HGA450/2006
ID intern unic:  316030
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 450
din  28.04.2006
pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,
educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 522

   
Abrogată prin HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708

    MODIFICAT
   
HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437


    În vederea dezvoltării şi implementării unor servicii sociale de calitate destinate copilului şi familiei, oferite în cadrul Centrului de plasament temporar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Standardele minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar, conform anexei.
2. Standardele minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar se aplică de către toate centrele de plasament temporar, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetele respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi, alte surse, conform actelor normative în vigoare.
3. Implementarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar se efectuează de secţia/direcţia de asistenţă socială şi protecţie a familiei, care exercită monitorizarea şi evaluarea instituţiei, în coordonare cu autoritatea tutelară.
4. Controlul asupra implementării Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.4 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.4 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]

Prim-ministru                                                      Vasile Tarlev
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                               Valerian Cristea
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                             Ion  Ababii
Ministrul educaţiei,
tineretului şi sportului                                         Victor Ţvircun
Ministrul finanţelor                                             Mihail Pop

Chişinău, 28 aprilie 2006.
Nr. 450.  

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.  450
din 28 aprilie 2006
Standardele minime
de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea
copilului din Centrul de plasament temporar
Capitolul I
Definiţia şi specificul Centrului de plasament temporar
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
1. Centrul de plasament temporar (denumit în continuare Centru) este o instituţie de asistenţă socială, publică sau privată, care ia în îngrijire de tip familial, pe o perioadă determinată, copii aflaţi în situaţii de dificultate.
2. Misiunea Centrului este de a oferi copilului un mediu propice, condiţii de dezvoltare armonioasă, precum şi de a sprijini şi media relaţiile dintre copil şi familia sa şi/sau o eventuală familie de plasament sau adoptivă.
3. Scopul Centrului este de a oferi copiilor aflaţi în situaţii de dificultate servicii de cazare, îngrijire, educaţie şi, după caz, consiliere psihologică, medicală, în vederea (re)integrării copilului într-un mediu familial. Misiunea, scopul şi obiectivele Centrului vor fi redactate şi afişate la loc vizibil.
4. Centrul de plasament temporar activează pe baza următoarelor principii:
drepturile fiecărui copil sînt recunoscute, respectate şi promovate;
dezvoltarea copilului în Centru este asigurată într-un mediu cît mai apropiat de cel familial;
copilul plasat în Centru este tratat fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, naţionalitate, apartenenţă etnică şi socială, avere, infirmitate, naştere sau situaţia sa, a părintelui sau tutorelui său;
protecţia copilului în Centru are un caracter temporar;
activităţile desfăşurate în Centru au caracter deschis către comunitate;
personalul Centrului are pregătirea şi calificarea necesare pentru a lucra cu copiii.
5. Obiectivele generale ale Centrului sînt:
facilitarea unei dezvoltări armonioase a copilului;
instituţionalizarea copilului aflat în dificultate pentru o perioadă determinată de timp;
colaborarea activă şi permanentă cu familiile sau susţinătorii legali ai copiilor;
integrarea deplină a copiilor în familie şi comunitate.
6. Obiectivele specifice ale Centrului sînt stabilite conform misiunii acestuia şi corespund necesităţilor copiilor.  
7. Obiectivele Centrului sînt realiste şi dezirabile în contextul general în care funcţionează instituţia.
8. Întreg personalul Centrului cunoaşte misiunea instituţiei şi acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor lui.
9. Obiectivele Centrului pot, de la an la an, să pună accentul pe anumite aspecte ale îngrijirii copiilor.
10. Toate activităţile se subordonează misiunii şi strategiei  Centrului.
11. Centrul nu se implică în activităţi care nu corespund misiunii sale.
Secţiunea a 2-a
Beneficiarii Centrului - Standardul 1
12. Centrul identifică beneficiarii în baza determinării situaţiei copilului.
Beneficiarii Centrului sînt copiii aflaţi în dificultate:
copilul a cărui familie se află  în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti;
copilul a cărui securitate, integritate fizică şi psihică şi educaţie sînt în pericol în mediul său de viaţă;
copilul aflat într-o situaţie care impune tutela, dar aceasta nu poate fi instituită;
copilul inadaptat social (cu dizabilităţi), dacă se stabileşte că este în interesul copilului şi centrul este dotat şi abilitat să asiste aceşti beneficiari.
Capitolul II
Organizarea şi funcţionarea Centrului
Secţiunea 1
Organizarea Centrului - Standardul 2
13. Centrul deţine informaţii complete cu privire la beneficiari, numărul, vîrsta acestora, necesităţile specifice de îngrijire, particularităţile familiilor din care aceştia provin.
14. Centrul stabileşte capacitatea de primire şi perioada de şedere a copiilor în instituţie.
15. Copiii sînt plasaţi în Centru dacă acesta corespunde cerinţelor de viaţă, îngrijire şi educaţie ale acestora.
16. Centrul are o capacitate maximă de 25 de locuri.
17. Centrul ia în plasament copii de toate vîrstele (0-18 ani), în acest scop organizînd servicii pentru una sau mai multe categorii de vîrstă, în funcţie de specificul activităţii instituţiei. Limitele de vîrstă au un caracter orientativ şi nu sînt restrictive.
18. Organizarea serviciilor pe grupe se face într-o manieră flexibilă, adaptată la situaţia fiecărui copil, ţinînd cont de: vîrsta copilului, posibilităţile sale de dezvoltare, necesităţile afective şi educative, nivelul de şcolarizare, necesităţile de formare profesională, precum şi de posibilităţile de evoluţie autonomă şi de integrare a fiecărui copil în diversele domenii ale vieţii.
19. Perioada maximă de şedere a copilului în cadrul centrului nu trebuie să depăşească 12 luni calendaristice, perioadă în care autorităţile şi personalul Centrului sînt obligaţi să găsească soluţia definitivă, de tip familial*.
_______________________________
* În situaţii excepţionale, plasamentul durează pînă la rezolvarea situaţiei copilului.
20. Dacă se dovedeşte a fi indispensabilă trecerea unui copil dintr-un Centru în altul, transferarea acestuia este pregătită şi efectuată în aşa fel încît să permită o continuitate în viaţa personală a copilului şi să se prevină, pe cît posibil, dificultăţile generate de schimbarea mediului de viaţă.
Secţiunea a 2-a
Serviciile prestate în cadrul Centrului - Standardul 3
21. Centrul constituie un mediu de viaţă sigur, care contribuie la dezvoltarea multilaterală a copilului sub aspect fizic, psihic, educaţional şi social.
22. Centrul asigură dezvoltarea fizică, mintală şi emoţională a copilului prin diverse servicii:
de găzduire şi îngrijire zilnică;
de supraveghere medicală generală, asistenţă medicală în caz de boală, în funcţie de competenţa specialistului din instituţie;
de educaţie:
- sprijin pedagogic la efectuarea temelor;
- activităţi destinate să dezvolte copilului capacitatea de a fi independent în viaţa cotidiană;
- susţinerea în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului, dezvoltarea personalităţii, a capacităţilor de comunicare şi de integrare în viaţa socială şi accesul la un nivel cultural optim;
de observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
de consiliere şi sprijin pedagogic şi psihologic familiei copilului.
Secţiunea a 3-a
Amplasarea, amenajarea interioară - Standardul 4
23. Centrul este situat în localităţi urbane sau rurale, este accesibil din punct de vedere geografic şi al mijloacelor de transport, permiţînd organizarea de activităţi în exterior şi recurgerea la serviciile comunitare: şcolare, culturale, medicale, de petrecere a timpului liber etc. Centrul dispune de spaţii ce corespund normelor de întreţinere a copiilor.
24. Centrul asigură un mediu fizic sigur, care corespunde necesităţilor de cazare şi dezvoltare ale copilului.
25. Centrul se află într-o zonă nepoluată din localitate. Scopul acestei opţiuni este dublu: pe de o parte accesul copiilor la serviciile comunitare este mai bun, iar activităţile de integrare socială sînt mai uşor de realizat. Pe de altă parte, comunitatea se familiarizează cu situaţia copiilor aflaţi în Centru.
26. Centrul se află într-o zonă în care siguranţa generală a copiilor nu este afectată. Acest aspect presupune evitarea clădirilor care se află la marginea unor şosele foarte circulate, în pantă etc.
27. Arhitectura şi organizarea spaţiului favorizează viaţa copiilor în grupuri mici, cît mai aproape de modelul vieţii de familie.
28. Distribuirea unităţilor pe teritoriul unui raion permite plasarea copiilor în centre aflate cît mai aproape de locul lor de origine.
29. Clădirea destinată Centrului are un aspect exterior şi interior plăcut, armonios din punct de vedere estetic, care conferă o imagine pozitivă şi generează o atmosferă deschisă şi motivantă pentru copii.
30. Interiorul şi exteriorul clădirii are un stil specific, cu un amestec armonios de culori şi decoruri.
31. Centrul dispune de autorizaţiile legale de funcţionare: igienico-sanitară, antiincendiară etc.
32. Centrul dispune de imobile adaptate serviciilor pe care le oferă, precum şi particularităţilor beneficiarilor. Clădirea are încăperi suficiente pentru realizarea tuturor tipurilor de activităţi cu copiii.
33. Copiii sînt găzduiţi în dormitoare multiple sau individuale.
34. Dormitoarele au maximum 5 paturi.
35. Pentru copiii mai mari de 6 ani, dormitoarele sînt separate în funcţie de sex şi, pe cît posibil, după vîrste, în aşa fel încît adolescenţii să beneficieze de camere separate.
36. Amenajarea camerelor respectă nevoia de intimitate şi confort a copiilor, încercînd să creeze o ambianţă apropiată de cea a mediului familial. În camere, în afara paturilor personale, copiii vor dispune de mobilier uzual existent într-un mediu familial: dulap, noptieră, etajeră, masă, scaune.
37. Copii sînt antrenaţi în amenajarea încăperilor, fiind ajutaţi să-şi dezvolte capacitatea de a-şi organiza cît mai convenabil spaţiul în care trăiesc şi, totodată, gustul estetic.
38. Prizele, sobele şi instalaţiile electrice existente în încăperi sînt prevăzute cu dispozitive de protecţie împotriva accidentelor.
39. Centrul dispune de un spaţiu (cameră de joacă), altul decît cel pentru dormit, destinat pentru petrecerea timpului liber al copiilor, desfăşurarea activităţilor de socializare sau de pregătire a temelor.
40. Materialele educative şi jucăriile corespund, în ceea ce priveşte numărul, calitatea şi diversitatea, necesitaţilor de  învăţare şi de recreare ale tuturor copiilor.
41. Copiii au acces liber la majoritatea materialului educativ, pentru a-şi putea dezvolta interesul cognitiv şi spontaneitatea în activităţile de învăţare.
42. Centrul are grupuri sanitare distincte pentru copii şi adulţi.
43. Numărul grupurilor sanitare trebuie să fie adecvat numărului de copii.
44. Pentru centrele care găzduiesc copii mai mari de 6 ani, se amenajează spaţii sanitare separate (toalete, duşuri, săli de baie) în funcţie de sex.
45. În Centru trebuie să existe un spaţiu special destinat depozitării materialelor igienico-sanitare.
46. Substanţele folosite pentru curăţenie şi igienă nu sînt lăsate la îndemîna copiilor.
47. Masa este servită într-un loc special amenajat (bucătărie/sală de mese).
48. Copiii mai mari sînt antrenaţi în activităţi gospodăreşti de preparare şi servire a mesei, precum şi în procesul de achiziţionare a alimentelor necesare pregătirii mesei.
49. Copiii îşi exprimă preferinţele cu privire la meniul zilnic.
50. Alimentarea copiilor se efectuează potrivit normelor de asigurare cu produse alimentare, aprobate de Guvern.
51. În cazul copiilor sugari, pregătirea alimentaţiei şi păstrarea echipamentului specializat se face într-un loc special din cadrul bucătăriei.
52. Se evită alimentarea copiilor în pat.
53. Centrul dispune de spaţii separate pentru administraţie (birouri), precum şi de grupuri sanitare separate pentru adulţi.
54. Camera destinată personalului prevede un panou de afişaj unde se indică în mod obligatoriu:
numerele de telefon pentru cazuri de urgenţă şi persoanele de contact;
numerele de telefon personale ale angajaţilor;
reguli care trebuiesc respectate;
informaţii curente etc.
55. Centrul dispune de un spaţiu separat, rezervat pentru asistenţă psihologică pentru copii, consiliere cu părinţii şi angajaţii instituţiei. Camera este dotată cu materialele necesare.
56. Centrul dispune de un spaţiu  special de întîlnire, denumit  camera de vizită, pentru încurajarea şi reluarea legăturii de ataşament a copilului cu familia naturală.
57. În cazul părinţilor care şi-au abuzat copii, întîlnirea se va desfăşura în prezenţa unui specialist - asistent social sau psiholog.
58. Fiecare vizită a familiei este consemnată într-un registru de vizite.
59. În Centru este amenajată o cameră de dormit pentru părinţi, oferindu-le posibilitatea de a rămîne peste noapte celor veniţi de departe să-şi viziteze copiii.
60. Fiecare Centru este prevăzut cu o încăpere specială denumită izolator, unde sînt plasaţi copiii bolnavi sau suspecţi de o boală contagioasă.
61. În situaţia plasamentului în regim de urgentă, precum şi în situaţia copiilor fără documentaţia medicală, aceştia vor fi plasaţi în izolator pînă la clarificarea stării sănătăţii.
62. Un Centru cu 25 locuri trebuie să dispună de 2 paturi în izolator. Izolatorul trebuie să aibă grup sanitar separat.
Secţiunea a 4-a
Admiterea, plasamentul şi ieşirea beneficiarilor
 în/din Centru - Standardul 5
63. Centrul dispune şi aplică criterii de admitere a copiilor în instituţie, în funcţie de profilul său dominant (de ex., îngrijirea copiilor cu tulburări de comportament, a copiilor cu dizabilităţi, HIV/SIDA, a copiilor de vîrstă mică 0-3 ani etc.).
64. Copiii sînt admişi în Centru numai în cazul în care acesta răspunde cerinţelor de viaţă, îngrijire şi dezvoltare ale copilului.
65. Admiterea copiilor în Centru se efectuează:
la propunerea autorităţilor competente (autoritatea tutelară şi secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei din raza teritorială în care locuieşte copilul);
în regim de urgenţă.
66. Copiii sînt sprijiniţi în momentul plasării în Centru, sînt prezentaţi celorlalţi copii şi li se explică clar, pe înţelesul acestora, motivul pentru care se află acolo.
67. Copiii pot aduce cu ei obiecte personale - jucării, jurnale, cărţi, haine etc. şi beneficiază de spaţiu pentru depozitarea acestora.
68. Plasarea copilului în Centru are un caracter temporar şi include:
întocmirea dosarului copilului;
procesul de evaluare complexă;
stabilirea planului individual de plasament.
69. Evaluarea complexă a copilului se realizează de către echipa pluridisciplinară formată cel puţin din: asistent social, psiholog, pedagog şi/sau educator, medic şi/sau asistent medical.
70. Asistentul social este cel care coordonează toate intervenţiile specialiştilor, menţine legătura cu familia naturală/extinsă a copilului, comunitatea, fiind denumit în continuare coordonator de caz.
71. Pe baza evaluării realizate de echipa pluridisciplinară, fiecărui copil i se întocmeşte un plan individual de plasament, ce va fi revizuit lunar.
72. Soluţiile finale din cadrul planului individual de plasament vizează: reintegrarea/integrarea copilului în familia naturală/extinsă, adopţia copilului sau părăsirea centrului la împlinirea vîrstei de 18 ani.
73. Familia şi copilul însuşi sînt implicaţi, pe cît posibil, în elaborarea şi aplicarea planului individual de plasament.
74. Centrul întocmeşte  şi păstrează la loc sigur, pentru fiecare copil, un dosar, care cuprinde în principal:
un exemplar al deciziei de plasament adoptate de autoritatea tutelară şi/sau secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei;
certificatul de naştere;
actele referitoare la statutul juridic al copilului;
copiile/originalele evaluărilor care au motivat măsura plasamentului copilului în Centru;
actele medicale: rezultatul analizei la grupa intestinală, certificatul de contact cu maladii infecţioase, examenul BL, imunoprofilaxia, cartela medicală a copilului (în lipsa acesteia se admite un extras medical de la locul de reşedinţă);
evaluarea iniţială complexă;
ancheta(e) socială(e);
planul individual de plasament;
reevaluările efectuate lunar;
raportul de vizită în familie (în caz de necesitate);
evidenţa vizitelor efectuate de către familie/prieteni (în caz de necesitate);
contractul cu familia (în caz de necesitate).
75. La momentul ieşirii copilului din Centru (ca urmare a reintegrării lui sociofamiliale), serviciile de consiliere, acompaniere, suport emoţional rămîn la dispoziţia atît a copilului, cît şi a familiei, încurajînd în acest fel menţinerea copilului în familie.
76. Familia va fi monitorizată pe o perioadă de 1 an, fiind evaluată situaţia copilului şi a familiei după (re)integrare de către specialiştii instituţiei, pentru preîntîmpinarea unui eventual plasament în Centru.
77. Centrele pot organiza servicii de primire şi orientare pentru copiii aflaţi în situaţii de urgenţă.
78. Serviciile de primire şi orientare a copiilor aflaţi în situaţii de urgenţă au ca misiune:
primirea în orice moment a oricărui copil, găsit pe stradă/adus din stradă  sau a cărui integritate fizică şi/sau psihică sînt puse în pericol în mediul său de viaţă, avînd nevoie de protecţie de urgenţă, asigurîndu-i îngrijirea şi educaţia necesare pe toată durată şederii în Centru;
observarea şi evaluarea copilului şi a mediului său familial; clarificarea situaţiei acestuia şi a familiei din punct de vedere juridic, sociofamilial, medical, educaţional, economic etc. şi determinarea necesităţilor copilului;
formularea unei recomandări privind orientarea copilului în funcţie de situaţia evaluată;
îngrijirea copilului pe o durata determinată, care nu poate depăşi 12 luni calendaristice*.
____________________________________
* În situaţii excepţionale, plasamentul durează pînă la rezolvarea situaţiei copilului.
79. Ori de cate ori este posibil, intrarea şi ieşirea copilului din centru sînt pregătite în aşa fel încît copilul să poată păstra un sentiment de securitate şi continuitate personală.
80. Pentru a putea beneficia de serviciile Centrului, copilul trebuie să facă parte din cel puţin una dintre categoriile menţionate la secţiunea referitoare la beneficiari.
Secţiunea a 5-a
Serviciile/activităţile din cadrul Centrului - Standardul 6
81. Centrul oferă servicii menite să acopere totalitatea necesităţilor copiilor şi să sprijine depăşirea situaţiilor dificile în care aceştia s-au aflat.
82. Centrul asigură servicii orientate spre dezvoltarea armonioasă fizică, mintală şi emoţională a beneficiarului.
83. Copiii ocrotiţi în Centru, care au suferit drama rupturii de familie, sînt ajutaţi să depăşească această stare şi să se dezvolte adecvat posibilităţilor psihofizice.
84. Serviciul de asistenţă şi consiliere psihopedagogică este acordat atît copilului aflat în Centru, cît şi familiei sale.
85. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciului de asistenţă şi consiliere psihopedagogică trebuie să fie asistent social/psiholog/psihopedagog/ pedagog.
86. Serviciul de educaţie oferă copilului ajutor şi susţinere la pregătirea temelor şi meditaţii suplimentare la disciplinele la care cunoştinţele lui sînt insuficiente. Sprijinul în efectuarea temelor se acordă în sesiuni individuale sau în sesiuni de grup.
87. Copiii au acces la serviciile educaţionale aflate în comunitate: şcoala, grădiniţa etc.
88. În cazul copiilor cu dizabilităţi, Centrul dispune de o unitate de transport, pentru a asigura accesul liber şi neîngrădit al copiilor la serviciul educaţional.
89. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciilor educaţionale trebuie să fie psihopedagog/pedagog/educator/profesor.
90. Fiecare copil îngrijit în Centru este în evidenţa medicului de familie. Beneficiarii Centrului au acces la serviciile medicale organizate la nivelul comunităţii, în cazul în care instituţia nu dispune de asemenea servicii.
91. Centrul dispune de propriul personal medical, în obligaţiunile căruia intră:
profilaxia;
respectarea şi evaluarea condiţiilor de igienă;
organizarea controlului medical periodic şi a imunizărilor copiilor conform recomandărilor Ministerului Sănătăţii în cadrul serviciilor medicale teritoriale;
asistenţa medicală a copiilor bolnavi în măsura capacităţilor profesionale ale personalului specializat al Centrului;
supravegherea copiilor bolnavi;
asistenţa nutriţională;
acordarea primului ajutor şi a tratamentului în situaţii de urgenţă;
educaţia pentru sănătate.
   
[Pct.91 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
92. Copiii care nu necesită spitalizare, dar care au nevoie de asistenţă medicală permanentă sînt plasaţi în izolator.
93. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciilor medicale trebuie să fie asistent medical şi/sau medic.
94. Centrul oferă servicii de asistenţă şi consiliere pentru activităţi de petrecere a timpului liber pe baza unui program elaborat în cadrul Centrului.
Cele mai importante elemente ale acestui tip de serviciu sînt:
animarea timpului liber al copiilor prin programe culturale, sportive, distractive, turistice;
stimularea talentelor copiilor prin muzică, arte plastice, dans etc.
95. Activităţile de petrecere a timpului liber sînt orientate atît în interiorul, cît şi în exteriorul Centrului. Sînt încurajate activităţile care conduc la o îmbunătăţire a comunicării şi dezvoltării relaţionale şi la o mai bună integrare a copilului în familie şi în comunitate.
96. Toate activităţile de petrecere a timpului liber sînt stabilite împreună cu copiii.
97. Pentru o mai bună realizare a serviciului de asistenţă şi consiliere pentru activităţi de petrecere a timpului liber, Centrul colaborează cu:
şcoala/grădiniţa, autorităţile administraţiei publice;
serviciile publice de deservire (magazin, cinematograf, poştă etc.);
poliţia;
spitalele;
biserica;
organizaţiile neguvernamentale;
cluburile copiilor etc.
98. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciului de asistenţă şi consiliere pentru activităţi de petrecere a timpului liber trebuie să fie asistent social/animator cultural/ pedagog.
99. (Re)integrarea familială a copilului este o misiune esenţială a Centrului. În acest sens, activităţile de reunificare trebuie să înceapă chiar din prima zi a plasării copilului în instituţie.
100. Planul individual include obiectivul final al plasamentului copilului:
aspecte legate de familie, relaţia cu familia naturală/extinsă/adoptivă;
demersuri concrete de (re)integrare.
101. Serviciul de (re)integrare familială asigură menţinerea legăturii directe şi nemijlocite dintre părinţi şi copil sau, după caz, acomodarea copilului cu familia adoptivă şi pregătirea integrării acestuia în noua familie.
102. Asistentul social este intermediarul constant, în relaţia cu familia, care cunoaşte copilul, progresele şi dificultăţile sale, modul lor de manifestare.
103. Asistentul social transmite familiei, cel puţin o dată pe lună, informaţii detaliate asupra evoluţiei copilului.
104. Familia este anunţată în legătură cu orice fapt sau decizie privitoare la copil şi care ţine de drepturile şi îndatoririle părinteşti.
105. Pentru medierea şi reconstrucţia progresivă a relaţiei copil-familie, Centrul amenajează spaţii unde părinţii pot fi găzduiţi, una sau mai multe zile, sau pot avea convorbiri în mediu privat cu propriii copii.
106. Familia este implicată şi are un rol activ în procesul de integrare a copilului în mediul familial, avînd o atitudine deschisă şi plină de sinceritate în furnizarea de informaţii către asistentul social.
107.  În acest sens, se încheie un contract între Centru şi familie, denumit în continuare contractul cu familia, utilizat ca instrument de responsabilizare a părinţilor cu privire la soarta propriului copil.
108. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciilor de (re)integrare familială trebuie să fie asistent social/psiholog.
109. Serviciul de consiliere şi spirin pentru părinţi oferă, în funcţie de caz:
consiliere de specialitate, în vederea pregătirii acestora pentru asumarea responsabilităţilor care le revin cu privire la copil;
informare cu privire la drepturile şi responsabilităţile părinteşti;
sprijin în demersurile întreprinse pe lîngă autorităţile administraţiei publice;
reprezentare în faţa autorităţilor, atunci cînd nivelul de pregătire/educaţie al părinţilor împiedică acest lucru;
servicii post-plasament - chiar dacă copilul a fost reintegrat în familie;
informaţii cu privire la reţeaua de servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi.
110. Centrul este mereu deschis la solicitările familiilor, ştiind că acestea se vor confrunta nu de puţine ori cu momente de criză, slăbiciune şi vor avea nevoie de ajutor şi de consiliere de specialitate.
111. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciului de consiliere şi spirin pentru părinţi trebuie să fie asistent social/psiholog.
112. Serviciul de asistenţă şi sprijin în exprimarea liberă a opiniei informează copiii din instituţie cu privire la dreptul de a face reclamaţii, fără a se teme de consecinţe.
113. Copiii pot face propuneri şi sugestii cu privire la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor. În Centru există o cutie poştală unde copiii pot depune reclamaţii, oferi sugestii cu privire la calitatea îngrijirii etc.
114. Administraţia instituţiei are obligaţia de a verifica şi de a răspunde tuturor solicitărilor venite din partea copiilor.
115. Centrul afişează la loc vizibil o listă cu toate drepturile copilului, aşa cum sînt ele prevăzute în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.
116. Copiii cunosc, sînt implicaţi şi pot face aprecieri cu privire la realizarea planului individual de plasament.
117. Specialistul responsabil pentru oferirea servicului de asistenţă şi sprijin în exprimarea opiniei libere trebuie să fie asistent social/psiholog/jurist.
118. Serviciul de preparare şi servire a mesei este un serviciu de bază al oricărei instituţii de plasament temporar, care asigură prepararea, păstrarea şi servirea hranei copiilor, astfel încît să fie îndeplinite exigenţele din punct de vedere nutritiv (hrană sănătoasă, variată, adecvată vîrstei copilului), corespunzător normelor fiziologice privind conţinutul de calorii, proteine, lipide, glucide, şi igienic, conform normelor sanitar-igienice (condiţii adecvate de păstrare, preparare, verificare a calităţii produselor folosite, igiena servirii mesei).
119. Copiii sînt consultaţi săptămînal la alcătuirea meniurilor, ţinîndu-se cont de propunerile lor.
120. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciului de preparare şi servire a mesei trebuie să fie bucătăreasă/asistent medical.
121. Serviciul întreţinere şi pază asigură securitatea copiilor din Centru, care este prioritară, pentru a le respecta integritatea fizică şi psihică.
122. Paza instituţiei este asigurată în permanenţă.
123. De asemenea, se asigură toate condiţiile generale de locuit, de întreţinere a instalaţiilor, mobilierului şi echipamentelor din dotare, precum şi protecţia împotriva incendiilor şi a altor accidente casnice.
124. Specialistul responsabil pentru oferirea serviciului de întreţinere şi pază trebuie să fie paznic/menajeră/mecanic/ instalator/electrician.
Capitolul III
Managementul Centrului
Secţiunea 1
Organizarea internă a Centrului - Standardul 7
125. Activitatea Centrului se realizează conform actelor normative în vigoare.
126. Centrul funcţionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale.
127. Fiecare Centru are întocmit un Regulament de ordine interioară.
128. Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde, de obicei, opt părţi:
dispoziţii generale;
organizarea Centrului;
scopul şi obiectivele Centrului;
modul de conducere a Centrului;
atribuţiile specialiştilor şi relaţionarea dintre ei;
finanţarea;
modul de întocmire a rapoartelor şi controlul;
dispoziţii finale.
129. În Centru există o organigramă de personal, întocmită conform legislaţiei în vigoare, care  corespunde necesităţilor de funcţionare ale instituţiei.
Secţiunea a 2-a
Resursele umane - Standardul 8
130. Centrul este o structură care oferă servicii complexe. Personalul Centrului este numeros şi pluridisciplinar.
131. Personalul angajat în Centru asigură securitatea copiilor plasaţi şi dezvoltarea multilaterală şi integră a acestora.
132. Personalul angajat în Centru are calificarea necesară pentru oferirea serviciilor de îngrijire şi educare a beneficiarilor, asigurînd calitatea activităţilor.
133. Sînt elaborate şi aplicate proceduri clare de selectare, atestare, angajare, pregătire şi evaluare a personalului.
134. În Centru sînt stabilite fişe de post pentru fiecare dintre poziţiile prevăzute în organigramă.
135.  Fişa postului este un document operaţional care prezintă în detaliu elementele cerute unui salariat pentru ca acesta să-şi poată exercita activitatea în condiţii adecvate.
136.  Fişa postului cuprinde: denumirea şi obiectivele postului, cerinţele  referitoare la studii, competenţe, aptitudini etc., precum şi responsabilităţile angajatului.
137. Angajaţii cunosc şi răspund de respectarea prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi a legislaţiei în domeniu în favoarea copiilor aflaţi în situaţii de dificultate.
138. Angajaţii Centrului respectă un cod etic stabilit în relaţia cu familiile copiilor - norme de comportament, de atitudine, de comunicare etc. Acest cod este perfecţionat şi promovat permanent.
139. În Centru se promovează o politică clară în ceea ce priveşte selectarea personalului.
140. Centrul dispune de un set de criterii de selectare a personalului, în conformitate cu specificul acestuia, necesităţile comunităţii şi regulamentele în vigoare.
141. Calitatea serviciilor oferite în Centru depinde în cea mai mare măsură de  profesionalismul echipei care lucrează cu copiii.
142. Selectarea personalului este realizată de către o comisie, alcătuită din managerul instituţiei, reprezentanţi ai autorităţii tutelare şi ai secţiei/direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.
143. Fiecare membru al echipei Centrului are calificarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor solicitate de  postul respectiv. Aceasta este certificată prin documente de studii sau certificate de formare profesională în domeniul respectiv.
Nu se admite sub nici o formă asumarea unor roluri profesionale specifice în Centru de către persoane fără o pregătire corespunzătoare.
144. În Centru pot lucra şi voluntari (studenţi, alte persoane interesate) sau stagiari, care nu au dobîndit încă un statut profesional corespunzător, dar alegerea, coordonarea şi decizia finală cu privire la activităţile curente ale copiilor revin personalului calificat al Centrului.
145. Numărul de membri ai personalului este suficient pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de Centru şi corespunde necesităţilor de îngrijire ale copiilor aflaţi în instituţie.
146. Completarea cu personal depinde de numărul de copii, particularităţile programului zilnic etc.
147. Componenţa personalului este relativ aceeaşi:
personal educativ (educatori/pedagogi/psihopedagogi/ profesori/ animatori pentru activităţi cu copiii - în funcţie de profilul centrului);
personal medical (medic/asistent medical - în special în cazul centrelor pentru copii de 0-3 ani);
asistent social;
psiholog;
personal auxiliar (infirmieră, menajeră, bucătăreasă etc.);
personal administrativ (contabil, administrator, secretar etc.).
148. Managerul Centrului are studii superioare, cel puţin 5 ani de experienţă în domeniu şi pregătire de specialitate în domeniile pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinii sau în domenii conexe acestora.
149. În cazul centrelor pentru copii de 0-3 ani şi copii cu dizabilităţi, în postul de manager se încadrează de preferinţă medici.
150. Managerul are următoarele responsabilităţi generale:
elaborează programul zilnic al Centrului;
angajează şi supervizează personalul;
stabileşte regulamentele interne;
stabileşte orarele de lucru, fişele de post;
gestionează sau mediază conflictele din echipă;
stabileşte politica de formare a echipei;
conduce sau animă reuniunile de echipă;
răspunde de toate aspectele funcţionării cotidiene a Centrului;
cunoaşte particularităţile fiecărei activităţi şi ia măsurile necesare pentru ca acestea să fie eficiente;
deleagă responsabilităţi către membrii echipei, atunci cînd acest lucru contribuie la eficientizarea activităţilor;
face demersuri pentru obţinerea fondurilor necesare derulării activităţilor Centrului;
răspunde de întocmirea devizelor de cheltuieli şi a dărilor de seamă trimestriale şi anuale privind executarea lor, conform bugetului anual;
întocmeşte rapoartele periodice, narative, statistice, financiare cu privire la activitatea instituţiei;
facilitează colaborarea dintre personalul Centrului şi familiile copiilor;
reprezintă Centrul în comunitate şi asigură legătura activă a instituţiei cu comunitatea locală;
asigură dezvoltarea Centrului;
răspunde de promovarea imaginii Centrului în exterior etc.
151. Numărul total de personal care lucrează zilnic nemijlocit cu copiii, precum şi modul de constituire a fiecărui colectiv şi planificarea timpului de lucru trebuie să asigure o rată constantă adult/copil pentru 24 ore, de-a lungul întregii săptămîni şi al întregului an.
152. Rata adult/copil (numărul de persoane adulte raportat la numărul de copii într-un grup) urmează acelaşi principiu ca şi constituirea grupului de copii: cu cît copiii sînt mai mici, cu atît numărul de copii de care se ocupă un adult/membru al personalului trebuie să fie mai mic, aşadar rata adult/copil este mai mare.
153. Rata adult/copil include numai funcţiile socioeducative îndeplinite de personalul care lucrează în permanenţă cu copiii.
154. Pentru copiii cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă, se aplică recomandările pentru categoria copiilor de la 0 la 3 ani, adică 8 unităţi la 25 de copii.

Vîrsta copiilor, ani Numărul de personal la 25 de copii*
0-3 8
4-6 5
7-13 3,5
14-18 2,5

155. Pentru celelalte categorii de profesionişti (asistent social, psiholog, asistent medical etc.), rata de încadrare (numărul de posturi raportat la numărul de beneficiari) este calculată în funcţie de caracteristicile şi necesităţile beneficiarilor, de capacitatea totală a Centrului.
156. Orientativ, pentru un număr de 25 de copii există 1 asistent social, 1 psiholog, 1 asistent medical, 2 bucătărese etc.
157. Pe timpul nopţii, se asigură prezenţa a cel puţin 2 persoane în cadrul centrului.
158. Evaluarea personalului se realizează anual şi trebuie să conţină calificative cel puţin satisfăcătoare la activitatea prestată, pentru a permite specialiştilor să rămînă pe post.
159. În cadrul procesului de evaluare se vor lua în considerare, pe lîngă rezultatele obţinute, interesul manifestat de specialişti pentru diferite forme de pregătire continuă, cum ar fi:
seminare, conferinţe, mese rotunde;
grupuri de lucru;
comunicări ştiinţifice;
sesiuni de formare etc.
160. Centrul îşi dezvoltă propriile grile de evaluare a personalului pe baza unor criterii exacte de evaluare.
161. Centrul dezvoltă un plan de formare continuă a personalului, alcătuit pe baza  necesităţilor de formare profesională a specialiştilor.
162. La angajare, fiecare specialist va beneficia de un  program de formare iniţială pentru a se familiariza cu specificul activităţii din Centru.
163. Managerul instituţiei este cel care răspunde de planul de perfecţionare continuă a subordonaţilor săi şi de calitatea serviciilor oferite de aceştia.