HGM241/2006
ID intern unic:  315496
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 241
din  06.03.2006
cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate
şi serviciilor prestate, contra plată,
de Ministerul Justiţiei şi instituţiile
subordonate ale acestuia
şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la
acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile
de utilizare a mijloacelor speciale
Publicat : 17.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 284
    HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177

    Titlul modificat prin HG484 din 11.08.09, MO127-130/21.08.09 art.549

    NOTĂ:
   
în tot cuprinsul anexei nr.4, cuvîntul „Centrul”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „Agenția”, la cazul gramatical corespunzător prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776
    Întru implementarea prevederilor alineatului (3) al articolului 12 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.16) şi conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 "Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1099), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifele la acestea şi de instanţele judecătoreşti, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată şi a mijloacelor speciale ale Ministerului Justiţiei şi instituţiilor subordonate ale acestuia, conform anexei nr.2;
    Regulamentul cu privire modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Agenția Resurse Informaționale Juridice, conform anexei nr.4;
    Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, conform anexei nr.5;
   
Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, de către instanţele judecătoreşti, conform anexei nr. 6;
    Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Național de Probațiune al Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 7.
    [Pct.1 modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Pct.1 modificat prin HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608]
    [Pct.1 modificat prin HG484 din 11.08.09, MO127-130/21.08.09 art.549]
    [Pct.1 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
   
[Pct.1 modificat prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]
   
11. Agenția Națională a Arhivelor prestează servicii contra plată în conformitate cu Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi al serviciilor prestate contra plată, aprobat prin hotărîre de Guvern.
   [Pct.11 introdus prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.690 din 14 iulie 2000 "Cu privire la serviciile cu plată prestate de subdiviziunile Ministerului Justiţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.84-87, art.775).
    3. Ministerul Justiţiei va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

    Contrasemneaz
ă:
    Ministrul justiţiei                                             Victoria IFTODI
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                     Valeriu LAZĂR
    Ministrul finanţelor                                          Mihail POP

    Chişinău, 6 martie 2006.
    Nr. 241.

   
anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG210 din 26.02.16, MO49-54/04.03.16 art.240; în vigoare 04.04.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG861 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.925]

    [Anexa nr.1 modificată prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]

    [Anexa nr.1 modificată prin HG117 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.162]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG65 din 02.02.12, MO29/03.02.12 art.81]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG82 din 12.02.10, MO25-26/16.02.10 art.115]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG611 din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.678]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG484 din 11.08.09, MO127-130/21.08.09 art.549]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG459 din 05.08.09, MO124-125/14.08.09 art.526; în vigoare 20.09.09]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG876 din 18.07.08, MO134-137/25.07.08 art.880]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG163 din 15.02.07, MO25-28/23.02.07 art.177]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.241
din 6 martie 2006
REGULAMENTUL
cu privire la modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute
de la prestarea serviciilor contra plată şi a mijloacelor speciale
ale
Ministerului Justiţiei,  instituţiilor subordonate ale acestuia
şi
 instanţelor judecătoreşti
    [Titlu modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor punctului 9 subpunctul 7) al Regulamentului Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000, Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005, Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997, Codului de executare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.443-XV din 24 decembrie 2004, Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 şi stabileşte modul de formare şi utilizare a mijloacelor financiare acumulate în urma prestării serviciilor contra plată şi a mijloacelor speciale ale Ministerului Justiţiei, instituţiilor subordonate ale acestuia şi instanţelor judecătoreşti (în continuare - Ministerul).
   
[Pct.1 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    [Pct.1 modificat prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]
    2. Serviciile cu plată se prestează persoanelor fizice şi juridice nebugetare, cu excepţia serviciilor destinate păturilor socialmente vulnerabile, indicate în nomenclator (anexa nr.1 la prezenta hotărîre).
    [Pct.3 abrogat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    [Pct.3 modificat prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]
II. Modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale
    4. Mijloacele financiare provenite de la prestarea serviciilor cu plată se încasează în baza documentelor de plată ori prin casieria Ministerului şi se depun zilnic pe conturile trezoreriale.
   
[Pct.4 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Pct.4 în redacţia HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
   
[Pct.41 abrogat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Pct.41 introdus prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    5. Gestionarea mijloacelor speciale se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale, pe baza devizului de cheltuieli şi planului de finanţare elaborate şi aprobate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
   
[Pct.5 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    6. Mijloacele financiare acumulate se vor utiliza în următoarele scopuri:
    salarizarea lucrătorilor netitulari antrenaţi la prestarea serviciilor pe bază de contract;
    plata mărfurilor şi serviciilor;
    deplasările în interes de serviciu;
    cheltuielile capitale.
   
[Pct.6 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
III. Evidenţa contabilă şi dările de seamă
    7. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei ordinului de plată privind intrarea sumei la cont, confirmată de Direcţia economico-financiară şi administrativă a Ministerului.
   
[Pct.7 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
   8. Fiecare unitate structurală a ministerului care prestează servicii ţine evidenţa acestora într-un registru special, unde se înscrie, în ordinea stabilită, beneficiarul serviciului, denumirea serviciilor conform nomenclatorului, suma achitată, numărul chitanţei de încasare ori a ordinului de plată.
   
[Pct.8 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    [Pct.8 modificat prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]
    9. Evidenţa şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale se ţine de către Direcţia economico-financiară şi administrativă a Ministerului, conform cerinţelor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, şi altor acte normative în domeniu.
   
[Pct.9 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    10. Direcţia economico-financiară şi administrativă asigură controlul permanent al respectării prevederilor Regulamentului în cauză, iar în caz de necesitate, elaborează propuneri vizînd operarea, în modul stabilit, a modificărilor necesare.
    11. Ministerul prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual dările de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale.
IV. Dispoziţii finale
    12. Mijloacele financiare provenite de la prestarea serviciilor cu plată au destinaţie specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de devizul de cheltuieli şi planul de finanţare aprobat în conformitate cu capitolul II al prezentului Regulament.
   
[Pct.12 modificat prin HG1039 din 09.09.08, MO174/16.09.08 art. 1044]
    [Pct.13 abrogat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Anexa nr.3 exclusă prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.241
din 6 martie 2006
   
REGULAMENTUL
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute
de la prestarea serviciilor contra plată  de către
Agenția Resurse Informaționale Juridice
    [Denumirea modificată prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Agenția Resurse Informaționale Juridice (în continuare – Agenția), efectuarea lucrărilor şi alte activităţi admise de actele legislative şi normative.
   
[Pct.1 modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Pct.1 modificat prin HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]
    2. Agenția va presta servicii contra plată, va efectua lucrări şi va desfăşura alte activităţi în condiţii contractuale admise de actele legislative şi normative, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
    3. Plata serviciilor se efectuează conform tarifelor aprobate de Guvern. Plata pentru serviciile prestate de către Agenție se stabileşte în contract sau la cererea beneficiarului.
II. Formarea şi utilizarea mijloacelor speciale
    4. Mijloacele financiare încasate se acumulează pe un cont trezorerial al Agenției şi se utilizează pentru întreţinerea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale, salarizarea lucrătorilor netitulari, plata mărfurilor şi serviciilor, deplasări în interes de serviciu, procurarea mijloacelor fixe, reparaţii capitale, în partea în care nu sînt asigurate cu resurse din bugetul de stat.
III. Evidenţa şi dările de seamă
    5. Procedura de înaintare a cererii pentru prestarea serviciilor contra plată, conform listei de servicii şi tarife aprobate, este următoarea:
    persoana fizică sau juridică depune cererea în adresa directorului Agenției;
    persoana responsabilă înregistrează cererea şi eliberează un bon de plată.
    6. Persoanele fizice sau juridice beneficiare de servicii contra plată achită costul acestora prin virament sau în numerar la casă, care zilnic se depun la contul trezorerial al Agenției.
    7. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei dispoziţiei de plată, cu confirmarea, de către contabilitatea Agenției, a intrării sumei pe cont.
    8. Plăţile pentru prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor şi desfăşurarea altor activităţi admise de actele legislative şi normative se virează pe contul trezorerial al Agenției, deschis la trezoreria teritorială.
    9. Agenția prezintă trimestrial şi anual Ministerului Justiţiei dările de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale, în conformitate cu periodicitatea stabilită de Minister.
IV. Dispoziţii finale
    10. Mijloacele financiare provenite în urma prestării serviciilor cu plată şi efectuării lucrărilor au destinaţie specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în devizul de cheltuieli, aprobat de Ministerul Justiţiei şi de Ministerul Finanţelor în conformitate cu capitolul II al prezentului Regulament.
   
[Pct.10 modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.241
din 6 martie  2006
REGULAMENTUL
privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale
Departamentului Institu
ţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei
I.Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) al Legii  nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind  sistemul bugetar  şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.9 al Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154), Codul de executare al Republicii Moldova, nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112) şi alte acte normative.
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de acumulare şi administrare a mijloacelor speciale ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei şi subdiviziunilor acestuia.
   
[Pct.2 în redacţia HG488 din 29.03.08, MO69-71/04.04.08 art.465]
II. Constituirea mijloacelor speciale
    3. Constituirea mijloacelor speciale în cadrul tipurilor nominalizate este reglementată de:
    Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004;
    Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar;
    Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
    Hotărîrea Guvernului nr.46 din 24 ianuarie 1994 „Cu privire la taxele pentru închirierea căminelor”;
    Hotărîrea Guvernului nr.472 din 11 iulie 1994 „Cu privire la stabilirea mărimii suplimentului de plată la remunerarea muncii condamnaţilor şi persoanelor deţinute în instituţiile de reabilitare socială”;
    Hotărîrea Guvernului nr.907 din 10 iulie 2002 „Privind modalitatea de dezvoltare a gospodăriilor auxiliare”;
    alte acte normative.
    [Pct.3 în redacţia HG861 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.925]
    4. Mijloacele speciale se formează în urma încasării la conturile trezoreriale sau la conturile bancare ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi subdiviziunilor acestuia a veniturilor/plăţilor pentru serviciile stabilite în anexa nr.1 compartimentul II subpunctul 2) „Departamentul Instituţiilor Penitenciare
    [Pct.4 în redacţia HG861 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.925]
    [Pct.4 modificat prin HG611 din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.678]
    41. Mijloacele speciale centralizate se acumulează pe contul trezorerial al Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi se utilizează conform devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale, aprobat în modul stabilit.
    [Pct.41 introdus prin HG1123 din 03.10.08, MO183-185/10.10.08 art.1127]
    42. Cota şi modalitatea acumulării mijloacelor speciale centralizate se stabilesc anual de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare, în funcţie de rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar şi acoperirea financiară a necesităţilor sistemului penitenciar din contul alocaţiilor bugetului de stat
    [Pct.42 introdus prin HG1123 din 03.10.08, MO183-185/10.10.08 art.1127]
III. Gestiunea mijloacelor speciale
    5. Mijloacele speciale obţinute se utilizează în corespundere cu devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare, întocmite conform formularelor stabilite de către Ministerul Finanţelor pentru anul respectiv, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate ale clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare.
    Elaborarea, aprobarea şi executarea devizului de cheltuieli şi a planurilor de finanţare se efectuează în conformitate cu ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
    6. Veniturile suplimentare încasate pe parcursul anului pot fi utilizate numai după aprobarea, în modul stabilit, a modificărilor respective în documentele menţionate.
    7. Suma totală a cheltuielilor pe mijloacele speciale nu poate depăşi suma veniturilor preconizate pentru încasare pe parcursul anului.
   
[Pct.7 modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Pct.8 abrogat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Pct.9 abrogat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    10. Mijloacele speciale acumulate se utilizează pentru:
    remunerarea muncii, cu achitarea plăţilor şi contribuţiilor obligatorii;
    procurarea seminţelor, răsadului şi îngrăşămintelor minerale;
    acoperirea cheltuielilor legate de activitatea de producere a atelierelor şi a altor cheltuieli curente;
    procurarea medicamentelor şi materialelor;
    achitarea cheltuielilor pentru resursele termoenergetice;
    procurarea mărfurilor de uz gospodăresc şi rechizitelor de cancelarie;
    achiziţionarea mărfurilor, produselor alimentare şi achitarea serviciilor prestate de către agenţii economici;
    achitarea serviciilor poştale şi de telecomunicaţie;
    achitarea cheltuielilor de transport şi deplasărilor de serviciu;
    arendarea suprafeţelor de teren, tehnicii agricole şi de prelucrare a producţiei agricole;
    perfecţionarea cadrelor;
    abonarea la ediţii periodice specializate;
    procurarea şi repararea utilajului şi inventarului;
    reparaţiile curente ale încăperilor;
    achitarea serviciilor de informatică şi de calcul;
    procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe;
    acoperirea cheltuielilor legate de activitatea cantinelor din cadrul sistemului penitenciar, inclusiv procurarea produselor alimentare necesare pentru prepararea hranei.
    [Pct.10 modificat prin HG611 din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.678]
    101. Mijloacele speciale centralizate se utilizează pentru:
    acordarea ajutorului financiar unor instituţii penitenciare, pentru care, din insuficienţă de alocaţii bugetare, nu au fost preconizate mijloace financiare conform necesităţilor reale;
    dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului penitenciar;
    îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie a condamnaţilor.
    [Pct.101 introdus prin HG1123 din 03.10.08, MO183-185/10.10.08 art.1127]
    11. Pentru retribuirea muncii se aplică prevederile actelor legislative şi normative care reglementează salarizarea angajaţilor din sfera bugetară, iar cuantumul acesteia nu va depăşi nivelul stabilit de actele normative în vigoare pentru categoriile respective de salariaţi.
    Alte cheltuieli se calculează conform normelor, aplicînd tarifele şi preţurile în vigoare la momentul formării devizului.
IV. Dispoziţii finale
   12. Cheltuielile din mijloacele speciale se efectuează în limitele soldurilor de mijloace băneşti la contul trezorerial, în strictă conformitate cu volumul şi destinaţiile prevăzute în deviz.
   13. Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei este obligat să prezinte Ministerului Finanţelor dări de seamă despre utilizarea mijloacelor speciale potrivit formularelor şi în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor.
    14. Pentru utilizarea mijloacelor speciale contrar destinaţiei, precum şi pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament se aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.
   15. Responsabilitatea privind corectitudinea stabilirii taxelor şi respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina conducerii Departamentului Instituţiilor Penitenciare, care aprobă devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare pe tipurile respective de mijloace speciale.

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 241
din 6 martie 2006
REGULAMENTUL
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute
de la prestarea serviciilor, contra plată, de către instanţele
judecătoreşti
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor alineatului (3) articolul 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111-115, art. 451), cu modificările şi completările ulterioare, Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi articolului 20 din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.664), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, de către instanţele judecătoreşti.
    2. Instanţele judecătoreşti vor elibera copii de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată, la solicitarea scrisă sau verbală a participanţilor la proces, precum şi fotocopii de pe materialele dosarului.
    3. Prestarea serviciilor se efectuează contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.
II. Formarea şi utilizarea mijloacelor speciale
    4. Mijloacele financiare încasate se acumulează pe contul trezorerial al instanţei judecătoreşti care eliberează copia şi se utilizează în corespundere cu devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare, aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    5. Mijloacele financiare acumulate de la eliberarea copiilor de pe înregistrările audio şi/sau video a şedinţelor de judecată şi a fotocopiilor vor fi utilizate la plata mărfurilor şi serviciilor necesare pentru eliberarea copiilor sau fotocopiilor.
   
[Pct.6 abrogat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
III. Evidenţa şi dările de seamă
    7. Solicitarea de eliberare a copiei de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată sau a fotocopiei se înregistrează de către persoana responsabilă la instanţa de judecată, care eliberează solicitantului un bon de plată.
    8. Solicitantul de servicii contra plată achită costul serviciului prin virament sau în numerar la casă sau la bancă, care se depune la contul trezorerial al instanţei de judecată.
    9. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi la prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei dispoziţiei de plată.
    10. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează conform Legii contabilităţii, instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi prevederilor Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004.
    11. Instanţele de judecată prezintă trimestrial şi anual Departamentului de administrare judecătorească rapoarte privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor şi în termenele stabilite de către Departament.
IV. Dispoziţii finale
    12. Utilizarea mijloacelor speciale contrar destinaţiei, precum şi încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrag după sine răspunderea juridică conform legislaţiei în vigoare.
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG484 din 11.08.09, MO127-130/21.08.09 art.549]

Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului
nr.241 din 6 martie 2006

REGULAMENT
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la
prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Naţional
de Probaţiune al Ministerului Justiţiei
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 17 din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune şi ale altor acte normative.
    2. Organele de probaţiune vor elibera, la solicitarea scrisă a subiecţilor probaţiunii, certificate de probaţiune şi/sau fotocopii de pe materialele dosarului, precum și confirmarea privind frecventarea programului probațional antialcoolic şi antidrog de către persoanele care au fost private sau cărora li s-a anulat dreptul de a conduce mijloace de transport.
    3. Prezentul Regulament stabileşte modul de acumulare şi administrare a mijloacelor băneşti de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune.
II. Formarea şi utilizarea mijloacelor băneşti acumulate
    4. Mijloacele bănești încasate se acumulează pe un cont trezorerial al Inspectoratului Naţional de Probaţiune și se utilizează împreună cu veniturile generale și sursele de finanțare.
    5. Soldurile mijloacelor bănești neutilizate, conform situaţiei de la 31 decembrie a anului bugetar în curs, sînt tranzitorii şi rămîn accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel.
    6. Utilizarea mijloacelor băneşti acumulate contrar destinaţiei, precum şi încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrag după sine răspunderea juridică conform legislaţiei.
III. Evidenţa şi dările de seamă
    7. La solicitarea subiecţilor probaţiunii de eliberare a certificatelor de probaţiune, a fotocopiilor de pe materialele dosarelor sau a confirmării privind frecventarea programului probațional antialcoolic şi antidrog de către persoanele care au fost private sau cărora li s-a anulat dreptul de a conduce mijloace de transport, persoana responsabilă din cadrul biroului de probațiune înregistrează solicitarea şi pune la dispoziţia solicitantului datele bancare pentru efectuarea plăţii.
    8. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi după prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei dispoziţiei de plată.
    9. Solicitantul de servicii contra plată achită costul serviciului prin virament la bancă, care se depune în contul trezorerial al Inspectoratului Național de Probațiune.
    10. Evidenţa contabilă a mijloacelor băneşti acumulate se organizează conform Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 şi instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor.
    11. Inspectoratul Național de Probațiune prezintă Ministerului Justiţiei dările de seamă privind utilizarea mijloacelor băneşti acumulate, în conformitate cu periodicitatea stabilită de Ministerul Justiției”
   
[Anexa nr.7 introdusă prin HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608]