RMFO1/2001
ID intern unic:  314173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
REGULAMENT Nr. 01
din  03.01.2001
privind instituirea şi funcţionarea posturilor fiscale permanente
la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari
Publicat : 08.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 48
APROB:                                               ÎNREGISTRAT:
Ministrul finanţelor                                 Ministerul Justiţiei
________________  M.Manoli            ______________V.Şterbeţ
     3 ianuarie 2001                                    18 ianuarie 2001                  
           nr. 01                                                    nr.189              
R E G U L A M E N T U L
privind instituirea şi funcţionarea posturilor fiscale permanente
la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari
I. Dispoziţii generale
1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" nr.1100-XIV din 30.06.2000, promulgată în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.1696-II din 13.10.2000, şi stabilesc modul de funcţionare, drepturile şi obligaţiile posturilor fiscale permanente instituite la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari.
1.2. Postul fiscal permanent (în continuare PFP) reprezintă un mijloc de intervenţie a organelor fiscale asupra întăririi disciplinei financiare, sporirii veniturilor în buget, intensificării luptei cu încălcarea legislaţiei şi contracararea evaziunilor fiscale în cadrul activităţii de producere a alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari.
1.3. În prezentul Regulament sînt utilizate noţiunile, sensul cărora sînt stipulate în articolele respective ale Legii Republicii Moldova "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" nr.1100-XIV din 30.06.2000, titlului IV al Codului fiscal "Accizele" nr.1053-XIV din 16.06.2000 şi altor acte normative legate de specificul fabricării, circulaţiei şi impozitării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, şi anume:
alcool etilic - alcool, obţinut prin fermentarea alcoolică a materiei prime de origine vegetală, cu distilare, cu sau fără rafinare ulterioară, şi alcool de sinteză obţinut prin hidratarea catalitică a etilenei;
producţie alcoolică - producţie alimentară avînd concentraţia de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum (alcoolul etilic potabil, băuturile alcoolice, vinul din struguri, vinul din fructe, vinul materie primă din struguri şi fructe, sucurile fermentate din fructe, cidrul);
băutură alcoolică - producţie alcoolică fabricată din alcool etilic obţinut prin fermentarea materiei prime de origine vegetală, cu adaosuri de sucuri, produse cu conţinut de zahăr, substanţe aromatice, macerate, extracte sau distilate de ingridiente de origine naturală, alte ingridiente, cu/sau fără apă potabilă dedurizată, destinată consumului uman;
băutură alcoolică tare - producţie alcoolică avînd concentraţia alcoolului etilic mai mare de 25% în volum;
producători de producţie alcoolică - agenţii economici care dispun de utilaj necesar, deţin licenţa respectivă şi întrunesc condiţiile prevăzute de Legea "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" pentru fabricarea producţiei alcoolice;
circulaţia producţiei alcoolice - procurarea (inclusiv importul), livrarea (inclusiv exportul), folosirea, stocarea (depozitarea) şi vînzarea (cu ridicata şi cu amănuntul) producţiei alcoolice;
certificat de acciz - documentul eliberat de organul Serviciului Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor;
încăpere de acciz - totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat, determinate în certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă) de către subiecţii impunerii.
1.4. Posturile fiscale permanente activează în conformitate cu prezentul Regulament, Legea "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice", Codul fiscal şi alte acte legislative şi normative.
II. Instituirea posturilor fiscale permanente.
Componenţa lor
2.1. Posturile fiscale permanente se instituie la toate întreprinderile specializate în producerea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari, indiferent de forma juridică de activitate, în baza ordinului IFS judeţean din rîndul lucrătorilor serviciului fiscal al unităţii administrativ-teritoriale, în raza căreia se află încăperea de acciz (capacităţile de producere) a agentului economic, unde alcoolul etilic sau băuturile alcoolice tari se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă).
2.2. În cazurile, în care toate încăperile de acciz (capacităţile de producere), ce aparţin unui agent economic se află separat, adică nu se află într-un loc anumit, pe un teritoriu comun, posturile fiscale permanente se instituie la toate subdiviziunile, unde se află capacităţile lui de producere unde are loc fabricarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari.
2.3. Pentru ca producătorul de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari, la care este instituit PFP, să-şi poată desfăşura activitatea de bază în corespundere cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" nr.1100-XIV din 30.06.2000 şi titlul IV al Codului fiscal "Accizele" nr.1053-XIV din 16.06.2000, el trebuie să respecte următoarele condiţii:
- să dispună de licenţa respectivă privind fabricarea alcoolului etilic şi/ sau băuturilor alcoolice tari;
- să fie înregistrat în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
- să dispună de certificat de acciz;
- să aibă la dispoziţie rezultatele inventarierii cantităţilor de alcool etilic şi cantităţilor de băuturi alcoolice tari existente la el în stoc, prevăzute în baza art.34 al Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
- utilajul tehnologic utilizat la fabricarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari să fie testat şi dotat cu aparate pentru măsuratul cantităţii producţiei fabricate şi aparate pentru măsuratul concentraţiei de alcool, certificate şi sigilate de către Comisia comună a Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerului Finanţelor şi Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie;
- să îndeplinească alte norme şi condiţii prevăzute prin legislaţia în vigoare în partea ce se referă la fabricarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari.
2.4. Componenţa numerică a PFP la întreprinderile specializate în producerea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari se stabileşte în dependenţă de numărul încăperilor în care se află liniile de turnare, numărul de accese pe teritoriul întreprinderii, regimul de muncă, volumul de producere, alţi indici şi parametri ai activităţii întreprinderii.
2.5. Activitatea PFP este organizată şi dirijată de şeful IFS teritorial în raza de activitate al căruia este instituit postul fiscal permanent.
2.6. PFP se instituie în aşa mod, încît să fie posibil de ţinut la evidenţă şi control toate volumele de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari intrate pe teritoriul întreprinderii, fabricate şi expediate de pe teritoriul ei.
III. Funcţiile de bază ale posturilor fiscale permanente
3.1. Posturile fiscale permanente zilnic exercită următoarele funcţii de bază:
- ţin evidenţa şi controlul cantităţii alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari intrate pe teritoriul întreprinderii;
- ţin evidenţa şi controlul datelor privind fabricarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari prin verificarea datelor de la aparatele pentru măsuratul cantităţii producţiei fabricate, instalate la utilajul tehnologic;
- ţin evidenţa şi controlul cantităţii alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari produse şi expediate (transportate) de la întreprindere;
- efectuează controlul privind prezenţa documentelor de însoţire aferente volumelor de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari, cum intrate la întreprindere, aşa şi expediate (transportate) de pe teritoriul ei, corespunderea volumelor şi autenticitatea volumelor transportate cu datele din documentele de însoţire;
- verifică corectitudinea calculării şi achitării accizelor, reflectării lor în documentele de însoţire aferente alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari fabricate şi expediate (transportate) de la întreprindere;
- verifică corectitudinea aplicării timbrelor de acciz la producţia supusă marcării cu timbru de acciz;
- verifică respectarea de către producători a corectitudinii întocmirii documentelor evidenţei primare în procesul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari.
IV. Principiile de impozitare cu accize
a alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari
4.1. Principiile de bază privind modalitatea de aplicare, calculare şi termenele de achitare a accizelor aferente alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari sînt reglementate în baza titlului IV al Codului fiscal "Accizele" nr.1053-XIV din 16.06.2000 şi Legii Republicii Moldova "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" nr.1100-XIV din 30.06.2000, care în special stabilesc următoarele:
Obiecte ale impunerii - alcoolul etilic şi băuturile alcoolice tari. Cotele accizelor aferente lor sînt prezentate în anexă la titlul IV al CF.
Baza impozabilă o constituie volumul de alcool etilic şi/sau băuturi alcoolice tari în expresie naturală, expediate (transportate) din încăperea de acciz.
Obligaţia fiscală la compartimentul accize apare la momentul expedierii, (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz (art. 123 al CF). Obligaţia fiscală privind achitarea accizelor apare la transportarea mărfurilor din încăperea de acciz, indiferent de faptul în a cui proprietate se află marfa supusă accizelor. În caz, dacă marfa supusă accizelor a fost procurată (importată) fără acciz, fapt ce se confirmă prin lipsa datelor privind achitarea accizelor în facturile de expediţie primite (declaraţiile vamale) pentru procurarea mărfii, la expedierea (transportarea) ulterioară a mărfii din încăperea de acciz, de asemenea apare obligaţia fiscală.
Excepţie în partea impunerii cu accize a mărfurilor supuse accizelor, apare în situaţiile acţiunii scutirilor:
- exportul mărfurilor supuse accizului;
- acordarea scutirii în corespundere cu anexa la titlul IV al CF (alcoolul).
Nu apare obligaţia de achitare a accizelor:
- la mişcarea mărfurilor în interiorul incăperii de acciz (ce reprezintă totalitatea locurilor, aparţinînd subiectului impunerii (art.119 al CF);
- cînd marfa primită cu acciz nu se supune prelucrării, însă se livrează sau expediază fără modificarea proprietăţilor sale.
Achitarea accizului se efectuează pînă la/sau în momentul expedierii (transportării) mărfurilor din încăperea de acciz.
4.2 Trecerea în cont. Producătorii de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari, înregistraţi la IFS în calitate de subiecţi impozabili în conformitate cu cerinţele art.126 din CF, au dreptul la trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, conform prevederilor art.125 al titlului IV din CF. Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limitele acelei cantităţii de mărfuri supuse accizelor, care a fost folosită la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, şi ulterior expediate (transportate) lor în cazul prezenţei documentelor, precum că accizele calculate aferent mărfurilor utilizate au fost achitate la buget.
Suma de trecere la cont este determinată de subiectul impozabil la momentul expedierii (transportării) mărfii accizate din încăperea de accize, reieşind din normele tehnologice aplicate privind folosirea materiei prime (conform instrucţiunii tehnologice aprobate) pentru producerea producţiei supuse accizelor expediată din încăperea de acciz.
Suma trecerii la cont se compune din sumele accizelor:
pentru materia primă supusă accizelor primită cu accize în cazul existenţei referinţei în factura de însoţire a trimiterii precum că accizele au fost vărsate în buget;
achitate de către subiectul impozabil la importarea materiei prime accizate, în cazul achitării accizelor la organele vamale.
În sumele accizelor trecute la cont, în baza art.4 (2) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din CF pot fi incluse şi sumele accizelor, achitate pentru materia primă supusă accizelor procurată (importată) pînă la 1.01.2001 şi ulterior utilizată pentru fabricarea producţiei expediate (transportate) din încăperile de acciz începînd cu 1.01.2001.
La prelucrarea materiei prime a clientului în scopul obţinerii producţiei accizate, întreprinderea prelucrătoare determină suma trecută la cont în momentul transportării din încăperea de acciz a producţiei accizate reprezentînd rezultatul producţiei. Suma dată se determină reieşind din sumele accizelor indicate în factura de expediţie a întreprinderii ce a transmis spre prelucrare, în partea ce ţine de materia primă utilizată la producerea producţiei finite transportate.
4.3. Aplicarea înlesnirii la plata accizelor la exportul mărfurilor
Conform acţiunii prevederilor articolului 124 al titlului IV din CF la livrările de mărfuri supuse accizelor scutite de impunere cu acciz se atribuie şi livrările lor la export. Livrarea mărfurilor (producţiei) la export se efectuează fără calcularea accizelor. Plătitorii în cauză, efectuînd livrarea mărfurilor la export fără aplicarea accizelor, pentru a confirma legalitatea neaplicării accizelor sînt obligaţi să dispună de documentele specificate în articolul 125 din CF. În cazul lipsei la exportator a documentelor ce confirmă faptul exportului şi specificate în art.125 (3) p."a" şi p."c" din Codul fiscal, de la subiectul impozabil se percepe accizul şi sancţiuni financiare în modul prevăzut de legislaţie.
De asemenea în cazul lipsei la exportator, ce activează în baza contractului de export în condiţiile achitării prin mijloace băneşti a documentelor de plată şi extraselor bancare, ce confirmă incasarea efectivă a mijloacelor băneşti (art.125(3) p."b") în termenii stabiliţi pentru repatrierea mijloacelor în cauză, livrarea dată nu este considerată ca livrare la export.  
Totodată este necesar de menţionat, că documentele de plată şi extrasul bancar, care confirmă încasarea efectivă a mijloacelor în rezultatul livrării, trebuie să fie prezente numai în cazul, cînd contractul de livrare prevede efectuarea decontărilor prin mijloace băneşti.
4.4. Cerinţele faţă de perfectarea documentelor la livrarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari
În corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM
nr. 294 din 17.03.98, agenţii economici, la expedierea (transportarea) mărfurilor, sînt obligaţi să emită factura de expediţie (în continuare - FE). În rubrica 14 a FE se indică suma accizului.
La eliberarea FE pentru livrarea mărfii supuse accizului, să indice prin fracţie în rîndurile 1 şi 2 "Codul fiscal" numerele de înregistrare în calitate de plătitor a accizelor propriu şi al cumpărătorului (în caz de lipsă a codului - el nu se indică).
În rîndul 5 al FE se face înscrierea: "Accizul este achitat - dispoziţia de plată nr. _____ din _______. În caz, cînd plata accizului se compensează cu accizul declarat ca supraplată - în rubrica 5 a FE se face înscrierea pentru care lună se efectuează compensarea accizului: "Accizul este achitat - supraplata conform declaraţiei pentru luna _____ 200____".
În cazul, dacă livrarea materiei prime supuse accizului se efectuează de către agentul economic care a procurat marfa supusă accizului cu achitarea lui, atunci în rîndul 5 al FE se indică datele privind achitarea accizului, reflectate în FE al furnizorului, cu indicarea numărului lui de înregistrare în calitate de plătitor al accizelor. Spre exemplu: "Accizul este achitat - dispoziţia de plată nr. _____ din______, (supraplata conform declaraţiei pentru luna _______ 200___), FE (declaraţia vamală) nr. ____ din _____, numărul de înregistrare în calitate de plătitor al accizelor XXXXX".
În cazul importului pe teritoriul Republicii Moldova a alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari, importatorul la eliberarea FE pentru livrarea ulterioară a lor, indica în rîndul 5 al FE numărul şi data declaraţiei vamale pe importul mărfii, numărul şi data documentului de plată (dispoziţia de plată, cotorul bonului de plată) prin care a fost achitat accizul la buget.
La livrarea mărfurilor scutite de impunere în rubricile 5 şi 14 ale facturii de expediţie se indică defis.
4.5. Aplicarea accizului în cazul comercializării mărfurilor pasibile marcării cu timbre de acciz
Plătitorii de acciz, care livrează mărfuri supuse accizelor pentru care în baza articolului 123 (6) este stabilită cerinţa
de marcare a lor cu timbru de acciz, calculează şi achită accizele în modul analogic stabilit pentru ceilalţi plătitori.
Modul de aplicare a timbrelor de acciz este stabilit prin Regulamentul Ministerului Finanţelor nr. 04 din 17.07.2000 "Privind modul de marcare cu timbre de acciz a mărfurilor de producţie autohtonă şi importate".
4.6. Popularizarea personalului încadrat la posturi fiscale permanente pe problema aplicării accizelor se efectuează de către persoana cu funcţii de răspundere al IFS teritorial, responsabilă de activitatea postului, prin studierea actelor legislative menţionate şi explicaţiilor sub forme de circulare emise de Ministerul Finanţelor şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
V. Restricţii în cadrul fabricării alcoolului
etilic şi băuturilor alcoolice tari
5.1. Restricţiile ce ţin de fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari sînt stipulate în Legea Republicii Moldova "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" nr.1100-XIV din 30.06.2000 şi titlul IV al Codului fiscal "Accizele" nr.1053-XIV din 16.06.2000.
5.2. Se interzice:
- livrarea în reţeaua de comerţ şi comercializarea cu amănuntul a alcoolului etilic şi/sau a alcoolului etilic potabil în vrac şi/sau îmbuteliat;
- fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari din materia primă a clientului dacă acesta nu deţine licenţa respectivă;
- darea în arendă agenţilor economici care nu dispun de licenţele respective a spaţiilor pentru fabricarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari, utilajului tehnologic şi depozitelor specializate;
- comercializarea alcoolului etilic pentru fabricarea producţiei alcoolice agenţilor economici care nu deţin licenţa respectivă;
- comercializarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari cu ridicata sau livrarea în alt mod agenţilor economici care nu dispun de depozite specializate şi nu deţin licenţa respectivă;
- transmiterea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari în calitate de salariu, premiu, indemnizaţie de asigurare socială;
- răspîndirea fără plată a alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari, cu excepţia celora destinate pentru publicitate;
- oferirea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari, cu excepţia celor de înaltă calitate, ca premii la concursuri şi jocuri de noroc.
VI. Drepturile posturilor fiscale permanente
6.1. Posturile fiscale permanente, în scopul îndeplinirii obligaţiilor, efectuînd controlul faptic şi documentar, sînt în drept:
- în scopul verificării corespunderii volumelor de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari transportate cu datele din documentele de însoţire a lor - să stopeze toate unităţile de transport încărcate cu alcool etilic şi băuturi alcoolice tari care intră la întreprindere, precum şi care iese de pe teritoriul ei;
- să inspecteze capacităţile de producere şi căile de acces pe teritoriul întreprinderii;
- să sustragă documentele ce ţin de unităţile de transport şi marfă, care pot servi la dovedirea fraudelor sau contravenţiilor depistate;
- la constatarea încălcărilor din partea cît agentului economic, care se ocupă cu fabricarea şi expedierea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari, atît şi celui care procură producţia menţionată, să întocmească procese-verbale cu aplicarea măsurilor prevăzute în baza Legii "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice"
nr.1100-XIV din 30.06.2000 şi altor acte normative;
- în caz de necesitate, să ceară de la conducerea agentului economic documente suplimentare, efectuarea inventarierii şi să înainteze organelor ce au eliberat licenţa propuneri argumentate pentru anularea sau retragerea licenţei în caz de nerespectare a cerinţelor legislaţiei în vigoare.
VII. Organizarea activităţii şi modul de
 funcţionare a posturilor fiscale permanente
7.1. Postul fiscal permanent exercită funcţiile acordate, reieşind din programul de lucru al întreprinderii. Despre programul de lucru al întreprinderii şi modificarea lui în prealabil trebuie să fie înştiinţat şeful IFS teritorial în subordonarea căruia se află postul fiscal permanent.
7.2. Dreptul de aprobare a orarului de serviciu, de stabilire a ordinii de înlocuire, precum şi înlăturare a efectivului de schimb îl are şeful IFS teritorial.
7.3. În cazul, în care întreprinderea din anumite motive nu desfăşoară activitate o perioadă de timp, Serviciul Fiscal este în drept să decidă asupra suspendării temporare a activităţii postului fiscal permanent prin sigilarea capacităţilor de producere (secţiile de fabricare, aparatele pentru măsuratul cantităţii fabricate, liniile de turnare, depozitele) şi exercitarea în perioada în care ea nu activează a controalelor inopinate cu scopul determinării veridicităţii faptului privind lipsa activităţii.
7.4. PFP, zilnic, conform programului de lucru a întreprinderii:
- ţine registrul, specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament, şi duce în el evidenţa alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari intrate la întreprindere. În registrul dat permanent se fac înscrieri în baza datelor indicate în documentele de însoţire, conform cărora la întreprindere au intrat alcoolul etilic şi/sau băuturile alcoolice tari. Înscrierile se fac la momentul intrării producţiei indicate pe teritoriul întreprinderii. La momentul, cînd postul fiscal permanent îşi începe activitatea, în registrul indicat se introduc datele din evidenţa contabilă a întreprinderii privind volumele de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari intrate la întreprindere şi care se află în stoc, adică nu au fost supuse prelucrării.
Dacă în documentele de însoţire sînt specificate mai multe denumiri de producţie în registru se indică separat datele pe fiecare denumire de produs;
- ţine registrul, specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament, şi duce în el evidenţa alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari fabricate conform datelor aparatelor pentru măsuratul producţiei fabricate, instalate la utilajul tehnologic al agentului economic. În registrul dat se introduc toţi indicii aparatelor pentru măsuratul producţiei fabricate, separat pe fiecare linie de turnare şi produs fabricat. În cazul, în care turnarea băuturilor alcoolice tari se efectuează manual (din motivul, că linia de turnare nu este prevăzută pentru astfel de capacităţi pentru înbuteliat, sticle de tip suvenir ş.a.) în coloana 2 a registrului se menţionează "manual" şi în rezultatul verificărilor corespunzătoare registrul se completează cu restul indicilor;  
- ţine registrul, specificat în anexa nr.3 la prezentul Regulament, şi duce în el evidenţa alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari expediate (transportate) de la întreprindere. În registrul dat permanent se fac înscrieri în baza datelor inidcate în documentele de însoţire, conform cărora alcoolul etilic şi/sau băuturile alcoolice tari se expediază (transportă) de la întreprindere. Înscrierile se fac la momentul ieşirii producţiei indicate de la întreprindere în baza documentelor de însoţire a producţiei expediate. La momentul, cînd postul fiscal permanent îşi începe activitatea, în registrul indicat se introduc datele din evidenţa contabilă a întreprinderii privind volumele de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari fabricate la întreprindere şi care se află în stoc.
Dacă în documentele de însoţire sînt specificate mai multe denumiri de producţie în registru se indică separat datele pe fiecare denumire de produs.
7.5. În cazul, în care pe teritoriul unei întreprinderi, unde este instituit PFP, se află capacităţile de producere la doi sau mai mulţi agenţi economici, evidenţa şi controlul se ţine separat pe fiecare agent economic în parte.
7.6. Săptămînal sau în caz de necesitate zilnic, în baza registrelor indicate în punctul 7.4. al capitolului VII din prezentul Regulament PFP:
- contrapune datele de evidenţă ale PFP cu datele din registrele contabile de evidenţă ale agentului economic;
- verifică sistematic corectitudinea calculării şi achitării accizelor aferente alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari fabricate şi expediate (transportate) de la întreprindere;
- verifică corectitudinea aplicării de către agentul economic a documentelor primare de strictă evidenţă (facturilor de expediţie) la expedierea (transportarea) alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari de la întreprindere.
VIII. Obligaţiile şi responsabilităţile colaboratorilor
postului fiscal permanent
8.1. Inspectorul fiscal este obligat şi duce responsabilitate de:
- efectuarea controlului faptic şi documentar al unităţilor de transport intrate şi ieşite de la întreprindere în vederea stabilirii tipului de marfă transportată, cantităţii ei, corespunderii felului de marfă şi a cantităţii ei cu datele din documentele de însoţire a mărfii, corectitudinea aplicării şi achitării accizelor, existenţa în general a documentelor de însoţire a mărfii şi de provenienţă a ei, marcării mărfurilor, în cazurile stabilite de lege, cu timbre de acciz;
- efectuarea înregistrării tuturor operaţiunilor legate de fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari în registrele speciale conform anexelor nr.1,2 şi nr.3 sigilate şi semnate de către şeful IFS teritorial;
- efectuarea totalizărilor şi înscrierilor respective în fiecare registru la sfîrşitul schimbului cu confirmarea semnăturii personale;
- raportarea zilnică în mod oral sau în cazuri de stabilire a încălcărilor - în scris persoanei cu funcţii de răspundere a IFS teritorial, responsabil de activitatea PFP, despre activitatea postului fiscal permanent;
- în caz de stabilire a fabricării sau transportării alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari contrar legislaţiei în vigoare nu va permite fabricarea sau transportarea lor în continuare, despre ce va informa persoana cu funcţii de răspundere a IFS teritorial responsabilă de activitatea PFP;
- respectarea legislaţiei fiscale din partea agentului economic;
- păstrarea secretului informaţiei referitoare la operaţiunile efectuate prin post.
8.2. Pentru alcoolul etilic şi băuturile alcoolice tari, cărora li s-a permis expedierea (transportarea) de la întreprindere, pe factura de expediţie, precum şi pe documentele de însoţire a lor se face înscriere "expedierea este permisă", se pune amprenta ştampilei postului fiscal, data şi semnătura inspectorului cu descifrarea ei. Spre exemplu: "expedierea este permisă", 2.02.2000 ________________________ A.Munteanu.
                                                                              semnătura inspectorului
IX. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanei
cu funcţii de răspundere a IFS teritorial, responsabilă
de activitatea postului fiscal permanent
9.1. Persoana responsabilă de activitatea PFP este obligată să:
- organizeze activitatea postului fiscal permanent;
- asigure inspectarea activităţii postului, inclusiv în schimb de noapte, aprecieze nivelul de executare de către fiecare membru a postului a obligaţiunilor atribuite;
- analizeze informaţia înregistrată la post şi să întreprindă măsuri întru utilizarea ei în continuarea controalelor fiscale încrucişate;
- instruiască efectivul schimburilor privind modul de executare a obligaţiilor, privind modificările în legislaţie, ce ţin de specificul fabricării alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari, precum şi impunerea fiscală a lor;
- să decidă asupra faptului privind remanierile de cadre a efectivului postului, aplicarea măsurilor de pedeapsă sau de stimulare în cazurile necesare;
- verifice în permanenţă ţinerea registrelor prevăzute de prezentul Regulament;
- întocmească lista bunurilor materiale aflate în posesia postului fiscal şi ceară integritatea lor din partea colaboratorilor postului;
- asigure disciplină şi ordine la post;
- creeze condiţii de activitate a postului.
X. Modul şi termenele de prezentare
  a informaţiei de către PFP
10.1. Informaţia privind cantitatea producţiei expediate (tansportate), conform datelor indicate în anexa nr.3 la prezentul Regulament, se prezintă săptămînal Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial şi este utilizată în procesul controalelor efectuate de Inspectoratul Fiscal şi Garda Financiară.
10.2. Informaţia, indicată la p. 10.1. din prezentul Regulament se prezintă lunar, către data de 3 a fiecărei luni gestionare, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe suporţi magnetici. Această informaţie trebuie să fie executată conform anexei nr.3 la prezentul Regulament şi prezentată:
- total pe lună - separat pe fiecare cumpărător şi pe fiecare tip de producţie expediată în adresa lor şi în dependenţă de concentraţia alcoolului în % faţă de volum;
- cumulativ de la începutul anului - pe fiecare tip de producţie expediată în dependenţă de concentraţia alcoolului în % faţă de volum.
10.3. Lunar, către data de 3 a fiecărei luni gestionare inspectoratele fiscale de stat teritoriale, de la locul de înregistrare al agentului economic la care este instituit postul fiscal, prezintă la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat dări de seamă despre activitatea PFP cu indicarea încălcărilor şi rezultatelor analizelor efectuate, măsurilor întreprinse şi propuneri de îmbunătăţire a lucrului PFP.
Anexa nr.1 la Regulamentul
Ministerului Finanţelor Nr. 01
din 3 ianuarie 2001
REGISTRUL
DE EVIDENŢĂ A ALCOOLULUI ETILIC ŞI PRODUCŢIEI SLCOOLICE TARI INTRATE
LA ÎNTREPRINDERE________________LICENŢA NR.__________DIN__________
CU TERMENUL DE VALABILITATE PÎNĂ LA ________________________200_

Nr.d/o Furnizor Codfiscal Seria, numărul şi data Facturii de expediţie al furnizorului sau numărul declaraţiei vamale de import Dataîntrării Denumirea producţiei Concentraţia alcoolului (%) Unitatea de măsură (litri) Cantitatea (litri) Valoarea (lei) Suma accizului (lei) Nr. ţi data doc. de plată care confirmă achitarea accizului în buget sau declaraţia privind accizele din perioada fiscală în baza căreia are loc trecerea la cont
                       
                       
Total*                      

* - se indică totalul pentru luna care a expirat, pe fiecare tip de producţie şi în dependenţă de concentraţia alcoolului în % faţă de volum
Anexa nr.2 la Regulamentul
Ministerului Finanţelor Nr. 01
din 3 ianuarie 2001
REGISTRUL
DATELOR APARATULUI PENTRU MĂSURATUL CANTITĂŢII PRODUCŢIEI
FABRICATE LA AGENTUL ECONOMIC _______________________

Dataora Numărulaparatului Denumirea producţiei Concentraţiaalcoolului (%) Capacitatea sticlei ambalajului (litri) Indicii la începutul lucrului (dal, buc) Indicii la sfîrşitul lucrului (dal, buc) Semnătura
lucrătorului PFP Persoanei responsabile al întreprinderii
                 
                 
                 

Anexa nr.3 la Regulamentul
Ministerului Finanţelor Nr. 01
din 3 ianuarie 2001
REGISTRUL
DE EVIDENŢĂ A ALCOOLULUI ETILIC ŞI PRODUCŢIEI SLCOOLICE TARI
EXPEDIATE (TRANSPORTATE)  DE LA ÎNTREPRINDEREA________________
LICENŢA NR.__________DIN__________
CU TERMENUL DE VALABILITATE PÎNĂ LA ________________________200_

Nr.d/o Furnizor Codfiscal Seria, numărul şi data Facturii de expediţie al furnizorului sau numărul declaraţiei vamale de import Dataîntrării Denumirea producţiei Concentraţia alcoolului (%) Capacitatea sticlei ambalajului(litri) Cantitatea (litri) Valoarea (lei) Suma accizului (lei) Nr. ţi data doc.de plată careconfirmă achitarea accizului în buget sau declaraţia privind accizele din perioada fiscală în baza căreia are loc trecerea la cont
1                      
2                      
Total*                      

* - se indică totalul pentru luna care a expirat, pe fiecare tip de producţie şi în dependenţă de concentraţia alcoolului în % faţă de volum