OCLC12/2006
ID intern unic:  315886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CAMERA DE LICENŢIERE
ORDIN Nr. 12
din  20.02.2006
privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele
genuri de activitate
Publicat : 05.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 70-72     art Nr : 260
    OCL23 din 07.03.07, MO47-49/06.04.07 art.191
    OCL54 din 29.08.06, MO186-188/08.12.06 art.663
    OCL46 din 17.08.06, MO186-188/08.12.06 art.662

      "Coordonat"                                              "Înregistrat"
    Ministerul Economiei şi Comerţului               Ministerul Justiţiei
    nr.  15   din   24. 02.  2006                          nr.  444  din  06. 04.  2006
    Ministru __________ Valeriu LAZĂR         Ministru ____________ Victoria IFTODI

     Î
n conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate, indicate în art. 8 alin. (1) pct. 1)-37) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, în redacţie nouă (se anexează).
    2. Se abrogă Ordinul Camerei de Licenţiere nr. 77-g din 10 septembrie 2004 privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 193-198, art. 390), cu modificările ulterioare.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL CAMEREI DE LICENŢIERE                                Zinaida CHISTRUGA

    Chişinău, 20 februarie 2006.
    Nr. 12-g.
Aprobate
prin Ordinul Camerei de Licenţiere
nr. 12-g din 20 februarie 2006
Condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru
unele genuri de activitate
1. Activitatea de audit
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea desfăşurării altei activităţi decît cea de audit.
    3. Semnarea raportului de audit doar de auditorii indicaţi în licenţă, cu respectarea cerinţelor Standardului Naţional de Audit 700 "Raport al auditorului asupra rapoartelor financiare".
    4. Deţinerea de către auditori a cel puţin 51% din acţiunile cu drept de vot în organizaţia de audit, înregistrată sub formă de societate pe acţiuni.
    5. Neadmiterea angajării şi menţinerii în serviciu a auditorului fără certificat de calificare.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copiile contractelor individuale de muncă sau carnetelor de muncă, precum şi certificatelor de calificare a auditorilor angajaţi, eliberate de către Comisia de atestare pe lîngă Ministerul Finanţelor sau pe lîngă Banca Naţională a Moldovei.
    2. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau)
de efectuare a expertizei mărfurilor
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Semnarea raportului de evaluare doar de evaluatorii indicaţi în licenţă.
    3. Neadmiterea angajării şi menţinerii în serviciu a evaluatorilor fără certificate de calificare.
    4. Dispunerea de echipament şi utilaj necesar, verificat de către organele teritoriale de standardizare şi metrologie.
    5. Dispunerea de regulamentul de activitate al unităţii economice cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor, aprobat de titularul de licenţă.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copiile contractelor individuale de muncă sau carnetelor de muncă, precum şi certificatelor de calificare a evaluatorilor angajaţi, eliberate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    2. Copiile diplomelor de studii superioare şi contractelor individuale de muncă sau carnetelor de muncă, ce confirmă experienţa profesională a experţilor angajaţi.
    3.  Activitatea  bursieră
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea efectuării tranzacţiilor bursiere în numele şi pe seama bursei, precum şi neadmiterea încălcării de către membrii bursei a dreptului de a cesiona dreptul lor de a participa la comerţul de bursă.
    3. Dispunerea de Regulile comerţului de bursă, aprobate de adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri.
    4. Respectarea prevederilor legislaţiei în ce priveşte componenţa fondatorilor şi membrilor bursei, precum şi în ce priveşte mărimea cotelor fondatorilor şi membrilor bursei în capitalul ei statutar.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Documentele ce confirmă constituirea capitalului statutar.
    3. Lista fondatorilor, membrilor bursei cu indicarea mărimilor cotelor în capitalul statutar al bursei.
    4. Extrasul din registrul acţionarilor (pentru bursa înregistrată sub formă de societate pe acţiuni).
    5. Extrasul din decizia, emisă de organele de conducere ale bursei, privind crearea caselor de clearing sau copia contractului bursei cu banca comercială privind organizarea deservirii clearing.
    4.Activitatea în domeniul asigurărilor; activitatea de administrare a activelor fondurilor nestatale de pensii
„I. Activitatea de asigurare şi/sau reasigurare
Condiţiile de licenţiere
    1.Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Desfăşurarea activităţii de asigurare şi/sau reasigurare în limitele categoriilor şi  claselor de asigurare pentru care a fost eliberată licenţa.
    3. Respectarea cerinţelor privind solvabilitatea şi stabilitatea financiară.
    4. Respectarea modului stabilit de formare şi plasare a rezervelor tehnice şi matematice.
    5. Executarea obligaţiilor contractuale asumate în baza contractelor de asigurare şi reasigurare.
    6. Dispunerea de dotare cu tehnică de calcul şi software adecvată şi de personal calificat, care să permită ţinerea unor evidenţe detaliate a documentelor de asigurare şi centralizarea informaţiilor şi/sau a datelor colectate (pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto).
    7. Prestarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă  auto (internă şi externă) se efectuează exclusiv în încăperile amenajate ale asigurătorilor sau intermediarilor de asigurare, dotate cu aparate de casă şi tehnică  de calcul, care să permită înregistrarea contractelor, ţinerea evidenţei şi transmiterea informaţiei către baza de date centralizată a asigurătorului, a Biroului Naţional al Asigurătorului de Autovehicule  şi a autorităţii de supraveghere.”
    Notă:  (Punctul 6 şi 7  se aplică din data intrării în vigoare a Legii nr.414-XVI din 22.12.2006, M.O. nr.32-35, din 09.03.2007 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule).
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    „1. Copia actului de proprietate sau contractului de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copia certificatului bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social minim.
    3. Declaraţia scrisă despre provenienţa  mijloacelor depuse în capitalul social.
    4. Condiţiile de asigurare pentru fiecare clasă de asigurare separat la care se anexează modelele contractelor şi poliţelor de asigurare, tarifelor de asigurare şi structurii lor.
     5.  Baza tehnică pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice, legalizată de actuar (cu excepţia activităţii de reasigurare exclusivă).
     6. Programul de reasigurare propus pentru a susţine clasa de asigurare, inclusiv detalii privind proprietatea şi poziţia financiară a reasigurătorului.
    7. Business-planul potrivit categoriei şi clasei de asigurări, întocmit pentru primii trei ani financiari, care să includă: prognoza cheltuielilor de gestiune, în special a cheltuielilor generale curente şi a comisioanelor, prognoza primelor de asigurare şi a despăgubirilor de asigurare, calculul resurselor financiare destinate acoperirii obligaţiilor de asigurare şi a marjei de solvabilitate, politica de investiţii, portofoliul de active, evaluarea şi diversificarea activelor, managementul riscului.”
    8. Ordinul de numire a reprezentantului de despăgubiri în filială şi/sau reprezentanţă sau contractul de mandat (brokerul de asigurare şi/sau reasigurare) privind atribuţiile de reprezentant de despăgubiri (pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă).
    9. Confirmarea, emisă de Biroul Naţional al Asigurătorilor de autovehicule privind depunerea contribuţiei iniţiale în fondul de compensare şi a cotei-părţi în garanţia bancară externă (pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă).
    Notă: (Punctele 8, 9 se aplică din data intrării în vigoare a Legii nr.414-XVI din 22.12.2006, M.O. nr.32-35, din 09.03.2007 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule).”
II. Activitatea de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări  a brokerului
Condiţii de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Desfăşurarea doar a activităţii de broker de asigurare şi/sau de reasigurare.
Lista documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau contractului de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională.
    3. Copia certificatului bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social.
    [Pct.4 în redacţia OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
5. Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Respectarea normelor de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor.
    3. Respectarea modului stabilit de formare şi gestiune a rezervelor.
    4. Asigurarea integrităţii şi păstrării documentaţiei şi mijloacelor băneşti ale asociaţiei.
    5. Neadmiterea angajării şi menţinerii în serviciu a persoanelor cu funcţii de răspundere fără certificate de atestare.
    6. Neadmiterea angajării şi menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia procesului-verbal al adunării de constituire cu lista membrilor fondatori.
    2. Copia documentului bancar, care confirmă depunerea efectivă a cotelor fondatorilor în capitalul propriu al asociaţiei.
    3. Copiile certificatelor de atestare ale persoanelor cu funcţii de răspundere, eliberate de Serviciul supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor.
    6. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet
I. Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    3. Respectarea strictă a regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, a regulilor comerţului de consignaţie, precum şi regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi deşeuri.
    4. Respectarea normelor pierderilor şi a deşeurilor recuperabile din metale preţioase la confecţionarea articolelor la comanda populaţiei.
    5. Afişarea tarifelor la serviciile prestate.
    6. Dispunerea de condiţii şi materiale necesare pentru stabilirea titlului metalelor preţioase şi caracteristicii pietrelor preţioase, determinarea calităţii şi cantităţii (cîntare analitice sau electronice, reactivi chimici, precum şi instrumente respective).
    7. Verificarea metrologică anuală a cîntarelor analitice sau electronice.
    8. Dispunerea de bază tehnico-materială conform serviciilor prestate.
    9. Asigurarea integrităţii şi păstrării obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase prin dotarea încăperilor cu safeuri, grilaje sau obloane metalice la ferestre şi uşi, semnalizare interioară şi exterioară, cuplate la punctul centralizat de pază.
    10. Predarea obligatorie Vistieriei de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase achiziţionate de la populaţie, a metalelor preţioase obţinute în urma prelucrării resturilor şi deşeurilor cu conţinut de metale preţioase.
    11. Marcarea obligatorie a articolelor din metale preţioase cu amprenta semnului de marcare de stat, aplicat de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.
    12. Respectarea normelor sanitare, ecologice, antiincendiare, precum şi a regulilor privind protecţia muncii.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile carnetelor de muncă ce confirmă experienţa profesională a specialiştilor în domeniu (cu excepţia comercializării).
II. Funcţionarea caselor de amanet
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Respectarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet.
    3. Asigurarea bunurilor primite spre păstrare sau amanetate în suma valorii bunurilor, conform evaluării efectuate la amanetarea sau primirea lor în păstrare.
    4. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
   5. Asigurarea integrităţii şi păstrării obiectelor amanetate prin dotarea încăperilor cu safeuri, grilaje sau obloane metalice la ferestre şi uşi, semnalizare interioară şi exterioară, cuplate la punctul centralizat de pază.
    6. Dispunerea de condiţii şi materiale necesare pentru stabilirea titlului metalelor preţioase şi caracteristicii pietrelor preţioase, determinarea calităţii şi cantităţii (cîntare analitice sau electronice, reactivi chimici, precum şi de instrumentele respective).
    7. Verificarea metrologică anuală a cîntarelor analitice sau electronice.
    8. Constituirea fondului de rezervă în mărime de cel puţin 15 % din capitalul social, format din contul beneficiului după impozitare.
   9. Neadmiterea primirii spre păstrare şi amanetare a valutei străine, hîrtiilor de valoare, obiectelor care vădit nu aparţin persoanelor fizice cu drept de proprietate privată, bunurilor imobiliare, obiectelor de anticariat sau a altor obiecte vechi,  monedelor din metale preţioase, metalelor şi pietrelor preţioase care constituie materie primă, deşeurilor sau obiectelor cu destinaţie tehnică şi de producţie, mijloacelor de transport.
    10. Respectarea normelor sanitare şi antiincendiare.
    11. Neadmiterea angajării şi menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale.
Lista documentelor suplimentare,ce  se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile documentelor ce confirmă constituirea capitalului social minim:
    - pentru localităţile municipale - echivalentul în lei moldoveneşti a 25 000 mii dolari SUA;
    - pentru localităţile rurale - echivalentul în lei moldoveneşti a 15 000 mii dolari SUA.
7. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi
desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor
de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Respectarea regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc, aprobate de Camera de Licenţiere.
    3. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    4. Dispunerea de autorizaţie, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale respectivă, pentru dreptul de a desfăşura activităţile în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul acesteia.
    5. Neadmiterea exploatării în locurile de joc a altui utilaj, decît cel indicat în anexa licenţei.
    6. Confecţionarea biletelor de loterie pentru orice tip de loterii doar tipografic, cu respectarea strictă a următoarelor semne de protecţie:
    1) pentru loterii clasice - nu mai puţin de 3 semne de protecţie:
    - protecţie poligrafică (tipărirea în 3- 4 culori, cu reţea de protecţie şi în cadru special);
    - hîrtie specială (cu filigran, cu fire de bumbac şi metalice, cu marcare ultravioletă etc.);
    - protecţie cu colorant special a numărului şi seriei biletului de loterie;
       2) pentru loteriile numerice este suficientă asigurarea protecţiei poligrafice (tipărirea în 3-4 culori, cu reţea de protecţie şi cadru special);
      3) pentru loteriile momentane - cel puţin 6 semne de protecţie din cele enumerate mai jos:
    Obligatorii:
    - combinarea a cel puţin 3 metode de tipar;
    - prezenţa numărului şi seriei biletului de loterie;
    - prezenţa elementului de protecţie netransparent care poate fi îndepărtat, care protejează cîmpul de joc de la citire cu ajutorul unei surse de lumină albă, în raze roentgen, infraroşu şi raze ultraviolete.
     Opţionale:
    - prezenţa unui fundal bicolor în formă de plasă;
    - prezenţa microtextului cu înălţimea nu mai mult de 200 (două sute) mkm;
    - prezenţa elementelor ascunse în structura grafică;
    - prezenţa unor coduri speciale;
    - prezenţa unor adaosuri de coloranţi speciali;
    - imprimare cu relief pe hîrtie.
    7. Comercializarea biletelor în volum, ce nu depăşeşte volumul biletelor anunţate spre realizare (pentru loteria momentană ).
    8. Prezentarea lunară Camerei de Licenţiere a informaţiei privind biletele de loterie realizate şi a mizelor acceptate (pentru loteria cifrică şi mizele la competiţiile sportive).
    9. Neadmiterea angajării şi menţinerii în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocului de noroc sau de exercitare a controlului asupra acestuia, a persoanelor care n-au atins vîrsta de 18 ani, precum şi ale celor cu antecedente penale.
    10. Respectarea normelor sanitare şi antiincendiare, precum şi asigurarea ordinii publice şi securităţii jucătorilor.
Lista documentelor suplimentare ce se anexează la
cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copia raportului financiar pentru ultima perioadă gestionară, confirmată de Biroul Naţional de Statistică.
    3. Lista personalului scriptic.
    4. Documentele ce confirmă constituirea capitalului statutar.
    5. Copiile statutului şi rapoartelor financiare pentru ultimii 3 ani financiari ale persoanei juridice autohtone, a cărei cotă de participare depăşeşte 5% din capitalul social al solicitantului, confirmate de Biroul Naţional de Statistică.
    6. Copia autorizaţiei (sau a altui document), eliberată de autoritatea administraţiei publice locale respectivă, privind deschiderea unei săli de joc ori a unui loc de joc pe teritoriul acesteia.
    7. Suplimentar se mai prezintă:
    Pentru întreţinerea cazinourilor:
    - lista utilajului de joc cu indicarea: denumirii, categoriei şi tipului lor, fişei cu număr, numărului de fabricaţie, ţării producătoare, anului fabricării, locului instalării;
    - copiile documentelor ce confirmă provenienţa legală şi dreptul de proprietate asupra utilajului de joc, inclusiv documentele ce confirmă legalitatea importării utilajului de joc pe teritoriul Republicii Moldova şi achitarea tuturor  taxelor vamale;
    - copia certificatului de conformitate pentru fiecare masă specială de joc de cazino, eliberat de organismul naţional de certificare;
    -  proiectul regulamentului cazinoului (în două exemplare).
    Pentru exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti:
    - lista utilajului de joc cu indicarea: denumirii, categoriei şi tipului lor, fişei cu număr, numărului de fabricaţie, ţării producătoare, anului fabricării, locului instalării;
    - copiile documentelor ce confirmă provenienţa legală şi dreptul de proprietate asupra utilajului de joc, precum şi asupra programelor de aplicaţie, folosite la desfăşurarea activităţii respective, inclusiv documentele ce confirmă legalitatea importării utilajului de joc pe teritoriul Republicii Moldova şi achitarea tuturor  taxelor vamale;
    - copia certificatului de conformitate pentru fiecare utilaj de joc, eliberat de organismul naţional de certificare;
    - proiectul regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc (în două exemplare).  
    Pentru stabilirea mizelor la competiţiile sportive:
    - proiectul regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc (în două exemplare), ce include descrierea procedurii de repartizare şi primire a cîştigurilor şi calculul mărimii maxime a fondului de cîştiguri, cu anexarea modelelor cartelelor de joc folosite la primirea mizelor.
Pentru organizarea şi desfăşurarea loteriilor:
    - proiectul regulilor privind condiţiile de desfăşurare a loteriei (în două exemplare), care conţine:
    a) tipul loteriei;
    b) volumul biletelor de loterie, prevăzut spre emitere;
    c) numărul biletelor de loterie anunţate spre realizare (pentru loteriile momentane);
    d) dispunerea de încăperi de depozitare, înzestrate cu utilaj special pentru păstrarea biletelor de loterie nerealizate şi cîştigătoare;
    e) preţul unui bilet de loterie;
    f) structura creării fondului de cîştig;
    g) ordinea răspîndirii biletelor de loterie;
    h) procedura petrecerii tragerii;
    i) ordinea achitării cîştigurilor;
    j) ordinea reclamării acţiunilor organizatorilor la desfăşurarea loteriei;
    k) machetul biletului de loterie, cu descrierea lui;
    -  documentele vamale (în cazul  importării  imprimatelor  biletelor  de loterie);
    - documentele ce confirmă crearea reală a fondului de cîştig al loteriei sau posibilitatea creării acestuia;
    - documentele ce confirmă garanţia financiară (contractul de asigurare, documentele bancare, contractul de gaj).
  8. Importul alcoolului etilic; importul şi (sau) comercializarea
angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
   2. Deţinerea în proprietate a încăperilor pentru depozite specializate de construcţie capitală, cu o suprafaţă de depozitare de cel puţin 500 m2, acoperite, îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă computerizată (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).
    3. Marcarea obligatorie a producţiei alcoolice importate cu timbre de acciz.
    4. Importul alcoolului etilic, importul şi (sau) comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate  în limita prognozei prezentate Camerei de Licenţiere.
    5. Respectarea documentaţiei normativ-tehnologice la păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate.
    6. Respectarea normelor privind protecţia muncii, sanitare şi antiincendiare.
    7. Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii decît celei alcoolice.
    8. Depozitarea alcoolului etilic importat numai în depozite-tip.
    9. Neadmiterea comercializării alcoolului etilic importat.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la
cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice), cu excepţia spaţiilor depozitare destinate circulaţiei berii importate, pentru care se admite şi contractul de locaţiune.
   2. Copia certificatului eliberat de organul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor la bugetul consolidat şi la bugetul asigurărilor sociale de stat, ori contractului sau acordului-memorandum de amînare sau de eşalonare a plăţilor (cu excepţia importului şi (sau) comercializării angro a berii importate).  
   3. Prognoza sortimentului şi cantităţilor alcoolului etilic şi (sau) producţiei alcoolice şi (sau) a berii planificate spre importul şi (sau) comercializare angro (în două exemplare, unul dintre care ulterior se remite Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin").
   9. Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi
(sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei
 alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni

    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată şi ţinerea evidenţei zilnice .
    [Poziţia 2 modificată prin  OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
    3. Deţinerea în proprietate a capacităţilor de producţie (pentru fabricarea alcoolului etilic şi (sau) a producţiei alcoolice).
    4. Deţinerea în proprietate a încăperilor pentru depozite specializate de construcţie capitală, cu o suprafaţă de depozitare de cel puţin 500 m2, acoperite şi îngrădite (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice).
   5. Înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi (sau) a băuturilor alcoolice tari în registrul ţinut de Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin".
    6. Înregistrarea mărcilor de produse şi/sau servicii la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.
    [Poziţia 6 exclusă prin  OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
    7. Marcarea în modul stabilit a producţiei alcoolice cu „Marca comercială de stat” sau cu „Timbru de acciz. Marca comercială de stat.
   [Poziţia 7 în redacţia OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
    8. Utilizarea mijloacelor de măsură şi control verificate metrologic (pentru fabricare).
    9. Asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic şi (sau) a băuturilor alcoolice tari.
   10. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii, în limita prognozei  sortimentului la producţia planificată spre fabricare şi/sau comercializare în perioada de valabilitate a licenţei, prezentată Camerei de Licenţiere în două exemplare (unul dintre care ulterior se remite Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin”)
    [Poziţia 10 în redacţia OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
    11. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare de funcţionare a unităţii.
    12. Respectarea documentaţiei normativ-tehnologice la păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii autohtone.
    13. Depozitarea alcoolului etilic numai în depozite - tip.
    14. Neadmiterea păstrării în depozite specializate a altei producţii decît celei alcoolice.
     15.Îmbutelierea băuturilor alcoolice tari, cu excepţia divinurilor, numai în sticle cu dopuri nereturnabile tip gualo.
     16.Neadmiterea utilizării sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei alcoolice.

     [Poziţia 15-16  introduse prin OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricare).
    2. Copia actului de proprietate asupra depozitelor specializate (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice), cu excepţia spaţiilor depozitare destinate circulaţiei berii autohtone, pentru care se admite şi contractul de locaţiune.
    [Poziţia 3 exclusă prin OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
   Avizul expertizei tehnice efectuate de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice şi Camera de Licenţiere, cu indicarea datelor privind dotarea tehnică şi metrologică, utilajului tehnologic, ce permite fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice corespunzătoare cerinţelor documentaţiei normative, actelor care confirmă înregistrarea acestuia în modul stabilit de legislaţie şi a documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra capacităţilor de producţie, suficiente pentru desfăşurarea activităţilor în sortimentul pentru care se solicită licenţă (pentru fabricare)
    [Poziţia 4 în redacţia OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
   5. Prognoza sortimentului la producţia planificată spre fabricare şi/sau comercializare în perioada de valabilitate a licenţei.
   [Poziţia 5 în redacţia OCL55 din 13.07.07, MO136-140/31.08.07.07 art.525]
    6. Copia autorizaţiei, din partea cel puţin a unui producător, pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice în regim de dealer (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice autohtone prin depozite specializate).  
    7. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu (pentru fabricare).
10. Importul articolelor din tutun; importul şi (sau) prelucrarea
 industrială a tutunului;
fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a
articolelor din tutun şi a tutunului fermentat
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de utilaj pentru prelucrarea industrială a tutunului şi (sau) fabricarea articolelor din tutun.
    3. Respectarea parametrilor tehnologici la prelucrarea industrială a tutunului şi (sau) fabricarea articolelor din tutun, utilizarea în procesul fabricării articolelor din tutun doar a ingredientelor (sosuri, arome, aditivi etc.) şi altor materiale (filtre, vopsele, hîrtie etc.) autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
    4. Efectuarea importului şi (sau) comercializării doar a articolelor din tutun care au aplicate direct pe pachet timbre de acciz.
    5. Efectuarea importului şi (sau) comercializării angro a articolelor din tutun prin depozite dotate cu sistem de evidenţă computerizată.
    6. Utilizarea mijloacelor de măsură şi control verificate metrologic (pentru fabricarea articolelor din tutun şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului).
    7 Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare şi sanitare.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la
 cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copia autorizaţiei de import şi comercializare a fiecărei mărci de articole din tutun, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat (pentru importul articolelor din tutun).
    3. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu (pentru fabricarea articolelor din tutun şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului).
    11. Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea
seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor
    I.  Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole
Condiţiile de licenţiere

    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Prestarea lucrărilor de proiectare în baza analizelor pedologice ale unui laborator agrochimic atestat.
Lista documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
II. Producerea şi (sau) comercializarea seminţelor,
materialului de înmulţire şi săditor
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de baza materială adecvată pentru producerea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor.
    3. Respectarea normelor tehnice şi instrucţiunilor privind producerea, ambalarea şi comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor.
    4. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare şi sanitare.
Lista documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copia documentului, ce confirmă deţinerea în proprietate sau arendă a terenului agricol (pentru producere).
    3. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu (pentru producere).
    12. Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase), predestinat reproducerii
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Respectarea instrucţiunilor zootehnice, normelor privind protecţia muncii, sanitar-veterinare şi antiincendiare.
Lista documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
13.  Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară
(cu excepţia activităţii
desfăşurate de serviciul veterinar de stat)
Condiţiile de licenţiere
    1.  Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2.  Dotarea cu utilaj corespunzător pentru desfăşurarea activităţii.
    3.  Asigurarea  păstrării  preparatelor farmaceutice toxice şi cu acţiune supraactivă  în condiţii de securitate sporită (safeuri, dulapuri metalice).
    4.  Respectarea normelor privind protecţia muncii, sanitar-veterinare şi antiincendiare.
    5. Neadmiterea comercializării preparatelor farmaceutice şi parafarmaceutice veterinare neînregistrate în Republica Moldova.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1.  Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2.  Copia autorizaţiei sanitar-veterinare (cu anexarea referatului tehnic), eliberată de Inspectoratul veterinar de stat teritorial.
    3.  Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
    14.  Importul şi (sau) comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizaţilor
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
   2. Prezentarea trimestrial, pînă la data de 5 a primei luni din trimestru, Inspectoratului Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor a informaţiei privind cantităţile importate şi (sau) comercializate ale produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizaţilor.
   3. Importul şi (sau) comercializarea doar a produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizaţilor, omologate în Republica Moldova şi incluse în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizaţilor.
    4. Ţinerea evidenţei importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi (sau) al fertilizaţilor în registrul de evidenţă, înregistrat şi sigilat de Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor.
    5. Neadmiterea importului produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizaţilor, al căror termen de valabilitate expiră mai devreme de un an de la introducerea lor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    6. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare şi sanitare.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
    15. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ-normativ, tratatele internaţionale şi acordurile interguvernamentale în domeniu, la care Republica Moldova este parte.
    2. Ţinerea registrelor de evidenţă a controalelor medicale a conducătorilor auto, a foilor de parcurs, a biletelor de călătorie eliberate şi controalelor tehnice a mijloacelor de transport la ieşire din locul parcării pentru efectuarea transportării călătorilor, mărfii.
    3. Respectarea normelor de protecţie a securităţii pasagerilor, securităţii circulaţiei rutiere şi normelor de protecţie a muncii de către personalul angajat.
   4. Dispunerea de cadre calificate (persoană responsabilă de activitatea de transport şi securitatea circulaţiei transportului auto şi persoană responsabilă de controlul medical al conducătorilor mijloacelor de transport, deţinători de permise de conducere cu categoriile B, C, D, E şi certificate de competenţă profesională pentru transporturi internaţionale de călători, mărfuri, eliberate de centrele licenţiate în modul stabilit).
   5. Dispunerea de certificate de înmatriculare, raporturi de verificare tehnică ale unităţilor de transport (ecusoane privind testarea tehnică), utilizarea mijloacelor de transport după destinaţie.
    6. Asigurarea transportării gratuite a călătorilor sau mărfii pînă la punctul terminus în cazul defecţiunii tehnice a transportului.
    7. Dispunerea de contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorului faţă de călători.
    8. Dispunerea de către agentul transportator de bază tehnico-materială necesară executării lucrărilor de deservire tehnică şi reparare a mijloacelor de transport sau de contractul de deservire tehnică şi de reparare a mijloacelor de transport, încheiat cu întreprinderea specializată.
Lista documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia certificatului de înmatriculare cu drept de proprietate sau folosinţă (în cazul închirierii) pentru fiecare unitate de transport.
   2. Copia contractului individual de muncă cu privire la angajarea persoanei responsabile de activitatea de transport şi securitatea circulaţiei transportului auto, cu anexarea copiei diplomei de studii în domeniul transportului auto.
    3. Copia contractului individual de muncă cu privire la angajarea persoanei responsabile de controlul medical al conducătorilor auto, cu anexarea copiei diplomei de studii de specialitate (pentru transportul auto de călători).
16. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii,
urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea executării lucrărilor de proiectare fără certificatul de urbanism, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale respectivă.
    3. Respectarea exigenţelor esenţiale privind calitatea în construcţii.
    4. Neadmiterea executării altor lucrări de proiectare, decît a celor indicate în anexa la licenţă.
    5. Dispunerea de cadre calificate şi atestate în domeniu.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la
 cererea de eliberare a licenţei
   1. Copiile certificatelor şi/sau proceselor-verbale de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în domeniu,  eliberate de organul central de specialitate al administraţiei publice.
    2. Lista lucrărilor solicitate spre realizare.
17. Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii
şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea executării lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construcţie, înregistrată în modul stabilit la organul central de specialitate al administraţiei publice.
    3. Respectarea exigenţelor esenţiale privind calitatea în construcţii.
    4. Neadmiterea executării altor lucrări de construcţii, decît a celor indicate în anexa la licenţă.
    5. Dispunerea de cadre calificate şi atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
    6. Dispunerea cu drept de proprietate şi/sau locaţiune de tehnică specializată şi mijloace de măsurare.
    7. Respectarea normelor ecologice şi antiincendiare, normelor şi regulilor privind protecţia muncii şi securitatea industrială.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
 la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copiile certificatelor şi/sau proceselor-verbale de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în domeniu, eliberate de organul central de specialitate al administraţiei publice.
    2. Lista lucrărilor solicitate spre realizare.
    3. Lista tehnicii specializate şi mijloacelor de măsurare de care dispune agentul economic cu drept de proprietate şi/sau locaţiune.
    18. Extragerea zăcămintelor minerale şi (sau) producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile
I. Extragerea zăcămintelor minerale
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
   2. Respectarea normelor ecologice şi antiincendiare, normelor şi regulilor privind protecţia muncii şi securitatea industrială, precum şi regulilor exploatării tehnice a întreprinderii extractive de substanţe utile.
    3. Dispunerea de planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere şi respectarea acestora.
    4. Neadmiterea proiectării şi desfăşurării lucrărilor legate de folosirea subsolului fără efectuarea expertizelor de stat.
    5. Dispunerea de cadre calificate în domeniu.
    6. Dispunerea de tehnică specializată şi mijloace de măsurare cu drept de proprietate şi/sau locaţiune.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează la
cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului expertizei de stat a proiectelor şi schemelor tehnologice de efectuare a lucrărilor legate de folosirea subsolului, eliberat de Serviciul Standardizare şi Metrologie.
    2. Copia actului perimetrului minier pentru extragerea zăcămintelor minerale utile solide.
    3. Copia actului expertizei ecologice de stat, eliberat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
    4. Copiile certificatelor şi/sau proceselor-verbale de atestare în domeniul securităţii industriale a specialiştilor, eliberate de Serviciul Standardizare şi Metrologie.
II. Extragerea şi (sau) producerea şi îmbutelierea
 apelor minerale şi naturale potabile
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Exploatarea zăcămîntului de ape minerale numai în baza proiectelor perimetrelor de protecţie sanitară şi hidrologică, aprobate în mod stabilit.
    3. Respectarea normelor ecologice şi antiincendiare, normelor sanitaro-epidemiologice.
    4. Respectarea regulilor privind protecţia muncii şi normelor în domeniul securităţii industriale şi folosirii subsolului.
    5. Dotarea întreprinderii cu utilajul corespunzător ce asigură respectarea ciclului tehnologic al fabricării produselor.
    6. Utilizarea mijloacelor de măsură şi control, verificate de Serviciul Standardizare şi Metrologie.
    7. Dispunerea de cadre calificate în domeniu.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la
cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de predare a zăcămîntului de ape minerale şi naturale potabile, explorat pentru valorificarea industrială, întocmit de către comisia interdepartamentală, constituită din reprezentanţii Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Serviciului Standardizare şi Metrologie, agentului economic care recepţionează zăcămîntul şi, în caz de necesitate, altor organe de control, ministere şi agenţi economici de comun acord (pentru extragerea apelor minerale şi naturale potabile).
    2. Copia actului expertizei ecologice de stat, eliberat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (pentru extragerea apelor minerale şi naturale potabile).
    3. Copia certificatului igienic privind corespunderea calităţii apei cerinţelor igienice, eliberat de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă.
    4. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    5. Copiile diplomelor de studii superioare sau medii de specialitate ale specialiştilor în domeniu.
19. Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice
în construcţie)
Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Coordonarea lucrărilor de foraj cu autorităţile administraţiei publice locale.
    3. Dispunerea cu drept de proprietate şi/sau locaţiune de tehnică specializată.
    4. Dispunerea de documentaţia de proiect la lucrările permise pentru executare.
    5. Respectarea normelor ecologice şi antiincendiare, normelor şi regulilor privind protecţia muncii şi securitatea industrială.
    6. Dispunerea de cadre calificate în domeniu.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
 la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copiile certificatelor şi/sau proceselor-verbale de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în domeniu.
    2. Lista tehnicii specializate de care dispune agentul economic cu drept de proprietate şi/sau locaţiune.
    20. Activitatea topogeodezică şi cartografică
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de echipament special, instrumente şi aparate de măsurat, testate şi verificate de Serviciul Standardizare şi Metrologie.
    3. Dispunerea de cadre calificate în domeniu.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează la
cererea de eliberare a licenţei
    1. Copiile diplomelor de studii superioare sau medii de specialitate ale specialiştilor în domeniu.
    21. Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Ţinerea evidenţei resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase conform formularelor de evidenţă statistică, aprobate de Biroul Naţional de Statistică.
   3. Neadmiterea achiziţionării resturilor şi deşeurilor de cablu şi conductoare, a părţilor componente ale echipamentelor electrice şi de telecomunicaţii, capacelor şi grilajelor de la fîntînile reţelelor de apă şi de canalizare, termoficare, prize, obiecte funerare din metale feroase şi neferoase.
    4. Neadmiterea colectării şi achiziţionării de la persoane fizice a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, cu excepţia bateriilor de acumulatoare uzate.
    5. Neadmiterea livrării resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar de stat, cu excepţia cazurilor, cînd agentul economic dispune de licenţă pentru comercializare, obţinută prin concurs conform regulamentului aprobat de Guvern.
    6. Dispunerea de actul de provenienţă a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase achiziţionate conform modelului aprobat de Guvern, precum şi de actele ce confirmă existenţa în stocuri a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase cu caracteristica lor tehnică.
    7. Dispunerea de cadre calificate în domeniu.
    8. Dispunerea de oficiu cu drept de proprietate sau locaţiune, dotat cu tehnică de organizare.
   9. Deţinerea de imobil şi suprafeţe utilate, inclusiv încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase, dispozitive de încărcare, aparate de măsurare şi cîntărire.
    10. Dispunerea de bază tehnico-materială (pentru prelucrare).
    11. Dispunerea de proces tehnologic elaborat pentru prelucrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, aprobat în modul stabilit.
    12. Respectarea normelor şi regulilor sanitare, ecologice, antiincendiare, securităţii industriale şi protecţiei muncii.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează la
cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului (suprafeţe utilate, încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase), unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile certificatelor şi/sau proceselor-verbale de atestare în domeniul securităţii industriale a specialiştilor în domeniu, eliberate de Serviciul Standardizare şi Metrologie.
     3. Lista tehnicii, utilajului şi mecanismelor specializate de care dispune agentul economic cu drept de proprietate şi/sau locaţiune.
Notă: Comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora se va efectua de agenţii economici cîştigători ai concursului, în modul stabilit de Guvern.
    22. Activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuarea măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizante
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de încăperi dotate cu:
    - gratii, safeuri şi uşi metalice;
    - sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale;
    - pază tehnică;
    - planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi consecinţelor acestora.
    3. Transportarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) cu transport specializat, marcat în modul stabilit.
    4. Respectarea normelor şi regulilor stabilite pentru desfăşurarea activităţii licenţiate, securităţii industriale şi radioactive, regulilor şi normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
    5. Dispunerea de cadre calificate în domeniu şi neadmiterea angajării şi/sau menţinerii în serviciu a persoanelor netestate psihic şi medical.
    6. Dispunerea de autorizaţie sanitară pentru funcţionarea şi efectuarea lucrului cu sursele de iradiere ionizantă.
    7. Respectarea normelor fundamentale de radioprotecţie (NFRP-2000).
    8. Efectuarea exportului, reexportului, importului, şi tranzitului surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive exclusiv în baza autorizaţiei eliberate de Comisia interdepartamentală de control în domeniu, conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 15.05.2002.
Lista documentelor suplimentare,
ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii ale conducătorului întreprinderii şi persoanei responsabile de integritatea şi securitatea păstrării radiaţiei ionizante şi a materialelor radioactive.
    23. Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; producerea, importul şi (sau) exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe
    I. Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de încăperi pentru depozitarea substanţelor şi materialelor chimice toxice dotate cu:
    - echipament special (costume de protecţie, măşti antigaz, trusă medicală);
    - sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale şi inventar antiincendiar;
    - pază tehnică;
    - planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi consecinţelor acestora.
    3. Transportarea substanţelor şi materialelor chimice toxice cu transport specializat, marcat în modul stabilit.
    4. Dispunerea de încăperi pentru depozitarea articolelor şi produselor chimice de menaj, dotate cu:
    - inventar antiincendiar;
    - planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi consecinţelor acestora.
    5. Efectuarea exportului, reexportului, importului, şi tranzitului substanţelor şi materialelor chimice toxice exclusiv în baza autorizaţiei eliberate de Comisia interdepartamentală de control în domeniu, conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 15.05.2002.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune al imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu (pentru fabricare).
    II. Producerea, importul şi (sau) exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe
    Condi
ţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de încăperi speciale amenajate conform cerinţelor stabilite.
   3. Neadmiterea importului şi (sau) exportului, reexportului, tranzitului şi punerii în circulaţie  substanţelor ce distrug stratul de ozon din ţările care nu sînt parte la Protocolul de la Montreal.
    4. Respectarea normelor şi regulilor stabilite pentru desfăşurarea activităţii licenţiate a securităţii industriale, regulilor şi normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
    5. Transportarea substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe cu transport specializat, marcat în modul stabilit.
   6. Transportarea substanţelor ce distrug stratul de ozon în prezenţa unui însoţitor, specialist în domeniu, desemnat de conducerea unităţii şi instruit în modul corespunzător.
    7. Recuperarea obligatorie a substanţelîr care distrug stratul de ozon la operaţiunile de întreţinere şi defectarea echipamentelor, precum şi la utilizarea lor în calitate de agent de curăţire sau solvent.
    8. Ţinerea registrelor speciale privind producerea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea sau utilizarea substanţelor care distrug stratul de ozon, al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe, precum şi prezentarea rapoartelor statistice în termenul şi în modul stabilit.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţ
ei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
    24. Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Ţinerea registrelor speciale de evidenţă a materialelor, caracterelor, utilajului şi dispozitivelor, a ştampilelor confecţionate şi eliberate solicitanţilor, precum şi a celor recepţionate cu termen expirat, deteriorate ori nevalabile şi a ştampilelor distruse.
    3. Dispunerea de:
    - birouri de recepţionare a comenzilor şi eliberare a articolelor confecţionate;
    - secţie sau sector pentru culegerea textelor, dotat cu utilaj respectiv;
    - secţie sau sector pentru confecţionarea articolelor, dotat cu gratii, safeuri şi uşi metalice;
    - sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale;
    - pază tehnică.
    4. Neadmiterea angajării  şi (sau) menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale.
    5. Respectarea normelor sanitare şi antiincendiare.
Lista documentelor suplimentare, ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    25. Activitatea particulară de detectiv sau de pază
    I. Activitatea particulară de detectiv
    Condiţiile  de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Deţinerea de către titularul de licenţă a legitimaţiei de detectiv particular şi utilizarea acesteia la îndeplinirea misiunilor.
    3. Neadmiterea prestării altor servicii de investigare decît cele indicate în anexa la licenţă.
    4. Respectarea clauzelor contractelor de acordare a serviciilor de investigare, prestarea integrală a pachetului de servicii prevăzute în contract şi repararea prejudiciilor cauzate prin încălcarea clauzelor contractuale.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
 la cererea de eliberare a licenţei

    1. Copia diplomei de studii juridice sau a documentului ce confirmă pregătirea specială în domeniul activităţii particulare de detectiv în centre specializate de învăţămînt.
    2. Copia buletinului de identitate pentru confirmarea cetăţeniei Republicii Moldova.
    3. Informaţia precum că solicitantul de licenţă nu este cunoscut ca o persoană care încalcă sistematic ordinea publică, consumă stupefiante şi a fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie.
II. Activitatea particulară de pază
Condiţiile  de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea practicării de către organizaţia particulară de pază a altei activităţi de întreprinzător.
    3. Dispunerea de oficiu necesar activităţii licenţiate.
    4. Asigurarea păstrării armelor în dulapuri metalice (safeuri) în încăperi izolate, înzestrate cu dispozitive de semnalizare şi utilaje cu mijloace de protecţie în conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne (în cazul dispunerii de arme).
    5. Respectarea cu stricteţe a regulamentului propriu al activităţii particulare de pază.
    6. Dispunerea de echipament special (uniformă şi autovehicule cu însemnele distinctive ale organizaţiei de pază, mijloace de intervenţie şi de apărare individuală şi, după caz, arme de foc şi mijloace speciale de telecomunicaţii).
   7. Respectarea condiţiilor de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc, stabilite în capitolul IV al Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază.
    8. Deţinerea de către lucrătorii organizaţiei particulare de pază a legitimaţiilor, eliberate de organizaţia respectivă de pază, utilizarea acestora în exerciţiul funcţiunii.
    9. Neadmiterea prestării altor servicii decît cele indicate în anexa la licenţă.
    10. Respectarea clauzelor contractuale de acordare a serviciilor de pază, prestarea întregului pachet de servicii prevăzute în contract şi repararea prejudiciilor cauzate prin încălcarea clauzelor contractuale.
    11. Neadmiterea portului uniformei de către lucrătorii organizaţiilor particulare de pază în afara incintei şi razei amplasării obiectivului păzit.
   12. Neadmiterea desfăşurării activităţii licenţiate la obiectivele de importanţă majoră, la instituţiile bancare, la obiectivele de asigurare vitală a localităţilor, la întreprinderile cu capital preponderent de stat şi la alte obiective supuse pazei de stat.
    13. Neadmiterea angajării în activitatea particulară de pază a cetăţenilor străini.
    14. Neadmiterea angajării şi (sau) menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente  de alcool.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţe
i
    1. Copia statutului sau a deciziei de fondare.
    2. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului unde va fi amplasat oficiul organizaţiei de pază.
    3. Lista personalului scriptic. Confirmarea calificării profesionale:
    a. pentru conducătorii organizaţiilor particulare de pază (inclusiv fondatorii şi persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de administrator, director executiv sau alte funcţii similare):
    - copia buletinului de identitate pentru confirmarea cetăţeniei Republicii Moldova;
    - copia diplomei de studii superioare;
    - copia certificatului de absolvire a cursurilor de pregătire specială pentru a activa în calitate de paznic sau copia carnetului de muncă ce confirmă activitatea în organizaţii specializate de pază de cel puţin 3 ani;
    b. pentru specialiştii în domeniul proiectării şi instalării sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi a componentelor acestora (în cazul în care se preconizează prestarea serviciilor respective):
    - copia diplomei de studii superioare sau medii de specialitate;
    - copia certificatului de atestare tehnico-profesională, eliberat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
    4. Copiile buletinelor de identitate ale angajaţilor pentru confirmarea cetăţeniei Republicii Moldova.
    5. Notă informativă în care se indică lista serviciilor de pază pe care solicitantul de licenţă preconizează să le presteze.
    6. Proiectul siglei organizaţiei (2 exemplare).
    7. Copia avizului prealabil pentru conducător, aprobat de Ministerul Afacerilor Interne.
    8. Copia regulamentului organizaţiei particulare de pază.
    9. Copia modelului legitimaţiei, aprobat de Ministerul Afacerilor Interne.
    10. Avizul prealabil eliberat de Camera de Licenţiere în comun cu organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne.
    26. Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea angajării şi (sau) menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente  de alcool.
    3. Neadmiterea încheierii contractelor de realizare a proiectelor ce nu corespund normelor şi standardelor în vigoare.
    Lista documentelor suplimentare, ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului unde este amplasat oficiul solicitantului de licenţă.
    2. Copiile certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în domeniu, eliberat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
    27. Importul şi (sau) exportul, comercializarea, armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare
    I. Importul şi (sau) exportul, comercializarea, armamentului şi muniţiilor
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Asigurarea păstrării armelor în dulapuri metalice (safeuri) în încăperi izolate, înzestrate cu dispozitive de semnalizare şi utilaje cu mijloace de protecţie în conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
    3. Comercializarea armelor de foc după prezentarea la Ministerul Afacerilor Interne a informaţiei despre armele primite spre comercializare în scopul includerii acesteia în Registrul de stat al armelor.
    4. Neadmiterea angajării şi/sau menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente de alcool.
    5. Respectarea normelor sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia statutului sau a deciziei de fondare.
    2. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    3. Copiile diplomelor de studii a conducătorului întreprinderii şi persoanei responsabile de integritatea şi securitatea păstrării armelor şi muniţiilor.
    II. Repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea angajării şi/sau menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente de alcool.
    3. Asigurarea păstrării armelor în dulapuri metalice (safeuri) în încăperi izolate, înzestrate cu dispozitive de semnalizare şi utilaje cu mijloace de protecţie în conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
    Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a atelierului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
    28. Importul, depozitarea şi (sau) folosirea materialelor explozive (inclusiv materialelor pirotehnice), efectuarea lucrărilor de dinamitare
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de încăperi dotate cu:
    - gratii, safeuri, uşi metalice;
    - sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale;
    - pază tehnică;
    - planul măsurilor de prevenire, localizare şi lichidare a avariilor şi consecinţelor acestora.
    3. Transportarea materialelor explozive (inclusiv materialelor pirotehnice) cu transport specializat, marcat în modul stabilit.
  4. Respectarea tehnologiei de folosire a materialelor explozive (inclusiv materialelor pirotehnice), securităţii industriale, regulilor şi normelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
    5. Efectuarea exportului, reexportului, importului, şi tranzitului materialelor explozive exclusiv în baza autorizaţiei eliberate de Comisia interdepartamentală de control în domeniu, conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 15.05.2002.
    6. Neadmiterea angajării şi (sau) menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente  de alcool.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a depozitului şi (sau) laboratorului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile diplomelor de studii a conducătorului întreprinderii şi a persoanei responsabile de integritatea, securitatea păstrării materialelor explozive (inclusiv materialelor pirotehnice) şi efectuarea lucrărilor de dinamitare, precum şi copiile diplomelor de studii a specialiştilor în domeniu (inginerilor şi tehnicienilor).
    29. Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de  autorităţile publice investite cu acest drept prin lege)
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de bază tehnico-materială şi informativ-instructivă pentru desfăşurarea activităţii licenţiate.
    3. Dispunerea de încăperi dotate cu:
    - sistem automat de semnalizare pentru situaţii excepţionale;
    - pază tehnică.
   4. Elaborarea şi producerea mijloacelor şi dispozitivelor în corespundere cu standardele naţionale şi internaţionale, normativele tehnice şi alte documente ce determină indicii calităţii în conformitate cu reglementările în vigoare.
    5. Dispunerea de cadre calificate în domeniu şi neadmiterea angajării şi/sau menţinerii în serviciu a persoanelor cu antecedente penale, cu tulburări psihice şi dependente de alcool.
    6. Respectarea normelor sanitare, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile actelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
  3. Copia actelor ce atestă provenienţa legală a utilajului, a mijloacelor tehnice speciale şi a  materialului folosit în domeniul dat (cu excepţia importului, exportului mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei).
    30. Activitatea de administrator al insolvabilităţii
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea  activităţii  licenţiate în conformitate  cu  cadrul legislativ şi normativ.
    2. Existenţa cetăţeniei Republicii Moldova, cu domiciliu permanent pe teritoriul ei.
    3. Lipsa de antecedente penale.
     4. Corespunderea criteriilor stabilite de:
    - Banca Naţională a Moldovei - privind calificarea şi experienţa în domeniul activităţii bancare, pentru procesul de insolvabilitate al unei bănci;
    - Serviciul de Stat  pentru  Supravegherea  Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii - pentru procesul de insolvabilitate  al unei companii de asigurări;
    - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - pentru  procesul de insolvabilitate al unui participant la piaţa valorilor mobiliare.
     5. Studii superioare în unul din următoarele domenii: administrative, juridic, economico-financiar sau tehnic.
     6. Experienţă de cel puţin 5 ani de activitate în unul din următoarele domenii: administrative, juridic, economico-financiar sau tehnic.
    7. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi desemnată în funcţia de administrator decît al unei singure întreprinderi insolvabile. În cazuri excepţionale, instanţa de judecată, cu acordul comitetului creditorilor, poate desemna una şi aceeaşi persoană în funcţia de administrator a nu mai mult decît două astfel de întreprinderi. Restricţia în cauză se referă doar la întreprinderile la care se va aplica planul ce prevede redresarea (restabilirea solvabilităţii) şi continuarea activităţii debitorului.
    Una şi aceeaşi persoană, cu excepţia persoanelor specificate la alineatul precedent, poate fi desemnată în funcţia de administrator la maximum 4 întreprinderi la care se va aplica planul ce prevede lichidarea patrimoniului întreprinderii sau transmiterea întreprinderii ori a unei părţi din aceasta către un alt titular.
    Nu pot fi desemnaţi în calitate de administrator:
    a) membrii organelor de conducere ale debitorului, persoanele care au deţinut funcţii în organele de conducere ale debitorului sau persoanele care deţin cote de participaţie ori acţiuni în capitalul social al debitorului;
    b) persoanele care au deţinut funcţii de conducere sau care au fost asociaţi ai unui alt debitor declarat insolvabil în ultimele 24 de luni;
    c) asociaţii cu răspundere nelimitată în societăţile în nume colectiv şi în comandită;
    d) persoanele cu antecedente penale;
    e) persoanele lipsite, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de dreptul de a administra întreprinderi şi alte persoane juridice;
    f) persoanele apropiate sau dependente de judecătorul care examinează cazul de insolvabilitate.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
 la cererea de eliberare a licenţei

    1. Copia buletinului de identitate, ce confirmă cetăţenia Re-publicii Moldova, cu domiciliul permanent pe teritoriul ei.
    2. Copia diplomei de studii superioare în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic.
   3. Copia carnetului  de muncă ce confirmă experienţa de cel puţin 5 ani de activitate în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic.
    4. Copia certificatului de instruire profesională, eliberat de instituţia de învăţămînt - titular de licenţă".
    [Pct.30 în redacţia OCL54 din 29.08.06, MO186-188/08.12.06 art.663]
    31. Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi (sau) instituţiile farmaceutice private; importul şi (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică
   I. Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi (sau) instituţiile farmaceutice private
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
   2. Respectarea cerinţelor legale şi normative privind amplasarea, structura, suprafaţa şi dotarea încăperilor unităţii farmaceutice, precum şi respectarea regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic în vederea asigurării condiţiilor de producere, preparare, păstrare, livrare şi eliberare a produselor farmaceutice.
    3. Asistenţa cu medicamente de bună calitate, eficiente şi inofensive.
    4. Neadmiterea producerii, depozitării şi comercializării  medicamentelor falsificate (contrafăcute).
    5. Respectarea modalităţii de formare a preţurilor la medicamente.
    6. Eliberarea substanţelor narcotice şi psihotrope pentru consum individual  numai cu reţete medicale speciale.
    7. Neadmiterea conducerii prin cumul de către farmacist (diriginte) şi laborant-farmacist (şef de filială) a unităţilor farmaceutice şi a filialelor acestora.
    8. Dispunerea de specialişti cu studii superioare sau medii de specialitate în domeniul farmaceutic şi calificarea corespunzătoare cerinţelor stabilite.
    9. Asigurarea informării consumatorilor, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor produselor farmaceutice, privind calitatea, eficienţa şi inofensivitatea medicamentelor.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei
    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată, cu anexarea schemei, întocmite de solicitantul de licenţă, privind amplasarea încăperilor şi suprafaţa lor  (cu indicarea destinaţiei acestora).
    2. Regulamentul unităţii farmaceutice.
   3. Autorizaţia Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor al Republicii Moldova pentru utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanţelor  narcotice şi psihotrope şi a precursorilor.
    4. Copiile diplomelor de absolvire a instituţiei superioare sau medii de specialitate  în domeniul farmaceutic (după caz, certificatelor de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate în modul stabilit) şi carnetelor de muncă cu înscrierea respectivă despre angajarea în funcţia dată  (pentru conducătorii unităţii farmaceutice şi filialelor acesteia).
    5. Copia certificatului ce confirmă perfecţionarea continuă a cunoştinţelor.
    [Pct.5 introdus prin OCL23 din 07.03.07, MO47-49/06.04.07 art.191]
    II. Importul şi (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea producerii, depozitării şi comercializării articolelor de parfumerie şi cosmetică cu încălcarea cerinţelor de calitate stabilite de documentele normative.
    3. Dispunerea cu drept de proprietate sau în locaţiune a capacităţilor de producţie pentru  fabricarea articolelor de parfumerie şi cosmetică.
    4. Dispunerea de autorizaţii la importul în Republica Moldova pentru fiecare tip de articole de parfumerie şi cosmetică, eliberat de posesorul mărcii comerciale sau de producătorul licenţiat al acesteia (pentru import).
    5. Inscripţionarea, nemijlocit pe etichetă şi pe ambalajul articolelor de parfumerie şi cosmetică a informaţiei în limba de stat, conform standardelor naţionale SM 197: 1999 "Produse nealimentare. Informaţie pentru consumator. Condiţii generale".
    6. Dispunerea de certificat  de conformitate, igienic şi fito-sanitar pentru articolele de parfumerie şi cosmetică privind corespunderea lor regulilor sanitare, eliberate de organele abilitate din Republica Moldova.
    7. Neadmiterea importării articolelor de parfumerie şi cosmetică al căror termen de valabilitate a rămas mai puţin de două treimi.
    8. Respectarea normelor sanitare, antiincendiare, ecologice în localul unde se desfăşoară activitatea licenţiată, precum şi a regulilor privind protecţia muncii.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copia documentului ce confirmă dispunerea în proprietate sau locaţiune a capacităţilor de producţie (pentru fabricarea articolelor de parfumerie şi cosmetică).
    3. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu (pentru producere).
    32. Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de specialişti din domeniul tehnicii medicale, radioelectronicii sau electrofizicii  (pentru fabricare, asistenţă tehnică, reparaţie şi verificare a articolelor de tehnică şi optică medicală).
    3. Coordonarea elaborării tehnice medicale noi, a încercării ei tehnice şi clinice cu Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
    4. Deţinerea avizului metrologic al mijloacelor de măsurare şi verificare, utilizate în procesele tehnologice, eliberat de organul teritorial al Serviciului Standardizare şi Metrologie.
    5. Asigurarea bazei tehnico-materiale de funcţionare (dotare cu mobilier, utilaj tehnologic, aparatură şi instrumente, documente normative).
    6. Afişarea obligatorie a tarifelor pentru serviciile prestate.
    7. Respectarea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice, antiincendiare, ecologice, de protecţie a muncii.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
 la cererea de eliberare a licenţ
ei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Regulamentul întreprinderii, cu indicarea mijloacelor de măsurare, aparatelor şi utilajului aplicat în procesul tehnologic.
    3. Copiile diplomelor de studii  ale specialiştilor în domeniu.
    33. Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Asigurarea unităţii medico-sanitare cu bază tehnico-materială de funcţionare.
    3. Dispunerea de specialişti cu pregătire profesională corespunzătoare cerinţelor stabilite.
    4. Dispunerea de medicamente, echipament necesar şi instrucţiuni de acordare a primului ajutor medical.
    5. Respectarea confidenţialităţii şi  deontologiei.
    6. Informarea instituţiilor medico-sanitare publice teritoriale de profil despre cazurile de boli infecţioase, contagioase şi sexual-transmisibile depistate, precum şi despre situaţiile excepţionale.
    7. Deţinerea avizului metrologic al mijloacelor de măsurare, utilizate la acordarea asistenţei medicale, eliberat în modul stabilit ( în cazurile dispunerii de mijloace de măsurare).
    8. Afişarea obligatorie a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare.
    9. Respectarea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice, antiincendiare şi de protecţie a muncii.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a lic
enţei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei medico-sanitare private, eliberată de serviciul sanitaro-epidemiologic teritorial pentru genul de activitate solicitat.
    3. Regulamentul instituţiei medico-sanitare private.
    4. Copiile diplomelor şi  certificatelor de absolvire a instituţiei superioare sau medii de specialitate în domeniu (după caz, certificatele de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate în modul stabilit) şi copiile carnetelor de muncă a specialiştilor.
    34. Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic
    I. Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de specialişti cu pregătire profesională corespunzătoare cerinţelor stabilite.
   3. Dispunerea de spaţii proprii sau arendate, conform normelor sanitaro-igienice, dotate cu utilajele corespunzătoare pentru realizarea procesului de diagnosticare şi tratament.
    4. Respectarea normelor antiincendiare, de protecţie a muncii, regulilor şi normativelor sanitaro-igienice şi antiepidemice.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
 la cererea de eliberare a licenţ
ei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
   2. Regulamentul instituţiei privind desfăşurarea activităţii în domeniul geneticii şi microbiologiei (cu anexarea nomenclatorului agenţilor patogeni din grupul III-IV de biopatogenitate preconizaţi pentru investigaţii şi indicarea scopului acestora (diagnostic, curativ, ştiinţific).
    3. Avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în cazul cercetărilor ştiinţifice).
   4. Copiile diplomelor şi  certificatelor de absolvire a instituţiei superioare (după caz, certificatele de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate în modul stabilit) şi copiile carnetelor de muncă a specialiştilor.
    II. Activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de specialişti cu pregătire profesională corespunzătoare cerinţelor stabilite.
    3. Dispunerea de încăperi, utilaj, echipament specific pentru activitatea cu microorganisme / organisme modificate genetic, conform cerinţelor stabilite.
    4. Asigurarea condiţiilor de izolare, cu respectarea normelor de securitate  pentru protecţia sănătăţii personalului şi a mediului înconjurător.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de el
iberare a licenţei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Regulamentul de funcţionare a instituţiei.
    3. Autorizaţia sanitară pentru derularea activităţilor cu substrate biologice, microorganisme şi toxine, eliberată de  Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
    4. Avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în cazul cercetărilor ştiinţifice).
    5. Copiile diplomelor de studii ale specialiştilor în domeniu.
    35. Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate
    I. Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Neadmiterea  discriminării, indiferent de rasă, culoarea pielii, sex, religie, convingeri politice, origine naţională, origine socială sau altă formă de discriminare prevăzută de legislaţia şi practica naţională, cum este discriminarea de vîrstă sau de invaliditate.
    3. Neacordarea serviciilor de mediere a muncii persoanelor din rîndurile marinarilor şi minorilor.
    4. Dispunerea de spaţiu şi de dotări tehnice şi tehnologice necesare pentru buna desfăşurare a activităţii (computer, telefon, fax, mobilier).
    5. Acordarea, în mod gratuit, a serviciilor de mediere a muncii (informare, consultare, selectare, intermediere la angajare).
    6. Dispunerea de banca de date veridice privind ofertele şi solicitările locurilor de muncă din ţară, condiţiile de ocupare a acestor locuri, calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi la evidenţă la agenţia privată.
    7. Prezentarea (trimestrial) agenţiei publice teritoriale a datelor privind numărul solicitanţilor de servicii, numărul persoanelor plasate în cîmpul muncii, numărul locurilor de muncă libere înregistrate.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
 la cererea de eliberare a licenţei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    II. Activitatea  legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în  străinătate
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
   2. Neadmiterea  discriminării, indiferent de rasă, culoarea pielii, sex, religie, convingeri politice, origine naţională, origine socială sau altă formă de discriminare prevăzută de legislaţia şi practica naţională, cum este discriminarea de vîrstă sau de invaliditate.
    3. Neacordarea serviciilor de mediere a muncii persoanelor din rîndurile marinarilor şi minorilor.
    4. Dispunerea de spaţiu şi de dotări tehnice şi tehnologice necesare pentru buna desfăşurare a activităţii  (computer, telefon, fax, mobilier).
   5. Acordarea solicitanţilor a informaţiilor complete, veridice despre posibilităţile de angajare peste hotare, prevederile contractului individual de muncă, condiţiile climaterice ale ţării  angajatoare, drepturile şi obligaţiunile lucrătorilor, condiţiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor, regulile de conduită în ţara angajatoare şi regulile de trecere la frontieră.
    6. Acordarea, în mod gratuit, a serviciilor de mediere a muncii (informare, consultare, selectare, intermediere la angajare).
    7. Acumularea gratuită a chestionarelor solicitanţilor.
   8. Dispunerea de banca de date veridice privind ofertele şi solicitările de locuri de muncă din ţară şi/sau de peste hotare, condiţiile de ocupare a acestor locuri, calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi la evidenţă la agenţia privată.
    9. Contribuirea la soluţionarea problemelor ce ţin de  ieşirea lucrătorilor emigranţi din Republica Moldova, intrarea lor pe teritoriul ţării angajatoare şi reîntoarcerea lor în patrie.
    10. Prezentarea în adresa Camerei de Licenţiere a noilor contracte de colaborare cu partenerii străini, însoţite de copiile licenţelor sau altor documente, ce confirmă dreptul partenerului din ţara angajatoare pentru activitatea de intermediere sau angajare a cetăţenilor străini (supralegalizate în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova şi a ţării angajatoare), proiectele contractelor individuale de muncă.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţ
ei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Contractul de colaborare cu partenerul străin în domeniul angajării cetăţenilor Republicii Moldova în activitatea de muncă, cu indicarea condiţiilor de angajare.
   3. Copia licenţei partenerului din ţara angajatoare sau alt document ce confirmă dreptul pentru activitatea de intermediere sau angajare a cetăţenilor străini (supralegalizată în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova şi a ţării angajatoare).
    4. Proiectul contractului individual de muncă dintre lucrătorul emigrant şi partenerul din ţara angajatoare.
    5. Copiile diplomelor de studii superioare sau medii de specialitate ale conducătorului şi angajaţilor.
    6. Copiile buletinelor de identitate ale conducătorului şi angajaţilor, prin care se confirmă cetăţenia Republicii Moldova.
    36. Activitatea de turism
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea, în proprietate sau locaţiune, de spaţiu pentru desfăşurarea activităţii licenţiate.
    3. Respectarea normelor sanitaro-igienice, antiincendiare  şi de protecţie a muncii.
    4. Prestarea serviciilor în condiţiile încheierii contractului turistic, eliberării voucherului turistic şi a poliţei de asigurare medicală.
    5. Ţinerea registrului de evidenţă a contractelor turistice dintre agentul economic şi beneficiarii produsului turistic, a poliţelor de asigurare medicală a turiştilor.
   6. Completarea statelor cu personal brevetat, asigurarea nivelului de pregătire profesională a colaboratorilor, în conformitate cu Nomenclatorul funcţiilor în domeniul turismului.
    7. Posedarea limbii de stat de către colaboratorii agenţiei de turism.
    8. Neadmiterea angajării managerului şi persoanelor de conducere cu antecedente penale neridicate sau nestinse în modul stabilit de lege.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţ
ei

    1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    2. Copiile brevetelor de turism a colaboratorilor, conform Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului.
    37. Activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele;învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
    I. Activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
   2. Realizarea planurilor de învăţămînt şi programelor de studiu, aprobate de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu termenele şi formele de instruire.
    3. Respectarea standardelor educaţionale de stat pe niveluri şi trepte de învăţămînt, profiluri şi specialităţi.
   4. Admiterea elevilor şi studenţilor la studii, precum şi transferul lor în/din alte instituţii de învăţămînt, conform procedurii stabilite de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
   5. Numirea în funcţie a personalului de conducere de către fondatori în baza regulamentului, aprobat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi neadmiterea deţinerii a două funcţii sau cumulării altei munci prin contract şi practicarea altor activităţi de către personalul de conducere, cu excepţia celor ştiinţifice, didactice sau de creaţie.
    6. Angajarea cadrelor  didactice  cu norma de bază în instituţia de învăţămînt respectivă (pentru instituţiile de învăţămînt preşcolar şi primar). Angajarea a cel puţin 60% din cadrele didactice cu norma de bază în instituţia de învăţămînt respectivă (pentru instituţiile de învăţămînt de tip gimnazial, liceal, secundar profesional, mediu de specialitate şi superior).
    7. Dispunerea cu titlu de proprietate de bază materială adecvată pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ (clădiri, săli de studii, ateliere, laboratoare cu dotare corespunzătoare, bibliotecă asigurată cu fond de carte adecvat conţinutului disciplinelor şi nivelului instituţiilor).
    8. Respectarea drepturilor cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt, precum şi a normelor de protecţie a muncii, de asigurare a vieţii şi sănătăţii copiilor, normelor sanitaro-igienice şi antiincendiare.
    9. Neadmiterea angajării conducătorilor cu antecedente penale.
Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţ
ei

    1. Copia statutului.
    2. Copia actului de proprietate a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    3. Copia documentului bancar, ce confirmă vărsarea capitalului statutar, în lei moldoveneşti, pe contul instituţiei de învăţămînt, în conformitate cu  plafonul minim stabilit în art. 36 alin. (7) al Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.
    4. Regulamentul de funcţionare a instituţiei de învăţămînt (pentru instituţiile de învăţămînt preuniversitar, mediu de specialitate, secundar profesional) sau Carta universitară  (pentru instituţiile de învăţămînt superior).
    5. Informaţia cu privire la instruire, cadrele didactice, asigurarea cu literatură didactică, bază didactică şi tehnico-materială (conform formelor speciale).
    6. Planurile de învăţămînt, aprobate de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (pentru  învăţămîntul postuniversitar specializat planurile de învăţămînt se aprobă de către senatele universităţilor).
    7. Copia diplomei de studii superioare (după caz şi certificatului de echivalare a diplomei, obţinute în străinătate, eliberat de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului), sau diplomei ce confirmă gradul ştiinţific, copia carnetului de muncă a conducătorului (cu înscrierea respectivă despre angajare).
    II. Învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
   2. Realizarea planurilor de învăţămînt şi programelor de studiu în conformitate cu termenele şi formele de instruire, aprobate de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
   3. Dispunerea cu titlu de proprietate de bază materială adecvată pentru desfăşurarea procesului instructiv (clădiri, săli de studii, ateliere, laboratoare cu dotare corespunzătoare, bibliotecă asigurată cu fond de carte adecvat conţinutului disciplinelor şi nivelului instituţiilor, terenuri speciale pentru instruirea în conducerea automobilului (pentru şcolile auto)) sau de contract de locaţiune a bazei materiale respective.
    4. Dispunerea de vehicule corespunzătoare categoriilor de instruire, echipate cu comandă dublă (ambreiaj şi frînă), cu oglindă retrovizoare pentru instructor  şi cu casetă în formă de triungni cu lumină albă, avînd inscrtipţia "Ş"(pentru şcolile auto).
    5. Dispunerea de specialişti cu pregătire profesională corespunzătoare cerinţelor stabilite.
    6. Efectuarea instruirii în conducerea autovehiculului pe drumurile publice numai pe itinerarele coordonate cu organele poliţiei rutiere locale (pentru şcolile auto).
   7. Respectarea drepturilor cadrelor didactice, elevilor şi audienţilor, precum şi a normelor de protecţie a muncii, de asigurare a vieţii şi sănătăţii acestora, normelor sanitaro-igienice şi antiincendiare.
    8. Neadmiterea angajării conducătorilor cu antecedente penale.
 Lista documentelor suplimentare,ce se anexează
la cererea de eliberare a licenţ
ei

    1. Copia statutului.
    2. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
    3. Copia actului de proprietate sau copia contractului de locaţiune a terenurilor speciale unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru şcolile auto) .
    4. Planurile de învăţămînt, aprobate de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (cu excepţia şcolilor auto).
    5. Copiile certificatelor de înmatriculare şi reviziei tehnice pentru fiecare vehicul destinat instruirii practice (pentru şcolile auto).
    6. Informaţia cu privire la instruire, cadrele didactice, asigurarea cu literatură didactică, bază didactică şi tehnico-materială (conform formelor speciale).
    7. Copia diplomei de studii superioare a conducătorului (după caz şi  certificatului de echivalare a diplomei, obţinute în străinătate, eliberat de către Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului).
    38. Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale
    Condiţiile de licenţiere
    1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.
    2. Dispunerea de depozite specializate de o construcţie capitală (silos sau alte încăperi), dotate cu tehnică şi utilaj necesar (uscătorie, cîntare, utilaj pentru aspiraţie).
    3. Deţinerea de laborator dotat şi atestat în modul stabilit de legislaţia în vigoare pentru aprecierea indicilor de calitate a cerealelor.
    4. Ţinerea registrului conform Regulamentului cu privire la registrul magazinerului cerealier, aprobat de Guvern.
    5. Respectarea normelor privind protecţia muncii, antiincendiare, ecologice şi sanitare de funcţionare a unităţii.
Lista documentelor suplimentarece se anexează
 la cererea de eliberare a licenţei

       1. Copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
     2. Copia Regulamentului de activitate a magazinerului cerealier.
      3. Procesul-verbal întocmit de către grupul de lucru, constituit din reprezentanţii Camerei de Licenţiere şi Inspectoratului de Stat pentru produse cerealiere şi de panificaţie pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare".
    [Pct.38 introdus prin OCL46 din 17.08.06, MO186-188/08.12.06 art.662]