HPM381/2005
ID intern unic:  315187
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 381
din  29.12.2005
de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare
 a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea
producătorilor agricoli
Publicat : 27.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 16-19     art Nr : 76     Data intrarii in vigoare : 27.01.2006
    MODIFICAT
    HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11
    HP183-XVI din 29.06.06, MO106/14.07.06 art.505

    În vederea executării prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, în sumă de 256 milioane de lei, se repartizează spre administrare şi gestionare după cum urmează:
    1) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 111 de milioane de lei, inclusiv:
    a) 18,4 de milioane pentru subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr;
    b) 2 milioane pentru subvenţionarea cultivatorilor de tutun;
    c) 18,6 milioane pentru stimularea înfiinţării plantaţiilor pomicole şi a producerii materialului de înmulţire şi săditor pomicol;
    d) 58 de milioane pentru compensarea sumei T.V.A. calculate la procurarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor de către producătorii agricoli;
    e) 14 milioane pentru susţinerea sectorului zootehnic.
    2) Întreprinderii de Stat "Moldresurse" 45 de milioane de lei pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini;
    3) Ministerului Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, 100 de milioane de lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie.
    [Art.1 modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11 ]
    [Art.1 modificat prin HP183/29.06.06, MO106/14.07.06 art.505 ]
    Art.2. - Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, expus în anexă.
    Art.3. -  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                               Marian LUPU

    Chişinău, 29 decembrie 2005.
    Nr. 381-XVI.
Anexă
REGULAMENT
privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Capitolul I
Subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr
    1. Mijloacele de subvenţionare a producătorilor de sfeclă de zahăr în sumă  de 18,4 milioane de lei, prevăzute în hotărîre la art.1 pct.1) lit.a), sînt parte componentă a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.
    [Pct.1 modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11 ]
    2. Se acordă producătorilor de sfeclă de zahăr pentru fiecare hectar însămînţat şi pentru fiecare tonă de sfeclă recoltată şi livrată întreprinderilor de procesare subvenţii în mărime de:
    a) 250 de lei pentru fiecare hectar însămînţat;
    b) 10 lei pentru fiecare tonă livrată întreprinderilor de procesare, cu condiţia că recolta sfeclei în anul de subvenţionare nu va fi mai mică de 22 de tone la ha.
    3. Drept bază pentru acordarea de subvenţii vor servi:
    a) rapoartele statistice privind suprafaţa terenurilor însămînţate cu seminţe de sfeclă de zahăr  în anul de subvenţionare;
    b) actul de verificare a decontărilor cu fabricile de zahăr privind cantitatea de  sfeclă livrată sau facturile fiscale ale acestor livrări;
    c) actul de verificare şi determinare a suprafeţelor însămînţate cu sfeclă de zahăr şi a suprafeţelor de sfeclă de zahăr recoltată, perfectat de reprezentantul întreprinderii agricole, al întreprinderii de procesare, al organului de statistică şi de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, conform situaţiei de la 1 iunie al anului de subvenţionare - pentru suprafeţele însămînţate şi conform situaţiei de după recoltare - pentru suprafeţele recoltate.
    4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va efectua, în termen de 15 zile de la data primirii rapoartelor şi actelor de verificare consemnate la pct.3, plata subvenţiilor.
Capitolul II
Subvenţionarea cultivatorilor de tutun
    5. Mijloacele de subvenţionare a cultivatorilor de tutun în sumă de 2 milioane de lei, prevăzute în hotărîre la art.1 pct.1) lit.b), sînt parte componentă a fondului pentru  subvenţionarea producătorilor agricoli şi se alocă pentru cointeresarea cultivatorilor de tutun în majorarea suprafeţelor plantate cu tutun şi în sporirea recoltei la o unitate de teren.
    [Pct.5 modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11 ]
    6. Subvenţiile se alocă nemijlocit cultivatorilor de tutun în două etape:
    a) la prima etapă, 1,2 milioane de lei, la totalizarea rezultatelor campaniei de plantare  în cîmp a răsadului de tutun, conform situaţiei de la 1 iunie a anului curent;
    b) la etapa a doua, 0,8 milioane de lei, pentru producţia obţinută de pe suprafaţa totală  plantată cu tutun, în baza documentelor oficiale statistice.
    [Pct.6 modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11 ]

    7. Producătorilor agricoli cultivatori de tutun, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, li se vor aloca:
    a) 500 de lei pentru fiecare hectar plantat;
    b) 150 de lei pentru fiecare tonă obţinută, cu condiţia că recolta medie de pe un hectar nu este mai mică de 1,2 tone.
    În cazul în care suma destinată primei etape nu va fi utilizată integral, soldul se va reporta la etapa a doua.
    8. Drept bază pentru acordarea subvenţiilor vor servi:
    a) rapoartele statistice privind suprafaţa terenurilor plantate cu tutun în anul de subvenţionare;
    b) actul de verificare şi de stabilire a suprafeţelor plantate cu tutun şi a suprafeţelor de tutun recoltat, perfectat de reprezentantul întreprinderii agricole, al fabricii de fermentare, al organului de statistică şi de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, conform situaţiei de la 1 iunie al anului de subvenţionare - pentru suprafeţele plantate şi conform situaţiei de după recoltare - pentru suprafeţele recoltate.
    9. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va efectua, în termen de 15 zile de la data prezentării rapoartelor şi actelor de verificare consemnate la pct.8, plata subvenţiilor.
Capitolul III
Stimularea înfiinţării plantaţiilor pomicole şi a producerii
materialului de înmulţire şi săditor pomicol
    10. Mijloacele de susţinere a înfiinţării plantaţiilor pomicole şi a producerii materialului de înmulţire şi săditor pomicol, cu excepţia plantaţiilor de nuc şi de arbuşti de pomuşoare, în sumă de 18,6 milioane de lei, prevăzute în hotărîre la art.1 pct.1) lit.c), sînt parte componentă a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.
    [Pct.10 modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11 ]
    11. Mijloacele prevăzute la pct.10 vor fi utilizate la compensarea parţială a cheltuielilor de producere (procurare) a materialului de  înmulţire şi săditor pomicol în pepiniere, precum şi a costului materialului săditor pomicol utilizat la înfiinţarea plantaţiilor pomicole.
    12. De compensarea parţială a cheltuielilor de producere (procurare) a materialului săditor pomicol pentru înfiinţarea pepinierelor şi plantaţiilor pomicole pot beneficia agenţii economici (indiferent de  tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) care au înfiinţat pepiniere (cu toate componentele structurale), precum şi cei care au înfiinţat, începînd cu anul 2005 plantaţii pomicole pe o suprafaţă totală de cel puţin 5 ha, conform proiectului de înfiinţare (elaborat de instituţiile licenţiate în domeniu), . În cazul înfiinţării de plantaţii pomicole cu o suprafaţă mai mică de 5 ha, se acordă compensaţii cu condiţia comasării lor cu plantaţiile înfiinţate în ultimii 3 ani, a căror suprafaţă totală să nu fie mai mică de 5 ha.
    [Pct.12 modificat prin HP183/29.06.06, MO106/14.07.06 art.505 ]
    13. Valoarea maximă a subvenţiilor depinde de suprafeţele utile plantate şi de cheltuielile de producere şi procurare a materialului săditor, dar nu va depăşi  25 de mii de lei pentru un hectar de pepinieră şi de 10 mii de lei pentru un hectar de suprafaţă utilă de livadă înfiinţată.
    [Pct.13 modificat prin HP183/29.06.06, MO106/14.07.06 art.505 ]
    14. Agentul economic prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare o cerere, la care se anexează următoarele documente:
    a) copia de pe certificatul său de înregistrare;
    b) actele ce confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole, înregistrate în condiţiile legii;
    c) actele ce confirmă provenienţa şi calitatea materialului săditor;
    d) actele ce confirmă plantarea materialului săditor, aprobate de autoritatea administraţiei publice locale şi confirmate de direcţia raională agricultură şi alimentaţie;
    e) proiectul de înfiinţare a plantaţiilor pomicole.
    [Pct.14 modificat prin HP183/29.06.06, MO106/14.07.06 art.505 ]
Capitolul IV
Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticidelor)
şi de fertilizanţi (îngrăşămintelor minerale)
    15. Mijloacele pentru compensarea sumei T.V.A.calculate la procurarea produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) şi fertilizanţilor (îngrăşămintelor minerale) în sumă de 58 milioane de lei, prevăzute în hotărîre la art.1 pct.1) lit.d), sînt parte componentă a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.
    [Pct.15 modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11]
    [Pct.15 modificat prin HP183/29.06.06, MO106/14.07.06 art.505 ]
    16. Beneficiari ai mijloacelor prevăzute la pct.15 sînt agenţii economici utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi.
    17. În cadrul direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie se instituie comisii (în a căror componenţă intră un reprezentant al consiliului primăriei şi  un reprezentant al inspectoratului fiscal de stat teritorial) care vor examina documentele prezentate de agenţii economici utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi (facturile fiscale) şi vor prezenta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  listele utilizatorilor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru compensarea T.V.A. După examinarea documentelor prezentate, în cazul acceptării compensării T.V.A., pe verso-ul facturilor fiscale se face înscrierea   "T.V.A. compensată".
    Compensările se efectuează în termen de 5 zile de la data prezentării documentelor.
    Vor fi acordate subvenţii de compensare a T.V.A., la prezentarea facturilor fiscale, şi gospodăriilor ţărăneşti, altor  producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    [Pct.17 modificat prin HP183/29.06.06, MO106/14.07.06 art.505 ]18. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în decursul a 5 zile din data primirii documentelor respective de la comisiile raionale, va perfecta documentele bancare şi le va remite Ministerului Finanţelor, care va efectua transferul în termen de 10 zile.
Capitolul V
Susţinerea sectorului zootehnic
    Mijloacele de susţinere a sectorului zootehnic în sumă de 14 milioane de lei, prevăzute în hotărîre la art.1 pct.1) lit.e), sînt parte componentă a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi se repartizează în felul următor:
    [Alineat modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11]
    A. Pentru susţinerea creării (dezvoltării) fermelor zootehnice de elită, de reproducere şi de hibridare de importanţă republicană - 11,1 milioane de lei.
    [Lit. A modificată prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11]
    19. Mijloacele specificate la lit.A sînt destinate creării bazei materiale a fermelor zootehnice de elită, de reproducere şi de hibridare de importanţă republicană, precum şi proiectării, construcţiei, reconstrucţiei şi reparaţiei încăperilor (edificiilor), teritoriului, infrastructurilor de fermă, procurării de utilaje, maşini, instalaţii şi instrumentar tehnologic.
    20. Agenţii economici care solicită subvenţii în scopurile nominalizate la pct.19 depun la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare o cerere, la care anexează actele ce reglementează implementarea proiectelor investiţionale, inclusiv:
    a) documentaţia de proiect;
    b) informaţia despre volumele de lucrări efectuate;
    c) contractul de achiziţii publice.
    21. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare examinează cererile şi actele primite şi selectează agenţii economici care:
    a) dispun de bază materială (încăperi, infrastructură, cadre calificate şi utilajul necesar);
    b) au sau creează ferme cu un efectiv de cel puţin: 100 de vaci, 150 de scroafe, 500 de oi-matcă, 30 de mii de păsări forme parentale sau 5 mii de păsări forme bunici;
    c) au business-planuri întemeiate.
    22. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta, pînă la  1 martie, Ministerului Finanţelor lista agenţilor economici selectaţi şi devizele de cheltuieli, aprobate de ministru.
    23. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta lunar Ministerului Finanţelor dispoziţiile de plată necesare transferului de mijloace bugetare către agenţii economici şi informaţie privind utilizarea acestor mijloace.
    B. Pentru subvenţionarea procurării animalelor de prăsilă - 2,9 milioane  de lei.
    [Lit. B modificată prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11]
    24. Mijloacele specificate la lit.B sînt destinate subvenţionării procurării animalelor de prăsilă pentru înfiinţarea sau restabilirea fermelor zootehnice. Se  acordă subvenţie la fiecare kg de masă vie la procurarea următoarelor specii şi grupuri de animale:
    a) junci şi vaci  -  15 lei/kg;
    b) scrofiţe, scroafe  -  15 lei/kg;
    c) vieri    -  25 lei/kg.
    25. Pentru procurarea animalelor de prăsilă se acordă subvenţii persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, care au sau creează ferme, ce corespund condiţiilor de întreţinere a animalelor, conform Legii zootehniei art.5 şi 7, Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie art.9, cu un efectiv reproducător de cel puţin 5 capete la fermele de bovine şi de 20 de capete la fermele de porcine.
    26. Persoanele menţionate la pct.25 care intenţionează să procure animale de prăsilă de la fermele de prăsilă din ţară sau din străinătate (în cazul în care animalele solicitate lipsesc în ţară) depun, pînă la 1 martie, la direcţia raională agricultură şi alimentaţie, o cerere, al cărei model este expus în anexa nr.1 la prezentul regulament.
    27. La cerere se anexează:
    a) contractul de intenţie de vînzare-cumpărare a animalelor,  încheiat cu potenţialul vînzător, în care să se specifice grupul de sex şi vîrstă, efectivul de animale, greutatea lor corporală;
    b) business-planul pentru  perioada de longevitate tehnologică a animalelor preconizate spre  procurare.
    28. Pînă la 1 aprilie, direcţia raională agricultură şi alimentaţie examinează cererile şi actele primite şi selectează agenţii economici conform  Legii zootehniei art.7. Cererile se sistematizează, în profil pe specii de animale, într-un borderou (de un model expus în anexa nr.2 la prezentul regulament), care se prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare spre verificare şi aprobare.
    29. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare verifică şi aprobă , în termen de 5 zile, borderoul cererilor pe fiecare raion în parte, conform pct.24 şi 25 din prezentul regulament.
    30. Persoana  a cărei cerere a fost aprobată procură animalele de prăsilă  specificate în cerere şi prezintă facturile direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie. Aceasta, la rîndul ei, prezintă materialele spre totalizare Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care le înaintează  Ministerului Finanţelor.
    31. Ministerul Finanţelor, în termen de 10 zile de la primirea documentelor legalizate de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, va efectua  transferul mijloacelor bugetare la contul beneficiarului de subvenţie.
    32.  Inspectoratul de stat pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie va ţine permanent la control termenele de exploatare a animalelor procurate cu subvenţie, va întocmi prescripţii sau procese-verbale persoanelor care nu respectă tehnologia de exploatare a animalelor procurate cu subvenţie sau care le-au înstrăinat (vîndut, donat), sacrificat ori le-au lăsat să piară.
    33. Persoana care a procurat animale de prăsilă cu subvenţie de stat şi care a înstrăinat unele din ele (vîndut, donat), a sacrificat sau a lăsat să piară mai devreme de termenul normativ de exploatare (pentru  vaci - 5 ani,  scroafe - 3 ani, vieri - 2 ani) restituie integral (cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie)  suma subvenţiei.
    34. Dacă la unele poziţii de la lit.A sau B nu vor parveni solicitări suficiente pentru utilizarea integrală a mijloacelor prevăzute, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare are dreptul să reporteze soldul între aceste litere.
Capitolul VI
Stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini
    35. Mijloacele de stimulare a creării de staţiuni tehnologice de maşini în sumă de 45 milioane de lei, prevăzute în hotărîre la art.1 pct.2), sînt parte componentă  a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.
    [Pct.35 modificat prin HP445-XVI din 28.12.06, MO6-9/19.01.07 art.11]
    36. De subvenţie din mijloacele specificate la pct.35 beneficiază staţiunile tehnologice de maşini create în anul 2006, care vor prezenta business-planuri de viabilitate şi de rambursare a creditului tehnic.
    37. Din mijloacele menţionate la pct.35 se subvenţionează  procurarea de tehnică şi de maşini agricole atît de producţie autohtonă, cît şi străină.
    38. Subvenţia acordată pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini se consideră credit tehnic din partea statului, rambursabil, fără dobîndă, pentru o perioadă de 4 ani de la data acordării. Rambursarea creditului tehnic de către beneficiar se va efectua în părţi egale, începînd cu al doilea an de la acordare.
    39. Gestionarul şi responsabilul de utilizarea mijloacelor menţionate la pct.35 este Întreprinderea de Stat "Moldresurse".
    40. Ministerul Finanţelor, în decursul a 5 zile din data primirii de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a documentelor, va transfera Întreprinderii de Stat "Moldresurse", la un cont special deschis în Banca de Economii, suma subvenţiilor.
    41. Beneficiarul de subvenţie acordată în condiţiile prezentului regulament nu este în drept să înstrăineze în nici un fel obiectul subvenţionării pînă la rambursarea integrală a subvenţiei.
    42. Principiile selectării solicitanţilor de subvenţii, modul de utilizare şi de rambursare a subvenţiilor se stabilesc într-un regulament, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobat de Guvern.
    43. Mijloacele neutilizate în anul respectiv, precum şi mijloacele provenite din rambursarea subvenţiilor acordate anterior se vor utiliza în aceleaşi scopuri în următorul an.
Capitolul VII
Subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea,
pe teritoriul ţării, a producţiei agricole de fabricaţie proprie
    44. Mijloacele în sumă de 100 de milioane de lei, prevăzute în hotărîre la art. 1 pct. 3), destinate subvenţionării producătorilor agricoli la livrarea, pe teritoriul ţării, a producţiei agricole sînt parte componentă a fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. De aceste mijloace vor beneficia persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate în calitate de plătitori de T.V.A. În conformitate cu art.112 din Codul fiscal, care practică una dintre activităţile specificate în anexa nr.3 la prezentul regulament.
    45. Dreptul de a beneficia de subvenţie pentru o anumită perioadă fiscală (lună calendaristică) îl au persoanele specificate la pct.44 care respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) au efectuat pe teritoriul ţării livrări impozabile de producţie agricolă de fabricaţie proprie;
    b) au  înregistrat T.V.A. aferentă bugetului, au declarat-o şi au plătit-o, respectînd cerinţele stabilite în Codul fiscal.
    46. Se determină valoarea totală (în lei), fără T.V.A., a livrărilor, efectuate de subiectul subvenţionării pe teritoriul ţării, de producţie agricolă de fabricaţie proprie ce reprezintă produse ale practicării genurilor de activitate specificate în anexa nr.3 la prezentul regulament.
    47. Se determină valoarea totală (în lei), fără T.V.A., a livrărilor impozabile efectuate pe teritoriul ţării de subiectul subvenţionării.
    48. Se determină cota-parte a valorii determinate conform pct.46 în totalul valorii determinate conform pct.47 pentru fiecare perioadă fiscală în parte.
    49. Mărimea subvenţiei se va calcula prin înmulţirea indicelui determinat conform pct.48 cu suma T.V.A. plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă.
    50. Subiectele subvenţionării care corespund cerinţelor specificate la pct.44 şi 45 solicită plata subvenţiei pentru perioada fiscală respectivă la inspectoratul fiscal teritorial de la locul de deservire sau la Direcţia administrare a contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, depunînd o cerere, al cărei model este stabilit în anexa nr.4 la prezentul regulament. Cererea poate fi depusă nu mai devreme de data stabilită în Codul fiscal la art.115, cu condiţia prezentării declaraţiei privind T.V.A. şi achitării T.V.A. la buget pentru perioada fiscală respectivă. Cererea se examinează de către inspectoratul fiscal teritorial sau Direcţia administrare a contribuabililor mari în decursul a 2 zile de la data depunerii.
    51. Plata subvenţiei se face în baza deciziei şefului sau şefului adjunct al inspectoratului fiscal teritorial de la locul de deservire a subiectului subvenţionării sau, după caz, în baza deciziei şefului sau şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat,  perfectate în urma efectuării controlului fiscal cameral (în oficiul organului fiscal). Pentru efectuarea controlului cameral, solicitantul de plată a subvenţiei urmează să depună la organul fiscal următoarele documente:
    a) copia de pe declaraţia privind T.V.A., din care să rezulte suma T.V.A. ce urmează a fi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă;
    b) copiile de pe registrele de evidenţă a livrărilor şi a procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de vînzare şi cumpărare;
    c) copiile de pe dispoziţiile de plată în care să fie indicată suma T.V.A. plătită la buget şi perioada fiscală pentru care s-a efectuat plata;
    d) copiile de pe extrasele din contul bancar care să confirme plata la buget a T.V.A.
    52. Inspectoratul fiscal teritorial de stat sau, după caz, Direcţia administrare a contribuabililor mari remite decizia de acordare a subvenţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, care, în termen de o zi, perfectează dispoziţiile de plată trezoreriale şi le remite Trezoreriei de Stat. Transferul integral al subvenţiilor de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor la contul de decontare îl efectuează Trezoreria de Stat în termen de o zi de la data primirii dispoziţiilor de plată.
    53. Plata subvenţiei către persoanele prevăzute la pct.44 şi 45, înregistrate în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia se efectuează de la bugetul ei. Inspectoratul fiscal al acestei unităţi teritoriale sau, după caz, Direcţia administrare a contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat perfectează dispoziţiile de plată trezoreriale şi le remite spre executare unităţii teritoriale a Trezoreriei de Stat din unitatea teritorială nominalizată.
    54. Inspectoratele fiscale de stat efectuează, cel puţin o dată în an, controlul documentar al beneficiarilor de subvenţii.
Anexa nr.1
    6HPO381A1.doc
Anexa nr.2

    6HPO381A2.doc
Anexa nr.3

    HP381A3.doc
    [Anexa nr.3 modificată prin HP183/29.06.06, MO106/14.07.06 art.505 ]
Anexa  nr. 4
    6HPO381A4.doc