OMF10/2006
ID intern unic:  315236
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 10
din  31.01.2006
privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea
semnelor nominale  personale  aplicate  pe articole
şi  obiecte  fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase
Publicat : 10.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 65
Întru executarea prevederilor Legii Republicii Moldova nr.282-XV din 22.07.2004 "Privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase", Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28.08.2001 "Cu privire la supravegherea marcării de stat".
Ordon:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articole şi obiecte fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase (anexa nr. 1).
2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina d-nei Marina Margarint, managerul-şef al Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării.

MINISTRUL
FINANŢELOR                                                   Mihail Pop

Chişinău, 31 ianuarie 2006.
Nr. 10.
Anexa nr.1
la Ordinul nr. 10
din 31ianuarie 2006
Regulament
cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale
aplicate pe articole şi obiecte fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase
1. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr.282-XV din 22.07.2004 "Privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase" şi Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28.08.2001 "Cu privire la supravegherea marcării de stat".
2. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării asigură înregistrarea semnelor nominale ale producătorilor, aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din metale şi pietre preţioase, într-un registru special.
3. Cerinţele Regulamentului dat sînt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care produc bijuterii şi alte articole finite din metale preţioase şi pietre preţioase.
4. Persoanele juridice şi fizice, care în activitatea lor utilizează metale şi pietre preţioase, sînt obligate să aibă semnul său nominal personal, amprenta căruia se aplică pe toate articolele şi obiectele din metale şi pietre preţioase produse  de acestea.
2. Cerinţele faţă de semnul nominal personal
5. Semnul nominal personal trebuie să conţină următoarea informaţie:
a) anul producerii, indicat prin cifră însoţită de punct (.);
b) numele producătorului, indicat prin litere;
c)  semnele din alineatele a) şi b) trebuie să fie incluse într-un  chenar al semnului nominal personal, de formă dreptunghiulară, ascuţită din partea dreaptă după cum urmează:
6. Se interzice utilizarea pentru anul viitor a semnului nominal personal imaginea căruia este înregistrată în anul curent.
7. Semnele nominale personale cu termenul expirat se supun lichidării, fapt despre care anual de către agenţii economici (producători) este întocmit un act de lichidare şi prezentat la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pînă pe data de 1(unu) ianuarie a următorului an.
8. Amprenta semnului nominal personal pe produse trebuie să fie clar vizibilă, nedeformată, în caz contrar se aplică o nouă amprentă a semnului nominal  personal, cea veche fiind înlăturată.
9. Amprenta semnului nominal personal se aplică pe partea de bază a produsului.
10. Semnul nominal personal se aplică exclusiv pe articole şi obiecte de producţie proprie. În caz contrar semnul nominal personal se anulează, fapt despre care este anunţată Camera de Licenţiere pentru retragerea licenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Înregistrarea semnului nominal personal
11. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării va anunţa anual, pînă pe 25 octombrie, agenţii economici care produc bijuterii şi alte articole finite din metale preţioase şi pietre preţioase despre conţinutul şi forma semnului nominal personal pe anul viitor.
12. Agenţii economici, care confecţionează articole din metale şi pietre preţioase, sînt obligaţi, anual, pînă pe 25 decembrie, să-şi înregistreze, la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, semnul nominal personal.
13. Înregistrarea semnului nominal personal se face în baza cererii, de model stabilit în anexa nr.1 a prezentului Regulament, depuse de către agentul economic (producător) la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.
14. La cerere, privind înregistrarea semnului nominal personal, se anexează fişa, în 2 (două exemplare) pe care este fixată o placă de metal şlefuit cu amprenta semnului nominal personal, conform anexei nr. 2 a prezentului Regulament.
După înregistrare un exemplar al fişei rămîne la Camera de Marcare, iar al doilea se restituie solicitantului.
15. Folosirea semnului nominal personal fără înregistrarea lui la Camera de Marcare este interzisă.
16. Înregistrarea se face într-un Registru al semnelor nominale personale aplicate pe articole şi obiecte fabricate din metale şi pietre preţioase, care se şnuruieşte, se paginează, se semnează de către managerul-şef al Camerei de Marcare şi se autentifică cu ştampila acesteia.
17. Registrul semnelor nominale personale conţine următoarea informaţie:
a) numărul de ordine;
b) data depunerii cererii;
c) denumirea agentului economic;
d) codul fiscal;
e) imaginea semnului nominal personal;
f) numărul semnelor nominale personale înregistrate;
g) data înregistrării.
18. Înregistrarea se efectuează în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare din momentul prezentării tuturor documentelor necesare.
19. Plata pentru înregistrarea semnului nominal personal se achită conform Hotărîrii Guvernului Nr.499 din 30.05.2005 "Cu privire la aprobarea listei serviciilor şi tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea articolelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase" (Monitorul Oficial, nr.80-82/547 din 10.06.2005).
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
înregistrarea semnelor nominale personale
aplicate pe articole şi obiecte fabricate
din metale preţioase şi pietre preţioase
  
Către managerul-şef al  
Camerei de Stat pentru
Supravegherea Marcării
____________________
Cerere
Cer ca semnul nominal personal, prezentat de către __________________
                                                                                                  (denumirea / numele solicitantului)     
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
            (adresa / contacte / codul fiscal)
să fie înregistrat la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.
_____________                                                                               ____________
      (data)                                                                                                      L.Ş.
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la
înregistrarea semnelor nominale personale
aplicate pe articole şi obiecte fabricate
din metale preţioase şi pietre preţioase