LPM5/2006
ID intern unic:  315674
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 5
din  09.02.2006
cu privire la asigurarea egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi
Publicat : 24.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 47-50     art Nr : 200
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP305 din 22.12.16, MO2-8/06.01.17 art.9
    LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii sintagma  „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul legii sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi constă în asigurarea exercitării drepturilor lor egale de către femei şi bărbaţi în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieţii, drepturi garantate de Constituţia Republicii Moldova, în vederea prevenirii şi eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    abordare complexă  a egalităţii între femei şi bărbaţi - integrare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile şi în programele din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a deciziilor;
    acţiuni afirmative - acţiuni speciale temporare de accelerare a obţinerii unei egalităţi reale între femei şi bărbaţi, cu intenţia de eliminare şi prevenire a discriminării ori a dezavantajelor ce rezultă din atitudinile, comportamentele şi structurile existente;
    discriminare după criteriul de sex - orice deosebire, excepţie, limitare ori preferinţă avînd drept scop ori consecinţă limitarea sau intimidarea recunoaşterii, exercitării şi implementării pe bază de egalitate între femei şi bărbaţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    discriminare directă după criteriul de sex - orice acţiune care, în situaţii similare, discriminează  o persoană în comparaţie cu o altă persoană de alt sex, inclusiv din cauza sarcinii, maternităţii sau paternităţii;
    discriminare indirectă după criteriul de sex - orice acţiune, regulă, criteriu sau practică identică pentru femei şi bărbaţi, dar cu efect ori rezultat inegal  pentru unul dintre sexe,  cu excepţia acţiunilor afirmative;
    egalitate de şanse - lipsă de bariere în participarea pe bază de egalitate a femeilor şi bărbaţilor la activităţi din sfera politică, economică, socială, culturală,  din alte sfere ale vieţii;
    egalitate între femei şi bărbaţi  - egalitate în drepturi, şanse egale în exercitarea drepturilor, participare egală în toate sferele vieţii, tratare egală a femeilor şi bărbaţilor;
    gender -  aspectul social al relaţiilor dintre femei şi bărbaţi, care se manifestă în toate sferele vieţii;
   
grup coordonator în domeniul gender – organ consultativ şi coordonator,  constituit din unităţi gender din cadrul subdiviziunilor cu competenţe de elaborare, promovare şi monitorizare a politicilor în domeniul de activitate a autorităţii administrației publice centrale de specialitate;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    hărţuire sexuală – manifestare a unui comportament fizic, verbal sau nonverbal care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare în scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvîrşite prin ameninţare, constrîngere, şantaj;
   
[Art.2 noțiunea în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
   
limbaj sexist – expresii și adresări ce prezintă femeia și bărbatul în manieră umilitoare, degradantă și violentă, ofensînd demnitatea acestora;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    principiul egalităţii între femei şi bărbaţi – principiu ce prevede egalitatea între femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, oportunităţile şi responsabilităţile în toate domeniile vieţii;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    sex - totalitate a caracteristicilor anatomofiziologice care diferenţiază fiinţele umane în femei şi bărbaţi;
    unitate gender - specialist abilitat cu funcţii de promovare a egalităţii între femei şi bărbaţi în instituţia în care activează.
    Articolul 3. Subiectele raporturilor juridice în domeniul  
                        egalităţii  între femei şi bărbaţi
    Subiecte ale raporturilor juridice de asigurare a egalităţii între femei şi bărbaţi sînt: statul, persoanele juridice şi persoanele fizice (indiferent de vîrstă).
    Articolul 4. Cadrul juridic
    (1) Raporturile juridice în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În caz de neconcordanţă între reglementările prezentei legi şi cele ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, prioritate au tratatele internaţionale.
    Articolul 5. Interzicerea discriminării după  criteriul de
                       sex
    (1) În Republica Moldova, femeile şi bărbaţii beneficiază de drepturi şi libertăţi egale, fiindu-le garantate şi şanse egale pentru exercitarea lor.
    (2) Promovarea unei politici sau efectuarea de acţiuni care nu asigură egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi se consideră discriminare şi trebuie să fie înlăturată de autorităţile publice competente, conform legislaţiei.
    (3) Discriminarea după criteriul de sex poate fi directă, indirectă, prin asociere sau prin victimizare.
   
[Art.5 al.(3) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (4) Acţiunile care limitează sau exclud sub orice aspect tratarea egală a femeilor şi bărbaţilor se consideră discriminatorii şi sînt interzise.
    (5) Actul juridic care conţine prevederi discriminatorii după criteriul de sex se declară nul de către instanţa de judecată.
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (6) Nu se consideră discriminatorii:
    a) măsurile de asigurare a unor condiţii speciale femeii în perioada  sarcinii, lăuziei şi alăptării;
    b) o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică legată de sex din motive care se referă la natura activităţii profesionale speciale, în cazul în care o asemenea caracteristică reprezintă o cerinţă  profesională reală şi determinată, cu condiţia că obiectivul este legitim, iar cerinţa este  proporţională;
   
[Art.5 al.(6), lit.b) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    c) anunţurile speciale de angajare a persoanelor de un anumit sex la locurile de muncă care se referă la natura activităţii profesionale speciale, în cazul în care o asemenea caracteristică legată de sex reprezintă o cerinţă profesională reală şi determinată, cu condiţia că obiectivul este legitim, iar cerinţa este proporţională;
    [Art.5 al.(6), lit.c) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    d) acţiunile afirmative.
Capitolul II
ASIGURAREA EGALITĂŢII  DE  ŞANSE ÎNTRE FEMEI
ŞI BĂRBAŢI ÎN DOMENIUL PUBLIC
    Articolul 6. Accesul egal la ocuparea funcţiilor publice
    (1) În cazul înaintării condiţiilor pentru ocuparea de funcţii publice centrale şi locale, este necesar să se asigure şanse egale de participare la concurs pentru femei şi bărbaţi.
    (2) Stabilirea unor restricţii directe sau indirecte după criteriul de sex în caz de anunţare, organizare şi admitere la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice este interzisă, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
    (3) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane cu funcţie de răspundere sînt obligaţi să asigure accesul egal la ocuparea unei funcţii publice, la procesul de dezvoltare profesională continuă şi la promovarea în funcţie în conformitate cu exigenţele profesionale, fără diferenţiere după criteriul de sex a pretendenţilor.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP305 din 22.12.16, MO2-8/06.01.17 art.9]
    (4) Nu se permite anunţarea şi organizarea de concursuri numai pentru persoane de un anumit sex.
    Articolul 7. Egalitatea de şanse în domeniul electoral,
                        în activitatea partidelor şi a altor organizaţii
                       social-politice
    (1) Comisia Electorală Centrală, consiliile şi birourile electorale de circumscripţie asigură respectarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în domeniul electoral.  
    (2) Partidele politice sînt obligate să contribuie la asigurarea egalităţii de drepturi şi de şanse între membrii săi femei şi bărbaţi, respectînd o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la:
    a) asigurarea reprezentării în organele de conducere;
    b) reprezentarea femeilor şi bărbaţilor în listele de candidaţi fără discriminare după criteriul de sex.
   
[Art.7 al.(2) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 8. Egalitatea de şanse în mass-media
    (1) Mass-media va contribui la promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate prin elaborarea de programe şi de materiale cu impact asupra modificării modelelor sociale şi culturale de comportament al bărbaţilor şi femeilor pentru eliminarea prejudecăţilor, obişnuinţelor şi a altor practici bazate pe ideea de inferioritate sau de superioritate a unuia dintre sexe sau pe rolurile stereotipe privind bărbaţii şi femeile.
    (2) Este inadmisibilă şi se sancționează conform legislaţiei publicarea oricăror materiale şi informaţii de caracter sexist și utilizarea limbajului sexist.
   
[Art.8 în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
Capitolul III
ASIGURAREA EGALITĂŢII  DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI
Ş
I BĂRBAŢI  ÎN DOMENIUL SOCIAL - ECONOMIC
    Articolul 9. Accesul egal la angajare
    (1) Statul garantează drepturi şi şanse egale, tratarea egală a femeilor şi bărbaţilor la plasare în cîmpul muncii.
    (2) Se interzice publicarea de către mass-media, persoanele fizice şi/sau juridice, agenţiile publice şi private pentru ocuparea forţei de muncă a anunţurilor discriminatorii după criteriul de sex în domeniul angajării.
   
[Art.9 al.(2) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 10. Cooperarea angajatorului cu angajaţii şi
                         cu reprezentanţii  sindicatelor
    (1) Angajatorul cooperează cu angajaţii şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru instituirea unei ordini interioare care să prevină şi să excludă cazurile de discriminare după criteriul de sex în procesul de muncă.
    (2) Procedurile necesare asigurării egalităţii între femei şi bărbaţi la locul de muncă urmează a fi inserate în calitate de obligaţii ale angajatorului şi angajatului în contractele individuale de muncă, în contractele colective de muncă şi în convenţiile colective.
   
(21) Angajatorul asigură informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea acţiunilor de discriminare şi de hărţuire sexuală la locul de muncă în vederea prevenirii acestora, cu privire la drepturile de care dispun angajaţii pentru soluţionarea situaţiilor de discriminare, cu privire la soluţiile propuse de către angajatori în cazurile de discriminare, precum și cu privire la răspunderea prevăzută de lege, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor respective din regulamentele interne ale unităţii.
    [Art.10 al.(21) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (3)  Pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi, angajatorul este obligat:
    a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit profesiei, la perfecţionare profesională, la promovare în serviciu, fără discriminare după criteriul de sex;
    b) să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere;
    c)  să asigure remunerare egală pentru munci de valoare egală;
    d) să întreprindă măsuri de prevenire a discriminării după criteriul de sex şi/sau a hărţuirii sexuale a femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă, precum şi a persecutării pentru depunere în  organul competent a plîngerilor;
   
[Art.10 al.(3), lit.d) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    e) să asigure condiţii egale pentru femei şi bărbaţi de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale;
    f) să introducă în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală;
   
[Art.10 al.(3), lit.f) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
   
g) să furnizeze angajaților şi/sau reprezentanţilor acestora informaţii despre prevederile legale cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în cadrul unității.
    [Art.10 al.(3), lit.g) introdusă prin LP305 din 22.12.16, MO2-8/06.01.17 art.9]
    Articolul  11. Acţiunile discriminatorii ale angajatorului
    (1) Se consideră  discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului:
    a) plasarea anunţurilor de angajare cu cerinţe şi criterii ce presupun priorităţi pentru unul dintre sexe, cu excepţia cazurilor specificate la art.5 alin.(6) lit.c);
    b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanelor de un anumit sex;
    c) stabilirea pentru angajaţi, în funcţie de sex, a unui program de lucru mai favorabil, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţie;
    d) refuzul neîntemeiat de a admite, în cadrul programului de perfecţionare profesională, o persoană pe motiv de sex, modificarea ori rezilierea contractului de muncă sau angajarea pe acelaşi motiv;
    e) aplicarea după criteriul de sex a unor condiţii diferite de remunerare pentru munci de valoare egală;
    f) distribuirea diferenţiată, după criteriul de sex, a  sarcinilor de muncă avînd ca urmare atribuirea unui statut mai puţin favorabil;
    g) crearea de impedimente ori condiţii adverse persoanei care a depus în organul competent  plîngere împotriva discriminării după criteriul de sex;
    h) solicitarea neîntemeiată a informaţiei despre starea civilă a candidaţilor;
    i) orice alte acţiuni de discriminare după criteriul de sex.
    [Art.10 al.(3), lit.f) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (2) Se consideră refuz neîntemeiat de angajare, de perfecţionare, de promovare în serviciu a persoanelor de un anumit sex,  în pofida corespunderii lor cerinţelor, sub pretextul:
    a) necesităţii prezentării  unor documente suplimentare care nu sînt specificate în avizul ofertei;
    b) necorespunderii  unor criterii elaborate la moment;
    c) existenţei unor obligaţii familiale;
    d) necorespunderii unor alte condiţii ce nu au nimic comun cu profesionalismul necesar îndeplinirii muncii solicitate, cu excepţia cazurilor specificate la art.5  alin.(6)  lit.c);
    e) unor alte condiţii avînd consecinţe similare.
    (3) Obligaţia de a demonstra lipsa intenţiei de discriminare directă sau indirectă faţă de persoana care se consideră discriminată revine angajatorului.
    (4) Persoana care se consideră discriminată prin faptul că angajatorul a angajat, a promovat sau a acordat unei  alte persoane  facilităţi după criteriul de sex ori a comis alte acţiuni discriminatorii este în drept a solicita prezentarea în scris a motivaţiei deciziei.
    (5) Angajatorul este obligat să dea răspuns persoanei care se consideră discriminată în decursul a 30 de zile de la data depunerii cererii. În caz contrar, persoana este în drept să iniţieze o acţiune conform legislaţiei.
    Articolul 12. Accesul egal la activitatea de întreprinzător
    Statul asigură femeilor şi bărbaţilor şanse egale pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
   
Articolul 121. Accesul egal la bunuri şi servicii şi
                             furnizarea de bunuri şi servicii
    (1) Persoanele care furnizează bunuri şi servicii pentru sectorul public şi cel privat, inclusiv instituţiile publice şi serviciile oferite în afara sferei vieţii private şi familiale, asigură accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea acestora respectînd principiul egalității de tratament între femei şi bărbaţi.
    (2) Diferenţele de tratament se admit în cazul în care furnizarea bunurilor şi serviciilor destinate unui anumit sex este justificată de un interes legitim.
    (3) În cadrul activității de asigurare (reasigurare) şi al serviciilor financiare conexe nu pot fi stabilite diferenţe pe criteriu de sex la calcularea primelor, tarifelor şi beneficiilor care rezultă din contractele de asigurare.
    (4) Menţinerea în contracte a oricăror clauze care să determine pentru persoana asigurată diferenţe în materie de prime şi beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină şi maternitate este interzisă. Prevederea dată nu afectează condițiile mai favorabile stabilite pentru femei în ceea ce privește sarcina și maternitatea.
    (5) Prevederile prezentului articol nu se referă la domeniul ocupării forţei de muncă şi muncii, la activitatea individuală de întreprinzător, la profesiile conexe justiţiei, educaţiei, la conţinutul mijloacelor de informare şi publicitate, în măsura în care acestea sînt reglementate de alte acte legislative.
    [Art.121 introdus prin LP305 din 22.12.16, MO2-8/06.01.17 art.9]
Capitolul IV
ASIGURAREA EGALITĂŢII  DE ŞANSE ÎNTRE 
FEMEI ŞI BĂRBAŢI
LA EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE
    Articolul 13. Accesul egal la educaţie  
    (1) Instituţiile de învăţămînt şi de educaţie publice sau private, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare inițială şi continuă autorizaţi conform legii, asigură realizarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi:
   
[Art.13 al.(1) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    a) prin acces la educaţie şi/sau instruire;
    b) în procesul de educaţie şi/sau instruire, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate;
    c) în activitatea didactică şi ştiinţifico-didactică;
    d) prin elaborare de materiale didactice şi programe de studii, în conformitate cu principiul egalităţii între femei şi bărbaţi;
    e) prin includere a educaţiei gender drept parte componentă a sistemului educaţional;
    f) prin educare a fetelor şi băieţilor în spiritul de parteneriat şi de respect reciproc.
    (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) nu pot stabili principii de admitere bazate pe restricţii directe ori indirecte după criteriul de sex, cu excepţia cazurilor stipulate în prezenta lege.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (3) Prin derogare de la alin.(2), statul, prin intermediul instituţiilor de învăţămînt şi educaţie, va întreprinde acţiuni afirmative de promovare a participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la exercitarea profesiilor specifice unde se atestă suprareprezentarea persoanelor de un anumit sex.
   
(31) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi mediul academic promovează participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor la ocuparea funcţiilor didactice şi ştiinţifice în sistemul de învăţămînt şi ştiinţă.
    [Art.13 al.(31) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.13 al.(31) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (4) Sub incidenţa prezentului articol cad şi instituţiile de învăţămînt şi educaţie ale organelor de forţă, precum şi centrele de formare iniţială şi continuă ale organelor de ocrotire a normelor de drept şi ale celor ce contribuie la înfăptuirea justiţiei.
   
[Art.13 al.(4) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 14. Accesul egal la sănătate
    Este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex  în ceea ce priveşte accesul femeilor şi al bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţă medicală şi la programele de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii.
Capitolul V
CADRUL INSTITUŢIONAL  DE ASIGURARE A
 EGALIT
ĂŢII DE ŞANSE  ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI
    Articolul  15. Autorităţile abilitate cu atribuţii în domeniul
                           egalităţii între femei şi bărbaţi
    Se abilitează cu atribuţii în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi:
    a) Parlamentul;
    b) Guvernul;
    c) Comisia guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi;
    d) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (organ specializat);
   
d1) Inspectoratul de Stat al Muncii;
    [Art.15 lit.d1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    e) ministerele şi alte autorităţi administrative centrale (grupurile coordonatoare în domeniul gender);
   
[Art.15 lit.e) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    f) autorităţile administraţiei publice locale (unităţile gender);
    g) Biroul Naţional de Statistică;
    [Art.15 lit.g) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    h) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.
    [Art.15 lit.g) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 16. Competenţa Parlamentului
    De competenţa Parlamentului ţin:
    a) adoptarea cadrului legislativ care asigură egalitatea între femei şi bărbaţi în toate domeniile;
    b) monitorizarea implementării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în toate direcţiile şi la toate nivelurile politicii de stat;
    c) examinarea rapoartelor Guvernului şi ale Avocatului Poporului asupra situaţiei în domeniu,  conform legislaţiei.
    [Art.16 lit.c) modificată prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    Articolul  17. Competenţa Guvernului
    În scopul abordării complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi, Guvernul: 
    a) asigură integrarea în politici, strategii, programe, acte normative  şi investiţii financiare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;
    b) aprobă planurile şi programele naţionale privind egalitatea între femei şi bărbaţi, monitorizează realizarea lor;
    c) prezintă periodic Parlamentului rapoarte asupra situaţiei şi activităţii în domeniu, conform legislaţiei.
    Articolul 18. Comisia guvernamentală pentru egalitate
                          între femei şi bărbaţi
    Comisia guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi este un organ consultativ, creat pe lîngă Guvern, care activează în temeiul unui regulament aprobat de acesta, avînd următoarele atribuţii:
    a) promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, abordarea ei complexă;
    b) coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în problemele egalităţii între femei şi bărbaţi;
    c) dezvoltarea colaborării structurilor de stat cu societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi impulsionarea parteneriatului acestora cu sectorul privat şi cu mediul de afaceri în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi;
   
[Art.18 lit.c) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
   
d) analiza planurilor şi a programelor naţionale şi locale, a valorificării investiţiilor financiare în domeniul egalităţii între femei și bărbați.
    [Art.18 lit.d) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul  19. Competenţa autorităţilor publice centrale
                          de specialitate  
    (1) Autoritatea publică centrală abilitată cu elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul egalităţii  între femei şi bărbaţi este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (2) În cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, atribuţiile expuse la alin. (1) sînt puse în sarcina unei subdiviziuni specializate a aparatului central, avînd competenţe de:
    a) elaborare şi perfecţionare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi;
    b) identificare a necesităţii efectuării studiilor analitice în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi în parteneriat cu alte autorități ale administraţiei publice centrale de  specialitate;
    c) elaborare a documentelor de politici în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi şi prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;
    d) elaborare, fundamentare şi dezvoltare a proiectelor în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi în cooperare cu societatea civilă şi cu organizațiile internaționale;
    e) coordonare metodologică a activităţii grupului coordonator în domeniul gender şi a unităţilor gender din cadrul administraţiei publice centrale de specialitate şi al administraţiei publice locale; 
    f) elaborare şi coordonare a implementării programelor în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi, organizare în parteneriat cu societatea civilă a campaniilor de mediatizare, planificare a studiilor şi cercetărilor în domeniu şi a altor activităţi de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    g) monitorizare şi evaluare a politicilor şi programelor din domeniu;
    h) coordonare a procesului de elaborare a rapoartelor naţionale şi a rapoartelor guvernamentale periodice asupra gradului de implementare a prevederilor tratatelor internaţionale din domeniu;
    i) coordonare şi monitorizare a implementării recomandărilor din domeniul de referinţă adresate Guvernului de către comitetele şi consiliile specializate ale ONU şi ale Consiliului Europei;
    j) organizare a activităţii curente şi de secretariat a Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi;
    k) stabilire a parteneriatului cu sectorul privat şi cu mediul de afaceri, precum şi cu organizaţiile necomerciale în vederea promovării şi implementării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;
    l) exercitare a altor atribuţii în domeniu conform legislaţiei.
   
[Art.19 al.(2) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (3) În competenţa celorlalte autorităţi ale administrației publice centrale intră:
    a) asigurarea abordării complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi şi a realizării tratatelor internaţionale din domeniu în sfera de competenţă;
    b) asigurarea respectării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politica de cadre şi crearea condiţiilor de prevenire a oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la locul de muncă;
    c) prezentarea către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în modul stabilit, a rapoartelor despre situaţia privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    d) exercitarea altor atribuţii în domeniu conform legislaţiei.
    [Art.19 al.(3) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
   
(31) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate funcţionează grupul coordonator în domeniul gender, avînd drept scop asigurarea abordării complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile şi programele din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a deciziilor. Membrii grupului coordonator în domeniul gender sînt  unităţile gender din subdiviziunile cu competenţe de elaborare, promovare şi monitorizare a politicilor în domeniul de activitate a autorităţii administrației publice centrale de specialitate.
    [Art.19 al.(31) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (32) Grupul coordonator în domeniul gender are  următoarele atribuţii:
    a) monitorizează respectarea legislaţiei în domeniul  de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi  bărbaţi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;
    b) aprobă rapoartele unităţilor gender privind asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în sectorul de activitate şi le prezintă în modul prevăzut organului specializat;
    c)  examinează cazurile de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la nivel de ramură, precum şi în structurile descentralizate şi desconcentrate;
    d) înaintează conducătorului autorităţii propuneri de înlăturare a condiţiilor de discriminare; 
    e)  cooperează cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, oferind datele, informaţiile şi documentele solicitate de acesta;
    f) remite organelor de drept abilitate materialele acumulate în cazurile de examinare a plîngerilor privind hărţuirea sexuală la locul de muncă;
    g) contribuie la consolidarea cunoştinţelor funcţionarilor publici din ramură cu privire la subiectele ce ţin de asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
    [Art.19 al.(32) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (4) Unitatea gender are următoarele atribuţii:
    a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile şi planurile sectoriale de activitate;
    b) identifică, studiază şi contribuie la soluţionarea problemelor de discriminare după criteriul de sex în domeniul de activitate;
    c) participă la examinarea petiţiilor  asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la locul de muncă;
    d) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de șanse între femei și bărbați şi le prezintă spre aprobare grupului coordonator în domeniul gender;
    e) studiază experienţa internaţională;
    f) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.
   
[Art.19 al.(4) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
   
(5) Responsabilitatea pentru asigurarea realizării de către autoritatea publică a atribuţiilor stabilite şi coordonarea activităţii grupului coordonator în domeniul gender revine conducătorului autorității.
    [Art.19 al.(5) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 20. Competenţa autorităţilor administraţiei
                          publice locale
    (1) De competenţa autorităţilor administraţiei publice locale ţin:
    a) asigurarea integrării principiului de egalitate între femei şi bărbaţi în politici, programe, acte  normative şi investiţii financiare la nivel local;
    b) monitorizarea implementării programelor, organizarea campaniilor de informare, a cercetărilor şi altor acţiuni privind egalitatea între femei şi bărbaţi la nivel local;
    c) colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile, sindicatele, patronatul şi organismele internaţionale care contribuie la implementarea egalităţii între femei şi bărbaţi;
   
c1) prezentarea  către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în modul stabilit, a rapoartelor despre situaţia în teritoriul administrat privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    [Art.20 al.(1), lit.c1) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    d) alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
    (2) În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, funcţionează unităţi gender.
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (3) Unitatea gender:
    a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile,  programele şi actele normative ale administraţiei publice locale, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte organizaţii în problema egalităţii între femei şi bărbaţi;
    c) participă la examinarea petiţiilor persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex;
   
[Art.20 al.(3), lit.c) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    d) monitorizează activitatea administraţiei publice locale în domeniu;
    e) prezintă periodic autorităţilor administraţiei publice locale rapoarte despre lucrul efectuat;
   
e1) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de șanse între femei și bărbați pentru a fi prezentate organului specializat;
    [Art.20 al.(3), lit.e1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    f) exercită alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
   
(4) În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, funcţiile unităţii  gender sînt exercitate de către secretarul consiliului local.
    [Art.20 al.(4) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (5) Responsabilitatea pentru  realizarea de către administraţia publică locală  a atribuţiilor stabilite de lege şi pentru asigurarea  activităţii unităţilor gender din subordine revine, respectiv, preşedintelui raionului şi primarului.
    [Art.20 al.(5) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 21. Avocatul Poporului
    Avocatul Poporului asigură garantarea şi respectarea egalităţii între femei şi bărbaţi ca parte integrantă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, conform legislaţiei.
   
[Art.21 modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
   
Articolul 211. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea
                            discriminării şi asigurarea egalităţii
    Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii asigură protecţia împotriva discriminării şi egalitatea tuturor persoanelor în conformitate cu legislaţia.
    [Art.201 introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 212. Depunerea plîngerilor
    Angajații autorităților publice au dreptul să reclame în scris cazurile de discriminare după criteriul de sex şi/sau de hărţuire sexuală la unitatea gender din cadrul autorităților publice, la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la Avocatul Poporului sau direct în instanţele de judecată, în modul prevăzut de lege.
    [Art.202 introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 22. Statistica gender
    (1) Biroul Naţional de Statistică va colecta, prelucra şi generaliza informaţiile statistice dezagregate pe sexe.
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partidele, alte organizaţii social-politice, persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător vor prezenta Biroului Naţional de Statistică informaţiile necesare dezagregate pe sexe.
    Articolul 23. Finanţarea
    (1) Autorităţile publice abilitate cu implementarea prezentei legi sînt finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în limita mijloacelor financiare stabilite anual.
    (2) Activităţile din domeniu se pot finanţa şi din alte surse neinterzise de lege.
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA
    Articolul 24. Răspunderea pentru discriminare după
                          criteriul de sex
    (1) Persoanele supuse formelor discriminării după criteriul de sex, menţionate în prezenta lege, au dreptul la repararea prejudiciului în condiţiile stabilite de legislaţie.
    (2) Pentru încălcarea prevederilor legislaţiei în materie de egalitate între femei şi bărbaţi, subiectele raporturilor juridice care au comis acţiuni de discriminare după criteriul de sex poartă răspundere conform legislaţiei.
   
Articolul 241
    Prezenta lege transpune parţial Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 373 din 21 decembrie 2004, și Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204 din 26 iulie 2007.
    [Art.241 introdus prin LP305 din 22.12.16, MO2-8/06.01.17 art.9]
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 25
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va elabora şi va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Marian  LUPU

    Chişinău, 9 februarie2006.
    Nr.5-XVI.