HCNVMM6/5/2000
ID intern unic:  314413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 6/5
din  03.02.2000
cu privire la aprobarea Modului de lichidare a participantului
profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare în cazul
retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia
 Naţională a Valorilor Mobiliare
Publicat : 01.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 222
    HCNVM61/5 din 09.11.06, MO178-180/17.11.06 art.611
    HCVM15/2 din 14.03.06, MO43-46/17.03.06 art.164
    HCVM36/4 din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.469
    HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312
    HCNVM28/13 din 30.07.04, MO156-162/27.08.04 art.306
    HCNVM30/2 din 12.12.03, MO16-18/23.01.04 art.29
   
HCNVM14/3 din 04.04.02, MO54-55/18.04.02 art.131
    HCNVM32/5 din 29.11.01, MO13/24.01.02 art.30
    HCNVM39/3 din 02.11.00, MO11-13/01.02.01 art.33
   

    NOTĂ:
   
În tot textul actului normativ semnul asterix „* ” se substituie cu literele corespunzătoare urmate de o paranteză prin HCNPF38/2 din 14.08.04, MO182/07.10.08 art.537


    În conformitate cu art.42 alin.(4) al Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, art.3 şi art.9  alin.(1) lit.o) al Legii nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în scopul supravegherii şi controlului pieţei valorilor mobiliare, protejării intereselor investitorilor, reglementării activităţii participantului profesionist pe piaţa valorilor mobiliare şi procedurii lichidării lui în cazul retragerii şi/sau expirării termenului licenţei eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare,
   
[Preambulul modificat prin HCNVM32/5 din 29.11.01, MO13/24.01.02 art.30]
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Modul de lichidare a participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri revine Departamentului supraveghere, control şi anchetă.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE                 Gheorghe CĂLCÎI

    Chişinău, 3 februarie 2000.
    Nr. 6/5.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare nr. 6/5 din 3.02.2000
Modul
de lichidare a participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa
valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei
eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
I. Dispoziţii generale
    1.1. Modul de lichidare a participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (în continuare - Modul) este elaborat în baza prevederilor Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Legii privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi altor acte normative în vigoare, ce reglementează piaţa valorilor mobiliare.
   1.2. În cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (în continuare - Comisia Naţională), Comisia Naţională desemnează un administrator din oficiu care lichidează participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare (în continuare - participantul profesionist) sau activitatea lui pe piaţa valorilor mobiliare în ordinea stabilită de prezentul Mod şi Hotărîrea Comisiei Naţionale privind chestiunea în cauză.
    1.3. Băncile şi alte instituţii financiare, activitatea cărora este reglementată de Legea instituţiilor financiare şi care primesc la Comisia Naţională licenţa pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare conform art.43 alin.(1) al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, nu cad sub incidenţa prezentului Mod.
II. Condiţiile desemnării administratorului din oficiu
    2.1. În funcţie de administrator din oficiu se desemnează o persoană cu studii superioare, avînd o experientă de activitate pe piaţa valorilor mobiliare.
    2.2. Nu poate fi desemnată în calitate de administrator din oficiu persoana care:
    a) are antecedente penale;
    b) în ultimii cinci ani a fost trasă la răspundere civilă pentru inducerea în eroare sau încălcarea obligaţiilor financiare.
    2.3. Înainte de a desemna persoana în calitate de administrator din oficiu, Comisia Naţională trebuie să se asigure că nu există nici un conflict de interese între persoana în cauză şi participantul profesionist supus lichidării.
    Pentru constatarea inexistenţei conflictelor de interese, persoana respectivă trebuie să prezinte Comisiei Naţionale înainte de desemnarea sa, informaţii privind interesele de ordin personal, interesele de afaceri, precum şi relaţiile financiare proprii, ale soţiei (soţului), copiilor.
    2.4. În cazul apariţiei unui conflict de interese (ce ţine nemijlocit de îndeplinirea obligaţiunilor în calitate de administrator din oficiu) după numirea sa, administratorul din oficiu va informa Comisia Naţională despre acest fapt în decursul a trei zile de la data cînd a luat cunoştinţă de el.
    2.5. În cazul cînd Comisia Naţională constată că un astfel de conflict de interese este inadmisibil, administratorul din oficiu trebuie să soluţioneze conflictul în cauză conform cerinţelor Comisiei Naţionale sau să demisioneze.
    2.6. Administratorul din oficiu se desemnează concomitent cu adoptarea Hotărîrii Comisiei Naţionale respective privind lichidarea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare sau a activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare.
III. Principalele drepturi şi obligaţii ale administratorului din oficiu
    3.1. Administratorul din oficiu dispune de dreptul deplin şi exclusiv de a conduce şi controla activitatea participantului profesionist, aflat în curs de lichidare, şi de a lua orice măsură în vederea lichidării lui eficiente şi obţinerii sumei maxime din înstrăinarea activelor, precum şi de dreptul:
    a) de a continua sau a înceta orice operaţiune a participantului profesionist;
    b) de a angaja orice funcţionar, expert sau consultant profesionist, cu acordul prealabil al Comisiei Naţionale;
    c) de a intenta acţiuni în judecată;
    d) de a executa orice operaţiune din numele participantului profesionist, ţinînd cont de faptul că el trebuie să obţină acordul Comisiei Naţionale pentru efectuarea următoarelor operaţiuni:
    e) înstrăinarea oricărui activ al participantului profesionist în valoare de peste 500000 (cinci sute mii) lei;
    f) satisfacerea oricăror cerinţe faţă de participantul profesionist (cu excepţia cerinţelor care reies din obligaţiunile funcţionale ale administratorului din oficiu) înainte de încheierea procedurii de lichidare, înclusiv achitarea cu toţi clienţii şi creditorii, dar luîndu-se în consideraţie că toţi clienţii şi creditorii participantului profesionist supus lichidării trebuie trataţi în mod egal;
   g) alte drepturi conform Hotărîrii Comisiei Naţionale.
    [Pct.3.1 modificat prin HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    3.2. Administratorul din oficiu trebuie să-şi execute atribuţiile cu obiectivitate. În acest sens el nu este în drept:
    a) să acţioneze în situaţia în care există conflict de interese, cu excepţia cazului cînd conflictul este adus la cunoştinţa Comisiei Naţionale, iar aceasta autorizează continuarea activităţii lui;
    b) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, orice servicii, cadouri şi alte valori din partea oricărei persoane despre care administratorul din oficiu cunoaşte că ea urmăreşte să obţină din partea Comisiei Naţionale efectuarea unor acţiuni în legătură cu lichidarea sau că are interese ce pot fi afectate în mod substanţial în urma executării sau neexecutării unor obligaţuni de către administratorul din oficiu;
    c) să facă promisiuni sau să-şi asume angajamente neautorizate în numele Comisiei Naţionale.
    3.3. Administratorul din oficiu nu este în drept să divulge informaţia de uz intern decît în măsura în care aceasta este necesară în exercitarea funcţiilor sale.
    3.4. Administratorul din oficiu, în decursul a două luni de la intrarea în funcţiile sale este în drept:
    a) să rezilieze în conformitate cu legislaţia munci:
   
[Pct.3.4 lit.a) modificată prin HCNVM32/5 din 29.11.01, MO13/24.01.2002 art. 30]
    b) contractul de muncă cu orice specialist al participantului profesionist în conformitate cu legislaţia muncii;
    c) contractele de prestare a serviciilor la care participantul profesionist este parte;
    d) obligaţiile luate de participantul profesionist la închirierea de bunuri mobile şi imobile, cu condiţia înştiinţării proprietarului cu treizeci de zile înainte despre faptul că participantul profesionist desface contractul de închiriere;
    e) să întreprindă măsurile necesare pentru încetarea obligaţiilor financiare ale participantului profesionist, să restituie proprietarilor toate activele şi bunurile deţinute în fiduciu de participantul profesionist.
    3.5. În cazul în care administratorul din oficiu nu respectă prevederile prezentului Mod şi ale Hotărîrilor Comisiei Naţionale privind lichidarea participantului profesionist, Comisia Naţională, prin Hotărîrea sa, poate să retragă administratorul din oficiu, desemnînd o altă persoană.
IV. Acţiunile întreprinse de administratorul din oficiu
    4.1. Hotărîrea Comisiei Naţionale privind retragerea licenţei şi lichidarea participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare se aduce la cunoştinţă (se expediază o înştiinţare) de către administratorul din oficiu în termen de trei zile:
    a) participantului profesionist;
    b) băncii respective unde participantul profesionist are deschise conturi de decontare;
    c) Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
    d) Fondului Social;
    e) Camerei Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei.
    4.2. Administratorul din oficiu, conform Hotărîrii Comisiei Naţionale, lichidează participantul profesionist ca agent economic sau lichidează activitatea participantuiui profesionist pe piaţa valorilor mobiliare.
    [Pct.4.2 modificat prin HCNVM61 din 05.09.11.06, MO178-180/17.11.06 art.611]
V. Comunicarea lichidării
    5.1. Administratorul din oficiu, în termen de zece zile din ziua desemnarii sale:
    a) va transmite spre publicare în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" şi ziarul "Capital Market" un anunţ privind lichidarea participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare, procedura şi termenele lichidării, termenul limită pentru prezentarea creanţelor de către creditori, care trebuie să fie nu mai mic de două luni din momentul publicării a anunţului respectiv;
    [Pct.5.1 subal.1) modificat prin HCNVM30/2 din 12.12.03, MO16-18/23.01.04 art.29]
    b) va informa participantul profesionist despre necesitatea transmiterii documentelor ce ţin de activitatea acestuia, a ştampilelor şi patrimoniului existent al întreprinderii, precum şi va pune imediat toate activele sub sigiliu şi va întreprinde măsurile necesare pentru conservarea acestora;
    c) va informa în scris Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Fondul Social despre lichidarea participantului profesionist sau a activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare, în scopul verificării achitării impozitelor şi plăţilor obligatorii;
    d)  va expedia organelor de conducere ale societăţilor, unde participantul profesionist deţine cote substanţiale, cereri în vederea neadmiterii gajării, înstrăinării sub orice mod a patrimoniului ce aparţine societăţii şi va solicita bilanţul societăţilor în cauză pentru a efectua o posibilă evaluare a activelor deţinute de participantul profesionist supus lichidării;
    e)  va întocmi lista clienţilor participantului profesionist;
    f) va cere registratorilor independenţi prezentarea listei acţionarilor (în cazul că participantul profesionist supus lichidării are statut de societate pe acţiuni);
    g) va transmite Comisiei Naţionale, în decurs de trei zile de la publicare, copiile de pe toate anunţurile privind lichidarea.
    5.2. Pretenţiile creditorilor şi clienţilor vor fi înregistrate şi examinate de către administratorul din oficiu în termen de cincisprezece zile. Pentru fiecare cerere va fi luată o decizie aparte.
    5.3. Administratorul din oficiu examinează, în modul stabilit de Comisia Naţională, plîngerile acţionarilor participantului profesionist, aflat în curs de lichidare.
VI. Particularităţile lichidării activităţii participantului
profesionist pe piaţa valorilor mobiliare
    6.1. La lichidarea activităţii participantului profesionist pe piaţa valorilor mobiliare, administratorul din oficiu este obligat să efectueze inventarierea documentelor şi contractelor încheiate de către participantul profesionist pe piaţa valorilor mobiliare în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare şi în baza contractelor să întocmească lista clienţilor. În caz de existenţă în lista clienţilor a investitorilor străini, va fi verificată existenţa documentelor de identitate a clientului (copia statutului companiei străine, extrasul din registrul de stat, procura de reprezentare a companiei etc.). În baza rezultatelor prezentei inventarieri administratorul din oficiu va întocmi actul de ridicare a prezentelor contracte, inclusiv a contractelor-ordine care ulterior vor fi păstrate în arhiva Comisiei Naţionale.
    [Pct.6.1 în redacţia HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    6.2. Administratorul din oficiu, în termenul stabilit de Comisia Naţională, înştiinţează fiecare client din lista întocmită conform pct.6.1. privind necesitatea, în termen de cincisprezece zile calendaristice, de:
    a)  a depune cererea respectivă privind datoriile participantului profesionist, daunele cauzate clientului în urma nerespectării legislaţiei în vigoare;
    b)  a încheia un contract cu alt participant profesionist.
    6.3. În baza cererilor depuse, administratorul din oficiu determină suma totală a datoriilor, care urmează a fi recuperate de către participantul profesionist, întru corelarea sumei datoriilor cu mărimea fondului de garanţie creat.
    6.4. În cazul cînd fondul de garanţie nu recuperează suma totală a datoriilor participantului profesionist, administratorul din oficiu efectuează inventarierea şi evaluarea patrimoniului participantului profesionist, apreciază alternativele de înstrăinare a patrimoniului şi, în limitele necesare pentru recuperarea datoriilor, efectuează înstrăinarea lui, în conformitate cu prevederile prezentului Mod.
    6.5. Administratorul din oficiu:
    a) va transmite toate documentele privind activitatea participantului profesionist pe piaţa valorilor mobiliare ce urmează a fi lichidată participantului profesionist-succesor (contractele pentru prestarea serviciilor, documente accesorii privind identificarea clientului, registrele ţinute în conformitate cu actele normative în vigoare etc.) sau, după caz, nemijlocit fostului client;
    [Pct.6.5 lit.a) în redacţia HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    b) va prezenta Comisiei Naţionale raportul privind recuperarea tuturor datoriilor din activitatea supusă lichidării şi privind transmiterea documentelor clienţilor participantului profesionist, activitatea căruia s-a supus lichidării, altui participant profesionist sau clientului nemijlocit.
    6.6. Dacă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Hotărîrii Comisiei Naţionale cu privire la retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare, fostul client al participantului profesionist, activitatea căruia s-a lichidat, sau administratorul din oficiu nu au încheiat contractul corespunzător cu alt participant profesionist, Comisia Naţională:
    a) desemnează un alt participant profesionist, căruia i se transmit toate documentele fostului client; sau
    b) suspendă activitatea licenţei acestui participant profesionist, pînă la încheierea contractului menţionat (în cazul cînd fostul client este participant profesionist, obligat să încheie contract cu un alt participant profesionist). În cazul dat, toate documentele clientului se păstrează la administratorul din oficiu în sediul Comisiei Naţionale, pînă la transmiterea lor participantului profesionist-succesor.
    [Pct.6.6 modificat prin HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    6.7. În cazul lichidării participantului profesionist care activează în calitate de registrator sau activităţii de ţinere a registrului, administratorul din oficiu, pînă la transmiterea documentelor participantului-succesor, este obligat să efectueze confruntarea informaţiilor, înregistrărilor operate în registrele deţinute cu cele păstrate în afara poziţiei încăperilor sale.
    [Pct.6.7 introdus prin HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
VII. Evaluarea patrimoniului
    7.1. Administratorul dîn oficiu va lua în custodie toate documentele privind activitatea participantului profesionist, inclusiv documentele de evidenţă contabilă.
    7.2. În termenele stabilite în Hotărîrea Comisiei Naţionale, administratorul din oficiu:
    a) efectuează inventarierea activelor participantului profesionist şi prezintă Comisiei Naţionale actul de inventariere, pasibil publicării;
    b) efectuează evaluarea activelor participantului profesionist, luînd în consideraţie rata dobînzii, rata de recuperare a activelor, nivelul inflaţiei, costul menţinerii activelor şi cheltuielile neprevăzute. Administratorul din oficiu reieşind din Hotărîrea Comisiei Naţionale, va efectua evaluarea patrimoniului de sine stătător sau cu implicarea experţilor independenţi - specialiştilor în domeniul evaluării patrimoniului, care dispun de licenţa respectivă;
    c) evaluează alternativele de înstrăinare a patrimoniului, luînd în consideraţie valoarea de piaţă a activelor.
    [Pct.7.2 lit.c) modificată prin HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156/27.08.04 art.312]
    7.3. Actul de inventariere va conţine următoarele elemente de bază:
    a) evaluarea tuturor activelor la valoarea lor de piaţă şi a datoriilor existente ale participantului profesionist (inclusiv lista clienţilor cu determinarea sumei totale a datoriilor);
    b) lista creanţelor înaintate de creditori care urmează a fi recunoscute şi suma acestora, lista creanţelor înaintate de creditori care au fost recunoscute, precum şi lista creanţelor care n-au fost recunoscute;
    c) lista cheltuielilor şi plăţilor efectuate din numele participantului profesionist, inclusiv salariile, primele, împrumuturile;
    d) actul cu indicaţia sumelor datoriilor debit şi credit depistate.
    7.4. Evaluarea patrimoniului va fi efectuată pînă la data expirării termenului acordat creditorilor pentru înaintarea creanţelor lor.
    7.5 Administratorul din oficiu va revizui toată activitatea financiară a participantului profesionist din ultimii doi ani anteriori procesului de lichidare, în scopul de a determina dacă există dovada unor acte de neglijenţă sau ilegale.
    7.6. Dacă administratorul din oficiu constată că au existat acte de neglijenţă sau ilegale, acesta este obligat, în decurs de trei zile lucrătoare de la data constatării, să notifice Comisia Naţională, în scris, privind concluzia făcută în urma revizuirii.
VIII. Procedura de înstrăinare a patrimoniului participantului
profesionist aflat în proces de lichidare
    8.1. În decurs de cincisprezece zile lucrătoare de la întocmirea actului de inventariere, administratorul din oficiu va întocmi şi va prezenta Comisiei Naţionale spre aprobare planul de lichidare şi distribuire a patrimoniului participantului profesionist. Orice modificare a condiţiilor din planul prezentat urmează a fi aprobată de Comisia Naţională.
    8.2. Planul de lichidare şi distribuire va conţine detaliat modul şi procedurile de înstrăinare a activelor participantului profesionist şi de distribuire ulterioară a sumelor obţinute din înstrăinarea patrimoniului creditorilor şi deţinătorilor de valori mobiliare.
    8.3. Administratorul din oficiu este obligat să prezinte lunar Comisiei Naţionale, conform planului aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale, informaţia cu privire la desfăşurarea procedurii de lichidare a participantului profesionist.
    8.4. Planul de lichidare şi distribuire va stabili o eşalonare a datelor înstrăinării (realizării) activelor şi distribuirii sumelor rezultate.
    8.5. Administratorul din oficiu va comercializa activele participantului profesionist printr-o procedură transparentă, cu publicarea comunicatului informativ referitor la desfăşurarea licitaţiei în una sau mai multe publicaţii periodice determinate de Comisia Naţională, precum şi difuzarea acestuia în alte organe mass-media (TV, radio), astfel încît tuturor persoanelor (fizice şi juridice) interesate să le fie acordată posibilitatea să se familiarizeze cu condiţiile de vînzare a activelor respective.
    [Pct.8.5 în redacţia HCVM36/4 din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.469]
    [Pct.8.5 modificat prin HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    8.6. Obligaţiunea fundamentală a administratorului din oficiu este de a organiza înstrăinarea activelor participantului profesionist pentru obţinerea valorii maxime.
    [Pct.8.6 modificat prin HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    8.7. Mijloacele băneşti obţinute din comercializarea activelor participantului profesionist şi dobînzile aferente acestora vor fi plasate în valori mobiliare de stat şi/sau depuse la conturi de depozit în bănci comerciale cu întrunirea concomitentă a următoarelor cerinţe:
    [Pct.8.7 alineat în redacţia HCNPF43/5 din 08.09.11, MO182-186/28.10.11 art.1690]
    1) pentru plasarea mijloacelor băneşti sînt eligibile băncile comerciale care:
    a) dispun de capital de gradul I în mărime de cel puţin 500 mln. lei la data selectării, şi
    b) asigură pe parcursul a şase luni consecutive înainte de selectare coeficientul conform principiului II al lichidităţii în cuantum de cel puţin 25%, şi
    c) menţin pe parcursul a şase luni consecutive înainte de selectare coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin 20%;
    2) mijloacele băneşti obţinute din comercializarea activelor participantului profesionist şi dobînzile aferente acestora în sumă ce depăşeşte 100 mii lei vor fi plasate în valori mobiliare de stat şi/sau depuse la conturi de depozit în bănci comerciale în funcţie de cele mai avantajoase condiţii oferite, dar nu mai mult de 35 la sută într-o bancă comercială, care întruneşte condiţiile stipulate în subpunctul 1) al prezentului punct.
    [Pct.8.7 subpct.2) în redacţia HCNPF43/5 din 08.09.11, MO182-186/28.10.11 art.1690]
    [Pct.8.7 în redacţia HCNPF44/7 din 08.10.09, MO27-28/19.02.10 art.91]
    [Pct.8.7 în redacţia HCNVM61/5 din 09.11.06, MO178-180/17.11.06 art.611]
    [Pct 8.8 în redacţia HCNVM39/3 din 02.11.00, MO11-13/01.02.01]
    8.8. Modul de expunere spre vînzare a patrimoniului şi persoanele împuternicite pentru vînzarea patrimoniului expus spre vînzare se aprobă preventiv de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
    [Pct.8.8 modificat prin HCVM15/2 din 14.03.06, MO43-46/17.03.06 art.164]
    8.9. Preţul valorilor mobiliare şi al altor bunuri va fi stabilit în conformitate cu actul de evaluare aprobat de Comisia Naţională.
    8.10. Cu cel puţin zece zile pînă la expunerea spre vînzare a patrimoniului, inclusiv a valorilor mobiliare, vor fi efectuate toate procedurile de asigurare a transparenţei informaţiei privind ofertele date. Oferta de realizare a valorilor mobiliare emise de către societăţile pe acţiuni, suplimentar, se va afişa pe panoul informativ al Bursei de Valori a Moldovei.
   
[Pct.8.10 modificat prin HCNPF8/4 din 28.02.08, MO61-62/25.03.08 art.156]
    [Pct.8.10 modificat prin HCVM15/2 din 14.03.06, MO43-46/17.03.06 art.164]
    [Pct.8.10 în redacţia HCVM36/4 din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.469]
    [Pct.8.10 modificat prin HCNVM28/13 din 30.07.04, MO156-162/27.08.04 art.306]
    [Pct.8.10 modificat prin HCVM30/2 din 12.12.03, MO16-18/23.01.04 art.29]
    
[Pct.8.10 modificat prin HCNVM14/3 din 04.04.02, MO54-55/18.04.02 art.131]
    [Pct. 8.10 modificat prin HCVM32/5 din 29.11.01, MO13/24.01.2002 art. 30]
    [Pct 8.11. în redacţia HCNVM39/3 din 02.11.00, MO11-13/01.02.01]
    8.11. În caz că patrimoniul, inclusiv valorile mobiliare şi cotele de participare la capitalul societăţilor comerciale expuse spre vînzare, nu au fost comercializate la prima licitaţie la un preţ mai mare sau egal cu preţul de ordinul I (preţul iniţial de vînzare stabilit în conformitate cu actul de evaluare aprobat de Comisia Naţională), se va organiza, în acelaşi mod, a doua licitaţie, pentru care, la decizia Comisiei Naţionale, poate fi stabilit un nou preţ de vînzare a valorilor mobiliare (preţul de ordinul II), redus cu 5-20 la sută faţă de cel iniţial.
    [Pct.8.11 în redacţia HCVM36/4 din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.469]
    8.12. În cazul în care valorile mobiliare nu au fost solicitate la preţul de ordinul II sau mai mare, se vor organiza, în acelaşi mod, licitaţii ulterioare, pentru care, la decizia Comisiei Naţionale, va fi stabilit un nou preţ de vînzare a valorilor mobiliare (preţul de ordinul III, IV etc.), redus cu 5 - 20 la sută faţă de preţul stabilit anterior.
   
[Pct.8.12 modificat prin HCNPF8/4 din 28.02.08, MO61-62/25.03.08 art.156]
    [Pct.8.12 modificat prin HCNVM61/5 din 09.11.06, MO178-180/17.11.06 art.611]
    [Pct.8.12 introdus prin HCVM36/4 din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.469]
    8.13. În cazul în care, după mai multe reevaluări, preţul de realizare a  valorilor mobiliare a atins limita de 10 la sută din valoarea nominală, pot fi organizate licitaţii prin care valorile mobiliare vor fi vîndute la cel mai mare preţ propus de cumpărători.
    [Pct.8.13 introdus prin HCVM36/4 din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.469]
    8.14.Valorile mobiliare, care nu au fost comercializate conform prevederilor pct.8.13., urmează a fi păstrate în comun cu alt patrimoniu necomercializat al participantului profesionist şi distribuite fondatorilor (acţionarilor) lui după satisfacerea pretenţiilor creditorilor participantului profesionist respectiv, dacă pîna la acel moment nu se va reuşi înstrăinarea valorilor mobiliare în cauză sau dacă adunarea generală a acţionarilor (participanţilor la capitalul social)  nu a luat decizia privind transmiterea gratuită a valorilor mobiliare necomercializate în proprietatea de stat.
    [Pct.8.14 introdus prin HCVM36/4 din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.469]
IX. Distribuirea patrimoniului rămas după lichidarea participantului
profesionist la piaţa valorilor mobiliare
    9.1.Pretenţiile creditoriale se satisfac din contul patrimoniului care aparţine participantului profesionist cu drept de proprietate după finalizarea înstrăinării tuturor activelor de către administratorul din oficiu în ordinea în care urmează:
    a) creanţele cetăţenilor şi clienţilor faţă de care participantul profesionist în proces de lichidare este răspunzător de prejudicierea sănătăţii lor sau în legătură cu decesul, pe calea capitalizării plăţilor respective pe unitatea de timp;
    b) creanţele lucrătorilor participantului profesionist în proces de lichidare privind plata salariului pentru perioada de  pînă la 6 luni precedente luării hotărîrii de lichidare;
    c) achitarea cu bugetul de stat pentru ultimul an precedent adoptării hotărîrii de lichidare;
    d) alte creanţe ale creditorilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Executarea creanţelor creditorilor din fiecare rînd se face proporţional cu suma creanţelor fiecărui creditor din rîndul respectiv.
    Executarea creanţelor creditorilor din rîndul următor se face după executarea în întregime a creanţelor creditorilor din rîndul precedent.
    [Pct.9.1 în redacţia HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
   
9.11  Administratorul din oficiu efectuează calculele şi întocmeşte raportul general privind lichidarea participantului  profesionist, în care se reflectă mărimea şi componenţa activelor rămase. Dacă 2 sau mai mulţi participanţi au dreptul la activele participantului profesionist, administratorul întocmeşte un proiect de repartizare a activelor, în care stabileşte principiile de repartizare. Proiectul de repartizare a activelor, calculele şi raportul privind lichidarea se prezintă spre aprobare Comisiei Naţionale.
   
[Pct.9.11 introdus prin HCNPF38/2 din 14.08.04, MO182/07.10.08 art.537]
    9.2. Modalitatea şi rezultatele distribuirii patrimoniului se vor publica în ziarul "Capital Market", "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" sau în altă publicaţie conform statutului.
    [Pct.9.2 în redacţia HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    9.3. Administratorul din oficiu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii Comisiei Naţionale privind aprobarea proiectului de repartizare a activelor şi a raportului general cu privire la lichidarea participantului profesionist, va expedia acţionarilor sau participanţilor societăţii cu răspundere limitată o dare de seamă succintă privind rezultatele lichidării cu indicarea modului în care vor putea fi încasate mijloacele băneşti şi bunurile repartizate. Procedura de distribuire a mijloacelor băneşti, rezultate din înstrăinarea activelor participantului profesionist în proces de lichidare, va fi realizată prin intermediul unei bănci comerciale de pe teritoriul republicii şi a filialelor sale, care va întruni cerinţele indicate la punctul 8.7 subpunctul 1) şi va oferi cele mai favorabile condiţii.
   
[Pct.9.3 modificat HCNPF44/7 din 08.10.09, MO27-28/19.02.10 art.91]
    [Pct.9.3 modificat prin HCNPF38/2 din 14.08.04, MO182/07.10.08 art.537]
    [Pct.9.3 modificat prin HCNVM61/5 din 09.11.06, MO178-180/17.11.06 art.611]
    [Pct.9.3 în redacţia HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    9.4. Activele participantului profesionist lichidat pot fi repartizate persoanelor îndreptăţite după 2 luni din momentul aprobării raportului general şi a proiectului de repartizare a activelor de către Comisia Naţională. Repartizarea acţiunilor (cotelor de participare) nerealizate ale întreprinderilor din portofoliul fondului de investiţii se va efectua în conformitate cu Indicaţiile metodice cu privire la repartizarea acţiunilor (cotelor de participare) nerealizate ale întreprinderilor din portofoliul fondurilor de investiţii aflate în proces de lichidare, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.34/7 din 27.07.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 110-112 art.384), cu modificările şi completările ulterioare.
    [Pct.9.4 în redacţia HCNPF38/2 din 14.08.04, MO182/07.10.08 art.537]
    [Pct.9.4 modificat prin HCNVM29/8 din 04.08.04, MO156-162/27.08.04 art.312]
    9.5. În cazul reorganizării activităţii agentului economic conform Hotărîrii Comisiei Naţionale - pentru activitatea în alte domenii ale economiei naţionale, patrimoniului rămas după satisfacerea creanţelor clienţilor şi creditorilor rămîne la dispoziţia agentului economic şi prevederile pct.10.1. nu se aplică.
X.Măsurile definitive
    10.1. După aprobarea de către Comisia Naţională a raportului general şi a proiectului de repartizare a activelor, administratorul din oficiu:
    a) va informa banca care deserveşte participantul profesionist supus lichidării privind necesitatea închiderii contului de decontare şi altor conturi ale participantului profesionist;
    b) va perfecta declaraţia şi va depune documentele necesare privind predarea codului fiscal la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
    c) va preda ştampila participantului profesionist organelor respective, cu solicitarea documentului ce va confirma faptul predării ei;
    d)  va solicita de la Fondul Social şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat certificatele privind lipsa datoriilor;
    e) va prezenta Camerei Înregistrării de Stat documentele necesare pentru radierea participantului profesionist din Registrul de stat al persoanelor juridice.
   
[Pct.10.1 modificat prin HCNPF38/2 din 14.08.04, MO182/07.10.08 art.537]
    10.2. După radierea participantului profesionist din Registrul de stat al persoanelor juridice, Comisia Naţională efectuează modificările respective în Registrul participanţilor profesionişti, iar pentru participant – societate pe acţiuni şi în Registrul de stat al valorilor mobiliare.
   
[Pct.10.2 în redacţia HCNPF38/2 din 14.08.04, MO182/07.10.08 art.537]
    10.3. În termen de zece zile din momentul adoptării de către Comisia Naţională a Hotărîrii privind excluderea participantului profesionist din Registrele de stat respective, administratorul din oficiu va fi eliberat de orice obligaţie legată de lichidarea participantului profesionist.
    10.4. Administratorul din oficiu va transmite registrele de evidenţă, registrul acţionarilor, toate documentele ce ţin de lichidarea participantului profesionist şi alte documente la Arhiva Naţională a Republicii Moldova.
    10.5. Administratorul din oficiu nu este în drept să prezinte documentele pentru efectuarea înscrierilor respective privind lichidarea în Registrul de stat al persoanelor juridice pînă la aprobarea rezultatelor lichidării de către Comisia Naţională.
   
[Pct.10.5  modificat prin HCNPF38/2 din 14.08.04, MO182/07.10.08 art.537]