HGM330/2006
ID intern unic:  315588
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 330
din  03.04.2006
pentru aprobarea nomenclatoarelor serviciilor prestate gratuit şi contra plată de
către Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi a  modului de utilizare a mijloacelor
speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat
Publicat : 07.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 372

     
MODIFICAT
      HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19

    

      În scopul creării bazei normative privind prestarea serviciilor contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat al
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în conformitate cu prevederile articolului 12 alineatul (3) al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii nr.1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică şi Hotărîrii Guvernului nr.935 din 11 octombrie 1999 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici",
 
    [Clauza de emitere modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
      Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă:
Nomenclatorul serviciilor prestate gratuit de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, conform anexei nr.1;
Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, conform anexei nr.2;
Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat, conform anexei nr.3.

PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                                                Constantin Mihailescu
Ministrul economiei
şi comerţului                                                              Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                                   Mihail Pop

Chişinău, 3 aprilie 2006.
Nr. 330.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 330
din  3 aprilie 2006
NOMENCLATORUL
serviciilor prestate gratuit de către
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prestează gratuit următoarele servicii:
1) accesul la prognozele hidrometeorologice de interes public (meteorologice, agrometeorologice, climatice, hidrologice, privind poluarea aerului atmosferic) şi avertizări despre fenomenele hidrometeorologice stihiinice, gradul înalt şi/sau extrem de înalt al poluării mediului ambiant, care sînt comunicate urgent serviciilor specializate de stat pentru a le face publice populaţiei republicii. Această informaţie este plasată şi pe site-ul web al Serviciului Hidrometeorologic de Stat;
2) accesul la datele meteorologice şi hidrologice de regim publicate, care se păstrează în Fondul de Date Hidrometeorologice;
3) accesul la datele de regim publicate privind calitatea componentelor mediului (aer, apă, sol, fondul radioactiv), care se păstrează în Fondul de Date Hidrometeorologice;
4) accesul la rezultatele lucrărilor din cadrul expediţiilor şi ale cercetărilor ştiinţifice sub formă de articole, rapoarte ştiinţifice, descrieri, îndreptare, îndrumări metodice, monografii şi alte generalizări, publicaţii autohtone şi din străinătate, ce se păstrează în Fondul de Date Hidrometeorologice şi în biblioteca specializată a Serviciului Hidrometeorologic de Stat;
5) accesul la informaţia plasată pe site-ul web al Serviciului Hidrometeorologic de Stat:
a) informaţia curentă privind starea vremii şi calitatea componentelor mediului (aer, apă, sol, fondul radioactiv);
b) prognoza vremii pentru ziua curentă şi tendinţele principale de evoluţie a vremii în următoarele 24 de ore;
c) prognoza hidrologică;
d) starea poluării de fond a atmosferei. Buletin zilnic;
e) calitatea componentelor mediului ambiant. Buletin lunar;
f) caracterizarea vremii pentru săptămîna precedentă;
g) caracterizarea vremii pentru decada precedentă;
j)  caracterizarea vremii pentru luna precedentă;
i)  caracterizarea vremii pentru sezonul precedent;
k) caracterizarea vremii pentru anul precedent;
l) unele particularităţi meteorologice şi agrometeorologice ale vremii curente;
m)  caracterizarea climatică a lunii curente;
n)  caracterizarea climatică a sezonului curent;
o) date climatice pentru fiecare zi a anului în mun. Chişinău, conform datelor climatice multianuale;
6) consultaţii privind utilizarea informaţiei hidrometeorologice;
7)  consultaţii privind utilizarea informaţiei despre calitatea componentelor mediului ambiant.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului  nr. 330
din 3 aprilie 2006
REGULAMENT
cu privire la modul de utilizare a mijloacelor speciale ale
Serviciului Hidrometeorologic de Stat
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat (în continuare - Regulament) stabileşte modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
2. Gestionarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat se efectuează în modul stabilit pentru instituţiile publice finanţate de la buget.
3. Mijloacele speciale se formează din veniturile obţinute de la prestarea serviciilor şi executarea contra plată a lucrărilor de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în conformitate cu tarifele pentru serviciile cu plată aprobate prin prezenta hotărîre (anexa nr.2).
4. Serviciile contra plată se prestează în baza contractelor încheiate cu agenţii economici, persoanele juridice şi fizice şi includ următoarele informaţii:
a) meteorologică:
informaţie meteorologică de regim;
informaţie meteorologică operativă;
informaţie agrometeorologică;
pronosticul fenologic;
pronosticul recoltei;
consultaţii privind condiţiile agrometeorologice;
informaţii de regim;
b)  hidrologică:
de regim;
operativă;
c) cu privire la starea mediului înconjurător:
poluarea aerului atmosferic;
prognoze ale poluării aerului atmosferic;
poluarea apelor de suprafaţă;
poluarea solului;
rapoarte privind depistarea cazurilor de poluare a mediului înconjurător;
poluarea radioactivă şi chimică a precipitaţiilor;
d) hidrochimică şi hidrobiologică;
e) actinometrică;
f) aerologică.
II. Direcţiile de gestionare a mijloacelor speciale
Mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor se utilizează, în condiţiile  prevăzute de actele normative în vigoare, pentru desfăşurarea activităţilor statutare ale Serviciului, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor respective.