HGM17/2006
ID intern unic:  314861
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 17
din  04.01.2006
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
susţinerea elevilor dotaţi
Publicat : 13.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 5-8     art Nr : 46     Data intrarii in vigoare : 16.01.2006

    MODIFICAT
   
HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321
    HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64

    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321
    în tot textul Regulamentului, sintagma „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei”, la cazul gramatical respectiv prin HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64

    În scopul creării unor condiţii optime de dezvoltare şi manifestare a capacităţilor intelectuale ale elevilor dotaţi din învăţămîntul preuniversitar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Regulamentul cu privire la susţinerea elevilor dotaţi (se anexează).
2. Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor regulamentului nominalizat vor fi suportate de bugetele respective, în limita alocaţiilor aprobate.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 16 ianuarie 2006.

PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei,                                                    Victor Ţvircun
tineretului şi sportului
Ministrul finanţelor                                                    Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                                                Valeriu Lazăr
Ministrul culturii şi turismului                                    Artur Cozma

Chişinău, 4 ianuarie 2006.
Nr. 17.
Aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 17
din 4 ianuarie 2006
REGULAMENT
cu privire la susţinerea elevilor dotaţi
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la susţinerea elevilor dotaţi (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art.5 pct.2 lit.a) din Legea învăţămîntului, care prevede "dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului maxim", în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.347 din 23 martie 2005 "Cu privire la aprobarea Programului  "Copii dotaţi" şi cu Hotărîrea Guvernului nr.227 din 3 martie 2003 "Despre realizarea Programului de activitate a Guvernului "Renaşterea Economiei - Renaşterea Ţării", rezultatele social-economice obţinute în anul 2002, măsurile şi sarcinile primordiale privind sporirea eficienţei activităţii autorităţilor administraţiei publice".
2. Prezentul Regulament stabileşte activităţile de identificare, dezvoltare şi susţinere a elevilor dotaţi la nivelul învăţămîntului preuniversitar în domeniile intelectual, artistic şi tehnico-aplicativ.
3. Coordonarea, la nivel național, a activităților de susținere a elevilor dotați revine Consiliului Central de Coordonare și consiliilor olimpice pe discipline, constituite din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, cadre didactice din învățămîntul general/profesional tehnic/superior, reprezentanți ai personalului științific/științifico-didactic din învățămîntul superior/instituții de cercetare. În componența consiliilor olimpice pe discipline pot fi incluși și specialiști în domeniul corespunzător disciplinei de concurs care activează în instituții de profil sau sectorul privat și persoane care au participat la olimpiade regionale și internaționale în calitate de membri ai lotului olimpic național. Componența nominală a Consiliului Central de Coordonare și a consiliilor olimpice pe discipline se aprobă prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, la propunerea entității naționale cu funcții de evaluare și examinare. Președinte al Consiliului Central de Coordonare este ministrul educației, culturii și cercetării.
   
[Pct.3 în redacţia HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
    [Pct.3 în redacţia HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
4. Consiliul Central de Coordonare adoptă decizii privind:
a) organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor (concursurilor, conferinţelor ştiinţifice etc.) republicane şi internaţionale, inclusiv asigurarea ţinutei de prezentare;
b) susţinerea financiară (achitarea taxelor de studii/stagiu, altor plăţi) a elevilor distinşi, inclusiv a celor invitaţi la studii peste hotare, la prezentarea actelor confirmative;
c) achitarea burselor de merit pentru elevii cu performanţe certificate;
d) acordarea ajutoarelor materiale elevilor dotaţi, provenind din familii cu venituri mici, în baza actelor certificate de către autoritatea administraţiei publice locale;
e) stimularea profesorilor, colaboratorilor ştiinţifici şi oamenilor de artă, implicaţi în procesul de perfecţionare a cunoştinţelor şi de dezvoltare a aptitudinilor elevilor dotaţi în domeniile de referinţă;
f) finanţarea proiectelor de activitate ştiinţifică a elevilor cu impact recunoscut de perspectivă;
g) susţinerea activităţii de mediatizare a activităţii de creaţie şi cercetare ştiinţifică a elevilor, organizare a expoziţiilor, altor acţiuni orientate spre sporirea prestigiului domeniilor de educaţie, cercetare, ştiinţă şi creaţie.
5. Consiliul Central de Coordonare organizează concursul proiectelor (primirea actelor, expertiza acestora etc.), coordonează implementarea proiectelor finanţate, monitorizează, evaluează calitatea, apreciază eficienţa acţiunilor în domeniu, realizate la nivel instituţional, teritorial şi republican.
6. Pentru coordonarea  acţiunilor de susţinere a elevilor dotaţi la nivel teritorial şi instituţional, se creează, în mod analogic, consilii respective de coordonare. Consiliul Central de Coordonare se convoacă  în şedinţe în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît o dată în an. Şedinţa este considerată deliberativă, dacă la ea participă cel puţin două treimi din componenţa nominală a Consiliului. Deciziile se adoptă prin simpla majoritate a voturilor celor prezenţi, se consemnează într-un proces-verbal şi se aprobă de către preşedintele Consiliului.
   
[Pct.6 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
   
61. Consiliile olimpice pe discipline asigură desfășurarea activităților pedagogice axate pe dezvoltarea potențialului intelectual și special al elevilor. Atribuțiile consiliilor olimpice pe discipline, în procesul de organizare și desfășurare a activităților pedagogice cu elevii, sînt stipulate în regulamentele speciale de organizare și desfășurare a acestor activități.
    [Pct.61 introdus prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
7. Susţinerea elevilor dotaţi se efectuează prin activităţi pedagogice axate pe dezvoltarea potenţialului intelectual şi special (artistic, tehnic) al acestora, precum şi pe stimularea eforturilor individuale ale elevilor şi profesorilor.
8. Activităţile pedagogice axate pe dezvoltarea potenţialului intelectual şi special al elevilor pot fi de scurtă durată (olimpiade, concursuri, conferinţe ştiinţifice, concursuri de baraj, tabere de pregătire a loturilor olimpice, concursuri televizate, etc.) şi de lungă durată (ore individuale, activităţi de cercetare aferente disciplinelor de studiu, cluburi pe interese, şcoli duminicale, centre de pregătire a olimpicilor, centre de studiu la distanţă etc.) la nivel instituţional, teritorial şi republican.
9. Activităţile pedagogice de scurtă durată se organizează în baza unor regulamente speciale, aprobate de instituţiile ce le iniţiază şi le desfăşoară.
10. Activitatea generală a taberelor de pregătire a loturilor olimpice se organizează în conformitate cu regulamentul de funcţionare a acestora, iar pregătirea ştiinţifică - în funcţie de specificul disciplinei, conform programului elaborat de consiliul olimpic şi aprobat de entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare.
   
[Pct.10 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
11. Activitatea pedagogică individuală se organizează cu elevii ce au obţinut rezultate de gradul I, II şi III în cadrul olimpiadelor raionale (municipale), rezultate de gradul I, II, III sau diplomă de menţiune în cadrul olimpiadelor republicane, rezultate de gradul I, II, III, diplomă de menţiune sau de participare la olimpiadele internaţionale.
12. Activitatea pedagogică individuală poate fi desfăşurată în cadrul instituţiei de învăţămînt (în cazul în care aceasta dispune de cadrele respective) sau în cadrul şcolilor duminicale (centrelor de pregătire a olimpicilor).
13. Activitatea individuală şi de cercetare la disciplinele de studiu se desfăşoară prin intermediul cluburilor pe interese organizate din contul orelor extraşcolare, din contul celor opţionale rezervate în planul-cadru de  învăţămînt.
14. Stimularea eforturilor individuale şi colective ale elevilor, precum şi ale profesorilor se face prin acoperirea cheltuielilor de participare la olimpiade, conferinţe ştiinţifice, concursuri (festivaluri) internaţionale (regionale, interstatale, raionale/municipale, locale), acordarea de premii nominale şi colective pentru performanţele (individuale sau colective) certificate, oferirea de burse pe un termen stabilit, inclusiv pentru studii (stagii) peste hotarele republicii, festivităţi de omagiere a învingătorilor (Gala Olimpicilor) etc., în condiţiile stipulate de prezentul Regulament.
15. Activităţile pedagogice de dezvoltare a potenţialului intelectual şi special al elevilor, precum şi cele de stimulare a eforturilor individuale ale elevilor şi profesorilor se desfăşoară în conformitate cu mecanismul şi normele de finanţare, stabilite prin prezentul Regulament.
II. Categorii de participanţi
16. La activităţile vizate de prezentul Regulament participă:
a) elevi dotaţi, care au demonstrat un potenţial special (la muzică, coregrafie, alte arte) sau intelectual deosebit (la disciplinele de studiu general), cu performanţe certificate la nivel de instituţie de învăţămînt, raion/municipiu, republică sau la nivel internaţional;
b) elevi dotaţi invitaţi sau înscrişi la studii peste hotarele ţării ca urmare a performanţelor obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor internaţionale, fiind delegaţi oficial de către ministerul respectiv.  
17. La olimpiade, în afară de elevi, participă profesorii însoțitori (cîte unul din fiecare instituție de învățămînt, în cadrul olimpiadelor raionale/municipale, cîte unul din fiecare raion/municipiu, în cadrul olimpiadelor zonale/republicane), membrii consiliului olimpic la disciplina de concurs și membrii juriului. La olimpiadele regionale și internaționale care se desfășoară în Republica Moldova participă elevii și profesorii care reprezintă țările participante, membrii comitetelor de organizare, științific și de jurizare, traducătorii care asigură suport pentru comisia de jurizare și  voluntarii care participă în activitățile de organizare și desfășurare a olimpiadei.
   
[Pct.17 în redacţia HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
18. La taberele de pregătire a loturilor olimpice, în afară de elevi, participă profesori preuniversitari şi universitari, doctori în ştiinţe, doctori habilitaţi etc.
19. Persoanele menţionate la pct.17 şi pct.18 ale prezentului Regulament beneficiază, pentru perioada activităţilor la care participă, de aceleaşi drepturi ca şi elevii.
20. Numărul de participanţi şi durata activităţilor se stabilesc de către consiliul olimpic la disciplina de concurs şi se aprobă de către Consiliul Central de Coordonare, în funcţie de specificul disciplinei, statutul activităţii, precum şi de resursele disponibile.
III. Norme de finanţare
Activităţi pe plan intern
21. Cheltuielile de participare la activitățile pe plan intern (transport, alimentare în drum etc.) sînt suportate de organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului, instituțiile de învățămînt profesional tehnic, iar cheltuielile de organizare – de către organizatorii acestora. Cheltuielile pentru elaborarea probelor de concurs la etapele raionale/municipale și zonale ale olimpiadelor care se desfășoară și la nivel republican sînt suportate de entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare, în cazul în care Ministerul decide elaborarea probelor de concurs unice pentru etapele menționate ale olimpiadelor.
   
[Pct.21 în redacţia HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
22. Cazarea participanţilor la activităţile pe plan intern (raionale, republicane), regionale şi internaţionale, ce se desfăşoară în Republica Moldova, se efectuează, cu prioritate, în unităţile de cazare de tip hotel sau în hoteluri pînă la categoria de două stele inclusiv; cazarea membrilor juriului internaţional - în hoteluri de 3 stele.
23. Alocaţiile zilnice de alimentare pentru activitatea intelectuală de performanţă a elevilor pe plan intern şi internaţional se diferenţiază pe categorii, după cum urmează:
a) etapa raională şi zonală    - pînă la 30 lei /persoană /zi;
b) etapa republicană            - pînă la 60 lei /persoană /zi;
c) tabere de pregătire
a loturilor olimpice               - pînă la 100 lei /persoană /zi;
d) olimpiade şi concursuri
regionale şi internaţionale      - pînă la 250 lei/persoană /zi.
   
[Pct.23 lit.d) modificată prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării,  în comun cu  Ministerul Finanţelor,  va stabili în fiecare an costul alimentării participanţilor la olimpiade şi concursuri, în funcţie de fluctuaţia preţurilor.
   
[Pct.23 modificat prin HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
   
[Pct.24 exclus prin HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
25. Pentru desfăşurarea activităţilor pe plan intern, regional şi internaţional se interzice includerea băuturilor alcoolice în cadrul alocaţiei de alimentare.
26. Delegaţiile străine, invitate oficial, pot beneficia, la plecare, de produse la pachet, pe durata călătoriei pînă la destinaţie, în limitele alocaţiei de care au beneficiat în ţară.
27. La încheierea activităţilor republicane, regionale şi internaţionale se organizează o recepţie pentru participanţi, reprezentanţii oficiali şi membrii consiliilor olimpice (juriului), cu invitarea unui număr limitat de alte persoane care au contribuit la organizarea activităţii. Cheltuielile pentru această activitate se vor acoperi în conformitate cu actele normative în vigoare.
28. În cadrul olimpiadelor şi concursurilor republicane, regionale şi internaţionale, cu durata probei de concurs de peste 3 ore pedagogice (45 min.), organizatorii pun la dispoziţia participanţilor băuturi răcoritoarecîte 0,5 l/persoană/zi şi cîte 50g de ciocolată/persoană/zi.
   
[Pct.28 modificat prin HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
29. Plafonul alocaţiilor de alimentare, prevăzut la pct. 23 al prezentului Regulament, poate fi majorat în cazul în care diferenţa este suportată de către sponsori.
Activităţi pe plan internaţional
30. Pentru delegaţiile care se deplasează la olimpiadele şi concursurile internaţionale, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, alte autorităţi administrative centrale şi ale administraţiei publice locale efectuează cheltuieli în valută străină pentru diurnă, cazare şi transport, în condiţiile legii.
31. În cazurile în care organizatorii străini stabilesc pentru hotel sau pentru hotel plus pensiune tarife superioare celor prevăzute în normele legale naţionale, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi conducerea unităţilor de învăţămînt pot aproba cheltuieli echivalente cheltuielilor în valută străină la nivelul tarifelor numite mai sus, în baza notificărilor prealabile în scris, făcute de organizatori. În cazul compensării integrale a cheltuielilor de sejur, delegaţii pot beneficia de pînă la 30% din suma diurnei.
32. Elevilor şi oficialilor moldoveni, incluşi în componenţa delegaţiilor participante la olimpiade şi la concursuri oficiale internaţionale, li se acordă, ţinută de prezentare şi simbolurile de stat (2 drapele, casetă audio cu înregistrarea Imnului de Stat). Fondurile necesare vor fi prevăzute în bugetul autorităţii centrale de specialitate care suportă şi celelalte cheltuieli de participare a părţii moldoveneşti şi pe care delegaţia o reprezintă.
33. Pentru participarea la olimpiadele şi la concursurile regionale şi internaţionale se achită, în modul stabilit, taxe de participare, pentru vize şi asigurare medicală.
Alte cheltuieli
34. În vederea elaborării probelor de concurs pentru olimpiadele raionale/municipale/zonale/republicane la disciplinele școlare se constituie grupuri de lucru, a cîte 2 persoane la o clasă, iar în cazul concursurilor interdisciplinare – dintr-o persoană/disciplină/clasă. Termenul de activitate al grupurilor de lucru este de 2 luni, în cazul olimpiadelor care au o singură probă scrisă de concurs sau o probă scrisă de concurs și o probă orală, și de 3 luni, în cazul olimpiadelor care au cel puțin două probe scrise de concurs sau cel puțin o probă scrisă de concurs și o probă practică. Pentru traducerea unei probe de concurs din limba română într-o altă limbă, se alocă suplimentar 1 000 de lei.
    [Pct.34 în redacţia HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
   
341. În vederea elaborării programelor pentru taberele de pregătire a loturilor olimpice, se constituie grupuri de lucru, a cîte 2 persoane la un lot olimpic, pe un termen de 2 luni. Pentru traducerea unei programe din limba română într-o altă limbă, se alocă suplimentar 1 000 de lei.
    [Pct.341 introdus prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
    342. În vederea elaborării probelor de concurs pentru barajele de selecție a loturilor olimpice care vor participa la concursurile regionale și internaționale, se constituie grupuri de lucru, a cîte 2 persoane la un lot olimpic, pe un termen de 4 luni. Pentru concursurile interdisciplinare, grupurile de lucru se constituie dintr-o persoană/disciplină/lot olimpic. Pentru selectarea lotului olimpic se vor desfășura cel puțin 3 probe de concurs. Pentru traducerea unei probe de concurs din limba română într-o altă limbă, se alocă suplimentar 1 000 de lei.
    [Pct.342 introdus prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
    343. În vederea elaborării probelor de concurs pentru olimpiadele regionale/internaționale la disciplinele școlare care se desfășoară în Republica Moldova, se constituie grupuri de lucru, a cîte 5-7 persoane, în funcție de specificul olimpiadei, pe un termen de 4 luni.
    [Pct.343 introdus prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
    344. Consiliul olimpic poate decide majorarea numărului de membri ai grupului de lucru, dar fără a majora norma de cheltuieli destinată pentru desfășurarea  activității acestuia.
    [Pct.344 introdus prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
35. Remunerarea muncii unui membru al grupului de lucru va fi de 1 500 lei/persoană /lună.
   
[Pct.35 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
    [Pct.35 modificat prin HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
36. Verificarea lucrărilor scrise se va efectua reieşind din calculele – 2 lucrări pentru o oră astronomică. Remunerarea muncii preşedinţilor se va efectua pentru 8 ore astronomice/zi
    [Pct.36 în redacţia HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
   
361. Pentru desfăşurarea probei practice la olimpiadele republicane, regionale şi internaţionale se alocă pînă la 8 ore/clasă pentru pregătirea instalaţiilor de laborator, a preparatelor, schemelor individuale pentru fiecare concurent, precum şi cîte 3 ore/clasă pentru asigurarea asistenţei tehnice la realizarea acestora. Pentru desfășurarea probelor de concurs la calculator în cadrul olimpiadelor republicane, regionale și internaționale, se alocă pînă la 15 ore/clasă pentru pregătirea calculatoarelor și infrastructurii de rețea necesare desfășurării concursului, precum și pentru asigurarea asistenței tehnice la realizarea probelor.
    [Pct.361 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
    [Pct.361 introdus prin HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
37. Pentru realizarea turului practic şi a probelor orale se constituie mini-juriuri pe clase compuse din 3 persoane, prevăzîndu-se cîte 20 min. pentru un elev. Pentru concursurile de proiecte se constituie minijurii pe categorii tematice, compuse din 5 persoane, fiind prevăzute 30 minute pentru evaluarea fiecărui proiect dintr-o categorie tematică și, suplimentar, 8 ore pentru  fiecare membru al juriului mare, constituit din membrii minijuriilor, care determină proiectele ce pot fi recomandate pentru participare la concursurile internaționale similare.
    [Pct.37 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
38. În cadrul olimpiadelor şi al concursurilor lucrările sînt verificate de către doi membri ai juriului.
   
39. Lucrările care au acumulat punctajul maxim necesar pentru conferirea premiilor I, II şi III vor fi verificate, suplimentar, de către preşedintele juriului, care, împreună cu membrii juriului, determină clasamentul final.
    [Pct.39 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
[Pct.39 în redacţia HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
    40. Remunerarea muncii pedagogilor pentru activitatea de susținere a elevilor dotați desfășurată în cadrul taberelor de pregătire a loturilor olimpice, școlilor duminicale, centrelor de pregătire a olimpicilor și al centrelor de studiu la distanță se va efectua în mărime de 120 lei/oră. Remunerarea muncii membrilor juriilor olimpiadelor raionale/municipale, zonale, republicane, regionale și internaționale (comisiilor de verificare) și a președinților acestora se va efectua în mărime de 25 lei/oră pentru concursurile raionale/municipale/zonale, 60 lei/oră pentru concursurile republicane, 80 lei/oră pentru concursurile regionale și internaționale, în condițiile prevăzute la pct. 36-39.
    [Pct.40 în redacţia HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
[Pct.40 în redacţia HG34 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.64]
41. Participanţii la olimpiadele republicane vor fi asiguraţi cu articole de birotică în limita a 20 lei/persoană. Participanții la olimpiadele regionale și internaționale care se desfășoară în Republica Moldova vor fi asigurați cu articole de birotică, ecusoane, tricou și chipiu cu emblema olimpiadei, rucsac în limita a 400 lei/persoană.
    [Pct.41 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
42. Pentru multiplicarea subiectelor de concurs se va aloca pînă la 1 leu pentru o lucrare.
43. Diurna, pauzele/cafea, cheltuielile de transport ale membrilor consiliului olimpic şi ale juriului se achită în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1151 din 2 septembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat".
44. În cadrul olimpiadelor și concursurilor raionale, municipale, zonale și republicane, taberelor de pregătire a loturilor olimpice, se efectuează cheltuieli pentru activități culturale şi de publicitate în limita sumei de pînă la 30 lei/persoană/zi, dar nu mai mult de 60 lei/persoană pentru toată durata activității. În cadrul olimpiadelor regionale și internaționale desfășurate în Republica Moldova, se efectuează cheltuieli pentru activități culturale şi de publicitate în limita sumei de pînă la 50 lei/persoană/zi.
    [Pct.44 în redacţia HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
45. Pentru organizarea de consfătuiri, şedinţe de totalizare, întruniri metodice, schimburi de experienţă, conferinţe de presă şi alte acţiuni similare, instituţiile respective efectuează cheltuieli, în limitele prevederilor legislaţiei în vigoare.
IV. Premii şi alte stimulări
46. Pentru performanțele obținute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, alte autorități administrative centrale şi ale administrației publice locale care au în subordine unități de învăţămînt acordă premii, în limita bugetului aprobat (pînă la cuantumul sumelor prevăzute în tabelul de mai jos), elevilor și profesorilor care au contribuit la selectarea și pregătirea elevilor la disciplina de concurs, în funcție de valoarea performanței obținute. Pentru performanțele elevilor obținute în cadrul olimpiadelor și concursurilor la nivel de unitate de învățămînt, raionale/municipale, zonale și republicane, premiul se acordă profesorului care învață elevul la disciplina de concurs în instituția în care elevul își face studiile. Pentru performanțele elevilor în cadrul olimpiadelor și concursurilor regionale și internaționale, premiile se acordă profesorilor recomandați de consiliile olimpice la disciplinele de concurs, responsabile de selectarea și pregătirea loturilor olimpice naționale.

 

Activitatea

Premiu (lei)

Menţiune (lei)

Cine

acordă premiile

Medalie de aur (premiul I)

Medalie de argint (premiul II)

Medalie de bronz (premiul III)

Olimpiade, concursuri internaţionale

20000

15000

10000

5000

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării,

Olimpiade, concursuri regionale

10000

7500

5000

2500

Ministerul Educaţiei

Olimpiade, concursuri republicane

1000

800

600

400

Ministerul Educaţiei

Olimpiade, concursuri raionale, municipale, zonale

300

200

100

50

Unitatea ce le iniţiază

Olimpiade, concursuri la nivel de unitate de învăţămînt

200

100

50

30

Unitatea  de învăţămînt

 

    [Pct.46 modificat prin HG1242 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1321]
    47. Anual, la propunerea Consiliului Central de Coordonare, Ministe
rul Educaţiei
, Culturii și Cercetării va aloca 10000 lei  pentru susţinerea proiectelor de cercetare ştiinţifică ale asociaţiilor (centrelor) de copii şi tineret, selectate în  bază de concurs, conform costurilor acestora.
48. Anual, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili primii 10 elevi din unităţile de învăţămînt din subordine, care au obţinut rezultate deosebite pe plan naţional şi local, cărora li se vor acorda premii în funcţie de performanţele obţinute şi locul ocupat în clasament, în conformitate cu regulamentele proprii.
V. Dispoziţii finale
49. Activităţile de susţinere a elevilor dotaţi se organizează şi se desfăşoară în funcţie de disponibilităţile structurilor educaţionale şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
50. Decizia privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de susţinere a elevilor dotaţi se adoptă de către consiliile de coordonare din unităţile care le iniţiază