RMF30/2005
ID intern unic:  314176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
REGULAMENT Nr. 30
din  21.03.2005
cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit
a întreprinderilor al căror capital social este constituit
sau majorat prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă
cu 250 mii dolari S.U.A. şi 2 milioane dolari S.U.A.
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 92-94     art Nr : 320
APROBAT:                                                                                 APROBAT:
MINISTRUL FINANŢELOR                                         MINISTRUL ECONOMIEI
     
AL REPUBLICII MOLDOVA                                       ŞI COMERŢULUI
  ________ ZINAIDA GRECIANÎI                                AL REPUBLICII MOLDOVA
  NR. 30 DIN 21.03.2005                                                __________VALERIU LAZĂR
                                                                                        NR. 05/3 DIN 26.05.2005

ÎNREGISTRAT:
MINISTRUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
___________VICTORIA IFTODI
NR. 409 DIN 22.06.2005

R E G U L A M E N T
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor al căror capital social este constituit sau majorat prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. şi 2 milioane dolari S.U.A. (în continuare - Regulament) este elaborat întru executarea prevederilor alin.(1)-(2) art. 492 din titlul II al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (în continuare - Codul fiscal).
2. Prezentul Regulament se extinde asupra:
a) întreprinderilor al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. şi au prezentat prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil după constituirea sau majorarea capitalului social;
b) întreprinderilor al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari S.U.A., şi au prezentat prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil după constituirea sau majorarea capitalului social.
Prezentul Regulament nu se extinde asupra întreprinderilor, care:
- au beneficiat de facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal;
- au beneficiat şi/sau beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 49 alin.(1) şi (13) din Codul fiscal.
3. În conformitate cu prevederile alin. (1) art. 492 din Codul fiscal, întreprinderile menţionate la lit. a) pct. 2 al prezentului Regulament, se scutesc, după prezentarea primei declaraţii cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil după constituirea sau majorarea capitalului social, de plata impozitului pe venit în mărime de 50% pe parcursul a 5 ani consecutivi, începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit în conformitate cu prezentul Regulament.
În conformitate cu prevederile alin. (2) art. 492 din Codul fiscal, întreprinderile menţionate la lit. b) pct. 2 al prezentului Regulament, se scutesc, după prezentarea primei declaraţii cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil după constituirea sau majorarea capitalului social, de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani consecutivi, începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit, în conformitate cu prezentul Regulament.
4. În conformitate cu alin. (1) art. VlI al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 350-XV din 21 octombrie 2004 (în continuare - Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004) prevederile alin. (1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal nu se extind asupra întreprinderilor care beneficiază sau au beneficiat de facilităţile prevăzute la art. 24 alin. (3), (15) şi (19) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 în redacţia pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004 şi la art. 49 alin. (2), (3) şi (11) din Codul fiscal pînă la modificarea acestuia prin Legea nr.185-XV din 10 iunie 2004.
5. În conformitate cu alin. (2) art. VlI al Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, întreprinderile autohtone care nu au avut dreptul să beneficieze de facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3), (15) şi (19) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 492 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal numai în cazul dacă capitalul lor social a fost constituit sau majorat după intrarea în vigoare a Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, adică după 01.01.2005.
6. În baza alin. (3) art. VlI al Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, întreprinderile cu investiţii străine care au avut dreptul să beneficieze de facilităţile fiscale prevăzute la art. 24 alin. (3), (15) şi (19) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, dar nu au beneficiat de acest drept, la determinarea mărimii capitalului social constituit sau majorat, prevăzut la alin. (1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal, au dreptul de a include în această valoare şi mărimea contribuţiilor vărsate la capitalul social al acestora pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, adică pînă la 01.01.2005.
7. În baza alin. (4) art. VlI al Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, întreprinderile cu investiţii străine care, pînă la intrarea în vigoare a legii menţionate, au beneficiat de facilităţi fiscale, în conformitate cu alin. (3) şi (19) art. 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004 au dreptul să beneficieze în continuare de aceste facilităţi pîna la expirarea termenului de validitate a acordului de scutire de impozit pe venit încheiat cu organul fiscal în a cărui rază teritorială se află agentul economic sau cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
8. Conform prevederilor alin. (5) art. VlI al Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, agenţii economici, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine care, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, au beneficiat de facilităţi fiscale in conformitate cu alin. (15) art. 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004, au dreptul să beneficieze în continuare de facilităţile prevăzute la articolul 492 alineatele (4) si (5) din Codul fiscal.
9. Agenţii economici, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine, care au beneficiat de facilităţile fiscale prevăzute la alin. (3) şi (19) art. 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004 şi nu au beneficiat de facilităţile prevăzute la alin. (15) art. 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004 pot beneficia, după expirarea termenului de validitate a acordurilor respective, de facilităţile prevăzute la alin. (4) şi (5) art. 492 din Codul fiscal în baza alin. (6) art. VlI al Legii nr. 350-XV din 21 octombrie 2004.
II. Noţiuni generale
10. În scopul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni generale.
10.1. Venit impozabil conform art. 12 pct. 4) din Codul fiscal, reprezintă venitul brut, inclusiv facilităţile, acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
10.2. Investirea în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii reprezintă măsurile întreprinse de către întreprindere în sensul suportării cheltuielilor de către întreprindere, care au ca scop producerea unor noi tipuri de producţie (acordarea unor noi tipuri de lucrări, servicii) sau extinderea volumului existent de producţie (lucrări, servicii). În special, la aceste cheltuieli se atribuie cheltuielile suportate pentru procurarea mijloacelor fixe legate nemijlocit de procesul de producţie ori prestare a serviciilor, activelor materiale în curs de execuţie, reparaţie şi cheltuielile capitale ulterioare întru ameliorarea suplimentară a mijloacelor fixe, cheltuielile suportate pentru procurarea proprietăţii materiale şi nemateriale şi alte tipuri de cheltuieli efectuate în scopul producerii unor noi tipuri de producţie sau acordarea unor noi tipuri de servicii, lucrări sau extinderea volumului existent de producţie (lucrări, servicii), de asemenea la majorarea volumelor producţiei fabricate şi comercializate, precum şi serviciilor prestate. Se va considera investiţie în dezvoltarea producţiei proprii procurarea şi achitarea efectivă a valorii mijloacelor fixe, activelor materiale în curs de execuţie etc. de către agentul economic, beneficiar al scutirii.
10.3. Suma investită în programe de stat sau ramurale de dezvoltare a economiei naţionale reprezintă suma cheltuielilor întreprinderii care au ca scop finanţarea diferitor programe de stat şi ramurale de dezvoltare a anumitor laturi ale economiei naţionale.
10.4. Facilitate (înlesnire) fiscală conform pct. 14) art. 12 din Titlul II al Codului fiscal reprezintă suma impozitului pe venit nevărsată la buget ca rezultat al utilizării scutirii parţiale sau totale ori utilizarea de cote reduse.
10.5. Scutirea de plata impozitului pe venit în mărime de 50% reprezintă suma impozitului pe venit în mărime de 50% din suma impozitului pe venit determinată de agent economic în modul stabilit, nevărsată la buget şi care urmează a fi îndreptată la dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale.
III. Condiţii generale privind scutirea
 de plata impozitului pe venit
11. Agenţii economici, menţionaţi la lit. a) pct. 2 al prezentului Regulament, care solicită scutirea de plata impozitului pe venit sînt obligaţi să se conformeze următoarelor condiţii:
a) capitalul social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul S.U.A., stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data constituirii sau majorării efective a capitalului social cu condiţia că la momentul solicitării scutirii mărimea capitalului social constituit în modul respectiv nu a fost diminuată;
b) a fost prezentată prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil după ce a fost constituit sau majorat capitalul social în modul prevăzut de legislaţie;
c) pe parcursul perioadei fiscale (din prima zi a perioadei fiscale date şi pînă în ziua semnării Acordului) în care a fost încheiat Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit (în continuare - Acord) cu organul fiscal au întrunit condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal;
d) pînă la data depunerii cererii şi pînă la data semnării Acordului nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de facilităţile prevăzute la alin.(1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal şi la alin. (1) şi (13) art. 49 din Codul fiscal.
12. Agenţii economici, menţionaţi la lit. b) pct. 2 al prezentului Regulament, care solicită scutirea de plata impozitului pe venit sînt obligaţi să se conformeze următoarelor condiţii:
a) capitalul social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari S.U.A conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul S.U.A., stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data constituirii sau majorării efective a capitalului social cu condiţia că, la momentul solicitării scutirii mărimea capitalului social constituit în modul respectiv nu a fost diminuată;
b) condiţiile stabilite la lit. b)-d) pct. 11 al prezentului Regulament.
13. La respectarea condiţiilor menţionate la pct. 11 sau 12 al prezentului Regulament, după caz, agentul economic urmează să prezinte la organul fiscal la care se deserveşte (inspectoratul fiscal teritorial de stat sau Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor) cererea, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
14. Agenţii economici, specificaţi la lit. a) şi b) pct. 2 al prezentului Regulament, concomitent cu cererea menţionată la pct. 13 al prezentului Regulament, sînt obligaţi să prezinte la organul fiscal următoarele documente:
a) copia contractului de constituire şi a statutului;
b) documentele în original şi copiile acestor documente, ce confirmă constituirea sau majorarea capitalului social prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. sau 2 milioane dolari S.U.A., după caz;
c) copia bilanţului contabil pentru anul, în care s-a constituit capitalul social în mărimea indicată la lit. a) pct. 11 sau lit. a) pct. 12, după caz, precum şi pentru perioada gestionară, în care s-a depus cererea pentru acordarea scutirii cu amprenta ştampilei Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova;
d) copia declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, cu amprenta ştampilei organului fiscal, în care pentru prima dată agentul economic a reflectat venit impozabil;
e) Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional (Anexa nr.1 la Ordinul I.F.P.S. nr. 160 din 4 octombrie 2002), eliberat de organul fiscal la care se deserveşte agentul economic nu mai tîrziu de 5 zile înainte de depunerea cererii, cu anexarea fişei contului personal al contribuabilului, precum şi certificatul similar eliberat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova vis-a-vis de plăţile vamale administrate de Serviciul în cauză.
15. Cererea cu privire la acordarea scutirii şi documentele anexate urmează a fi examinate de către organul fiscal la obiectul privind dreptul agentului economic la facilitatea solicitată, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, sau în cazul necesităţii examinării suplimentare în termen de o lună. În cazul refuzului întemeiat al organului fiscal de a acorda scutirea, respectiv neîncheierea Acordului cu agentul economic se adoptă Decizia organului fiscal respectiv privind refuzul de acordare a acestei scutiri (în continuare - Decizia), care se perfectează conform formei prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. În cazul acceptării acordării scutirii la plata impozitului pe venit, avînd în vedere faptul că are loc încheierea Acordului, nu este necesară emiterea oricărei Decizii a organului fiscal respectiv.
În rezultatul examinării cererii, în termen de 5 zile de la data acceptării acordării scutirii sau data emiterii Deciziei privind refuzul de acordare a scutirii în adresa agentului economic se remite un Aviz (forma tipizată a avizului - Anexa nr. 3 la prezentul Regulament).
16. Decizia poate fi contestată în modul general stabilit prin Titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV din 26 iulie 2001.
17. În cazul în care, în urma examinării contestării privind dezacordul cu Decizia organului fiscal respectiv, depuse de întreprinderile indicate la lit. a) şi b) pct. 2 al prezentului Regulament, sau în rezultatul atacării în instanţă de judecată (iniţierii unui proces de judecată) a Deciziei respective, s-a depistat faptul cu privire la refuzul neîntemeiat, în Acordul care urmează a fi încheiat se indică termenul scutirii în conformitate cu pct. 21 al prezentului Regulament.
IV. Modul de întocmire a Acordului privind scutirea de
plata impozitului pe venit, precum şi de executare a acestuia
18. Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit se semnează pe de o parte - de organul fiscal, în persoana şefului sau adjunctului său şi pe de altă parte - de contribuabil, în persoana conducătorului sau persoana împuternicită de acesta, cu aplicarea ştampilei umede.
19. Acordul se întocmeşte conform formularului-tip, stabilit în Anexa. nr. 4 la prezentul Regulament.
20. În cazul încheierii Acordului respectiv, termenul privind scutirea de plata impozitului pe venit se acordă începînd cu prima zi a perioadei fiscale apreciate în conformitate cu art. 121 din Codul fiscal, în care a fost încheiat Acordul.
21. Prin derogare de la prevederile pct. 20 al prezentului Regulament, în cazul indicat în pct. 17 al acestuia, termenul privind scutirea se stabileşte începînd cu prima zi a perioadei fiscale, în care a fost adoptată Decizia organului fiscal respectiv privind refuzul de acordare a scutirii.
22. Acordul se perfectează în 2 exemplare, unul dintre care se eliberează solicitantului (agentului economic), iar al doilea se păstrează la organul fiscal.
23. În cazul în care agentul economic beneficiază de scutire, prima perioadă fiscală de beneficiere a scutirii fiind aceeaşi în care a fost încheiat Acordul, însă pe parcursul perioadei a aceluiaşi an (pînă la data încheierii Acordului) a achitat impozit pe venit în rate conform prevederilor art. 84 din Codul fiscal, urmează de condus de prevederile art.176 din Codul fiscal "Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită".
24. Agenţii economici care beneficiază de facilităţile prevăzute la alin.(1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal urmează să investească cel puţin 80% din suma impozitului pe venit, calculată şi nevărsată la buget rămasă la dispoziţia agenţilor economici în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale în perioada în care contribuabilii beneficiază de scutire la plata impozitului.
V. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
participante la Acord
25. Drepturile organului fiscal şi a contribuabilului sînt reglementate de legislaţia în vigoare.
V.I. Obligaţiile organului fiscal
26. În baza alin. (1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal, organul fiscal, în cazul respectării cerinţelor prezentului Regulament, este obligat să încheie cu contribuabilul Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit în mărime de 50% pe parcursul a 5 ani consecutivi (este aplicabil agenţilor economici menţionaţi la lit. a) pct. 2 al prezentului Regulament), sau integral de plata impozitului pe venit pe parcursul a trei ani consecutivi (este aplicabil agenţilor economici menţionaţi la lit. b) pct. 2 al prezentului Regulament), termenul scutirii urmînd a fi indicat în Acord.
V.II. Obligaţiile Contribuabilului
27. Contribuabilul este obligat să:
a) investească cel puţin 80 la sută din suma impozitului pe venit, calculată şi nevărsată la buget în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale pentru perioada în care contribuabilul beneficiază de scutire;
b) menţină în capitalul social al său contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. - pentru agenţii economici menţionaţi la lit. a) pct. 2 al prezentului Regulament, sau contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari S.U.A - pentru agenţii economici menţionaţi la lit. b) pct. 2 al prezentului Regulament (recalculată la data constituirii sau majorării efective a capitalului social în modul prevăzut de legislaţie, conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul S.U.A., stabilit de Banca Naţională a Moldovei) pe parcursul perioadei de beneficiere a scutirii;
c) să întrunească condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal;
d) prezinte anual Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi alte dări de seamă în termenii şi modul stabilit prin instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor pe parcursul perioadei de beneficiere a scutirii.
VI. Rezilierea Acordului privind scutirea de plata
impozitului pe venit şi consecinţele nerespectării
prevederilor Acordului
28. Acordul privind scutirea de plata impozitului pe venit se reziliază unilateral de către organul fiscal în cazurile în care, contribuabilul nu respectă întocmai prevederile legislaţiei în vigoare aferente facilităţilor stabilite prin alin. (1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal, suma impozitului pe venit lăsată la dispoziţia agentului economic, pe întreaga perioadă de valabilitate a Acordului, urmînd a fi vărsată la buget integral, cu aplicarea majorării de întîrziere şi a sancţiunilor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare.
Decizia privind rezilierea Acordului se adoptă de conducerea organului fiscal şi se aduce la cunoştinţa contribuabilului în termen de 3 (trei) zile de la data adoptării ei.
Anexa nr. 1
  la Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor
al căror capital social este constituit sau majorat prin contribuţia ce depăşeşte
suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. şi 2 milioane dolari S.U.A.
Nr. 30 din 21.03.2005
    Şefului organului fiscal ____________________________
(denumirea organului fiscal)
    ____________________________
(numele, prenumele)
    de la ________________________________________
(denumirea agentului economic, codul fiscal)
    ________________________________________
(adresa juridică)
    în persoana conducătorului Dl (Dna) _______________________
(numele, prenumele)
Cerere
privind scutirea de plata impozitului pe venit
În baza art. 492 alin. (1) (alin. (2)  din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 
          (de marcat alineatul din art. 492 din Codul fiscal)
agentul economic __________________________________________
                                          (denumirea agentului economic)
solicită acordarea scutirii de plata impozitului pe venit:
-  în mărime de 50% pe parcursul a 5 ani consecutivi, de la _____ pînă la __________,
                                                                 
  (se indică perioada pentru care se solicită scutirea)
     în baza alin. (1) art. 492 din Codul fiscal, sau*;

-  totalmente pe parcursul a 3 ani consecutivi,
     de la _____ pînă la __________, în baza alin. (2) art. 49
2 din Codul fiscal*.  
         (se indică perioada pentru care se solicită scutirea)
* (se completează datele aferente tipului de scutire solicitat).  
Respectăm condiţiile înaintate potenţialilor beneficiari ai scutirii de plata impozitului pe venit, şi anume:
      (se completează compartimentul respectiv)
1.1  Contribuţia în capitalul social constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, în echivalentul dolari S.U.A. constituie  ___________ lei moldoveneşti, sau ______________dolari S.U.A., cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data _____________ ;
1.2  Capitalul social a fost constituit sau majorat la data ____________ în mărime de _____________lei;
1.3  Prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit, după ce a fost constituit sau majorat capitalul social în modul prevăzut de legislaţie, în care a fost înregistrat venit impozabil a fost prezentată la data________ pentru perioada fiscală_____________, venitul impozabil constituind ______ lei;
1.4  Genul de activitate practicat ______________________________________________;
1.5  Restanţa la bugetul public naţional:                           există       nu există;
                                                                         (se subliniază cuvîntul respectiv)
1.6  Nu am beneficiat şi/sau nu beneficiem de facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal şi la alin. (1) şi (13) art. 49 din Codul fiscal, precum şi de facilităţile prevăzute la art. 24 alin. (3), (15) şi (19) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal pînă la modificarea acestuia prin Legea nr. 350-XV din 21 octombrie 2004 şi la art. 49 alin. (2), (3) şi (11) din Codul fiscal pînă la modificarea acestuia prin Legea nr.185-XV din 10 iunie 2004;
1.7  Pe parcursul perioadei fiscale în care se depune cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit, începînd cu prima zi a perioadei fiscale respective şi pînă la data depunerii cererii de către întreprinderea ________________________________au fost întrunite condiţiile stabilite la art. 8 alin.(1) lit.  
           (denumirea agentului economic)
d) din Codul fiscal.    
Documentele, ce confirmă dreptul de a beneficia de scutire se anexează (se enumără lista documentelor  prezentate):
 •
       •
       •
Confirmăm veridicitatea datelor din documentele enumerate mai sus şi recunoaştem faptul că, în cazul determinării de către organul fiscal a neveridicităţii acestor date vom fi sancţionaţi în conformitate  cu legislaţia în vigoare.
Conducătorul____________________                                ___________________
                           (numele, prenumele)                                            L.Ş.           (semnătura)
Contabilul-şef____________________                                ___________________
                          (numele, prenumele)                                                         (semnătura)
                                                                                              Data________________

Data primirii cererii la organul fiscal  ________________ 200__
Nr. de înregistrare__________________                                          L.Ş.

     
anexa nr.2

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere
a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor
al căror capital social este constituit sau majorat prin contribuţia ce depăşeşte
suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. şi 2 milioane dolari S.U.A.
Nr. 30 din 21.03.2005
ACORD
PRIVIND SCUTIREA DE PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
mun. (or.)________________                                             ,,___"_____________200_
                                                                                            Nr. ___________________
Prezentul Acord este încheiat în baza alin. (1) (alin. (2)) art. 492 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
       (de marcat alineatul din art. 49 din Codul fiscal)
(în continuare - Codul fiscal) cu completările şi modificările ulterioare, precum şi în urma examinării Cererii prezentate organului fiscal _____________ pe data de ________200__ înregistrate sub numărul _______, şi a documentelor anexate la cerere.
I. PĂRŢILE ACORDULUI
1.1.  Organul fiscal _____________în persoana _________
     _______________________________________________
            (numele, prenumele şefului (şefului adjunct al) organului fiscal)
pe de o parte şi,
1.2.  Agentul economic ____________________________
                                                 (denumirea agentului economic)
cu sediul în localit.________________________________
     str. _____________________________, nr. ________,
    telefon nr. _______________, fax nr. ___________________,
    cod fiscal _________, în persoana _______________________________
                                                          (numele, prenumele conducătorului)
    (în continuare - contribuabil) pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord privind scutirea de plata impozitului pe venit, în condiţiile care urmează.
II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1.  Obiectul Acordului constituie scutirea contribuabilului de plata impozitului pe venit:
- în mărime de 50% pe parcursul a 5 ani consecutivi, de la _____ pînă la __________, în baza alin. (1)
                                                                                             (se indică perioada pentru care se solicită scutirea)
art. 492 din Codul fiscal, sau*;
- totalmente pe parcursul a 3 ani consecutivi, de la _____ pînă la __________, în baza alin. (2) art. 492 din Codul fiscal*.
                                                                                        (se indică perioada pentru care se solicită scutirea)
                                                            * (se completează datele aferente tipului de scutire solicitat).
III. TERMENELE ŞI MĂRIMEA DE ACORDARE A SCUTIRII
DE PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
3. Scutirea de plata impozitului pe venit se acordă Contribuabilului timp de ___ perioade fiscale de la __________ 200__ pînă la __________ 200__ în mărime de ___ %.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4. Drepturile Organului fiscal şi a Contribuabilului sînt reglementate de legislaţia în vigoare.
IV.I. OBLIGAŢIILE ORGANULUI FISCAL
4.1.În conformitate cu alin. (1) (alin. (2)) art. 492 din Codul fiscal, ţinînd cont de modificările şi completările
(de marcat alineatul din art. 49 din Codul fiscal)
ulterioare, organul fiscal ______________ încheie prezentul Acord privind scutirea de plata impozitului pe venit pe perioada şi mărimea indicată în pct. 3 al prezentului Acord.
IV.II. OBLIGAŢIILE CONTRIBUABILULUI
4.2. Contribuabilul se obligă să:
a) asigure veridicitatea datelor indicate la pct. 11 lit. a)-d), ale Regulamentului aprobat de Ministerul Finanţelor Nr. 30 din 21.03.2005 - pentru agenţii economici menţionaţi la alin. (1) art. 492 din Codul fiscal, sau pct. 12 lit. a)-b) al Regulamentului dat - pentru agenţii economici menţionaţi la alin. (2) art. 492 din Codul fiscal, declarate de el organului fiscal ______________ pînă la încheierea prezentului Acord;
b) investească cel puţin 80 la sută din suma impozitului pe venit, calculată şi nevărsată la buget în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale pentru perioada în care contribuabilul beneficiază de scutire;
c) menţină în capitalul social al său contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A. - pentru agenţii economici menţionaţi la alin. (1) art. 492 din Codul fiscal, sau contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari S.U.A - pentru agenţii economici menţionaţi alin. (2) art. 492 din Codul fiscal (recalculată la data constituirii sau majorării efective a capitalului social în modul prevăzut de legislaţie, conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul S.U.A., stabilit de Banca Naţională a Moldovei) pe parcursul perioadei de beneficiere a scutirii;
d) să întrunească condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal;
e) prezinte anual Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi alte dări de seamă în termenii şi modul stabilit prin instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor pe parcursul perioadei de beneficiere a scutirii.
V. CLAUZE SPECIALE
5.1. În cazul în care contribuabilul nu respectă întocmai prevederile legislaţiei în vigoare aferente facilităţilor stabilite prin alin. (1) şi (2) art. 492 din Codul fiscal, Acordul privind scutirea la plata impozitului pe venit se anulează, iar suma scutirii la plata impozitului pe venit pe întreaga perioadă de acţiune a Acordului se restituie la buget integral cu aplicarea sancţiunilor fiscale şi administrative prevăzute de legislaţia în vigoare.
VI. DISPOZIŢII FINALE
6.1. Litigiile apărute pe baza prezentului Acord se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar în instanţa de drept competentă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6.2. Prezentul Acord este încheiat în 2 exemplare, în limba de stat, cu aceeaşi putere juridică, pentru fiecare parte cîte un exemplar.

Şeful Organului fiscal
________________   ________________________   ______L.Ş.__________
(organul fiscal)                  (numele, prenumele)                                       (semnătura)
Conducătorul
agentului economic    _________________________   ________L.Ş._________
                                     (numele, prenumele)                                            (semnătura)