HGM581/2006
ID intern unic:  316122
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 581
din  25.05.2006
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile
de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi
şi cei  aflaţi sub tutelă/curatelă
Publicat : 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 83-86     art Nr : 624
    MODIFICAT
   
HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18
    HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420
    HG94 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.150; în vigoare 01.01.17
    HG1027 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1110; în vigoare 01.01.16
    HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621
    HG1182 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1188

    NOTĂ:
   
pe tot parcursul Regulamentului, cu excepția punctelor 21, 5, 9 și 10, cuvîntul „indemnizație”, la orice formă gramaticală, se completează cu cuvîntul „lunară”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420
   
Pe tot parcursul Regulamentului:
    cuvintele „autoritatea administrației publice locale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „decizie”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvîntul „dispoziție”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „părinte adoptator”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „părinte adoptiv”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621.

    Întru asigurarea protecţiei drepturilor copiilor adoptaţi şi celor aflaţi sub tutelă/curatelă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă (se anexează).
   
[Clauza de emitere modificată prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]

    PRIM-MINISTRU                            Vasile TARLEV
    Contrasemnează
:
    Ministrul educaţiei,
    tineretului şi sportului                         Victor Ţvircun
    Ministrul sănătăţii
    şi protecţiei sociale                             Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                             Mihail Pop

    Chişinău, 25 mai 2006.
    Nr. 581.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 581
din 25 mai 2006
Regulamentul
cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor
pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
[Partea introductivă exclusă prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]

I. Dispoziţii generale
1. Pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, părinţilor adoptivi, tutorilor/curatorilor li se plătesc indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de igienă personală etc.
    [Pct.1 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.1 modificat prin HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420]
2. Pentru fiecare copil adoptat se stabilește și se achită indemnizația lunară în cuantum de 800 de lei.
    [Pct.2 în redacția HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.2 modificat prin HG1027 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1110; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.2 în redacţia HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
   
21.Copii aflați sub tutelă/curatelă, care sînt încadraţi într-o instituţie de învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, beneficiază de indemnizaţie zilnică, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern.
    [Pct.21 introdus prin HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420]
   
22. Copiii aflați sub tutelă/curatelă beneficiază de indemnizații unice la plasament și indemnizații lunare în cuantumul stabilit de Guvern.
    [Pct.21introdus prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
3. Nu se stabilesc şi nu se plătesc indemnizaţii în următoarele cazuri:
   
[Pct.3 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
a) părintele adoptiv este soţul/soţia părintelui biologic al copilului;
b) părinţii copilului sînt apţi de a-şi îndeplini obligaţiunile de educaţie şi întreţinere a copilului, dar consimt la instituirea tutelei/curatelei asupra acestora de către alte persoane;
c) părinţii copilului se află într-o deplasare îndelungată (deplasare de serviciu, plecarea în altă localitate/ţară în scopul angajării în cîmpul muncii);
d) părintele/părinţii copilului locuiesc separat de copil şi dispun de condiţiile necesare pentru educarea şi întreţinerea acestuia;
e) copiii (adoptaţi sau puşi sub tutelă/curatelă) sînt plasaţi pentru educaţie şi întreţinere în instituţii de stat (de educaţie, de învăţămînt, de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o instituţie similară), alte instituţii analogice şi beneficiază de întreţinere completă din partea statului.
4. În cazul în care copilul se află permanent într-o instituţie de stat (de educaţie, de învăţămînt, de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o altă instituţie similară) şi în perioada vacanţei de vară este luat de către familie pentru cel puţin o lună, indemnizaţia lunară se plăteşte conform principiilor generale.
5. La stabilirea şi plata indemnizaţiilor nu se ia în considerare cuantumul altor pensii şi indemnizaţii de care beneficiază copilul (pensie alimentară, pensie de urmaş, alte prestaţii).
   
[Pct.5 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.5 modificat prin HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420]
II. Modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiilor lunare
6. Stabilirea și plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă se efectuează de către direcțiile/secțiile asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    [Pct.6 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.6 în redacţia HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
7. În cazul copiilor adoptați, indemnizațiile lunare se stabilesc și se plătesc în temeiul cererii depuse de către părintele adoptiv la direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău din unitatea administrativ-teritorială în raza căreia domiciliază copilul după încuviințarea adopției.
    [Pct.7 în redacţia HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
    [Pct.7 modificat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
    8. La cerere, părintele adoptiv anexează următoarele acte:
    a) copia actului de identitate al părintelui adoptiv;
    b) copia hotărîrii judecătorești cu privire la încuviințarea adopției;
    c) copia certificatului de naștere al copilului.
   
[Pct.8 în redacţia HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
9. În cazul tutelei/curatelei stabilite ca formă de protecție a copilului pînă la 1 ianuarie 2014, direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău va achita indemnizațiile lunare în baza dispoziţiei autorității tutelare de nivelul întîi cu privire la instituirea tutelei/curatelei, asigurînd verificarea statutului copilului.
    [Pct.9 în redacţia HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
10. În cazul copiilor plasați în serviciul tutelă/curatelă după 1 ianuarie 2014, direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău va achita indemnizațiile în baza dispoziției autorității tutelare teritoriale privind stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească sau de copil rămas temporar fără ocrotire părintească și dispoziției autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului în serviciul de tutelă/curatelă.
    [Pct.10 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.10 modificat prin HG378 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.420]
    [Pct.10 modificat prin HG94 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.150; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.10 în redacţia HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
11. Direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău, în termen de două săptămîni din momentul depunerii cererii de către părintele adoptiv, emite dispoziţia cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare sau cu privire la refuzul de a stabili şi plăti indemnizaţia lunară.
    [Pct.11 modificat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
12. Direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău comunică solicitantului, în termen de 3 zile din data emiterii dispoziţiei, despre rezultatele examinării cererii.
13. Direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău va respinge cererea de stabilire a indemnizației în cazul situațiilor prevăzute la pct.3 al prezentului Regulament.
    [Pct.13 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.13 în redacţia HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
      14. Refuzul privind stabilirea şi plata indemnizaţiei
poate fi contestat în instanţa judecătorească.
   
[Pct.14 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
15. Dreptul la plata indemnizaţiei apare din momentul intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti cu privire la încuviinţarea adopţiei (în cazul copiilor adoptaţi) sau din momentul emiterii dispoziţiei autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului în serviciul de tutelă/curatelă, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.3 al prezentului Regulament.
   
[Pct.15 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.15 modificat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
     16. Indemnizațiile se stabilesc și se plătesc din momentul depunerii cererii (în cazul părinților adoptivi) sau din data emiterii dispoziției autorității tutelare teritoriale privind plasamentul planificat al copilului în serviciul de tutelă/curatelă.
    
[Pct.16 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.16 modificat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
     17. Indemnizaţia lunară se achită părintelui adoptiv sau tutorelui/curatorului lunar, nu mai tîrziu de data de 15 a lunii următoare, prin intermediul prestatorului de servicii de plată.
   
[Pct.17 modificat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
    18. Indemnizaţiile pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă se stabilesc şi se achită de către direcția/secția asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău pînă la atingerea de către copil a vîrstei majoratului. În cazul copiilor adoptaţi şi al celor aflaţi sub tutelă/curatelă care au atins vîrsta majoratului, dar îşi continuă studiile în instituțiile de învățămînt general (gimnazii și licee), indemnizaţiile lunare se achită pînă la finalizarea studiilor, inclusiv finalizarea sesiunii de examene.
    [Pct.18 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.18 modificat prin HG94 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.150; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.18 modificat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
    [Pct.18 în redacţia HG1182 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1188]
19. Plata indemnizaţiei lunare părintelui adoptiv încetează în cazurile desfacerii sau declarării nulităţii adopției în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.
   
[Pct.19 modificat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
Plata indemnizaţiei lunare încetează şi în cazurile:
a) îndepărtării tutorelui/curatorului de la îndeplinirea obligaţiilor, pe baza cererii acestuia;
b) eliberării tutorelui/curatorului de la îndeplinirea obligaţiunilor;
c) întoarcerii copilului la părinţi;
d) adopţiei copilului;
e) plasării copilului într-o instituţie de plasament (de educaţie, de învăţămînt, de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o instituţie similară);
f) înregistrării căsătoriei copilului adoptat sau pus sub curatelă;
   
[Pct.19 lit.f) modificată prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
g) schimbării locului de trai al copilului adoptat sau pus sub tutelă/curatelă;
   
[Pct.19 lit.g) modificată prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
h) declarării pe cale judiciară a copilului adoptat sau pus sub tutelă/curatelă ca dispărut fără veste sau decedat;
i) declarării pe cale judiciară a părintelui adoptiv sau a tutorelui/curatorului ca dispărut fără  veste sau decedat;
j) decesului copilului adoptat sau pus sub tutelă/curatelă;
k) decesului părintelui adoptiv sau a tutorelui/curatorului.
20. În cazul apariţiei circumstanţelor care generează încetarea plăţii indemnizaţiei lunare, părintele adoptiv sau, după caz, tutorele/curatorul copilului este obligat să anunţe autoritatea tutelară teritorială despre acest fapt. Plata indemnizaţiei lunare încetează prin dispoziţia direcției asistență socială și protecție a familiei/Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului Chișinău.
   
[Pct.20 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.20 modificată prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
21. La apariţia circumstanţelor care ar putea avea ca urmare reapariţia dreptului la stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare, plata indemnizaţiei lunare este reluată din luna următoare celei în care au apărut condiţiile respective.
22. Indemnizațiile care nu au fost achitate la timp din vina autorităţii care le stabileşte şi plăteşte vor fi achitate retroactiv, fără nici o limitare în termen.
   
[Pct.22 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
23. Sumele băneşti plătite excesiv sînt restituite de către solicitant dacă achitarea s-a produs în urma abuzului din partea solicitantului. Această sumă se reţine din suma indemnizaţiei lunare/veniturilor părintelui adoptiv sau, după caz, a tutorelui/curatorului în temeiul cererii lui sau al hotărîrii instanţei judecătoreşti.
24. În caz de schimbare a domiciliului de către părintele adoptiv sau tutore/curator, plata indemnizaţiei lunare va fi reluată după primirea de către autoritatea tutelară teritorială de la locul nou de trai a dosarului copilului şi luarea acestuia în evidenţă şi se va achita din data încetării plăţii la vechiul loc de trai (părintele adoptiv sau, după caz, tutorele/curatorul este obligat, în termen de o lună, să informeze autoritatea tutelară teritorială despre noul loc de trai).
   
[Pct.24 modificată prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]
25. Dacă adopţia sau tutela/curatela asupra copilului-cetăţean al Republicii Moldova, care locuieşte pe teritoriul Republicii Moldova, a fost stabilită peste hotarele Republicii Moldova, în conformitate cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte, indemnizaţiile lunare se vor achita în modul şi cuantumul indicate în prezentul Regulament.