HGM562/2006
ID intern unic:  316111
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 562
din  22.05.2006
cu privire la crearea sistemelor şi resurselor
 informaţionale automatizate de stat
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 591

   
MODIFICAT
   
HG235 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.267; în vigoare 26.04.19
    HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    Întru executarea Legii nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Autoritățile și instituțiile publice vor crea și vor exploata sisteme informaţionale automatizate în conformitate cu legislația și standardele naţionale în domeniu.
    [Pct.1 în redacția HG235 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.267; în vigoare 26.04.19]
2. În scopul formării spaţiului informaţional unic al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, iniţierea procesului de creare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat se va realiza pe baza unei hotărîri de Guvern, indiferent de sursele de finanţare.
3. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prezenta spre coordonare Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” concepţiile sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat. Sistemele şi resursele corespunzătoare vor fi create după coordonarea prealabilă a concepţiilor nominalizate cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
   
[Pct.3 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Pct.4 abrogat prin HG235 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.267; în vigoare 26.04.19]
PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                                            Vladimir Molojen

Chişinău, 22 mai 2006.
Nr. 562.