HCECM172/2006
ID intern unic:  315464
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 172
din  21.03.2006
privind aprobarea Regulamentului cu privire la acreditarea
reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă
pe lîngă Comisia Electorală Centrală
Publicat : 07.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 215

    MODIFICAT
    HCEC2135 din 12.02.09, MO37-40/20.02.09 art.146, în vigoare 12.02.09

      În conformitate cu art.18 şi 22 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală (se anexează).

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                         Eugeniu ŞTIRBU
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                         Iurie CIOCAN

Chişinău, 21 martie 2006.  
Nr. 172.
Aprobat prin hotărîrea CEC
nr.172 din 21 martie 2006
R e g u l a m e n t u l
cu privire la acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare
î
n masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală
I. Dispoziţii generale
1. În sensul prezentului Regulament, reprezentanţi ai mass-media (în continuare - jurnalişti) sînt jurnaliştii, fotoreporterii, cameramanii, personalul tehnic TV şi radio.
2. Acreditarea jurnaliştilor pe lîngă Comisia Electorală Centrală se efectuează cu scopul:
- organizării activităţii jurnaliştilor în Comisia Electorală Centrală;
- reflectării obiective şi competente în mass-media a activităţii Comisiei Electorale Centrale;
- asigurării transparenţei în activitatea Comisiei Electorale Centrale.
3. Acreditarea se efectuează în baza principiului de nediscriminare.
4. Acreditarea jurnaliştilor se efectuează de către Comisia Electorală Centrală, în baza unei simple cereri scrise, în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Legii presei, Legii audiovizualului, Legii privind accesul la informaţie, Regulamentului Comisiei Electorale Centrale, altor acte legislative şi normative în domeniu.
5. Comisia Electorală Centrală aprobă modelele legitimaţiilor de acreditare, prezentate în anexă, care este parte integrantă a prezentului Regulament.
II. Tipurile de acreditare
    6. Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii de acreditare nominale şi la purtător (de tip transferabil).
    a) acreditarea nominală este valabilă la prezentarea actului de identitate. Termenul de valabilitate expiră o dată cu expirarea mandatului Comisiei;
    b) acreditarea la purtător se acordă la solicitarea instituţiei de informare în masă şi este valabilă la prezentarea legitimaţiei de serviciu şi a actului de identitate. Termenul de valabilitate expiră o dată cu expirarea mandatului Comisiei.
[Pct.6 în redacţia HCEC2135 din 12.02.09, MO37-40/20.02.09 art.146, în vigoare 12.02.09]
7. Acreditarea asigură accesul la şedinţele Comisiei, conferinţe de presă, mese rotunde, simpozioane, alte activităţi publice organizate de Comisia Electorală Centrală.
8. Jurnaliştii străini sînt acreditaţi numai după acreditarea acestora de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 359 din 2 iunie 1995 "Cu privire la acreditarea jurnaliştilor străini în Republica Moldova".
9. Legitimaţia de acreditare nominală se înmînează personal titularului, iar legitimaţia de tip transferabil  – reprezentanţilor conducerii instituţiei de informare în masă respective. 
   
[Pct.9 în redacţia HCEC2135 din 12.02.09, MO37-40/20.02.09 art.146, în vigoare 12.02.09]
III. Procedura de acreditare
10.  Pentru a obţine acreditarea, solicitantul (instituţia de informare în masă sau jurnalistul-liber profesionist) depune la Comisia Electorală Centrală o cerere. Cererea depusă de instituţia de informare în masă se prezintă pe foaie cu antetul instituţiei, cu semnătura conducătorului instituţiei, cu număr de înregistrare şi ştampilă. Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: numele, prenumele persoanei pentru care se solicită acreditarea, datele din paşaportul/buletinul de identitate, funcţia deţinută, telefoanele de contact, durata pentru care se solicită acreditarea, la solicitare se anexează o fotografie de tip "paşaport". În cazul unui liber profesionist, cererea va fi însoţită de o dovadă din partea asociaţiei naţionale de jurnalişti (Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Liga Jurnaliştilor Profesionişti etc.).
11. În caz de concediere, încetare a contractului de muncă sau plecare pe o perioadă îndelungată a jurnalistului acreditat, instituţia de informare în masă este obligată să informeze Comisia Electorală Centrală în scris pentru anularea acreditării. Legitimaţia de acreditare anulată trebuie să fie restituită Comisiei Electorale Centrale în termen de 7 zile.
12.  În cazul pierderii sau distrugerii legitimaţiei de acreditare, jurnalistul este obligat să informeze în scris Comisia Electorală Centrală. Duplicatul legitimaţiei de acreditare se eliberează în termen de pînă la 14 zile, în baza unei solicitări suplimentare.
13.  Condiţiile şi termenele de eliberare a legitimaţiei de acreditare, precum şi lista persoanelor ce deţin legitimaţie de acreditare se plasează pe pagina WEB a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md).
14. Comisia Electorală Centrală are dreptul să refuze acordarea acreditării sau să retragă acreditarea unui jurnalist doar pentru faptele ce împiedică desfăşurarea normală a activităţii Comisiei, în condiţiile şi în limitele legislaţiei în vigoare (scandal, refuz de a se conforma normelor de conduită, vestimentaţie în stil indecent sau neadecvat etc.).
15.  Refuzul acordării şi/sau retragerea acreditării jurnalistului, cu argumentele de rigoare, se comunică în scris de către Preşedintele Comisiei şi nu afectează dreptul instituţiei de informare în masă de a solicita şi obţine acreditarea pentru un alt jurnalist.
IV. Drepturile şi obligaţiile jurnalistului acreditat
16.  Jurnalistul acreditat are dreptul:
a) să asiste la şedinţele Comisiei Electorale Centrale;
b) să se adreseze către membrii Comisiei cu solicitări de interviu şi/sau comentariu;
c) să obţină de la şeful aparatului Comisiei proiecte de hotărîri şi altă informaţie, necesară pentru pregătirea materialelor.
17. Jurnalistul acreditat este obligat:
a) să poarte legitimaţia de acreditare la vedere pe tot parcursul aflării sale la sediul Comisiei Electorale Centrale;
b) să respecte cerinţele prevăzute de Codul electoral, Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei, hotărîrile Comisiei Electorale Centrale.
V. Dispoziţii finale şi tranzitorii
18.  Solicitantul poartă responsabilitate deplină pentru veridicitatea informaţiei comunicate în cererea de acreditare.
19.  Prezentul Regulament intră în vigoare din data adoptării de către Comisia Electorală Centrală şi este valabil pînă la expirarea mandatului actualei componenţe a Comisiei Electorale Centrale.