HPO373/2005
ID intern unic:  314906
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 373
din  29.12.2005
pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea
dintre Parlament şi societatea civilă
Publicat : 13.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 5-8     art Nr : 55     Data intrarii in vigoare : 29.12.2005
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - Se aprobă Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă (se anexează).
Art.2. - Parlamentul:
- va asigura realizarea prevederilor Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă;
- va asigura, începînd cu 1 februarie 2006, plasarea pe web-site-ul oficial al Parlamentului a proiectelor de acte legislative înregistrate în modul stabilit.
Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr.373-XVI.

Anexă
CONCEPŢIE
privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă
Pornind de la faptul că Republica Moldova a declarat integrarea europeană drept  o direcţie strategică de dezvoltare a ţării;
ConŞtientizÎnd responsabilitatea pe care o poartă autorităţile publice, precum şi societatea civilă pentru viitorul ţării şi al poporului;
ConsiderÎnd necesară eficientizarea procesului de luare a deciziilor;
Apreciind locul şi rolul tradiţional al societăţii civile în democraţiile europene;
Pornind de la necesitatea promovării democraţiei participative;
Pornind de la necesitatea stabilirii cooperării dintre Parlament şi societatea civilă din Republica Moldova,
Parlamentul instituie următorul mecanism de cooperare.
1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Scopul prezentului document constă în a stabili o cooperare permanentă, deschisă şi eficientă între Parlament şi societatea civilă. Pentru atingerea acestui scop, se impune realizarea următoarelor obiective:
a) evaluarea obiectivă a problemelor cu care se confruntă societatea;
b) reprezentarea cît mai largă în Parlament a opiniilor diverselor grupuri de cetăţeni;
c) eficientizarea democraţiei participative şi a procesului de luare a deciziilor;
d) încurajarea iniţiativelor civice;
e) extinderea şi perfecţionarea cadrului legislativ prin participarea cît mai largă a alegătorilor la acest proces.
1.2. Cooperarea realizată în conformitate cu prezenta concepţie nu substituie alte forme legale de cooperare între Parlament, organele de lucru ale acestuia şi organizaţiile societăţii civile.
2. PRINCIPII
Procesul de cooperare se va baza pe următoarele principii:
a) principiul participării
Organizaţiile societăţii civile vor fi implicate plenar în procesul de cooperare.
b) principiul transparenţei
Procesul de cooperare se va desfăşura într-o manieră deschisă, iar mecanismul de cooperare va fi clar atît organizaţiilor societăţii civile implicate direct în acest proces, cît şi opiniei publice.
c) principiul eficienţei
Organizaţiile societăţii civile vor fi implicate în mod constructiv în procesul de cooperare, astfel încît contribuţiile lor să poată avea impact asupra dezvoltării iniţiativelor legislative, iar Parlamentul să poată beneficia din plin de pe urma cooperării.
d) principiul egalităţii
În procesul de cooperare, organizaţiile societăţii civile beneficiază de un tratament egal.
e) principiul independenţei
Organizaţiile societăţii civile sînt libere şi independente şi nu vor promova în procesul de cooperare cu Parlamentul interese de business sau interese politice.
3. MECANISMUL DE COOPERARE
3.1. Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă va asigura realizarea scopului şi obiectivelor prezentei concepţii.
3.2. Participanţi la cooperare sînt Parlamentul şi organizaţiile societăţii civile înregistrate în Republica Moldova.
3.3. În cooperarea sa cu societatea civilă, Parlamentul va conta pe capacitatea acesteia de a se organiza în vederea asigurării procesului de cooperare.
3.4. În vederea asigurării procesului de cooperare, Parlamentul va desemna din cadrul Aparatului Parlamentului o subdiviziune responsabilă de relaţiile cu societatea civilă. Această subdiviziune va ţine evidenţa organizaţiilor societăţii civile interesate, care va cuprinde organizaţiile neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova ce îşi exprimă dorinţa de a coopera cu Parlamentul.
3.5. Cooperarea se va efectua în următoarele forme:
a) consilii de experţi
Comisiile permanente ale Parlamentului, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Parlamentului, creează, pe lîngă comisii, consilii permanente de experţi din componenţa reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile conform direcţiilor principale de activitate ale comisiilor.
b) consultare permanentă
Parlamentul va pune la dispoziţia societăţii civile proiectele de acte legislative. În acest scop, proiectele vor fi plasate pe web-site-ul oficial al Parlamentului.
Organizaţiile societăţii civile interesate vor putea accesa liber informaţia şi prezenta expertize, analize de impact, comentarii, opinii, evaluări, propuneri şi alte materiale, respectînd standardele minime de cooperare.
c) întruniri ad-hoc
La iniţiativa Preşedintelui Parlamentului, a Biroului permanent, a comisiilor parlamentare permanente, a fracţiunilor parlamentare sau a organizaţiilor societăţii civile, pot fi organizate întruniri ad-hoc pentru consultări asupra unor probleme concrete de pe agenda Parlamentului şi asupra altor probleme de interes naţional.
d) audieri publice
Audierile publice vor fi organizate cel puţin o dată pe an de către fiecare comisie parlamentară permanentă întru consultarea organizaţiilor societăţii civile în probleme de pe agenda Parlamentului sau în alte probleme de interes naţional.
e) conferinţa anuală
Pentru a evalua gradul de cooperare şi pentru a decide asupra unor noi direcţii de cooperare între Parlament şi organizaţiile societăţii civile, Preşedintele Parlamentului va convoca o conferinţă anuală, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile, precum şi a reprezentanţilor din cadrul Parlamentului.
3.6. Reprezentanţii societăţii civile vor putea fi incluşi în grupurile de lucru create de Parlament şi de organele de lucru ale acestuia în vederea elaborării sau definitivării unor proiecte de acte legislative.
3.7. Toate contribuţiile organizaţiilor societăţii civile, realizate în cadrul procesului de cooperare, poartă caracter de recomandare.
4. STANDARDE MINIME DE COOPERARE
4.1. Cerinţe faţă de procesul de consultare
4.1.1. Parlamentul va prezenta proiecte de acte legislative, date de contact şi alte informaţii relevante.
4.1.2. Contribuţiile organizaţiilor societăţii civile vor fi prezentate în formă clară, concisă şi vor conţine:
a) analiza subiectului consultărilor;
b) recomandări;
c) anexe, după caz;
d) o prezentare succintă a organizaţiei şi, după caz, un CV.
4.2. Informarea publică
Parlamentul şi organizaţiile societăţii civile vor asigura procesului de consultare o publicitate adecvată prin implicarea tuturor mijloacelor de informare disponibile.
4.3. Termene
4.3.1. Contribuţiile organizaţiilor societăţii civile vor fi luate în considerare cu condiţia că vor fi înaintate în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiectelor de acte legislative pe web-site-ul Parlamentului sau de la solicitarea expresă a Parlamentului.
4.3.2. În caz de urgenţă sau în cazul cînd este evident că organizaţiile societăţii civile pot să-şi exprime punctul de vedere mai operativ, termenul de 15 zile poate fi redus.
4.3.3. În caz de necesitate, termenul stabilit poate fi prelungit:
a) în funcţie de specificul propunerii (diversitatea organizaţiilor societăţii civile implicate, complexitatea subiectului deschis spre consultare etc.);
b) în cazul cînd va coincide cu perioada sărbătorilor, a vacanţelor parlamentare etc.
4.3.4. La expirarea termenului limită de recepţionare a contribuţiilor, Parlamentul va închide procesul de consultare asupra subiectului respectiv şi va trece la alte etape ale procesului legislativ.
4.3.5. Organizaţiile societăţii civile vor fi anunţate despre data convocării întrunirilor:
a) în cazul întrunirilor ad-hoc - cu cel puţin 10 zile înainte;
b) în cazul conferinţei anuale - cu cel puţin o lună înainte.
4.4. Confirmarea recepţionării contribuţiilor
În vederea consolidării coerenţei şi încrederii reciproce, recepţionarea contribuţiilor trebuie confirmată. În funcţie de numărul contribuţiilor receptate, precum şi de posibilităţi, confirmarea va avea forma unui răspuns (prin e-mail) în care se va comunica decizia privind acceptarea sau neacceptarea (deplină sau parţială) a contribuţiilor, cu argumentarea acestei decizii.