OMJM38/2006
ID intern unic:  315705
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 38
din  03.02.2006
cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a
testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia
Publicat : 17.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 145

    MODIFICAT
   
OMJ186 din 24.03.17, MO119-126/14.04.17 art.755
   
OMJ316 din 16.07.13, MO167-172/02.08.13 art.1148
    OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360
    OMJ32 din 29.01.08, MO25-27/05.02.08 art.58    Întru executarea Legii cu privire la notariat nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 şi a
Hotărîrii Guvernului nr.488 din 29 martie 2008 “Cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei,
    [Preambulul modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
O R D O N:
1. A crea Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor (în continuare Registru).
2. A aproba Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor (în continuare Regulament), (anexa nr.1), care va fi pus în aplicare cu începere de la 1 mai 2006.
    [Pct.3 abrogat prin OMJ32 din 29.01.08, MO25-27/05.02.08 art.58]
4. Pînă la punerea în aplicare a Regulamentului, în scopul completării Registrului cu informaţia necesară, persoanele care desfăşoară activitate notarială vor întreprinde următoarele măsuri:
a) notarii, în termen de pînă la 30 aprilie 2006, vor introduce în Registru, informaţia privind:
- dosarele succesorale deschise în perioada 01 ianuarie 2003 - 30 aprilie 2006 (cu excepţia notarilor care desfăşoară activitatea în mun. Chişinău, raioanele Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni şi Străşeni, informaţia respectivă fiind transcrisă în Registru de către Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor);
- testamentele autentificate în perioada 01 ianuarie 2003 - 30 aprilie 2006, inclusiv declaraţiile de revocare a acestora;
b) persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de pînă la 25 aprilie 2006, vor transmite notarilor desemnaţi conform anexei nr.2 informaţia privind testamentele autentificate în perioada 01 ianuarie 2003 - 25 aprilie 2006, care va fi introdusă în Registru pînă la 30 aprilie 2006;
c) consulii, în termen de pînă la 25 aprilie 2006, vor transmite Centrului  de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor informaţia privind testamentele autentificate în perioada 01 ianuarie 2003 - 25 aprilie 2006 pentru introducere în Registru.
   
[Pct.5 exclus prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]

MINISTRUL JUSTIŢIEI                                          Victoria IFTODI

Chişinău, 3 februarie 2006.
Nr. 38.

Anexa nr. 1
la ordinul ministrului justiţiei
nr. 38 din 3 februarie 2006
Aprobat
prin ordinul ministrului justiţiei                             Înregistrat
__________________ V. Iftodi                        la Ministerul Justiţieial Republicii Moldova
nr. 38 din 3 februarie 2006                                 nr. 435 din 3 februarie 2006


Regulamentul
cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de înregistrare a dosarelor succesorale şi a testamentelor în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor (în continuare - Registru), precum şi modalitatea de ţinere a acestuia.
2. Registrul este constituit din două compartimente:
a) evidenţa dosarelor succesorale;
b) evidenţa testamentelor şi revocarea lor.
3. Registrul este un sistem unic de evidenţă informaţională computerizată şi manuală ce conţine baza de date despre dosarele succesorale şi testamentele autentificate notarial (autentic şi mistic).
4. Registrul este unica sursă oficială de date, privind înregistrarea deschiderii dosarelor succesorale, a testamentelor autentificate notarial  şi revocarea acestora.
5. Centrul de Informaţii Juridice (în continuare - Centru) asigură înregistrarea deschiderii procedurii succesorale, a testamentelor autentificate notarial şi revocarea lor.
    
[Pct.5 modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
6. Baza de date a Registrului se formează din înregistrările dosarelor succesorale, testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora, efectuate de către notari, persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi Centru.
   
[Pct.6 modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
7. Pentru conectarea la Registru, Centrul atribuie fiecărui notar un cod de acces individual la sistemul informaţional de înregistrare a deschiderii procedurilor succesorale, a testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora. La solicitare, Centrul atribuie persoanei cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţii administraţiei publice locale un cod de acces individual la sistemul informaţional de înregistrare a testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora, pentru conectarea la Registru.
    [Pct.7 modificat prin OMJ316 din 16.07.13, MO167-172/02.08.13 art.1148]
    71. Pentru conectarea la Registru, Centrul atribuie Ministerului Justiţiei un cod de acces individual la sistemul informaţional de înregistrare a deschiderii procedurilor succesorale, a testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora.
    [Pct.71 introdus prin OMJ316 din 16.07.13, MO167-172/02.08.13 art.1148]
    72. Ministerul Justiţiei poate utiliza codul de acces doar în exerciţiul funcţiei de supraveghere a activităţii notariale şi pentru accesul la informaţia înscrisă în Registru.
    [Pct.72 introdus prin OMJ316 din 16.07.13, MO167-172/02.08.13 art.1148]
    73. Conectarea Ministerului Justiţiei la Registru şi accesul la informaţii din Registru se efectuează fără plată.
    [Pct.73 introdus prin OMJ316 din 16.07.13, MO167-172/02.08.13 art.1148]
II. Procedura înregistrării deschiderii dosarelor succesorale
8. Notarul deschide dosarul succesoral în baza confirmării obţinute din Registru.
9. Pînă la solicitarea confirmării din Registru, notarul verifică dacă nu a fost deschis anterior un dosar succesoral pe numele persoanei care lasă moştenire. Verificarea se efectuează de notar prin intermediul completării formularului interpelării care conţine următoarele rubrici:
a) numele şi prenumele defunctului, numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces);
b) data decesului;
c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces).
10. În cazul cînd procedura succesorală solicitată a fost înregistrată anterior în Registru, notarul va recepţiona din Registru informaţia cu privire la dosarul succesoral deschis şi despre notarul la care a fost deschisă procedura.
11. În cazul cînd procedura succesorală solicitată nu a fost înregistrată anterior în Registru, notarul va recepţiona din Registru confirmarea privind lipsa înregistrării dosarului succesoral, conform datelor, indicate în formularul interpelării. În temeiul acestei confirmări şi în scopul înregistrării dosarului succesoral în Registru, notarul va completa imediat formularul interpelării care conţine următoarele rubrici:  
a) numele şi prenumele defunctului, numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces);
b) data decesului;
c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces);
d) numele şi prenumele persoanelor ce au depus declaraţie;
e) ultimul domiciliu al defunctului sau locul aflării bunurilor succesorale;
f) altă informaţie.
12. În baza interpelării expediate, notarul recepţionează din Registru confirmarea înregistrării dosarului succesoral care conţine: numărul de înregistrare a dosarului succesoral deschis, data şi ora înregistrării lui atribuite în mod automat de Registru, numele, prenumele notarului care a efectuat înregistrarea şi datele care au fost introduse de notar conform p.11 al prezentului Regulament.
III. Procedura înregistrării testamentelor şi revocării lor
13. Notarul sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale care a autentificat testamentul sînt obligaţi concomitent cu înregistrarea acestuia în Registrul actelor notariale, să-l înregistreze şi în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. În cazuri excepţionale, dacă sînt motive întemeiate, înregistrarea în Registru se va efectua cel tîrziu în decurs de 24 ore. Înregistrarea testamentului în Registru se atestă prin confirmarea respectivă.
   
[Pct.13 modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
14. Pentru obţinerea confirmării înregistrării testamentului notarul sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale va completa formularul interpelării cu următoarele rubrici:
   
[Pct.14 modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
a) numele şi prenumele testatorului;
b) numărul de identificare  (cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie);
c) data naşterii testatorului;
d) numărul testamentului din Registrul actelor notariale;
e) data autentificării testamentului;
f) altă informaţie.
15. În baza interpelării expediate, notarul sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale recepţionează din Registru confirmarea înregistrării testamentului care conţine: numărul de înregistrare a testamentului, data şi ora înregistrării lui, atribuite în mod automat de Registru, numele, prenumele notarului sau persoanei cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale care a efectuat înregistrarea testamentului şi datele care au fost introduse de notar conform p. 14 al prezentului Regulament.
   
[Pct.15 modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
16. Informaţia privind revocarea testamentelor autentificate notarial se introduce de către notar sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale în Registru, în decurs de 24 ore din momentul autentificării declaraţiei de revocare. În Registru se introduc următoarele date:
   
[Pct.16 modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
a) numele şi prenumele testatorului;
b) numărul de identificare  (cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie);
c) data naşterii testatorului;
d) numărul testamentului revocat;
e) data autentificării testamentului revocat;
f) numele şi prenumele notarului sau persoanei cu funcţii de răspundere abilitată ale autorităţilor administraţiei publice locale care a autentificat testamentul iniţial;
   
[Pct.16 lit.f) modificată prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
g) numărul şi data declaraţiei de revocare a testamentului din Registrul actelor notariale;
h) altă informaţie.
Informaţia cuprinsă la litera f) va fi introdusă, dacă testatorul o deţine.
17. Înregistrarea revocării testamentului în Registru se atestă prin confirmarea respectivă obţinută din Registru.
   
[Pct.18 exclus prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
19. Oficiile consulare vor transmite Centrului, în decurs de 24 ore după autentificare, în scris, informaţia privind testamentele autentificate şi cererile de revocare ale acestora, pentru înregistrare în Registru.
20. Centrul va introduce în Registru informaţia privind testamentele autentificate şi cererile de revocare ale acestora în termen de 3 zile din data parvenirii. În rubrica "Menţiuni", Centrul va introduce informaţia despre persoanele care au autentificat testamentele şi cererile de revocare ale acestora.
   
[Pct.20 modificat prin OMJ200 din 04.06.10, MO98-99/15.06.10 art.360]
IV. Modul de ţinere a Registrului
21. Registrul se ţine în varianta manuală şi computerizată în limba moldovenească.
22. Fiecare carte a Registrului cuprinde în mod obligatoriu, denumirea Registrului, denumirea deţinătorului de Registru şi a organului care exercită controlul asupra ţinerii Registrului, numărul cărţii, termenul de păstrare a cărţii Registrului.
23. Informaţia despre dosarele succesorale şi testamente se păstrează în baza de date timp de 75 ani.
V. Modificarea şi completarea informaţiei din Registru
24. În cazul comiterii erorilor la introducerea informaţiei privind dosarele succesorale în Registru, aceasta poate fi supusă modificării sau completării. Orice modificare sau completare se introduce în Registru cu respectarea regulilor înregistrării iniţiale.
În acest caz, la rubrica "Menţiuni" se indică numărul şi data confirmării iniţiale şi cauza introducerii modificărilor.
VI. Accesul la informaţia înscrisă în Registru
25. Informaţia privind faptul înregistrării deschiderii procedurii succesorale în privinţa defunctului, testamentele autentificate notarial şi informaţia privind notarul care a înregistrat procedura succesorală se eliberează de către Centru la cererea în scris a instanţei de judecată, procuraturii, organului de urmărire penală, executorului judecătoresc sau a organului fiscal în legătură cu cauzele aflate în gestiune.
    Cererea trebuie să conțină obligatoriu numele şi prenumele defunctului, data decesului, scopul solicitării informaţiei şi, facultativ, numărul de identificare şi data naşterii defunctului.
    [Pct.25 în redacția OMJ186 din 24.03.17, MO119-126/14.04.17 art.755]
   
251. Persoana care are un interes legal în privinţa patrimoniului defunctului poate solicita Centrului informaţia privind faptul înregistrării deschiderii procedurii succesorale şi notarul care a înregistrat procedura succesorală, în baza cererii întocmite în modul prevăzut la pct. 25, la care anexează declaraţia sub propria răspundere a existenţei interesului legal.
    [Pct.251 introdus prin OMJ186 din 24.03.17, MO119-126/14.04.17 art.755]
26. Informaţia cu privire la testamentele înregistrate în Registru şi revocările lor se eliberează de către notar numai după decesul testatorului la solicitarea în scris a persoanei interesate.
27. Pentru obţinerea extrasului din Registru notarul va completa formularul interpelării care conţine următoarele rubrici:
a) numele, prenumele testatorului;
b) numărul de identificare  (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces);
c) data naşterii testatorului (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces);
d) numărul şi data înregistrării decesului;
e) numărul şi data eliberării actului de deces.
28. În temeiul interpelării expediate, notarul recepţionează din Registru extrasul privind testamentele înregistrate în Registru şi revocările lor.
   
281. În temeiul interpelării expediate, Ministerul Justiţiei recepţionează din Registru informaţia privind înregistrarea deschiderii procedurii succesorale şi a testamentelor. În interpelare datele se introduc din certificatul de deces.
    [Pct.281 introdus prin OMJ316 din 16.07.13, MO167-172/02.08.13 art.1148]
VII. Responsabilitatea
29. Persoanele responsabile de ţinerea Registrului, precum şi cele care au acces la Registru poartă răspundere pentru divulgarea secretului informaţiei din Registru, fiind obligate să prevină accesul nesancţionat la datele din Registru, utilizarea, difuzarea şi modificarea ilegală a acestora sau nimicirea lor.
30. Pentru deteriorarea, falsificarea, nimicirea şi alte acţiuni ilegale întreprinse asupra informaţiei referitoare la înregistrarea dosarelor succesorale şi a testamentelor, persoana responsabilă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

    [Anexa nr.2 abrogată prin OMJ32 din 29.01.08, MO25-27/05.02.08 art.58]