HGO1403/2005
ID intern unic:  314856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1403
din  30.12.2005
cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor cu plată şi a
Regulamentului privind modul de formare şi utilizarea a mijloacelor speciale provenite
din prestarea serviciilor cu plată de către Biroul Naţional de Statistică
şi subdiviziunile lui teritoriale
Publicat : 31.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 182     art Nr : 1486     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Nomenclatorul şi tarifele serviciilor cu plată prestate de către Biroul Naţional de Statistică şi subdiviziunile lui teritoriale, conform anexei nr. 1;
Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale provenite din prestarea serviciilor cu plată de către Biroul Naţional de Statistică şi subdiviziunile lui teritoriale, conform anexei nr. 2.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2006.
PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                              Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                                   Mihail Pop
Chişinău, 30 decembrie 2005.
Nr. 1403.
    
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1403
din 30 decembrie 2005
Nomenclatorul şi tarifele serviciilor cu plată
 prestate de către Biroul Naţional de Statistică
şi subdiviziunile lui teritoriale

Nr. d/o Denumirea serviciului Unitateade măsură   Tariful lei
1. Eliberarea extrasului din rapoartele financiare dinbaza de date un set de rapoartepe o perioadă 8,0
2. Calcularea ponderii veniturilor din vînzări ale agentului     economic în genul de activitate respectiv, în total pe economie un calcul 32,0
3. Calcularea şi prezentarea unui indicator la solicitarea   beneficiarului unindicator   16,01
4. Efectuarea cercetărilor statistice şi a altor lucrări şi servicii  neprevăzute în programul de lucrări statistice, la comanda beneficiarului - în condiţiicontractuale
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1403
din 30 decembrie 2005
REGULAMENTUL
privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale provenite din prestarea serviciilor
cu plată de către Biroul Naţional de Statistică şi subdiviziunile lui teritoriale
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de acumulare şi gestionare a mijloacelor speciale ale Biroului Naţional de Statistică şi subdiviziunilor lui teritoriale şi este elaborat în temeiul Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 8), Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 19-20, art. 197), Hotărîrii Guvernului nr. 1475 din 10 decembrie 2003 "Cu privire la serviciile cu plată prestate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi organele cu funcţii de control" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 244-247, art. 1506), altor acte normative.
II. Modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale
2. Mijloacele speciale ale Biroului Naţional de Statistică şi subdiviziunilor lui teritoriale reprezintă veniturile obţinute de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, indicate în nomenclatorul şi tarifele serviciilor cu plată.
3. Mijloacele speciale obţinute de la prestarea serviciilor nominalizate în nomenclator se direcţionează nemijlocit pentru acoperirea cheltuielilor de activitate ale Biroului Naţional de Statistică şi subdiviziunilor lui teritoriale, conform legislaţiei în vigoare:
a) plata mărfurilor şi serviciilor necesare pentru prestarea acestora;
b) procurarea echipamentului tehnic şi aplicaţiilor informatice necesare pentru efectuarea cercetărilor statistice, prelucrarea, stocarea informaţiei, elaborarea calculelor statistice.
4. Gestionarea mijloacelor speciale ale Biroului Naţional de Statistică şi subdiviziunilor lui teritoriale se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale speciale.
5. Soldurile mijloacelor neutilizate la situaţia din 31 decembrie sînt tranzitorii şi rămîn accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor.
III. Dispoziţii finale
6. Subdiviziunile teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică sînt obligate să prezinte, în modul stabilit, dări de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale.