiilor locale. La 100 m.p. de suprafaţă a depozitului trebuie să fie un stingător (dar nu mai puţin de două la fiecare încăpere), vas cu apă cu volum de 250 l şi două găleţi, ladă cu nisip (0,5 m. cub) şi alt inventar antiincendiar.
În depozitele de produse de uz fitosanitar este interzis fumatul şi folosirea focului.
56. Încăperea depozitului trebuie să fie permanent curată. Deriticarea încăperii depozitului se efectuează pe măsura necesităţii, dar nu mai rar decît o dată în săptămînă. În acest scop depozitele trebuie asigurate cu utilaj necesar.
Pentru neutralizarea pesticidelor depozitele trebuie asigurate cu substanţe dezactivante: var stins, sodă calcinată, clorură de var ş. a.
57. Se interzice deversarea apelor uzate poluate cu produse de uz fitosanitar în bazinele acvatice sau în sistemul centralizat de canalizare. Condiţiile de deversare a acestora se stabilesc şi se coordonează în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
58. Metodele de neutralizare a apelor uzate poluate cu produse de uz fitosanitar, precum şi locurile de acumulare a lor, se stabilesc în conformitate cu cerinţele actelor normative şi legislative în vigoare pentru fiecare caz în parte, în funcţie de proprietăţile fizice şi chimice ale produselor respective.
59. Controlul asupra stării igienice a depozitelor se efectuează de către specialiştii organelor de medicină preventivă şi de mediu, în caz de necesitate cu aplicarea investigaţiilor instrumentale de măsurare a parametrilor factorilor nocivi (concentrarea substanţelor nocive în aerul din încăperi şi atmosferic, în apele uzate, microclimă, zgomot etc).
60. În cazul prezenţei în depozite a produselor de uz fitosanitar cu termenul de utilizare expirat, precum şi celor cu ambalajul deteriorat sau cu aspectul modificat (căzute în precipitat sau cu bulgăraşi formaţi - la cele solide) înainte de utilizare se supun analizei în laboratorul toxicologic specializat acreditat pentru determinarea calităţii lor.
61. Aplicarea produselor de uz fitosanitar cu structura modificată - reducerea conţinutului substanţei active sau instabilitatea soluţiei de lucru - este posibilă doar după obţinerea recomandărilor laboratorului de control toxicologic acreditat de organismul abilitat.
62. Transportarea produselor de uz fitosanitar se efectuează în baza acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în baza Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova.
63. Se interzice categoric transportarea pesticidelor împreună cu produsele alimentare şi în transportul public.
64. Utilizarea transportului specializat în alte scopuri decît cele destinate este interzisă.
65. În timpul transportării produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor este interzisă aflarea persoanelor străine.
V. MĂSURI LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR CU MAŞINILE
ŞI DISPOZITIVELE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR
66. Înainte de începerea sezonului de lucru maşinile, agregatele şi utilajul pentru stropirea culturilor agricole trebuie să fie reparate, completate şi testate în funcţiune. În special se va acorda o deosebită atenţie:
* corectitudinii asamblării agregatelor maşinilor;
* reglării mecanismelor întru obţinerea dimensiunilor şi direcţiei necesare a duzelor;
* testarea maşinilor şi agregatelor pentru stropire în regim de lucru cu utilizarea apei curate;
* verificarea normei de consum a soluţiilor de lucru şi a produselor de uz fitosanitar la sectorul de acţiune. Regimul de lucru al stropitoarelor se determină de către specialist în domeniul protecţiei plantelor pînă la începerea lucrărilor.
67. Fiecare maşină sau agregat se marchează cu semne convenţionale privind protecţia muncii.
Maşinile destinate protecţiei plantelor se înzestrează cu vas cu apă pentru spălarea mîinilor.
68. Subansamblurile de bază şi agregatele stropitorilor şi alt utilaj trebuie testate anual şi pînă la începutul exploatării în regim de lucru. Rezultatele testării se introduc în paşaportul utilajului agregatului sau maşinii testate.
69. În caz de defectare neesenţială în timpul lucrărilor, maşinile şi utilajul trebuie stopate, iar reparaţia se permite a fi efectuată doar în echipament de protecţie individuală. În caz de defectări grave maşinile şi utilajul se eliberează de pesticide, se inactivează şi se transportă pentru reparaţie în condiţii staţionare. După reparaţie testarea se efectuează în regim de lucru.
70. În timpul lucrărilor cu maşinile şi utilajul se interzice:
întărirea butoanelor de fixare, presgarniturilor, garniturilor de etanşare, etrierilor, magistralelor principale, dispozitivelor de transmisie etc.;
deschiderea capacelor rezervoarelor cu soluţii de lucru, aflate sub presiune, a supapelor de presiune, ale pompelor, supapelor de siguranţă şi de reducţie, curăţarea furtunelor, detanşarea manometrelor;
lucrările cu stropitoarele, care nu au manometre;
efectuarea demarajului şi stopării generatorului de ceaţă toxică în încăperile tratate şi la o distanţă mai mică de 5 m de el şi de alte clădiri şi construcţii;
alimentarea rezervoarelor cu combustibil şi cu soluţie de lucru în timpul funcţionării motorului şi aflarea în preajma duzelor de desiminare a generatoarelor de ceaţă toxică în timpul demarajului şi stopării motorului.
71. Agregatele şi mecanismele mobile ale tractoarelor şi maşinilor trebuie să fie îngrădite, conform cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii la construcţia tractoarelor şi maşinilor agricole.
72. Se interzice utilizarea maşinilor, mecanismelor, utilajului portabil şi altor agregate pentru protecţia  plantelor în alte scopuri.
VI. MĂSURILE LA LUCĂRILE DE STROPIRE
ŞI UTILIZARE A AEROSOLILOR
73. Lucrările de stropire şi utilizare a aerosolilor toxici se efectuează prin intermediul mijloacelor terestre şi aviaţiei.
74. Stropirea culturilor agricole prin intermediul mijloacelor terestre este permisă la viteza vîntului de pînă la 3 m/sec. Stropirea plantelor prin intermediul aviaţiei este permisă la viteza vîntului sub 3-4 m/sec.
Controlul condiţiilor meteorologice (temperatura, direcţia şi viteza vîntului) se efectuează pînă la începutul lucrărilor de către persoanele responsabile de aceste lucrări.
75. Se interzice efectuarea stropirii şi aplicării aerosolilor prin intermediul  aviaţiei a terenurilor cu culturi agricole, amplasate la o distanţă mai mică de 1000 m de localităţi, ferme animaliere, sursele de asigurare cu apă şi la o distanţă de 2000 m de bazinele piscicole.
76. Utilizarea în bazinele acvatice în scopuri piscicole şi în canalele de irigare a produselor de uz fitosanitar în scopul nimicirii florei acvatice, precum şi pentru localizarea obiectelor de carantină şi focarelor de dezvoltare în masă a organismelor nocive cu caracter invazional se permite doar cu avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
77. În timpul lucrărilor de tratare a culturilor agricole deplasarea stropitorilor, precum şi a personalului care lucrează cu utilaj portativ manual, se efectuează împotriva vîntului pentru evitarea contactului cu pesticidele.
78. Soluţiile de lucru se prepară pe terenuri amenajate special în aceste scopuri.
Pe aceste terenuri trebuie să fie utilaj pentru prepararea soluţiilor de lucru, vase cu apă potabilă, rezervoare cu capace ermetice şi dispozitive pentru alimentarea rezervoarelor stropitorilor (pompe, furtunuri), cîntare, inventar auxiliar, dispozitive pentru determinarea unor condiţii meteorologice (direcţia şi viteza vîntului, temperatura), precum şi trusa medicală, săpun, prosoape, lavoar.
79. Pînă la prepararea soluţiei de lucru şi alimentarea rezervoarelor stropitorilor, responsabilul de lucru verifică corespunderea preparatelor denumirii şi destinării lor şi obligatoriu determină corespunderea concentraţiei acestei soluţii celei necesare.
80. Pînă la prepararea soluţiei de lucru se verifică starea malaxoarelor, prezenţa filtrelor în rezervoare şi starea tehnică a lor.
81. Distribuirea soluţiilor de lucru preparate pe terenuri speciale poate fi efectuată prin intermediul maşinilor specializate sau adaptate. Umplerea rezervoarelor se controlează doar cu sondoarele de nivel. Se interzice deschiderea capacelor pentru controlul vizual al nivelului umplerii, precum şi alimentarea stropitorilor fără filtre.
În timpul alimentării rezervoarelor stropitorilor personalul trebuie să se afle doar din partea opusă a vîntului. Nu se admite nimerirea pesticidelor pe încălţăminte şi pe părţile neprotejate ale corpului. În caz de contact direct al corpului cu pesticidul, locurile contactate se şterg imediat cu tampoane de bumbac, apoi se spală cu soluţie de săpun.
82. Cantitatea produselor de uz fitosanitar pe terenul de preparare a soluţiilor nu trebuie să depăşească norma zilnică de utilizare. În afară de ambalajul cu preparate pe teren trebuie să fie, în mod obligatoriu, un rezervor cu apă şi unul cu var stins.
83. Se interzice abandonarea fără pază a produselor de uz fitosanitar sau a soluţiilor de lucru.
84. În timpul lucrărilor de tratare este necesar controlul asupra funcţionării maşinilor, agregatelor de stropire, malaxoarelor, respectării normei de consum a produsului de uz fitosanitar, neadmiterii formării precipitatului. Lucrările se efectuează calitativ, fără admiterea ejectării excesive a soluţiei de lucru.
85. Concentraţia produselor de uz fitosanitar în zona de lucru nu trebuie să depăşească nivelul admisibil.
VII. MĂSURI LA UTILIZAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR
PRIN INTERMEDIUL AVIAŢIEI
86. Utilizarea aviaţiei în lucrările de protecţie a plantelor se permite doar în lipsa posibilităţii utilizării tehnicii terestre sau a necesităţii efectuării tratărilor în termene restrînse pe suprafeţe mari. Posibilitatea tratărilor, volumul, termenele, condiţiile de tratare şi cartografierea terenurilor tratate trebuie coordonate cu organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerului Sănătăţii.
În timpul efectuării lucrărilor se acordă prioritate aparatelor de zbor uşoare, cu capacitatea de zbor la înălţime joasă, care asigură calitatea tratării semănăturilor şi evită poluarea teritoriilor aferente.
87. Aplicarea tehnologiilor noi de utilizare a aparatelor de zbor este permisă doar după evaluarea igienică în modul stabilit de către Ministerul Sănătăţii.
88. Utilizarea produselor de uz fitosanitar prin intermediul aviaţiei este reglementată de actele normative departamentale.
89. La utilizarea aviaţiei trebuie respectate cerinţele igienice, regulile de securitate şi de protecţie a mediului.
90. Pînă la efectuarea tratărilor sectoarelor silvice este necesară avertizarea populaţiei cu 2 zile pînă la începutul lucrărilor privind interzicerea aflării în aceste terenuri, colectării pomuşoarelor şi ciupercilor, în funcţie de preparatul utilizat şi termenele reglementate de pauză, stipulate în Registrul de Stat.
91. Se interzice efectuarea tratărilor chimice prin intermediul aviaţiei în zonele de odihnă şi a bazinelor acvatice.
92. La tratările cu aviaţia trebuie respectate următoarele distanţe:
- spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, apele rîurilor şi bazinelor de apă, ariile naturale protejate de stat - 2 km;
- de stupinele staţionare permanente - 5 km;
- de sectoarele agricole, unde se cultivă plante pentru alimentaţie fără prelucrare chimică (ceapă la pană verde, pătrunjel, ţelină, mazăre, mărar, tomate, castraveţi, pomuşoare ş.a.) - 2 km.
În caz de imposibilitate a respectării acestor condiţii tratările avia se interzic.
93. Tratările prin intermediul aviaţiei se efectuează la viteza vîntului la înălţimea de lucru sub 3-4 m/sec.
94. Lucrările de preparare a soluţiilor şi aprovizionarea aparatelor avia se referă la categoria de lucrări cu pericol sporit. Persoanele implicate la aceste lucrări fac cunoştinţă cu instrucţiunile privind protecţia muncii.
95. Personalul implicat în aceste lucrări trebuie să fie asigurate cu echipament de protecţie individuală, precum şi cu trusă medicală în conformitate cu normele de asigurare.
96. Pînă la începerea lucrărilor avia conducătorul aeronavei este obligat să facă cunoştinţă cu cartograma cîmpurilor supuse tratărilor.
97. Se instalează obligatoriu pancarte de avertizare la o distanţă de peste 500 m de hotarul tratat, care se scot doar după expirarea termenelor de carantină.
98. În cazul în care în limita distanţei sanitare de 1000 m se depistează oameni sau animale, tratările avia se suspendă şi se anunţă reprezentantul gospodăriei agricole în care se efectuează tratările.
99. Lucrările de întreţinere a aeronavei se efectuează la finele zilei de lucru, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare de asanare, spălare şi degazare a ei.
100. Apele uzate poluate cu reziduuri de produse de uz fitosanitar, după spălarea utilajului terestru şi aeronavei, se supun neutralizării, conform tehnologiilor de neutralizare în corespundere cu cerinţele actelor normative şi legislative în vigoare în funcţie de proprietăţile fizice şi chimice ale acestora.
Deversarea lor în mediu, stabilirea locurilor de neutralizare, dezactivare şi deversare se efectuează conform cerinţelor respective, elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
101. La efectuarea lucrărilor şi cartografierii sectoarelor, destinate lucrărilor de protecţie prin intermediul aviaţiei, este necesară respectarea strictă a zonei sanitare şi distanţele determinate, de localităţi, zone de odihnă, surse de apă potabilă, bazine acvatice, precum şi de culturile receptive, inclusiv pe teritoriul gospodăriilor vecine.
102. La efectuarea tratărilor chimice prin intermediul aviaţiei terenul de alimentare cu soluţii de lucru trebuie să se afle în vecinătatea pistei de decolare. Selectarea, pregătirea şi utilarea pistei de decolare se efectuează cu mijloacele agentului economic, de comun acord cu conducătorul echipajului de zbor, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova.
103. La determinarea terenurilor pentru lucrările chimice prin intermediul aviaţiei este necesară respectarea strictă a zonei protectoare în raport cu culturile sensibile, inclusiv pe teritoriul gospodăriilor vecine.
În cazul în care vîntul este din direcţia opusă semănăturilor de culturi sensibile, fîşia de protecţie trebuie să fie peste 100 m.
În cazul în care vîntul bate spre semănăturile culturilor sensibile, lăţimea zonei protectoare variază în dependenţă de preparatul utilizat de la 500 pînă la 1500 m.
VIII. MĂSURILE LA LUCRĂRILE DE TRATARE ŞI TRANSPORTARE A
SEMINŢELOR, ÎNSĂMÎNŢARE A CÎMPURILOR
104. Tratarea seminţelor şi materialului săditor al culturilor agricole se efectuează în corespundere cu cerinţele determinate în recomandările metodice de tratare a seminţelor şi materialului săditor, elaborate şi aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii.
105. Pînă la tratarea seminţelor se calculează cantitatea strict necesară pentru însămînţare în gospodărie. Tratărilor se supun doar seminţele condiţionate.
106. Lucrările de tratare se efectuează în încăperi speciale (depozite, staţii specializate) în prezenţa ventilaţiei sau pe terenuri speciale îngrădite, iar pe timp ploios - sub şoproane. Locurile de tratare trebuie să se afle nu mai aproape de 200 m de spaţiile locative, sursele acvatice, ferme, locurile de păstrare a produselor alimentare, furajului şi locurilor de primire a hranei.
107. Seminţele se tratează doar cu agregate reglate, fără admiterea eliminării produselor de uz fitosanitar în atmosferă. Tratarea seminţelor prin amestecarea şi vînturarea manuală se interzice strict.
108. Pesticidele pentru tratarea seminţelor trebuie să conţină coloranţi, ce dau seminţelor tratate culoare avertizatoare.
109. Este strict interzisă utilizarea seminţelor tratate cu pesticide în scopuri alimentare, furajere, spălarea, vînturarea, curăţarea seminţelor de pesticide, precum şi amestecarea lor cu seminţe netratate, livrarea lor la punctele de recepţionare a grînelor sau comercializarea lor în oricare alt mod.
110. Seminţele se eliberează pentru însămînţare responsabilului de lucrări de protecţie doar cu acordul conducătorului gospodăriei sau adjunctului său. Eliberarea seminţelor se efectuează documentar.
111. Ambalarea şi transportarea seminţelor tratate pe terenul de însămînţare se permite doar în saci din ţesătură compactă sau din peliculă, cu inscripţia "Toxic" sau în rezervoarele semănătoarelor, înzestrate cu capace sau ambalaj de prelată.
112. Se interzice strict transportarea oamenilor în mijloacele de transport împreună cu seminţele tratate sau cu ambalajul utilizat.
113. Este strict interzisă prelucrarea suplimentară a seminţelor tratate (curăţarea, sortarea, calibrarea s.a.)
114. În timpul semănatului capacul semănătoarei trebuie să fie închis ermetic. Nivelarea seminţelor în semănătoare se efectuează cu lopeţi speciale.
115. După finalizarea semănatului seminţele tratate neutilizate, în cazul în care nu este posibilă comercializarea lor altor gospodării similare, se predau la depozit conform actelor şi se păstrează pînă la semănatul anului viitor în conformitate cu regulile de păstrare a pesticidelor. Magazinerul depozitului este persoana responsabilă de păstrarea seminţelor tratate, care ţine evidenţa seminţelor păstrate şi eliberate.
IX. MĂSURILE LA PREPARAREA
ŞI UTILIZAREA MOMELILOR OTRĂVITOARE
116. Utilizarea momelilor otrăvitoare se reglementează de instrucţiunile de utilizare a preparatelor respective, aprobate în modul stabilit.
117. Rodenticidele sînt pesticide cu acţiune foarte toxică, periculoase pentru om şi animale homeoterme, prin urmare necesită respectarea strictă a regulilor de securitate şi normelor de consum al preparatelor.
118. La prepararea momelelor otrăvitoare se respectă strict concentraţia preparatelor recomandate. În cazul în care cantitatea de preparat, necesară pentru prepararea momelilor este redusă, eficienţa lor va fi sub cea preconizată; cantitatea sporită a preparatelor va avea efect nociv asupra animalelor şi păsărilor.
119. Suprafaţa şi compoziţia terenurilor agricole supuse tratărilor, metodele de efectuare a lor, necesarul de rodenticide, momeli, precum şi de maşini, utilaj şi forţe de muncă se determină în baza rezultatelor cercetărilor teritoriilor, evidenţei populaţiei murinelor şi indicilor eficienţei tehnice a tratărilor anterioare.
120. Momelile otrăvitoare se prepară în localuri speciale, înzestrate cu ventilatoare, cu podea betonată sau acoperită cu teracotă sau pe terenuri speciale.
121. La staţiile de preparare a momelilor trebuie amenajate încăperi (şoproane, corturi) pentru păstrarea echipamentelor de protecţie individuală, duş sau lavoar, loc pentru odihnă şi alimentare, trusă de prim ajutor.
Locurile de odihnă şi alimentare se amplasează contra vîntului, nu mai aproape de 200 m de locul de lucru. Apa potabilă trebuie păstrată în rezervor special cu robinet şi capac închis ermetic.
122. În scopul asigurării securităţii, lucrările de preparare şi aplicare a momelilor trebuie să fie mecanizate cu utilizarea malaxoarelor speciale, iar în lipsa lor se permite folosirea dispozitivelor adaptate pentru acest scop.
Momelile preparate în malaxoare sau în alte rezervoare se ambalează în saci din polietilenă sau ţesătură deasă, pe care se marchează obligatoriu inscripţia "Toxic".
123. În timpul preparării momelilor la staţiile specializate lucrătorii trebuie să se plaseze în aşa mod ca praful toxic, vaporii şi gazele să fie în contrasens.
Zilnic după lucru muncitorii trebuie să facă duş.
124. Momelile otrăvitoare pot fi aplicate cu maşini speciale, în cazuri excepţionale cu împrăştietor de îngrăşăminte doar cu permisiunea specială a Ministerului Agriculturii, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. La aplicarea manuală a momelilor se folosesc dozatoare (linguri, căuşe etc).
125. Surplusul de momeli otrăvitoare se predă la depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sau se transmite altor gospodării, care efectuează combaterea rozătoarelor. Resturile de momeli ce nu pot fi utilizate se neutralizează şi se lichidează după tehnologiile adoptate în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare.
126. Hotarele, suprafaţa şi termenele de aplicare a momelilor trebuie să fie coordonate cu organele administraţiei publice locale, inspectoratele de protecţie a plantelor, inspectoratele ecologice, organele de medicină preventivă.
127. În preajma localităţilor, fermelor zootehnice, locurilor de vieţuire a animalelor şi păsărilor folositoare, în raza de sub 300 m, se permite aplicarea momelilor doar în vizuinile verticale.
În livezi, păduri şi în vecinătatea lor în raza de 300 m nu se permite aplicarea momelilor cu substanţe ce îşi menţin proprietăţile toxice timp îndelungat în condiţii de cîmp.
128. Este interzisă aplicarea rodenticidelor în momeli:
- pe teritoriul spaţiilor verzi din localităţile urbane şi rurale, ariilor naturale protejate de stat, în zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, precum şi teritoriilor aferente lor, în limitele determinate de zona de protecţie;
- în perioada migrării păsărilor şi în calea migrării lor.
129. Pe sectoarele tratate cu momeli este interzis păşunatul animalelor pe parcursul a 20 zile.
130. Cosirea ierburilor pe teritoriile tratate se permite după expirarea a 20 zile după aplicarea momelilor.
131. După terminarea lucrărilor de preparare, terenul de lucru nebetonat se ară la adîncimea de cel puţin 25 cm cu întoarcerea brazdei. Suprafaţa arată se presoară cu var stins. Terenul betonat se spală cu soluţie de 2% de sodă calcinată sau cu soluţie de 5% de apă de var, apoi cu apă.
X. MĂSURILE LA FUMIGAREA (GAZAREA) ÎNCĂPERILOR ŞI A SOLULUI
ŞI DEZINSECTAREA UMEDĂ A DEPOZITELOR
132. Lucrările de fumigare, dat fiind faptul că sînt deosebit de periculoase, se efectuează de către specialişti cu experienţă, cu pregătire şi autorizare specială pentru aceste lucrări. Lucrările de fumigare se efectuează primordial în încăperi staţionare. Din momentul începerii fumigării (gazării) şi pînă la finalizarea acesteia încăperea trebuie asigurată cu pază. Persoanele implicate în paza încăperilor trebuie asigurate cu mijloace de protecţie individuală şi să facă cunoştinţă cu instrucţiunile de securitate.
133. Gazarea încăperilor se efectuează doar la corespunderea cerinţelor de ermetizare (decizia referitoare la această măsură se ia de către conducătorul acestor lucrări), care sînt amplasate la o distanţă de minimum 50 m de locuinţe şi 30 m de întreprinderile de producţie. Încăperile noi, destinate gazării, trebuie să se afle nu mai aproape de 200 m de locuinţe şi 100 m de încăperile industriale. Dacă încăperea nu corespunde acestor cerinţe, comisia constituită din reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerului Sănătăţii, în funcţie de condiţiile locale, poate permite efectuarea fumigării încăperii respective şi la distanţe mai mici cu respectarea măsurilor obligatorii determinante pe locul desfăşurării acestor lucrări şi garantează asigurarea totală a oamenilor şi animalelor domestice. În caz de necesitate oamenii şi animalele se evacuează din zona periculoasă pe perioada fumigării. La hotarele de protecţie se instalează semne de avertizare cu stipularea zilei, orei începutului şi finalizării acestor lucrări.
134. Fumigarea încăperilor se permite la temperatura aerului în limita de 10-350C. Pe un timp cu temperatura mai înaltă fumigarea se efectuează în orele de dimineaţă. Fumigarea încăperii se suspendă, dacă viteza vîntului depăşeşte 7 m/sec.
135. Toate încăperile, pînă la începutul fumigării, se ermetizează minuţios: toate uşile, cu excepţia celei de intrare, se ermetizează cu peliculă lipicioasă. După eliminarea gazelor uşa de intrare se închide cu lacăt şi se ermetizează cu peliculă lipicioasă.
136. Rezervele de producţie supuse fumigării se amplasează astfel ca ele să fie pătrunse de gaze. Încăperile înainte de fumigare se eliberează de produsele alimentare, apă potabilă, preparatele chimice, incendiare şi explozive.
137. În scop de securitate lucrările de fumigare se efectuează de către echipe constituite din cel puţin 3 persoane.
138. La fumigarea solului la aer liber, lucrătorii se deplasează perpendicular direcţiei vîntului.
139. Pe teritoriul unde se efectuează gazarea este interzisă utilizarea focului deschis. La efectuarea lucrărilor de gazare se interzice fumatul şi alimentarea. La hotarele zonei de gazare se afişează semne de avertizare.
140. După expirarea timpului reglementat de gazare sau fumigare se efectuează aerisirea încăperilor. Încăperile mari şi încăperile amplasate în zona locativă se degazează treptat, în scopul prevenirii eliminării în atmosferă a unei cantităţi mari de gaze. La degazarea încăperilor conţinutul substanţelor nocive în aer nu trebuie să depăşească concentraţia admisă, determinată pentru aer. În perioada de vară toate ferestrele şi uşile se închid în perioada nocturnă, iar dimineaţa se deschid pentru toată ziua. În încăperile cu ventilatoare, acestea se conectează periodic pentru urgentarea degazării. În perioada rece la temperatura aerului sub 15oC trebuie ridicată temperatura aerului în încăpere cu 2-5oC, comparativ cu cea care a fost la gazare, aerisind, prin urmare, încăperea pînă la înlăturarea totală a fumigantului.
141. Finalizarea degazării se determină de către conducătorul lucrărilor, el face dispoziţii în scris privind dreptul de utilizare a încăperii după verificarea minuţioasă a remanenţelor de concentraţii de gaze în încăperile unde s-a efectuat fumigarea. Controlul se efectuează, conform instrucţiunilor, în mod obligatoriu în orele de zi. Cu 2 ore înainte de efectuarea controlului, încăperile trebuie să fie închise.
142. În cazul în care concomitent cu fumigarea încăperii au fost supuse gazării produsele (seminţe, nutreţuri), termenul de degazare va trebui prelungit, iar finalizarea aerisirii va depinde de conţinutul de remanenţe de fumiganţi în produse.
Produsele supuse fumigării se comercializează cu permisiunea serviciului sanitaro-epidemiologic de stat în baza certificatului eliberat de către inspectoratele de protecţie a plantelor.
143. La fumigarea cu pesticide a încăperilor (depozite, magazii, ferme etc.) ele trebuie ermetizate, inventarul staţionar (ieslele, adăpătoarele etc.) se acoperă bine cu o peliculă pentru evitarea sedimentării pe ele a acestor pesticide.
144. Măsurile suplimentare de securitate la lucrările de fumigare sînt expuse în instrucţiunile respective de utilizare a fiecărui preparat.
XI. ECHIPAMENT DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ
A  LUCRĂTORILOR
145. Pentru evitarea pătrunderii produselor de uz fitosanitar în organism prin piele, organele de respiraţie şi cavitatea bucală, lucrătorii trebuie asiguraţi cu mijloace de protecţie individuală.
146. Fiecărui lucrător pentru perioada de lucru cu produsele de uz fitosanitar se eliberează un set de echipament de protecţie individuală: îmbrăcăminte, încălţăminte, aspirator, mască antigaz, ochelari-protectori, mănuşi, conform Criteriilor de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru şi alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase, aprobate prin ordinul nr. 40 din 16.08.01 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (Monitorul Oficial, nr. 33 - 35 din 07.03.02, art. 70). Pentru măştile antigaz şi respiratoare se eliberează cutii şi boxe de schimb respective pentru categoriile de preparate utilizate.
147. Persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de fumigare sînt obligate să perfecteze paşapoarte pentru fiecare mască antigaz, indicînd condiţiile şi normele de exploatare a măştii (denumirea preparatului şi a amestecurilor lor, modul de utilizare, numărul de ore lucrate).
148. Echipamentele de protecţie individuală se selectează în funcţie de proprietăţile fizico-chimice şi toxice ale pesticidelor, formele lor preparative (lichide, solide etc.), condiţiilor de muncă, precum şi în conformitate cu mărimea hainelor şi încălţămintei fiecărui lucrător. Selectarea echipamentelor de protecţie individuală se efectuează de către persoanele responsabile pentru efectuarea lucrărilor cu pesticidele.
149. Echipamentele de protecţie individuală se păstrează în încăperi aparte, în dulapuri individuale. Este interzisă păstrarea echipamentelor de protecţie individuală împreună cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Se interzice folosirea echipamentelor de protecţie individuală după terminarea lucrărilor de protecţie.
150. La fumigarea încăperilor se utilizează măşti antigaz industriale.
151. Casetele, filtrele şi boxele cu termenul de exploatare expirat, precum şi la apariţia mirosului de pesticide, trebuie schimbate cu altele noi, iar cele utilizate se nimicesc în locurile speciale, fiind coordonate cu organele de medicină preventivă.
152. La lucrările cu preparate lichide (prepararea soluţiilor de lucru, alimentarea stropitorilor, stropirea etc.) se utilizează îmbrăcăminte specială din pînză cauciucată şi cizme de cauciuc.
153. La lucrările cu produsele de uz fitosanitar solide în calitate de încălţăminte specială se folosesc cizme de piele.
154. La fumigarea încăperilor închise, materialului semincer şi produselor alimentare, inventarului, precum şi la degazarea lor, drept echipamente de protecţie individuală se folosesc combinezoane din ţesătură acoperită cu peliculă de clorvinil şi un set de albituri de corp.
155. Pentru protecţia mîinilor la lucrările cu concentrate de emulsie, paste, soluţii şi alte forme preparative lichide ale produselor de uz fitosanitar se folosesc mănuşi de cauciuc, la lucrările cu pesticide solide - mănuşi din bumbac impregnate cu soluţie specială sau acoperite cu peliculă. Este interzisă folosirea în aceste scopuri a mănuşilor medicale.
156. Echipamente de protecţie individuală, după fiecare schimb de lucru trebuie curăţite. Ele se scot în ordinea următoare: mănuşile se spală preventiv în soluţie dezactivantă (lapte de var, soluţie de 3-5% de sodă calcinată), se clătesc în apă, apoi se scot cizmele, combinezonul, ochelarii de protecţie şi respiratorul, iarăşi se spală mănuşile în soluţie dezactivantă, se clătesc în apă şi apoi se scot de pe mîini.
157. Părţile de cauciuc ale aspiratorului se spală în soluţie dezactivantă (25g de săpun şi 5 g de sodă calcinată la 1 l de apă) cu peria, se clătesc în apă curgătoare şi se usucă. Părţile aspiratorului, care se ating de faţă, se dezinfectează cu tampon de vată înmuiat în soluţie de permanganat de caliu sau alcool.
158. Îmbrăcămintea specială se curăţă zilnic de praf şi se aeriseşte la aer liber sau sub şopron timp de 8-12 ore.
159. Ecipamentele de protecţie individuală se spală periodic, însă nu mai rar decît după 6 zile de lucru.
XII. MĂSURILE  LA DEZACTIVAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT,
UTILAJULUI, AMBALAJELOR, ÎNCĂPERILOR ŞI ECHIPAMENTELOR
DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ
160. Maşinile agricole, utilajul de depozit şi mijloacele de transport, poluate cu pesticide se supun dezinfectării (neutralizării). Măsurile de dezinfectare (neutralizare) se efectuează cu utilizarea echipamentelor de protecţie individuală la aer liber, pe terenuri special amenajate şi autorizate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
Se interzice categoric efectuarea acestor lucrări în apropierea surselor de apă, pe malul lacurilor, rîurilor etc.
161. Maşinile, utilajul (stropitorile, generatoarele de aerosoli, instalaţiile de preparare a soluţiilor de lucru, transportul auto etc.) se dezactivează în următoarele cazuri:
* pînă la începutul lucrului cu alt preparat chimic;
* înainte de reparaţie;
* înainte de schimbarea pieselor de rezervă;
* înainte de efectuarea asistenţei tehnice a maşinilor şi agregatelor;
* pînă la conservarea provizorie a maşinilor şi agregatelor;
* în caz de poluare puternică sau stare avariată a maşinilor;
* în caz de reutilare a maşinilor pentru transportare a produselor de uz fitosanitar;
* după finisarea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar.
162. După finalizarea lucrărilor de încărcare-descărcare, transportare a pesticidelor, la posturile de tratare a seminţelor, precum şi de preparare a soluţiilor de lucru şi momelilor otrăvitoare, maşinile şi dispozitivele, echipamentele de protecţie individuală, utilajul trebuie curăţat şi spălat minuţios, inactivat de resturile de produse de uz fitosanitar, iar ambalajul, soluţiile de lucru neutilizate, apele reziduale şi solul în locurile unde s-au efectuat aceste lucrări (în caz că a fost contaminat de pesticide) trebuie supuse neutralizării.
163. Terenurile de dezactivare a maşinilor şi agregatelor se amplasează pe teritoriul depozitelor de pesticide, pe platforme obligatoriu betonate şi înzestrate cu groapă de acumulare a apelor poluate. Terenul trebuie să fie înzestrat cu rezervoare pentru prepararea soluţiilor de spălare, pompă de apă pentru aceste soluţii, robinet, furtun, substanţe neutralizatoare şi detergenţi.
164. Mijloacele de transportare a pesticidelor, precum şi utilajul pentru utilizarea lor se neutralizează nu mai rar decît de 2 ori pe lună cu soluţie de clor de 25%.
165. Tehnologia dezactivării prevede curăţirea preventivă a suprafeţelor cu aspiratorul, scoaterea furtunurilor de cauciuc şi a duzelor, acoperirea maşinilor, utilajului cu soluţie de detergent timp de 40-50 min. Furtunurile şi duzele se spală timp de 30 de min. în soluţie de detergent, amestecînd soluţia permanent. La finalizarea lucrărilor furtunurile şi duzele se clătesc sub apă curgătoare.
166. Ambalajul pentru produse de uz fitosanitar trebuie nimicit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Se interzice categoric folosirea ambalajului pentru produsele alimentare, furajere etc.
167. Deriticarea încăperilor poluate cu pesticide trebuie efectuată cu soluţie de sodă calcinată (200 g de sodă la 10 l de apă), apoi cu soluţie de clor de 10%. Sectoarele de sol, poluate cu pesticide se dezactivează cu var, se sapă sau se ară cu întoarcerea brazdei.
168. Echipamentele de protecţie individuală din cauciuc (încălţămintea, mănuşile, şorturile) şi îmbrăcămintea cu acoperire de polietilenă trebuie prelucrate cu soluţie de sodă calcinată sau cu clorură de calciu, var clorat şi spălate minuţios cu apă curgătoare.
169. Echipamentele de protecţie individuală, poluate cu pesticide organofosforice, se scutură bine şi se înmoaie timp de 12 ore în soluţie fierbinte de sodă de 1%, apoi de 3 ori a cîte 30 min. se spală în soluţie de detergent cu săpun.
170. Pentru dezactivarea echipamentului de protecţie individuală, poluat cu mai multe feluri de pesticide, trebuie aplicate metodele recomandate pentru neutralizarea preparatelor de prima şi a doua clasă de pericol.
171. Apele uzate, apărute la dezactivarea transportului, maşinilor agricole şi utilajului, încăperilor, ambalajului, echipamentelor de protecţie individuală se tratează suplimentar cu clorură de calciu (0,5 kg la 10 l de apă timp de 24 ore şi se transportă în locurile indicate de organele de medicină preventivă şi de mediu. Cîrpele folosite la dezactivare se ard în locuri speciale.
172. Construcţia fosei de acumulare a apelor uzate în perioada exploatării ei va asugura cerinţele către protecţia solului şi apelor freatice.
XIII. MĂSURILE LA APLICAREA PESTICIDELOR ÎN SERE
173. Lucrările cu pesticidele în sere trebuie să se efectueze de unităţi specializate.
174. Serele tratate se închid şi se marchează cu semne de avertizare convenţionale. Efectuarea lucrărilor de avariere în sere se efectuează cu permisiunea în scris a conducătorului gospodăriei.
175. Lucrările de bază de tratare a culturilor leguminoase cu soluţii ale produselor de uz fitosanitar se efectuează cu ajutorul dispozitivelor fabricate la uzine. Tratarea plantelor cu pesticide se efectuează în orele de seară, după realizarea lucrărilor agrotehnice.
176. Prepararea soluţiilor de lucru se efectuează în încăperi speciale, utilate cu ventilaţie, pe terenuri speciale, înzestrate cu mijloace de dezactivare şi truse medicale.
177. Podeaua şi pereţii încăperii pentru prepararea soluţiilor de lucru trebuie să fie netede şi uşor de spălat şi curăţat pentru a fi dezactivate.
178. Este interzisă umplerea nemecanizată a rezervoarelor, maşinilor şi agregatelor.
179. În caz de tratări manuale cu produse de uz fitosanitar, lucrătorii se amplasează la o distanţă de cel puţin 5-6 m unul de altul astfel ca duzele să nu fie îndreptate spre oameni sau instalaţii electrotehnice şi comunicaţii.
180. Termenele de reîncepere a lucrărilor în serele tratate se determină în funcţie de produsele de uz fitosanitar cu care s-au efectuat tratamentele, norma de aplicare a pesticidului şi concentraţia maximal admisibilă a preparatului în aer în zona de lucru. Aceşti indici trebuie să corespundă termenelor de ieşire la lucru ale muncitorilor pentru îngrijirea plantelor pe terenurile tratate cu produse de uz fitosanitar, stipulate în Registrul de Stat.
181. Lucrările de afînare a solului în sere fără utilizarea echipamentelor de protecţie individuală se permite nu mai degrabă decît peste 5 zile după tratarea plantelor cu produse de uz fitosanitar.
182. Se interzice strict introducerea nematocidelor în sol fără folosirea utilajului respectiv.
183. Solul, poluat de pesticide peste norma admisibilă, şi resturile de plante vor fi evacuate cu transport special în modul stabilit. Locul şi metoda de neutralizare se autorizează de către organele de mediu şi medicină preventivă.
XIV. MĂSURILE LA APLICAREA PESTICIDELOR ÎN
COMPLEXUL ZOOTEHNIC
184. Tratarea animalelor şi păsărilor din complexele zootehnice cu pesticide se efectuează pe platforme deschise sau în încăperi închise, construite sau amenajate special, conform cerinţelor, normelor şi regulilor sanitare, sub controlul specialiştilor veterinari cu respectarea regulamentelor în vigoare.
185. Tratarea animalelor, păsărilor, precum şi a încăperilor de adăpost se efectuează doar cu pesticidele omologate în acest scop în Republica Moldova.
186. Dezinsectarea încăperilor pentru animale şi păsări se efectuează în lipsa acestora. Hrănitoarele, inventarul de adăpat trebuie acoperite, aparatajul destinat mulsului şi vasele pentru lapte trebuie evacuate în încăperi speciale, curate, ermetizate.
187. Plasarea animalelor şi păsărilor în încăperile dezinfectate se efectuează după ventilarea completă a adăposturilor timp de 2-3 ore, după spălarea podelelor cu substanţe neutralizante. Este obligatorie stabilirea şi respectarea unui grafic de dezinfectare a încăperilor din componenţa complexului zootehnic, fermelor, avicolelor.
188. Inventarul, camera de duş, baia, terenul destinat tratării animalelor, ocolul, trebuie plasate la un loc ferit de vînt la o distanţă de minimum 500 m de localitate şi păşuni, 200 m de locul aflării animalelor şi nu mai puţin de 300 m de fîntîni, bazine acvatice şi alte surse de apă potabilă.
189. Încăperile folosite la tratarea animalelor se înzestrează cu un sistem local de purificare a apelor uzate pentru excluderea deversării lor în bazinele acvatice sau sistemele centralizate de canalizare. Încăperile trebuie să fie cu podeaua betonată şi înzestrate cu sistem de ventilare.
190. Terenurile amenajate pentru tratarea animalelor şi păsărilor trebuie să fie betonate cu o înclinaţie de 60 spre rezervorul betonat pentru acumularea apelor uzate. Neutralizarea şi nimicirea reziduurilor se efectuează în conformitate cu cerinţele serviciului sanitaro-epidemiologic de stat şi de mediu.
191. Persoanele responsabile de efectuarea tratării animalelor, păsărilor şi a încăperilor sînt obligate să înregistreze fiecare tratare în registre de evidenţă.
192. Conducătorii complexelor zootehnice şi avicole sînt obligaţi să asigure securitatea producţiei agricole pentru populaţie în gospodăriile în care se utilizează produse de uz fitosanitar.
193. În cazul sacrificării forţate a animalelor şi păsărilor tratate, utilizarea cărnii pentru consum se efectuează cu permisiunea Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat şi Serviciului Veterinar de Stat.
194. Păşunatul vitelor pe terenurile tratate este permis numai după expirarea a 25 zile (pentru pesticidele foarte periculoase termenul este indicat în instrucţiunea pentru produsul respectiv). Este interzisă hrănirea animalelor cu plante recoltate de pe terenurile proaspăt tratate.
195. Utilizarea pesticidelor în zootehnie, precum şi pentru combaterea insectelor de casă, se efectuează în conformitate cu cerinţele actelor normative şi instrucţiunilor în vigoare.
XV. MĂSURILE LA UTILIZAREA PRODUSELOR
DE UZ FITOSANITAR ÎN LIMITA LOCALITĂŢILOR
196. Utilizarea produselor de uz fitosanitar în oraşe, sate şi alte localităţi este permisă doar în cazul respectării cerinţelor Registrului de Stat.
197. În parcuri, scuaruri, bulevarde, tratările se efectuează cu norma minimă de consum a produselor de uz fitosanitar, în cazul respectării distanţelor sanitare pînă la casele locative nu mai puţin de 50 m.
198. Sectoarele aferente caselor de locuit se tratează doar în cazul pericolului răspîndirii în masă a dăunătorilor şi bolilor plantaţiilor verzi, cu norma minimă de consum a preparatului.
199. Plantaţiile verzi se prelucrează doar prin intermediul utilajului terestru.
200. Tratările se efectuează în orele de dimineaţă sau de seară (de la 22 pînă la 7 dimineaţa), pe timp fără vînt, de preferinţă în zile înnorate, la temperatura minimă a aerului.
201. Tratările parcurilor şi scuarurilor se efectuează doar în caz de respectare a distanţei de 300 m între terenurile supuse tratărilor şi surselor acvatice.
202. Pînă la efectuarea tratărilor plantaţiilor verzi, inspectoratele teritoriale de protecţie a plantelor trebuie să avertizeze cu 2 zile înainte locuitorii localităţilor despre eventualele tratări. La hotarele sectoarelor supuse tratărilor se plasează semne de avertizare, care se înlătură doar după încheierea termenelor de саrantină (perioadei, după care se permite aflarea oamenilor în zona tratată a plantaţiilor.
203. La tratarea cu produse de uz fitosanitar a scuarurilor şi parcurilor trebuie asigurată protecţia terenurilor de jocuri pentru copii, a pavilioanelor, chioşcurilor etc.
204. După expirarea termenelor de pauză în parcuri şi scuaruri trebuie efectuată în mod obligatoriu prelucrarea umedă a inventarului din parcuri (scaune, chioşcuri, pavilioane etc.). În caz de necesitate se schimbă nisipul de pe ternurile de jocuri ale copiilor.
205. Tratarea culturilor pe sectoarele individuale se efectuează doar cu produsele de uz fitosanitar permise pentru utilizare de către populaţie (incluse în Registrul de Stat), cu condiţia obligatorie de respectare a cerinţelor de securitate, indicate în instrucţiunile de utilizare a produsului respectiv. În timpul efectuării lucrărilor trebuie închise ferestrele şi uşile spaţiilor locative, precum şi ale încăperilor pentru animale, surselor de apă potabilă, protejate nutreţurile şi culturile nedestinate tratărilor.
XVI. CERINŢELE DE SECURITATE LA APLICAREA
PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ÎN GOSPODĂRIILE SILVICE
206. Utilizarea produselor de uz fitosanitar în gospodăria silvică se efectuează în conformitate cu cerinţele expuse în Registrul de Stat.
207. Se interzice utilizarea pesticidelor în ariile naturale protejate de stat, în zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, rîurilor şi bazinelor acvatice, parcuri etc.
208. Gospodăriile sînt obligate în termen de 10 zile pînă la începerea lucrărilor să informeze prin intermediul mass-media populaţia şi organizaţiile, inclusiv cele sanatoriale, bazele de odihnă privind lucrările de tratare a pădurilor cu indicarea termenelor şi măsurilor de efectuare a acestora, precum şi a ocolurilor silvice. Schema sau planul lucrărilor se coordonează cu organele de mediu din teritoriu.
209. La distanţa de minimum 300 m de hotarul sectorului expus tratărilor pe drumurile şi cărările gospodăriei silvice se instalează panouri cu dimensiunea de 1x1,5 m cu inscripţii de avertizare "Atenţie! Sînt utilizate pesticide. Se interzice aflarea oamenilor pînă la \x01((data), colectarea ciupercilor şi pomuşoarelor pînă la \x01((data)" etc.
210. Pe suprafeţele tratate cu pesticide gospodăriile sînt obligate să asigure cu forţele pazei silvice controlul asupra respectării termenelor de efectuare a lucrărilor forestiere, odihnă a populaţiei, colectarea pomuşoarelor şi ciupercilor, păşunatul animalelor, cositul fînului în corespundere cu cerinţele Registrului de Stat.
211. Organizaţiile responsabile pentru efectuarea lucrărilor, de comun acord cu organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului asigură controlul selectiv şi supravegherea asupra conţinutului remanenţelor de pesticide în ciuperci, fructe şi pomuşoare din pădurile, unde au fost aplicate produsele de uz fitosanitar.
212. Asigurarea stării respective a spaţiilor verzi, gospodăriilor silvice, ariilor naturale protejate de stat se pune în seama autorităţilor administraţiei publice locale, Agenţiei de Stat "Moldsilva".
XVII. CERINŢELE DE SECURITATE
LA PĂSTRAREA ŞI APLICAREA FERTILIZANŢILOR
213. La lucrările cu fertilizanţii se admit doar persoane sănătoase, selectate obligatoriu prin examen medical, care au vîrsta de peste 18 ani, cu excepţia femeilor gravide şi a celor care alăptează copiii.
214. Toate persoanele, care lucrează cu îngrăşămintele minerale, sînt supuse periodic instruirii şi testării obligatorii privind protecţia muncii.
215. Depozitele pentru păstrarea fertilizanţilor se construiesc după proiecte-model la o distanţă de cel puţin 200 m de localităţi şi întreprinderi în conformitate cu cerinţele normativelor în construcţii şi celor de protecţie a mediului. Amplasarea acestora va asigura dimensiunile zonei de protecţie sanitară a localităţilor şi întreprinderilor.
216. Teritoriul ocupat de depozit trebuie să fie împrejmuit cu gard şi o zonă verde (plantaţii de pomi şi arbuşti).
217. Depozitele pentru salpetru amoniacal trebuie să corespundă cerinţelor pentru depozitele destinate păstrării substanţelor uşor inflamabile şi explozibile.
218. În secţiile de păstrare a salpetrului amoniacal se interzice utilizarea construcţiilor din lemn cu excepţia ferestrelor şi uşilor.
219. Depozitele se înzestrează cu inventarul prevăzut de normele în vigoare.
220. Nu se admite foc deschis la o distanţă mai mică de 100 m de la depozitele de amoniac.
221. Lucrările cu amoniac se execută cu folosirea obligatorie a măştilor antigaz.
222. Cisternele folosite pentru amoniac trebuie să corespundă cerinţelor tehnice respective şi nu pot fi umplute decît la un nivel de 85% din volumul total.
223. La efectuarea lucrărilor cu îngrăşăminte minerale se respectă integral regulile sanitare generale de lucru cu substanţe toxice.
224. La lucrările cu îngrăşămintele lichide complexe este obligatorie folosirea ochelarilor de protecţie.
225. La lucrările cu inhibitorii de nitrificare se folosesc în mod obligatoriu mănuşile de cauciuc, ochelarii de protecţie şi măştile antigaz.
226. Utilajul şi mecanismele folosite pentru transportarea şi aplicarea îngrăşămintelor minerale trebuie să corespundă integral cerinţelor în vigoare.
227. Persoanele care lucrează cu fertilizanţi lichizi trebuie să fie instruite, testate şi echipate în mod special, conform normelor în vigoare.
XVIII. MĂSURILE LA APLICAREA FERTILIZANŢILOR ORGANICI
228. La executarea lucrărilor de evacuare, păstrare şi aplicare a fertilizanţilor organici se admit persoane care au împlinit vîrsta de 18 ani, cunosc construcţia şi modul de exploatare a utilajului şi au susţinut testarea în protecţia muncii.
229. Utilajul mecanic, electric din încăperile de întreţinere a animalelor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice de exploatare, expuse în documentele normative respective.
230. Lucrările de dezinfectare şi spălare a canalelor de evacuare a dejecţiilor animalelor se efectuează numai cu folosirea măştilor antigaz.
231. La aplicarea fertilizanţilor organici controlul tehnic şi reglarea mecanismelor se efectuează doar după oprirea tractorului (împrăştiatorului).
232. Este interzisă spălarea tehnicii folosite pentru aplicarea fertilizanţilor în apropierea bazinelor acvatice. Pentru aceste activităţi se utilizează locuri special amenajate şi autorizate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
XiX. MĂSURI DE PREVENIRE A POLUĂRII PRODUSELOR AGRICOLE
233. Ministerele şi departamentele activitatea cărora ţine de controlul departamental privind cantitatea remanenţelor produselor de uz fitosanitar în producţia agricolă, utilizată în alimentaţie, precum şi instituţiile, gospodăriile şi unităţile, activitatea cărora ţine de protecţia plantelor şi efectuează aplicarea produselor de uz fitosanitar, sînt responsabile de respectarea normelor igienice.
234. Producţia destinată pentru consum în stare proaspătă, depozitare şi prelucrare  trebuie să fie însoţită de certificat de conformitate cu indicarea informaţiei privind tratarea cu produse de uz fitosanitar (denumirea preparatului, norma de consum, metoda şi data tratării), rezultatul depistării remanenţelor de preparat.
235. După gradul de acţiune produsele de uz fitosanitar se clasifică după cum urmează:
Clasificarea pesticidelor recomandată de OMS
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii)

Clasa de pericol a pesticidelor pentru şobolani, mg/kg
la inoculare perorală la aplicare cutanată
solide lichide solide lichide
Extrem detoxice 5< 20< 10< 40<
Toxice 5-50 20-200 10-100 40-400
Moderat toxice 50-500 200-2000 100-1000 400-4000
Puţin toxice >500 >2000 >1000 >4000