RMSO66/2004
ID intern unic:  314232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
REGULI Nr. 66
din  22.12.2004
REGULI ŞI NORMATIVE SANITARO-EPIDEMIOLOGICE
PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR COSMETICE
Publicat : 09.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 164     art Nr : 566
A P R O B:                                                    
Ministerul Sănătăţii,                                              
Medic şef sanitar de  stat                                      
al Republicii Moldova                                            
___________Ion Bahnarel                                  
nr.06.10.3.66  din 22.12.2004                            
REGULI ŞI NORMATIVE SANITARO-EPIDEMIOLOGICE
PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR COSMETICE
I.  Produse cosmetice. Definiţii generale
Produs cosmetic - orice substanţă sau preparat care vine în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman (piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe, păr etc.) sau cu dinţii şi mucoasa bucală, pentru a le curăţa, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în stare bună;
Lista prezentată în anexă nr.1 cuprinde categoriile de produse cosmetice şi face parte integrantă din prezentele norme.  
Ingredient cosmetic - orice substanţă chimică sau preparat de origine sintetică ori naturală, cu excepţia compoziţiilor aromatice sau parfumante, care intră în compoziţia unui produs cosmetic;
Coloranţi cosmetici - substanţe care se adaugă în produsele cosmetice în scopul colorării produsului şi/sau a unor părţi ale corpului uman;
Conservanţi - substanţe care se adaugă în produsele cosmetice în scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor în aceste produse;
Filtre ultraviolete - substanţe care se adaugă în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiaţii ultraviolete, avînd ca scop protejarea pielii de efectele nedorite ale acestor radiaţii;
Lot de fabricaţie - o cantitate definită în materie primă, material de ambalare sau produs finit, fabricată în condiţii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încît să poată fi considerată omogenă;
Număr de lot de fabricaţie - o combinaţie distinctivă de numere şi/sau de litere, care în mod specific identifică un lot;
Termen de valabilitate - perioada stabilită de producător în care produsul conservat în condiţiile impuse îşi menţine caracteristicile prescrise şi poate fi utilizat;
Etichetă - orice material scris care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator;
Ambalaj primar - material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la menţinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate;
Ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar.
II . Condiţii impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor
Produsele cosmetice comercializate nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci cînd sînt respectate condiţiile de utilizare, şi anume: prezentarea produselor, etichetarea, instrucţiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea şi îndepărtarea acestora, precum şi orice altă indicaţie prevăzută de producător, respectiv de importator.
Produsele cosmetice vor fi folosite, importate şi realizate în teritoriul Republicii Moldova la prezenţa avizului igienic (certificatului igienic).
Se interzice fabricarea şi comercializarea produselor cosmetice în a căror compoziţie se utilizează:
a) substanţe interzise de Ministerul Sănătăţii (Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat al Republicii Moldova (SSES)) în conformitate cu Directiva Comunităţii Economice Europene nr. 76/768/EEC;
b) substanţe în afara limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii (SSES) în conformitate cu Directiva Comunităţii Economice Europene nr. 76/768/EEC.
Ministerul Sănătăţii (SSES) va stabili listele, cuprinzînd:
a) substanţe interzise să fie folosite la fabricarea produselor cosmetice;
b) substanţe, inclusiv coloranţi, conservanţi, filtre ultraviolete, care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate.
Listele prevăzute la alin. (1) vor fi modificate de Ministerul Sănătăţii (SSES) ori de cîte ori acest lucru se impune.
După proprietăţile toxicologice, fizico-chimice şi microbiologice produsele cosmetice trebuie să corespundă indicilor prevăzuţi în anexele nr.2, 3, 4 şi 5 ale prezentelor reguli şi norme.
III. Cerinţe de etichetare a produselor cosmetice şi parfumerie
1. Produsele cosmetice vor fi comercializate numai în recipiente şi/sau ambalaje inscripţionate lizibil, nelavabil şi inteligent, indicîndu-se următoarele date:
a) denumirea producătorului şi adresa unde se află agentul producătorului pentru adresarea petiţiilor;
b) ţara de origine (pentru produsele din import);
c) conţinutul nominal în momentul ambalării produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptînd ambalajele ce conţin mai puţin de 5 grame sau mai puţin de 5 mililitri, eşantioanele gratuite şi dozele unice; în ceea ce priveşte ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăţi şi pentru care indicarea greutăţii sau a volumului nu este semnificativă, conţinutul poate să nu fie indicat, dar se va menţiona pe ambalaj numărul de bucăţi; această menţiune nu este necesară atunci cînd numărul de piese este uşor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate;
d) instrucţiunile de utilizare şi avertizare specială ce trebuie aduse la cunoştinţă cu privire la produsele cosmetice, inclusiv cele pentru utilizare profesională, în special cele pentru coafură, care conţin ingredinete din listele aprobate prin Hotărîrea Medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova şi pentru care sînt prevăzute condiţii de avertizare ce trebuie inscripţionate pe etichetă. în situaţia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi ataşat un prospect, o banderolă ori un cartonaş ce va conţine informaţia necesară consumatorului sau pe recipientul produsului va fi inscripţionată informaţia necesară abreviată;
e) funcţia  produsului cosmetic,  exceptînd  cazul în  care  aceasta  rezultă  din prezentarea produsului;
f) lista cuprinzînd ingredientele care fac parte din compoziţia produsului cosmetic. Această listă este precedată de cuvîntul "ingrediente". În cazul în care, din motive practice legate de spaţiu, acest lucru nu este posibil, va fi ataşat un prospect, o banderolă ori un cartonaş ce trebuie să conţină informaţia necesară consumatorului sau va fi inscripţionată pe recipient ori pe ambalaj informaţia abreviată.
Se vor menţiona ingredientele în concentraţie mai mică de 1 %, fără o ordine anume, după cele a căror concentraţie este mai mare de 1 %. Coloranţii se pot menţiona după celelalte ingrediente. Ansamblul de coloranţi utilizaţi în mai multe nuanţe coloristice va fi indicat pe etichetă, precedat de "+/-". Compoziţiile de parfumerie sau de aromatizare şi materiile lor prime vor fi menţionate prin cuvîntul "parfum", respectiv "aromă".
h) termenul de valabilitate înscris prin cuvînte e folosit "pînă la" , urmat de dată sau de detalii privind locul de pe ambalaj, unde se află inscripţionată data expirării, exprimată prin lună şi an, în această ordine, în cifre arabe. În cazul produselor cosmetice cu o valabilitate mai mare de 30 de luni indicarea termenului minim de valabilitate nu este obligatorie;
i) instrucţiunile de conservare, utilizare şi îndepărtare, inclusiv pentru produsele cosmetice de folosinţă profesională;
l) numărul lotului de fabricaţie, după caz, marcat pe recipient sau pe ambalaj ori o indicaţie care să permită identificarea produsului;
m) categoria de produs cosmetic, exceptînd cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului;
Nu sînt considerate ingrediente:
a) impurităţile conţinute în materiile prime;
b) substanţele utilizate în timpul fabricaţiei, dar care nu se regăsesc în compoziţia produsului final;
c) substanţele utilizate în cantităţi absolut indispensabile, în calitate de solvenţi sau de purtători ai compoziţiilor parfumante sau aromatice.
2.Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabilă inscripţionarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), acestea se înscriu pe o etichetă, o banderolă, un prospect sau un pliant care este ataşat produsului. În cazul săpunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau formă, să fie scrise informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) pe un prospect, o etichetă, o banderolă, un pliant sau un cartonaş ataşat, aceste informaţii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vînzare.
În cazul unor recipiente sau ambalaje de dimensiuni reduse, datele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi i) se pot înscrie pe o etichetă, banderolă sau prospect, care va însoţi în mod obligatoriu produsul.
Datele prevăzute în art.3 trebuie să fie scrise în limba romînă sau în altă limbă de circulaţie internaţională, cu excepţia listei cuprinzînd ingredientele, pentru care se vor folosi denumirile din Nomenclatorul internaţional pentru produse cosmetice INCI, iar coloranţii vor fi scrişi conform numărului din Indexul culorilor - Colour Index.
Eticheta produselor cosmetice este o parte componentă a Prescripţiilor tehnice şi necesită coordonare cu Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat - Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă.
Datele nu trebuie să inducă în eroare consumatorii cu privire la natura, identitatea, originea, utilizarea şi caracteristicile produsului cosmetic.
IV. Dispoziţii finale
Produsele aflate în stoc înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi comercializate cu elementele de identificare şi caracterizare marcate iniţial, dar nu mai mult de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
În conformitate cu prevederile articolului 4 al Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, nr.1513-XII din 16 iunie 1993, modificată şi completată prin Legea nr. 1448-XV din 8 noiembrie 2002, respectarea regulilor sanitare este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice indiferent de subordonare şi de forma de proprietate.
Producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţă a unui produs cosmetic importat este obligată să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă sau de la beneficiari produsele cosmetice la care organismele abilitate de lege ori specialiştii proprii au constatat că acestea pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor şi să aducă la cunoştinţă publicului acest fapt.
Anexa nr. 1
LISTA
categoriilor de produse cosmetice
Creme, emulsii, loţiuni, geluri şi uleiuri pentru piele (mîini, faţă, picioare etc.)
Măşti pentru faţă (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimică)
Baze nuanţatoare (lichide, paste, pudre etc.)
Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.
Săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante etc.
Parfumuri, ape de toaletă, ape de colonie etc.
Preparate pentru baie şi duş (săruri, spume, uleiuri, geluri etc.)
Depilatoare
Deodorante şi antiperspirante
Produse pentru îngrijirea părului:
* nuanţatoare şi decolorante
* produse pentru ondulare, îndreptare şi fixare
* produse pentru aranjare (decorare)
* produse pentru curăţare (loţiuni, pudre, şampoane etc.)
* produse de condiţionare (loţiuni, creme, uleiuri etc.)
* produse de coafare (loţiuni, lacuri, briantine etc.)
  Produse pentru machiaj şi îndepărtarea acestuia de pe faţă şi ochi
  Produse destinate aplicării pe buze
  Produse pentru îngrijirea dinţilor şi a gurii
  Produse pentru îngrijirea unghiilor şi decorarea lor
  Produse pentru igiena intimă externă
  Produse pentru băi de soare (plajă)
  Produse pentru bronzare fără soare
  Produse de albire a pielii
  Produse antirid.
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5