HGM370/2006
ID intern unic:  315617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 370
din  12.04.2006
cu privire la organizarea Concursului republican "Pedagogul anului"
Publicat : 14.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 59-62     art Nr : 409
    HG493 din 03.05.07, MO64-66/11.05.07 art.521


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii şi al Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului republican „Pedagogul anului”, cuvintele „Ministerul Educaţiei și Tineretului”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei”, la cazul gramatical corespunzător prin HG37 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.78
    În tot textul hotărîrii şi al Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului Republican "Pedagogul anului", sintagma "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului" se substituie cu sintagma "Ministerul Educaţiei şi Tineretului" prin HG493 din 03.05.07, MO64-66/11.05.07 art.521

    În scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog, precum şi al stimulării activităţii creative a pedagogilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului Republican "Pedagogul anului" (se anexează).
    2. Ministerul Educaţiei, direcţiile generale raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport şi autorităţile administraţiei publice locale vor prevedea sumele necesare pentru organizarea Concursului nominalizat la elaborarea planurilor strategice de cheltuieli sectoriale în domeniul educaţiei pentru cadrul de cheltuieli pe termen mediu.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministerul Educaţiei şi Tineretului                                  Victor Ţvircun
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop

    Chişinău, 12 aprilie 2006.
    Nr. 370.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 370
din 12 aprilie 2006
  REGULAMENTUL  
de organizare şi desfăşurare a Concursului
republican "Pedagogul anului"
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a Concursului republican "Pedagogul anului".
    2. Obiectivele de bază ale Concursului republican "Pedagogul anului" (în continuare - concursul) sînt următoarele:
    a) sporirea prestigiului profesiei de pedagog;
    b) stimularea activităţii creative a pedagogului;
    c) promovarea experienţei avansate şi inovatoare;
    d) motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi formare continuă.
II. Participarea la concurs
    3. La concurs participă pe principii benevole cadrele didactice din:
    a) învăţămîntul preşcolar;
    b) învăţămîntul primar;
    c) învăţămîntul gimnazial;
    d) învăţămîntul liceal;
    e) învăţămîntul extraşcolar.
    4. Concursul se organizează pentru următoarele categorii de cadre didactice:
    a) educatori;
    b) învăţători;
    c) profesori din învăţămîntul gimnazial şi liceal,
    [Pct.4 lit.c) modificată prin HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
    5. Vechimea în activitatea pedagogică şi vîrsta participanţilor sînt nelimitate. Pretendenţii trebuie să deţină, în mod obligatoriu, grade didactice (doi, întîi, superior).
    [Pct.5 modificat prin HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
    6. Concursul republican "Pedagogul anului" se desfăşoară sub patronatul Guvernului.
III. Desfăşurarea concursului
    7. Concursul se va desfăşura în trei etape:
    1)  etapa locală (în instituţia de învăţămînt)
    Concursul va fi organizat de către administraţia instituţiei de învăţămînt respective, în colaborare cu colectivul de pedagogi, elevi, părinţi, primărie, sindicate etc.
    Modul de selectare a cadrelor didactice, la această etapă, este determinat de instituţia de  învăţămînt. În urma etapei locale, se va selecta cîte un cadru didactic pentru fiecare categorie, care va participa la etapa următoare.
    Etapa locală se desfăşoară în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie a fiecărui an şcolar.
    2) etapa  raională/municipală
    Etapa a doua a concursului este organizată de către direcţiile generale raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport, în colaborare cu primăria, sindicatele etc.
    Modul de selectare a cadrelor didactice, la această etapă, este determinat de către direcţia generală raională/municipală învăţămînt, tineret şi sport. În urma acestei etape se va selecta cîte un singur cadru didactic pentru fiecare categorie, care va participa la etapa următoare.
    Etapa raională/municipală a concursului se desfăşoară în perioada 1 decembrie - 31 ianuarie a fiecărui an şcolar.
    3) etapa republicană
    Etapa republicană a concursului  este organizată şi desfăşurată de către Ministerul Educaţiei, sindicatele de ramură şi constă din 2 faze.
    La prima fază a concursului poate participa cîte un reprezentant pentru fiecare categorie din fiecare raion / municipiu.
    Materialele pentru participare sînt prezentate Comisiei republicane de organizare a concursului de către direcţiile generale raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport, pînă pe data de 15 februarie.
    Materialele includ:
    a) oferta de participare, care  se întocmeşte conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    b) chestionarul completat de către învingătorul etapei raionale/municipale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    c) un eseu cu tema “Portretul profesional al pedagogului”. Textul eseului va fi cules la calculator cu caractere Times New Roman, mărimea 14  şi nu va depăşi 2 pagini, formatul A4;
    d) “materiale din practica de lucru a profesorului - un proiect de lungă durată; un proiect de scurtă durată (al lecţiei); un proiect al activităţii extracurriculare”;
    e) oferta pentru realizarea unei lecţii, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    f) un material audiovizual “Reflecţii”, exact 7 min., care va include cîteva reflecţii despre activitatea profesională a pretendentului (4 min.) şi reflecţii ale colegilor, elevilor, părinţilor, la alegere (3 min.).
    Pretendenţii vor realiza o probă orală,  în prezenţa Comisiei de concurs, cu tema “Inteligenţă profesională”, ce va include: 1) rezolvarea unei situaţii didactice; 2) formularea unui răspuns argumentat la o întrebare din psihopedagogie (5-6 enunţuri); 3) un test de dirigenţie (2-3 itemi).
    În urma acestei faze, în baza materialelor prezentate şi rezultatelor probei orale, vor fi selectaţi pretendenţii pentru faza a doua în baza punctajului acumulat.
    Faza a doua include cîteva probe:
    a) proba de ingeniozitate ad-hoc în baza unui studiu de caz propus de Comisia de concurs. Scopul activităţii este de a pune în valoare experienţa cadrului didactic, de a aprecia creativitatea concurentului, aspectul inovator al experienţei;
    b) activitatea “Ora publică” (45 min. pentru desfăşurarea lecţiei şi 5 min. pentru autoevaluare). Lecţia se va desfăşura cu elevi necunoscuţi, în clasa solicitată în ofertă. Subiectul lecţiei va presupune secvenţa de conţinut din proiectarea didactică de lungă durată, realizată pentru clasa respectivă. Pot fi folosite diverse metode de predare-învăţare-evaluare. În cadrul acestei activităţi concurentul va demonstra creativitatea, aspectul inovator al experienţei sale.
    În autoevaluare concurentul va aprecia gradul de realizare a obiectivelor operaţionale ale lecţiei, va justifica aplicarea stilului didactic personal;
    c) tema pentru acasă (5 min.). Concurentul prezintă un discurs la tema “În numele viitorului.”
    Etapa republicană a concursului se desfăşoară în perioada 15 februarie - 15 aprilie a fiecărui an şcolar. Probele Concursului vor fi evaluate în baza criteriilor expuse în anexa nr.4.
    [Pct.7 subpct.3) modificat prin HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
IV. Comitetul de organizare a concursului
    8. Pentru monitorizarea activităţilor de organizare a concursului  la etapele întîi şi a doua, sînt create comisii de concurs, care stabilesc regulamentul de organizare la fiecare etapă şi aprobă juriul concursului.
    9. Comisia de concurs la etapa a treia stabileşte condiţiile de desfăşurare a  acesteia nu mai  tîrziu de 2 luni pînă la începerea etapei. Comisia de concurs include specialişti în domeniul psihopedagogiei sau la profilul respectiv, lectori universitari, conferenţiari, cadre didactice deţinători de grade didactice (“întîi şi superior”), cu excepţia funcţionarilor Ministerului Educaţiei.
    [Pct.9 modificat prin HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
    10. Pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului, se instituie Comitetul de organizare a Concursului republican "Pedagogul anului", în componenţa a 7 persoane:  preşedintele şi adjunctul lui şi 5 membri - profesori pe domenii de concurs.
    11. Componenţa comitetului de organizare este aprobată de către Ministerul Educaţiei şi dată publicităţii.
V. Premierea învingătorilor
    12. La primele două etape ale   concursului,  comitetele de organizare determină independent formele  de premiere: diplomă, premiu bănesc în sumă de 1000 lei.
    13. La etapa a treia a concursului se acordă:
    a) premiul I pentru fiecare categorie de cadre didactice, cu conferirea titlului „Educatorul anului”, „Învățătorul anului” sau, respectiv, „Profesorul anului” și:
    trofeul (statueta) „Pedagogul anului”;
    premiu bănesc în valoare de 50000 lei;
    b) premiul II pentru fiecare categorie de cadre didactice – în valoare de 25000 lei și Diploma de onoare a Ministerului Educației;
    c) premiul III pentru fiecare categorie de cadre didactice – în valoare de 15000 lei și Diploma de onoare a Ministerului Educației.
    Laureaților premiilor I, II și III li se acordă gradul didactic următor celui pe care îl dețin sau li se confirmă gradul didactic superior pentru cadrele didactice deținătoare ale gradului didactic superior.
    Celorlalți participanți la etapa a treia a concursului li se acordă diplomă de participare din partea Ministerului Educației.
   
[Pct.13 în redacţia HG37 din 30.01.17, MO30-39/03.02.17 art.78]
    [Pct.13 modificat prin HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
    [Pct.13 modificat prin HG493 din 03.05.07, MO64-66/11.05.07 art.521]
VI. Finanţarea concursului
    14. Etapa locală este finanţată de către primăria din localitate.
   
[Pct.14 în redacţia HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
    15. Etapa raională/municipală este finanţată de către direcţia generală raională/municipală învăţămînt, tineret şi sport.
    16. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea etapei republicane a concursului “Pedagogul anului”, precum şi premierea învingătorilor vor fi  acoperite din contul şi în limita bugetului aprobat anual Ministerului Educaţiei.
   
[Pct.16 în redacţia HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
    17. Finanţarea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a concursului sînt efectuate conform Hotărîrii Guvernului nr. 1151 din 2 septembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1278).
    18. Remunerarea membrilor Comisiei de concurs a Concursului republican se va efectua în conformitate cu actele normative în vigoare.
   
[Pct.18 modificat prin HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]
        
Anexa nr. 1
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului republican "Pedagogul anului"

OFERTA
de participare la Concursul republican "Pedagogul anului"
    În cadrul etapei raionale/municipale a Concursului republican "Pedagogul anului" au participat ___________ cadre didactice.
    Clasamentul este următorul:
    Premiul I_______________________________________________________________
                                                (numele, prenumele, instituţia, disciplina, gradul  didactic, alte titluri şi menţiuni)
    Premiul II______________________________________________________________
                                             (numele, prenumele, instituţia, disciplina, gradul   didactic, alte titluri şi menţiuni)
    Premiul III______________________________________________________________
                                              (numele, prenumele, instituţia, disciplina, gradul   didactic, alte titluri şi menţiuni)
    Pentru etapa republicană este desemnat următorul concurent:

Numele, prenumele Limba de instruire Categoria la care va participa Instituţia Gradul didactic, titluri, menţiuni Vechimea în activitatea pedagogică
           

        
    Notă. Se prezintă oferte separate pentru fiecare categorie de concurenţi.
    Şeful Direcţiei generale
    raionale/municipale învăţămînt,
    tineret şi sport                                                                  Semnătura
    Data
          
Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului  
republican "Pedagogul anului"
CHESTIONAR
    1. Numele, prenumele
    2. Data, anul, locul naşterii
    3. Locul de muncă
    4. Studiile (denumirea instituţiei absolvite şi anul absolvirii)
    5. Vechimea în activitatea pedagogică
    6. Gradul didactic/ştiinţific
    7. Publicaţii (denumirile)
    8. Rezultatele discipolilor  la olimpiade /concursuri de diferite niveluri
    9. Numele, prenumele discipolilor renumiţi
    10.  Cunoaşterea limbilor străine (se indică şi nivelul de posedare)
    11. Diriginte la clasă
    12. Calităţile care vă remarcă între alţi pedagogi  
    13. Calitatea principală pe care aţi dori să o formaţi la discipolii Dvs.
    14. Calităţile şi abilităţile pe care doriţi să vi le formaţi
    15. Motoul vieţii/activităţii
    16. Hobby-urile, talentele
    17. Mesajul Dvs. către învingătorul concursului "Pedagogul anului"
    18. Mesajul Dvs. către organizatorii concursului "Pedagogul anului"
    19. Adresa poştală, adresa electronică, telefonul (de la serviciu, domiciliu)
    Data                  Semnătura participantului 
Anexa nr. 3
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului
republican "Pedagogul anului"
OFERTA
pentru  organizarea şi desfăşurarea unei lecţii

Numele, prenumele participantului Limba de instruire Disciplina Clasa
       

      
    Data
    Şeful Direcţiei generale
    raionale/municipale învăţămînt,
    tineret şi sport              Semnătura
    Participantul                                                  Semnătura


      

Anexa nr.4
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului
republican “Pedagogul anului”

Criteriile de evaluare
a probelor Concursului republican “Pedagogul Anului”
    1. Originalitatea ideilor, modernitatea viziunilor
    2. Explicarea convingătoare şi argumentată a opiniei personale
    3. Axarea, în dezvăluirea conţinutului probelor, pe valorile socioculturale şi  pedagogice actuale; esenţializarea valorică
    4. Formularea unor judecăţi /raţionamente de valoare vizavi de entităţile valorificate
    5. Rigoarea formulării obiectivelor activităţii educaţionale
    6. Respectarea corelaţiei dintre entităţile activităţii educaţionale (obiective, conţinut, strategii de predare /formare /evaluare)
    7. Corectitudinea ştiinţifică şi caracterul constructiv al reflecţiilor pedagogice
    8. Profesionalismul şi caracterul inovativ al abordărilor
    9. Profunzimea reflecţiilor pedagogice
    10. Gradul de libertate profesională
    11. Caracterul motivaţiei profesionale
    12. Prestanţa cognitivă, psihopedagogică, tehnologică, creativă, managerială, deontologică
    13. Caracterul comunicării pedagogice şi interpersonale
    14. Exprimarea eseului ca pedagog-om, pedagog-cetăţean
    15. Coerenţa şi corectitudinea exprimării orale şi în scris
    16. Responsabilitatea şi ordonarea profesională
    17. Temeritatea în gîndire, în acţiune, în relaţie, în viziune
    18. Percepţia clară a misiunii sale profesionale
    19. Contribuţia personală în dezvoltarea învăţămîntului
    20. Estetica gîndirii şi prezentării rezultatelor
    NOTĂ: Indicatorii şi punctajul pentru fiecare probă se precizează de fiecare dată de către Comisia de concurs, în funcţie de orientările din sistemul /procesul educaţional în ansamblu.
   
[Anexa nr.4 introdusă prin HG294 din 13.03.08, MO61-62/25.03.08 art.380]