LPM325/2005
ID intern unic:  315224
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 325
din  15.12.2005
cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova
Publicat : 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 95

   
MODIFICAT
   
LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349, în vigoare 30.05.08

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
Dispoziţii  generale
Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare
Prezenta lege reglementează relaţiile sociale în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de plante şi animale dispărute, critic periclitate, periclitate, vulnerabile, rare şi nedeterminate, incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova (în continuare - Cartea Roşie), în scopul prevenirii dispariţiei şi asigurării conservării fondului lor genetic, stabileşte bazele juridice ale ţinerii Cărţii Roşii, atribuţiile autorităţilor publice de toate nivelurile şi ale instituţiilor ştiinţifice în domeniu.
Articolul 2. Sfera de aplicare
(1) Sfera de aplicare a prezentei legi se extinde  asupra  speciilor de plante şi animale de pe teritoriul Republicii Moldova incluse în Cartea Roşie.  
(2) Cartea Roşie constituie baza pentru elaborarea şi realizarea programelor (planurilor de acţiuni) de protecţie şi restabilire a speciilor de plante şi animale incluse în ea.
Articolul 3. Principii generale
Prezenta lege are la bază următoarele principii generale:  
a) prioritatea scopurilor şi activităţilor de conservare a speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie;
b) reglementarea relaţiilor în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie;
c) respectarea tratatelor internaţionale în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie;
d) responsabilitatea persoanelor fizice şi juridice pentru prejudiciul cauzat obiectelor Cărţii Roşii;
e) obligativitatea executării legislaţiei în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie.
Articolul 4. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
Cartea Roşie - document oficial care include lista speciilor de plante şi animale dispărute, critic periclitate, periclitate, vulnerabile, rare şi nedeterminate de pe teritoriul Republicii Moldova, informaţia generală privind statutul, starea, arealul, precum şi metodele de protecţie, conservare şi răspîndire a acestora;
obiecte ale Cărţii Roşii - speciile de plante şi animale raportate la categoria resurselor naturale de importanţă naţională şi supuse unui regim special de protecţie, conservare şi restabilire;
specie dispărută - specie care nu a mai fost găsită în ultimii 30 de ani, după cercetări repetate, în locurile stabilite, precum şi în alte locuri cunoscute şi asemănătoare;
specie critic periclitată - specie ameninţată cu dispariţia în viitorul apropiat din habitatele naturale;
specie periclitată - specie în pericol de exterminare, a cărei supravieţuire este  improbabilă dacă factorii cauzali continuă să influenţeze starea ei;
specie vulnerabilă - specie despre care se consideră că în timpul apropiat va trece în categoria speciei periclitate, dacă factorii cauzali vor continua să afecteze starea ei;
specie rară - specie care în prezent nu este ameninţată cu dispariţia, dar care se află sub risc din cauza arealului redus;
specie nedeterminată - specie care aparţine uneia dintre categoriile de raritate, dar pentru care nu există suficientă informaţie pentru a preciza exact categoria căreia îi aparţine;
specie endemică - specie răspîndită în stare sălbatică numai într-o anumită regiune;
specie relictă - specie izolată, datorită modificărilor geografice, pe o suprafaţă restrînsă din vechiul său areal;
folosinţă specială - folosirea obiectelor Cărţii Roşii în scopuri ştiinţifice şi de selecţie, în scopuri culturale, pentru operaţiuni de export, precum şi în cazurile unor îmbolnăviri în masă a plantelor şi animalelor;
monitoring de stat - sistem de observări permanente asupra răspîndirii, numărului de indivizi, stării, structurii, calităţii, precum şi a suprafeţei locurilor de răspîndire, a obiectelor Cărţii Roşii;
statut de raritate - actul care indică gradul şi starea de periclitare a speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie.
Articolul 5.Cadrul juridic în domeniul protecţiei,
                   folosinţei şi restabilirii speciilor de plante
                   şi animale incluse în Cartea Roşie
(1) Cadrul juridic în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie se constituie din Constituţia Republicii Moldova, din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, din prezenta lege, precum şi din alte acte normative în domeniu.
(2) În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte reglementări decît cele prevăzute de legislaţia naţională în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie, se vor aplica prevederile tratatului internaţional.
Articolul 6. Subiecţii raporturilor de drept
                    ale obiectelor Cărţii Roşii
Subiecţii raporturilor de drept ale obiectelor Cărţii Roşii sînt statul, persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate specii de plante şi animale incluse în Cartea Roşie.
Articolul 7. Dreptul de proprietate asupra obiectelor Cărţii Roşii
(1) Obiectele Cărţii Roşii constituie proprietate publică sau privată. Obiectele Cărţii Roşii amplasate pe terenurile private constituie proprietate publică.
(2) Legalitatea aflării obiectelor Cărţii Roşii în proprietate privată se confirmă prin documentele corespunzătoare.
Articolul 8. Reglementarea şi controlul de stat în
                    domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii
                    obiectelor Cărţii Roşii
(1) Reglementarea şi controlul de stat în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii obiectelor Cărţii Roşii se exercită de Guvern, de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, de organele abilitate cu protecţia fondurilor cinegetic şi piscicol, de alte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale, conform competenţelor lor.
(2) Competenţele organelor abilitate în domeniul protecţiei, folosinţei şi  restabilirii obiectelor Cărţii Roşii sînt stabilite de prezenta lege, Legea privind protecţia mediului înconjurător, Legea regnului animal, Legea cu privire la protecţia plantelor, Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat şi de alte acte normative.
Capitolul  II
Protecţia şi restabilirea obiectelor Cărţii Roşii
Articolul 9. Asigurarea protecţiei şi restabilirii
                   obiectelor Cărţii Roşii
(1) Protecţia şi restabilirea obiectelor Cărţii Roşii se asigură prin:
a) aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în scopul elaborării condiţiilor de protecţie şi restabilire;  
b) stabilirea unui statut juridic special pentru speciile de plante şi animale incluse în Cartea Roşie, interzicerea sau limitarea folosinţei lor;
c) respectarea principiilor de protecţie a acestora în procesul de elaborare a actelor legislative şi a altor acte normative;
d) desfăşurarea activităţilor de identificare a habitatelor, efectuarea observaţiilor permanente (monitorizării) asupra stării populaţiilor lor;
e) crearea prioritară a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, precum şi crearea reţelei ecologice, în teritoriile unde se află (cresc) obiectele Cărţii Roşii şi pe căile de migrare a speciilor de animale incluse în Cartea Roşie;
f) crearea centrelor şi a băncilor genetice de date pentru conservarea  obiectelor menţionate;
g) cultivarea lor în condiţii speciale (grădini zoologice, pepiniere, grădini botanice şi dendrologice);
h) aplicarea unor cerinţe speciale de protecţie a lor la amplasarea obiectivelor industriale, la soluţionarea problemelor ce ţin de repartizarea terenurilor, la elaborarea documentaţiei de proiect şi planificare, la efectuarea expertizei ecologice de stat;
i) contribuirea la restabilirea, pe cale naturală, a populaţiilor de specii de plante şi animale incluse în Cartea Roşie, introducerea şi reintroducerea unor asemenea specii în mediul  lor natural;
j) întreţinerea şi înmulţirea lor în condiţii special create;
k) stimularea instituţiilor ştiinţifice, de învăţămînt, a agenţilor economici, precum şi a cetăţenilor, în vederea desfăşurării de activităţi în domeniul conservării, protecţiei şi restabilirii obiectelor Cărţii Roşii;
l) realizarea activităţilor de instruire şi educaţie în domeniu în rîndul populaţiei;
m) stabilirea unor sancţiuni mai drastice de răspundere administrativă, civilă şi penală pentru nimicirea şi vătămarea obiectelor Cărţii Roşii, precum şi pentru cauzarea de daune habitatelor;
n) aplicarea altor măsuri conform legislaţiei.
(2) Problemele transfrontaliere ce ţin de protecţia şi restabilirea obiectelor Cărţii Roşii se soluţionează prin încheierea şi realizarea acordurilor bilaterale şi multilaterale, prin crearea rezervaţiilor biosferei, a rezervaţiilor naturale, a parcurilor naţionale şi a altor obiecte interstatale, care vor fi incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat.
(3) Speciile de plante şi animale dispărute, critic periclitate, periclitate, vulnerabile, rare şi nedeterminate incluse în Lista Roşie a Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii (UICN), în Lista Roşie Europeană sau în Cartea Roşie a Comunităţii Statelor Independente, care se află (cresc) pe teritoriul Republicii Moldova, pot fi incluse şi în Cartea Roşie a Republicii Moldova, însă lor li se poate atribui un alt statut în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională.
Articolul 10. Condiţiile de folosinţă specială a obiectelor
                      Cărţii Roşii
(1) Folosinţa specială a obiectelor Cărţii Roşii se permite numai în scopuri ştiinţifice şi de selecţie, inclusiv în scopuri de reproducere, răspîndire, cultivare/creştere, aclimatizare a fiecărui reprezentant în parte, precum şi în scopuri culturale (circ, expoziţii zoologice şi botanice, acvarii etc.), pentru operaţiuni de export, în cazurile unor îmbolnăviri în masă ale plantelor şi animalelor.
(2) Folosinţa specială a obiectelor Cărţii Roşii se face pe baza autorizaţiei eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
   
(21) Pentru obţinerea autorizaţiei, persoanele fizice şi juridice prezintă următoarele documente:
    a) cerere, în care se indică următoarele date:
    - denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice, sediul sau adresa;
    - denumirea obiectului regnului animal sau vegetal (în limbile moldovenească şi latină ori rusă, după caz);
    - descrierea obiectului Cărţii Roşii (individ matur sau pui/puiet, ouă, icre sau alte părţi ale animalului/plantei);
    - cantitatea/numărul obiectelor Cărţii Roşii;
    - scopul folosinţei obiectelor Cărţii Roşii;
    - modul preconizat de dobîndire a animalelor sau de colectare a plantelor; 
    - uneltele de dobîndire a animalelor sau de colectare a plantelor;
    - locul de dobîndire a animalelor sau de colectare a plantelor;
    - modul de folosinţă a obiectelor Cărţii Roşii;
    - datele despre condiţiile de transportare a obiectelor Cărţii Roşii către locul de folosinţă;
    - termenul preconizat pentru folosinţă temporară a obiectelor Cărţii Roşii;
    - persoana responsabilă pentru folosinţa obiectelor Cărţii Roşii;
    b) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (pentru subiecţii activităţii de întreprinzător);
    c) documentul ce confirmă necesitatea sau scopul folosinţei obiectelor Cărţii Roşii (argumente ştiinţifice, contract încheiat cu o instituţie ştiinţifică etc.);
    d) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    e) acordul autorităţii centrale pentru silvicultură, în cazul dobîndirii animalelor sau colectării plantelor în fondul forestier de stat;
    f) acordul deţinătorului funciar al obiectelor şi complexelor protejate de stat, în cazul dobîndirii sau colectării obiectelor regnului animal sau vegetal în fondul ariilor naturale protejate de stat.
    Cererea de autorizare se examinează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii de către solicitant a tuturor documentelor. Autorizaţia se eliberează gratis.
    [Art.10 al.(21) introdus  prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Modul şi condiţiile de eliberare a autorizaţiei pentru folosinţa specială a obiectelor Cărţii Roşii, precum şi modelul acesteia sînt elaborate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. 
Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de
                     obiecte ale Cărţii Roşii proprietate privată
(1) Deţinătorii de obiecte ale Cărţii Roşii proprietate privată au dreptul de a le întreţine în continuare sau, în imposibilitatea de asigurare a unor condiţii necesare de protecţie şi conservare, de a le transmite, pentru întreţinere, instituţiilor ştiinţifice sau organizaţiilor specializate.
(2) Deţinătorii de obiecte ale Cărţii Roşii proprietate privată sînt obligaţi:
a) să respecte cerinţele de protecţie şi conservare a acestor obiecte, stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi în legislaţia naţională;
b) să înregistreze aceste obiecte la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
Capitolul  III
Ţinerea Cărţii Roşii
Articolul 12. Ţinerea Cărţii Roşii
(1) Prin ţinerea Cărţii Roşii se înţelege:
a) colectarea, analiza şi aprecierea datelor despre speciile de plante şi animale incluse în ea;
b) crearea şi menţinerea bazei de date despre obiectele lumii vegetale şi animale;
c) stabilirea criteriilor de includere în Cartea Roşie şi excludere din aceasta a speciilor de plante şi animale;
d) elaborarea, editarea şi distribuirea Cărţii Roşii;
e) elaborarea şi implementarea măsurilor speciale de protecţie a obiectelor Cărţii Roşii, inclusiv crearea ariilor naturale protejate de stat şi a băncilor genetice de date;  
f) eliberarea autorizaţiilor pentru folosinţa specială a obiectelor Cărţii Roşii.
(2) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător elaborează programe şi strategii naţionale privind protecţia şi conservarea speciilor de  plante şi animale incluse în Cartea Roşie, restabilirea locurilor de vieţuire şi reproducere a acestora.
Articolul 13. Organizarea ţinerii Cărţii Roşii
(1) Ţinerea Cărţii Roşii se află în competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
(2) Asigurarea informaţională pentru ţinerea Cărţii Roşii se face în baza datelor sistematice din cadastrele regnului vegetal şi animal, din cadastrul obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, a altor informaţii ştiinţifice. Asigurarea metodologică de ţinere a Cărţii Roşii este de competenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Articolul 14. Evidenţa de stat a obiectelor Cărţii Roşii
(1) Speciile de plante şi animale incluse în Cartea Roşie sînt supuse evidenţei de stat în modul stabilit de legislaţie.
(2) Fiecare specie de plante şi animale inclusă în Cartea Roşie se descrie după cum urmează: denumirea ştiinţifică (în limbile de stat şi latină); statutul; răspîndirea; habitatul; aspectul cantitativ; factorii limitativi; particularităţile biologice şi ecologice; cultivarea (pentru plante) şi reproducerea în captivitate (pentru animale); starea de protecţie şi măsurile de protecţie. Articolul pentru fiecare specie de plante şi animale inclusă în Cartea Roşie este însoţit de harta arealelor pe teritoriul ţării şi de imaginea speciei respective.
(3) Ordinea descrierii speciilor de plante şi animale în Cartea Roşie se stabileşte de către Comisia Naţională a Cărţii Roşii.
(4) Informaţia despre editarea Cărţii Roşii şi datele despre speciile de plante şi animale incluse în ea sînt puse la dispoziţia publicului larg, autorităţilor administraţiei  publice centrale şi locale, instituţiilor ştiinţifice şi de învăţămînt şi altor organizaţii interesate, prin toate mijloacele disponibile, inclusiv electronice.
(5) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător va asigura autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile şi organizaţiile responsabile cu informaţia despre arealul, numărul şi statutul obiectelor Cărţii Roşii, precum şi cu datele despre reducerea efectivului, distrugerea şi afectarea locurilor de răspîndire, pieirea şi îmbolnăvirea lor.
Articolul 15. Comisia Naţională a Cărţii Roşii
(1) În scopul asigurării ştiinţifice a ţinerii Cărţii Roşii, pregătirii propunerilor privind includerea în Cartea Roşie şi excluderea din aceasta a speciilor de plante şi animale, organizării elaborării măsurilor de protecţie şi conservare a speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie, se constituie Comisia Naţională a Cărţii Roşii, cu statut de organ consultativ, care activează pe baze obşteşti.
(2) Comisia Naţională a Cărţii Roşii se constituie din 15 membri şi include reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ai altor instituţii ştiinţifice, ai autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, ai autorităţii centrale pentru silvicultură şi ai altor autorităţi şi instituţii a căror activitate are tangenţe cu domeniul respectiv.
(3) Componenţa nominală şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii se aprobă de Guvern, la propunerea autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
(4) Asigurarea tehnico-materială a activităţii Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii ţine de competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător (Fondul Ecologic Naţional).
Articolul 16. Organizarea monitoringului de stat a
                      obiectelor Cărţii Roşii
(1) Academia de Ştiinţe a Moldovei, în comun cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi autoritatea centrală pentru silvicultură, asigură organizarea şi efectuarea monitoringului obiectelor Cărţii Roşii.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
(2) Structura, conţinutul şi modul de efectuare a monitoringului obiectelor Cărţii Roşii se stabilesc de către Comisia Naţională a Cărţii Roşii.
Articolul 17. Categoriile speciilor rare de plante şi
                      animale din Republica Moldova
(1) Conform statutului de raritate, se stabilesc următoarele categorii de raritate, care indică gradul şi starea de periclitare a speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie:
a) dispărută  (EX);
b) critic periclitată (CR);
c) periclitată (EN);
d) vulnerabilă (VU);
e) rară (R);
f) nedeterminată (I).
(2) Comisia Naţională a Cărţii Roşii poate decide modificarea categoriei de raritate a speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie.
Articolul 18. Includerea speciilor de plante şi animale
                     în Cartea Roşie
(1) Temei pentru includerea în Cartea Roşie a unei specii de plante sau animale servesc următoarele criterii: reducerea efectivului, restrîngerea arealului,  înrăutăţirea condiţiilor de existenţă, confirmarea necesităţii de a efectua măsuri urgente, necesare pentru protecţia speciei indicate.
(2) În Cartea Roşie se includ, în primul rînd, speciile endemice şi relicte, speciile amplasate la hotarul arealurilor, speciile de însemnătate ştiinţifică deosebită, precum şi speciile al căror efectiv numeric s-a redus în urma influenţei factorilor antropici.
(3) Propuneri, către Comisia Naţională a Cărţii Roşii, cu privire la includerea în Cartea Roşie a speciilor de plante şi animale pot  face instituţiile de cercetări şi ştiinţifice, autorităţile publice centrale, savanţii şi specialiştii în domeniu. Comisia Naţională a Cărţii Roşii înregistrează propunerile şi le examinează, din punct de vedere ştiinţific, sub aspectul necesităţii includerii speciilor vizate în Cartea Roşie, al gradului de periclitare a speciilor şi al necesităţii întreprinderii unor măsuri pentru protecţia sau restabilirea efectivului lor.
(4) La propunerea Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător aprobă hotărîrea cu privire la includerea în Cartea Roşie a speciilor de plante şi animale din Republica Moldova critic periclitate, periclitate, vulnerabile, rare şi nedeterminate.
Articolul 19. Excluderea speciilor de plante şi animale
                     din Cartea Roşie
(1) Speciile de plante şi animale incluse în Cartea Roşie care sînt considerate, potrivit ultimelor date ştiinţifice, în afara pericolului de dispariţie sau complet dispărute urmează a  fi excluse din Cartea Roşie.
(2) Comisia Naţională a Cărţii Roşii examinează propunerile cu privire la excluderea speciilor de plante şi animale din Cartea Roşie, cu respectarea procedurilor utilizate la includerea acestora în Cartea Roşie.
(3) La propunerea Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător aprobă hotărîrea cu privire la excluderea speciilor de plante şi animale din Cartea Roşie.
Articolul 20. Pregătirea pentru editare, editarea
                      şi distribuirea Cărţii Roşii
(1) Pregătirea Cărţii Roşii pentru editare ţine de competenţa Comisiei Naţionale  a Cărţii Roşii.
(2) Pregătirea pentru editare a Cărţii Roşii include:
a) examinarea şi aprobarea în modul stabilit:
- a listei speciilor de plante şi animale care necesită a fi incluse în Cartea Roşie;  
- a listei speciilor de plante şi animale care necesită a fi excluse din Cartea Roşie;
b) pregătirea manuscrisului Cărţii Roşii, inclusiv a materialelor ilustrative şi topografice necesare.
(3) Pentru planificarea activităţilor urgente ce ţin de protecţia, conservarea şi restabilirea efectivului speciilor de plante şi animale, indiferent de perioada de editare a Cărţii Roşii, Comisia Naţională a Cărţii Roşii va asigura pregătirea şi distribuirea listei obiectelor regnului vegetal şi animal incluse în sau excluse din Cartea Roşie în perioada de reeditare a acesteia.  
(4) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător va asigura editarea şi distribuirea Cărţii Roşii nu mai rar decît o dată la 10 ani.        
Articolul 21. Finanţarea lucrărilor privind ţinerea Cărţii
                      Roşii şi a măsurilor de conservare,
                      protecţie şi restabilire a speciilor de plante
                      şi animale incluse în ea
(1) Lucrările privind ţinerea Cărţii Roşii, măsurile de conservare, protecţie şi restabilire a speciilor de plante şi animale incluse în ea se finanţează din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile sponsorilor străini şi locali, din alte surse prevăzute de legislaţie.
(2) Cartea Roşie va fi distribuită pe gratis bibliotecilor publice, instituţiilor de învăţămînt şi celor ştiinţifice de specialitate.
Capitolul  IV
Responsabilitatea pentru încălcarea prezentei legi
Articolul 22. Responsabilitatea şi soluţionarea litigiilor
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, precum şi limitarea dreptului de proprietate privată în cazul comportamentului inuman faţă de animale ori cînd acestea sînt purtătoare de infecţii sau boli ori prezintă pericol pentru populaţie (animale turbate etc.), conform legislaţiei în vigoare.
(2) Litigiile privind protecţia, folosinţa şi restabilirea obiectelor Cărţii Roşii se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente în modul prevăzut de legislaţie.
Capitolul  V
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Articolul 23
Obiectele Cărţii Roşii aflate, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, în colecţiile persoanelor fizice şi juridice constituie proprietate privată a acestora.
Articolul 24
(1) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu dispoziţiile prezentei legi;
c) va asigura adoptarea actelor normative pentru aplicarea prezentei legi;
d) va asigura aducerea actelor normative departamentale în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Academia de Ştiinţe a Moldovei, în comun cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în termen de un an, va elabora, iar Comisia Naţională a Cărţii Roşii va aproba statutul de raritate a speciilor de plante şi animale pentru Republica Moldova în baza clasificării internaţionale.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

Chişinău, 15 decembrie 2005.
Nr. 325-XVI.