OMFM103/2005
ID intern unic:  316238
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 103
din  09.12.2005
cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale
ale contribuabililor
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 278

   
MODIFICAT
   
OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17
    OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17
    OMF48 din 24.04.12, MO85-87/04.05.12 art.532


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal teritorial”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17
    pe tot parcursul textului sintagma „Serviciul Control Financiar și Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecția Financiară” la toate formele gramaticale prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17    În scopul asigurării executării art.190 alin.(4) din titlul V al Codului fiscal în partea ce ţine de efectuarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor,
O R D O N:
1. Se aprobă Regulamentul  privind modul de efectuare a înscrierilor  în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor (conform anexei nr.1 la prezentul ordin).

   
[Pct.2 abrogat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
3. Se aprobă modificările şi completările la Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului nr.42 din 7 iulie 2004 (conform anexei nr.3 la prezentul ordin).

MINISTRUL FINANŢELOR                                        Mihail POP

Chişinău, 9 decembrie 2005.
Nr. 103.

Anexa nr.1 la Ordinul
Ministerului Finanţelor
nr. 103 din 9 decembrie 2005
Regulament
privind modul de efectuare a înscrierilor  în conturile
personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor
asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor  (în continuare - Regulament) este elaborat în corespundere cu cerinţele art.133 alin.(1) şi art.190 alin.(4) din titlul V al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 şi altor acte legislative, care determină atribuţiile Serviciului Fiscal de Stat în vederea administrării plăţilor obligatorii la bugetul public naţional, şi are ca scop stabilirea unei ordine unice de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor în partea ce ţine de naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei fiscale, precum şi modul de perfectare a rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor.
    [Pct.1 modificat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
Obligaţie fiscală - obligaţie a contribuabilului de a plăti la bugetul public naţional, o anumită sumă ca impozit, taxă, altă plată, a cărei stingere este reglementată de legislaţia fiscală, precum şi majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.
Contribuabil -  persoană, care conform legislaţiei fiscale, este obligată şă calculeze şi/sau să achite la buget impozitele şi taxele, alte plăţi, majorările de întîrziere (penalităţile) şi amenzile respective; persoana, care conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la bugetul public naţional obligaţiile indicate.
Plăţi de bază - impozitele, taxele şi alte plăţi cu excepţia majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor.
Restanţă - suma, cuantumul căreia se determină începînd cu 1 leu, pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care el nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzi.
Suma plătită în plus - suma plătită ca impozit, taxă sau altă plată, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală.
Sold - cuantum cumulativ al obligaţiei fiscale, inclusiv al restanţei şi sumei plătite în plus la o anumită dată.
Cont personal al contribuabilului - informaţie structurată selectată din Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat corespunzător codului fiscal al contribuabilului, care reflectă naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei fiscale pentru un cod distinct al clasificaţiei bugetare de venituri.
Cont personal generalizat al contribuabilului - informaţie structurată selectată din Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat corespunzător codului fiscal al contribuabilului, în care se înregistrează şi se generalizează naşterea, modificarea şi stingerea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional.
Dare de seamă fiscală - orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate Serviciului Fiscal de Stat, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.
Termen de prezentare a dării de seamă fiscale - dată, stabilită conform legislaţiei fiscale, pînă la care trebuie să fie prezentată darea de seamă fiscală. Dacă data respectivă este o zi de odihnă, termenul de prezentare se va considera  prima zi lucrătoare, care urmează după ziua de odihnă.
Document fiscal intern - document emis de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul reflectării în conturile personale ale contribuabilului a procedurilor legale, aferent cărora în sistemul de evidenţă se reflectă naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.
    [Pct.2 noțiunea în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
Sistem de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat - evidenţa privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii înregistraţi în Registrul Fiscal de Stat.
Raport asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor - raport ce atestă sub diferite aspecte (apartenenţă bugetară, clasificaţie economică, amplasare administrativ-teritorială etc.) naşterea, modificarea, stingerea obligaţiei fiscale şi/ sau restanţa pentru o anumită perioadă de activitate, întocmit de către Serviciul Fiscal de Stat conform unuia din modelele stabilite de prezentul Regulament.
    [Pct.2 noțiunea în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
3. Prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii pentru Serviciul Fiscal de Stat, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, precum şi pentru contribuabili.
   
[Pct.3 modificat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
4. Serviciul Fiscal de Stat asigură evidenţa impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere şi amenzilor, a căror administrare şi/sau evidenţă, în corespundere cu legislaţia în vigoare, este în competența sa.
   
[Pct.4 în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
5. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor asigură evidenţa obligaţiilor fiscale în modul stabilit de Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale, administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial, 2003, nr.191-195, art.1059).
[Pct.6 abrogat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
7. Atribuţiile Inspecției Financiare în scopul asigurării executării prezentului Regulament sînt determinate conform capitolului XII.
8. Evidenţa obligaţiei fiscale constă în înscrierea în conturile personale ale contribuabilului a datelor privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei fiscale.
9. Sumele obligaţiilor fiscale se înscriu în sistemul de evidenţă în lei şi bani.
10. Evidenţa obligaţiilor fiscale (cu excepţia celor luate la o evidenţă specială) se ţine în mod electronic cu prelucrarea automatizată a informaţiei.
II. Organizarea evidenţei obligaţiilor fiscale
11. Organizarea evidenţei obligaţiilor fiscale este întemeiată pe următoarele proceduri:
a) deschiderea, din momentul înregistrării în Registrul Fiscal de Stat pentru fiecare contribuabil, şi ţinerea, pe perioada activităţii acestuia, a contului personal generalizat şi a conturilor personale de evidenţă a naşterii, modificării şi stingerii obligaţiilor fiscale;
b) reflectarea în conturile personale de evidenţă a naşterii, modificării şi stingerii obligaţiilor fiscale pentru perioada de un an fiscal;
c) orice înscriere în sistemul de evidenţă ce ţine de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale se efectuează în temeiul documentelor justificative (dărilor de seamă fiscale şi/sau documentelor fiscale interne emise de Serviciul Fiscal de Stat);
d) înscrierile în conturile personale ale contribuabilului se fac permanent şi continuu, cu actualizare zilnică;
e) înscrierile în conturile personale ale contribuabilului se fac în ordine cronologică de efectuare a operaţiunilor privind naşterea, modificarea şi stingerea  obligaţiei fiscale cu indicarea datei de efectuare a înscrierii;
f) perfectarea documentelor fiscale interne se efectuează în strictă corespundere cu modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, sub responsabilitatea personală a executorului şi a persoanei responsabile, cu drept de semnătură, pentru emiterea documentului dat;
g) obligaţiile fiscale se reflectă şi se specifică în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat corespunzător:
- codurilor fiscale şi codurilor subdiviziunilor contribuabililor;
- componentelor bugetului public naţional (bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală);
- razelor teritoriale de deservire a contribuabililor de către Serviciul Fiscal de Stat în dependenţă de amplasarea administrativ-teritorială a contribuabilului şi a subdiviziunilor acestuia;
- denumirilor, capitolelor şi paragrafelor clasificaţiei bugetare de venituri;
h) înregistrarea şi reflectarea zilnică în conturile personale ale contribuabililor a faptului stingerii obligaţiilor fiscale prin achitare corespunzător încasării veniturilor bugetare, în baza informaţiei recepţionate de la unităţile Trezoreriei de Stat;
i) verificarea zilnică şi lunară, la situaţia din data de 1 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, a veniturilor bugetare cumulative între Serviciul Fiscal de Stat şi unităţile Trezoreriei de Stat;
k) recepţionarea dărilor de seamă fiscale în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat şi de prezentul Regulament şi înlăturarea erorilor la reflectarea în sistemul de evidenţă a dărilor de seamă prezentate de contribuabili;
   
[Pct.11 lit.k) în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
l) asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale prin compensare, inclusiv restituirea mijloacelor băneşti la conturile bancare ale contribuabililor, în modul stabilit de legislaţia fiscală în vigoare;
m) perfectarea de către Serviciul Fiscal de Stat a rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor, în modul stabilit de prezentul Regulament;
n) întocmirea la solicitarea contribuabilului a actului de verificare asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor, în modul stabilit de prezentul Regulament.
III. Modul de ţinere şi actualizare a conturilor
personale ale contribuabililor
12. În sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat pentru fiecare contribuabil, pe măsura naşterii, modificării şi stingerii obligaţiei fiscale, sînt deschise şi duse conturi personale (conform modelului din anexa nr.1 la Regulament) şi cont personal generalizat (conform modelului din anexa nr.2 la Regulament). În contul personal generalizat se reflectă informaţia cumulativă din conturile personale ale contribuabilului dat.
13. Pe măsura înregistrării în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat a subdiviziunilor contribuabilului, informaţia din conturile personale ale contribuabilului şi contul personal generalizat al contribuabilului este specificată  corespunzător codurilor subdiviziunilor şi codurilor statistice ale localităţilor de amplasare ale subdiviziunilor date.
14. Conturile personale ale contribuabilului se actualizează zilnic pe măsura înscrierii în ele a informaţiei despre naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei fiscale.
15. Înscrierile în conturile personale privind naşterea obligaţiilor fiscale se efectuează în temeiul următoarelor documente:
a) dările de seamă fiscale prezentate de către contribuabil şi recepţionate de către Serviciul Fiscal de Stat conform cerinţelor art.187 din titlul V al Codului fiscal şi prezentului Regulament;
b) dările de seamă fiscale corectate prezentate de către contribuabil conform cerinţelor art.188 din titlul V al Codului fiscal şi prezentului Regulament;
c) dările de seamă prezentate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale în corespundere cu Instrucţiunea, indicată la punctul 5 din prezentul Regulament;
d) documentele fiscale interne, elaborate în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziilor emise de Serviciul Fiscal de Stat asupra cazurilor de încălcare fiscală.
    [Pct.15 lit.d) în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
[Pct.15 lit.e) abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
16. Modificarea obligaţiei fiscale reprezintă schimbarea cuantumului ei generată de modificarea circumstanţelor, stabilite de legislaţia fiscală, în funcţie de care a fost calculată obligaţia.
Înscrierile în conturile personale privind modificarea obligaţiei fiscale se efectuează în temeiul documentelor fiscale interne  perfectate în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a:
a) încheierii, acţiunii, rezilierii contractului - tip încheiat între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil, în cazul prejudicierii materiale a ultimului în urma unei calamităţi naturale, catastrofe tehnogene sau altor circumstanţe excepţionale şi inevitabile;
b) încheierii, acţiunii, rezilierii acordului - memorandum încheiat între contribuabil şi Consiliul Creditorilor în conformitate cu atribuţiile şi drepturile acestuia din urmă;
c) altor temeiuri şi condiţii de modificare, prevăzute de legislaţie.
17. Stingerea obligaţiei fiscale se face prin: achitare, anulare, prescripţie, scădere, compensare sau executare silită.
Înscrierile în conturile personale privind stingerea obligaţiilor fiscale se efectuează:
a) în cazul achitării - în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat conform ordinii stabilite de Ministerul Finanţelor privind schimbul de informaţii prezentate în mod electronic despre încasările veniturilor bugetare;
b) în cazul anulării - în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate de Serviciul Fiscal de Stat în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a actelor legislative cu caracter general sau individual;
c) în cazul prescripţiei – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziei Serviciului Fiscal de Stat privind stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei adoptate de către consiliul local;
   
[Pct.17 lit.c) în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.17 lit.c) modificată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
d) în cazul stingerii prin scădere – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziei Serviciului Fiscal de Stat privind stingerea obligaţiei fiscale prin scădere. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei adoptate de către consiliul local.
    [Pct.17 lit.d) în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.17 lit.d) modificată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
e) în cazul stingerii prin compensare:
- cu executare de casă - în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat conform ordinii stabilite de Ministerul Finanţelor privind schimbul de informaţii prezentate în mod electronic despre încasările veniturilor bugetare;
- fără executare de casă (pentru obligaţiile fiscale corespunzătoare unei clasificaţii bugetare din cadrul unui buget) - în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate de Serviciul Fiscal de Stat;
f) în cazul executării silite - în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat conform ordinii stabilite de Ministerul Finanţelor privind schimbul de informaţii prezentate în mod electronic despre încasările veniturilor bugetare obţinute în urma acţiunilor de executare silită.
18. Corectarea erorilor admise de către subdiviziunile responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat la reflectarea în sistemul de evidenţă a naşterii, modificării şi stingerii obligaţiei fiscale se efectuează de către acestea fără implicarea contribuabilului.
    [Pct.18 în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
19. Conturile personale ale contribuabilului se închid:
a)  la finele anului fiscal de gestiune, cu condiţia înscrierii soldurilor obligaţiilor fiscale în conturile personale deschise pentru anul fiscal următor;
b) odată cu anularea codului fiscal în modul stabilit de legislaţia fiscală în vigoare.
20. Înscrierea soldurilor obligaţiilor fiscale în conturile personale ale contribuabilului deschise pentru anul fiscal următor anului fiscal de gestiune, se efectuează în corespundere cu prevederile legilor bugetare şi în ordinea stabilită de Serviciul Fiscal de Stat pentru fiecare an separat, ţinînd cont de particularităţile legii bugetare anuale.
21. Documentele privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiilor fiscale, în cazurile imposibilităţii stabilirii apartenenţei, se reflectă la codul fiscal fictiv 999 conform Regulamentului cu privire la modul de organizare şi prelucrare centralizată a documentelor în pachete, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.70 din 31 martie 2004 "Cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică". Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor analiza zilnic înscrierile reflectate în conturile personale ale codului fiscal fictiv 999 în scopul determinării apartenenţei documentului şi întreprinderea măsurilor de rigoare de reflectare a informaţiei respective la codul fiscal determinat. Soldul pozitiv de la codul fiscal fictiv 999 format la finele anului de gestiune nu se transferă în anul fiscal următor.
    [Pct.21 modificat prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
22. Înscrierea în Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat a datelor privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în corespundere cu informaţia prezentată în mod electronic de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
IV. Recepţionarea dărilor de seamă fiscale
23. Contribuabilii prezintă dările de seamă fiscale, respectînd următoarele cerinţe:
a) dările de seamă fiscale se prezintă pe formulare tipizate, aprobate de Serviciul Fiscal de Stat, formulare valabile pentru perioada fiscală, pentru care sînt perfectate.
b) dările de seamă fiscale se prezintă în termenii prevăzuţi de legislaţia fiscală.
[Pct.23 lit.c) exclusă prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
24. Data prezentării dării de seamă la Serviciul Fiscal de Stat se consideră data primirii ei de către Serviciul Fiscal de Stat. Pentru dările de seamă prezentate prin poştă, data prezentării se va considera data de pe ştampila aplicată de oficiul poştal, care a iniţiat transmiterea.
25. La momentul recepţionării dării de seamă fiscale, recepţionerul aplică ştampila specială a Serviciului Fiscal de Stat atît pe exemplarul, care rămîne la Serviciul Fiscal de Stat, cît şi pe exemplarul contribuabilului, dacă acesta este prezentat.
26. Nu se vor recepţiona dările de seamă fiscale şi, respectiv, nu se va aplica ştampila specială a Serviciului Fiscal de Stat pe dările de seamă prezentate de către contribuabili în cazurile în care:
a) tipul formularului dării de seamă fiscale nu este admisibil pentru recepţionare;
b) data prezentării indicată în darea de seamă fiscală nu coincide cu data zilei curente în care Serviciul Fiscal de Stat primeşte darea de seamă fiscală;
c) nu sînt completate toate datele de identificare a dării de seamă fiscale;
d) formularul dării de seamă fiscale nu este valabil pentru perioada fiscală, pentru care este perfectat;
e) darea de seamă fiscală este perfectată pentru perioadele anterioare întrării în vigoare a titlului V din Codul fiscal.
    27. Darea de seamă fiscală corectată se prezintă în conformitate cu prevederile art. 188 din Codul fiscal.
[Pct.27 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
28. Prin derogare de la punctul 26 notele de informare aferente impozitului pe venit se vor recepţiona corespunzător formularelor valabile pentru perioadele fiscale concrete, pe măsura efectuării corectărilor asupra obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice - cetăţeni în perioadele de acţiune a termenului de presripţie pentru determinarea obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice - cetăţeni.
[Pct.29 abrogat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
V. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare
30. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare se efectuează în monedă naţională. Achitarea poate avea loc prin plată directă sau prin reţinere la sursă. Plata directă se face prin intermediul cardului de plată, prin folosirea altor instrumente de plată sau în numerar.
   
[Pct.30 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
31. Plata prin virament se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora).
32. Plata în numerar poate fi efectuată prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat (în cazurile reglementate de legislaţia fiscală), autorităţilor administraţiei publice locale, al operatorilor de poştă sau al instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora).
33. Perceperea impozitelor şi taxelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale se efectuează  prin intermediul serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor sau altor persoane împuternicite, conform Instrucţiunii indicate la punctul 5 din prezentul Regulament.
34. Autorităţile şi instituţiile enumerate la punctul 32, cu excepţia celor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora), care au încasat bani în numerar de la contribuabil sînt obligate să verse la buget, în numele acestuia, în aceiaşi sau în următoarea zi lucrătoare, sumele încasate. Autorităţile administraţiei publice locale din satele şi comunele, în care nu există instituţii financiare sau subdiviziuni ale acestora pot stabili pentru serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale şi pentru operatorii de poştă o altă periodicitate de vărsare a sumelor încasate, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă.
35. Perceptorii fiscali sau persoanele împuternicite de recepţionarea plăţilor din cadrul serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, recepţionează, virează la buget şi reflectă faptul achitării în conturile personale şi/sau fişele de evidenţă corespunzător capitolelor şi paragrafelor clasificaţiei bugetare de venituri ale impozitelor şi taxelor supuse stingerii.
Persoanele indicate depun numerarul încasat în contul stingerii obligaţiilor faţă de bugetul unităţii administrativ-teritoriale la băncile comerciale - la nivel de cont trezorerial de venituri.
36. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare se consideră:
    a) în cazul achitării prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, altele decît cardurile de plată (prin virament) – data la care a fost debitat contul de plăţi al contribuabilului în contul obligaţiei fiscale respective. Debitarea contului de plăţi se confirmă prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de plăţi;
    b) în cazul achitării în numerar – data primirii numerarului prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată în contul obligaţiei fiscale respective. Primirea numerarului se confirmă prin ordin de încasare a numerarului şi prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data primirii numerarului;
    c) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată – data la care a fost debitat contul de plăţi la care este ataşat cardul de plată al contribuabilului pentru înscrierea sumei la buget în contul obligaţiei fiscale respective. Debitarea contului de plăţi la care este ataşat cardul de plată se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor de plată, bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card şi prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de card;
    d) în cazul achitării prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay) – data efectuării plăţii de către contribuabil, confirmată de către Serviciul Mpay printr-o notificare către organul de stat competent privind efectuarea completă a plăţii şi prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data efectuării plăţii.
    [Pct.36 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
37. Înscrierile în conturile personale ale contribuabililor din Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat privind stingerea obligaţiilor fiscale prin achitare se efectuează în temeiul documentelor de plată trezoreriale, conform ordinii stabilite de Ministerul Finanţelor privind schimbul de informaţii prezentate în mod electronic despre încasările veniturilor bugetare.
   
[Pct.37 modificat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
[Pct.38 abrogat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
39. Contribuabilii şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în scopul asigurării încasării mijloacelor băneşti în contul bugetului respectiv, la perfectarea documentelor de plată trezoreriale urmează a se conduce de modul de încasare a veniturilor bugetare, stabilit de Ministerul Finanţelor pentru anul fiscal de gestiune.
40. Contribuabilii care au subdiviziuni și/sau obiecte impozabile calculează și sting prin achitare obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepția taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier și a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 din titlul II).
    [Pct.40 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
VI. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare
41. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei.
42. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin anulare este considerată data indicată în actul de anulare.
   
[Pct.42 modificat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
43. Înscrierile în conturile personale privind stingerea obligaţiilor fiscale prin anulare se efectuează cu data indicată în actul de anulare.
    [Pct.43 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
VII. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie
44. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie se efectuează în urma survenirii termenelor de prescripţie pentru determinarea obligaţiei fiscale sau stingerea ei prin executare silită.
45. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin prescripţie este considerată prima zi după data în care a expirat termenul de prescripţie.
46. Înscrierile în conturile personale privind stingerea obligaţiilor fiscale prin prescripţie se efectuează cu prima zi după data în care a expirat termenul de prescripție.
    [Pct.46 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
47. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie se efectuează în baza deciziei adoptate de către consiliul local.
VIII. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere
48. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere se efectuează în corespundere cu Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 1108 din 7 decembrie 2015 (Monitorul Oficial nr.340-346, art.2636 din 18 decembrie 2015).
    [Pct.48 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
49. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin scădere este considerată data:
    a) întocmirii actului comun al autorităţii administraţiei publice locale şi al Serviciului Fiscal de Stat prin care ele constată că persoana decedată, declarată moartă, dispărută fără veste, lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă nu deţinea (nu deţine) bunuri;
    b) rămînerii definitive a deciziei de încetare a activităţii persoanei juridice;
    c) emiterii deciziei privind derularea procesului de lichidare (dizolvare) sau hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate.
    [Pct.49 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
50. Înscrierile în conturile personale privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere se efectuează cu una din  datele  stabilite la pct. 49 a prezentului regulament.
    [Pct.50 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
51. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, stingerea obligaţiei fiscale prin scădere se efectuează în baza deciziei adoptate de către consiliul local.
IX.Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
52. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează la cererea contribuabilului sau din iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat.
53. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului se efectuează în corespundere cu Regulamentul Ministerului Fianţelor nr.42 din 7 iulie 2004 (Monitorul Oficial, 2004, nr.163 - 167, art.320; 2005, nr.104 - 106, art.363).
54. Stingerea obligației fiscale prin compensare la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat se efectuează prin trecerea în contul restanței a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituită, cu informarea ulterioară a contribuabilului.
    [Pct.54 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
55. Data stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care organul Trezoreriei de Stat a executat documentul de plată.
56. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale îşi exercită atribuţiile sale de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare în corespundere cu Instrucţiunea, indicată la punctul 5 şi Regulamentul, indicat la punctul 53 din prezentul Regulament.
X. Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită
57. Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită are loc prin acţiunile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru perceperea forţată a restanţelor în conformitate cu legislaţia fiscală.
58. Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin executare silită este considerată data la care sumele obţinute în urma acţiunilor de executare silită au fost înscrise în contul bugetului respectiv.
59. Înscrierile în conturile personale ale contribuabililor privind stingerea obligaţiilor fiscale prin executare silită se efectuează în temeiul documentelor de plată trezoreriale, conform ordinii stabilite de Ministerul Finanţelor privind schimbul de informaţii prezentate în mod electronic despre încasările veniturilor bugetare.
XI. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale
    60. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 180 din Codul fiscal.
[Pct.60 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
    61. Înscrierile în conturile personale privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale se efectuează în baza CONTRACTULUI-TIP privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amânare/eşalonare cu întocmirea  documentului intern, aprobat de Serviciul Fiscal de Stat.
[Pct.61 în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
    [Pct.62 -63 abrogate prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
XII. Administrarea majorării de întîrziere
(penalităţii) şi amenzilor
    [Pct.64 -71 abrogate prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
72. În corespundere cu art.228 alin.(5) lit.a) din titlul V al Codului fiscal, în cazul prezentării subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat a documentelor pentru transferul mijloacelor băneşti în/din contul unui buget la alt buget, subdiviziunea respectivă efectuează recalcularea în scopul diminuării a majorării de întîrziere pentru perioada de la data prezentării documentelor şi pînă la data efectuării efective a transferului.
În scopul executării prevederilor expuse, contribuabilul va depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, la care se deserveşte, o cerere de formă liberă, prin care va solicita anularea majorării de întîrziere (penalităţii) şi la care în mod obligator va anexa copia cererii de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare cu menţiunea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat despre recepţionarea ei şi copiile documentelor de plată trezoreriale, care atestă achitarea efectivă a obligaţiei fiscale / sau copiile altor documente care atestă stingerea obligaţiei fiscale în modul reglementat de legislaţia fiscală. Înscrierile în conturile personale ale contribuabilului a anulării majorării de întîărziere se efectuează în temeiul unui document fiscal intern elaborat de Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.72 modificat prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
73. În corespundere cu art.228 alin.(5) lit.b) din titlul V al Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează recalcularea în scopul diminuării a majorării de întîrziere contribuabililor care, efectuează cheltuieli compensate de la buget prin finanţare directă ori furnizează mărfuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii instituţiilor finanţate de la buget, în limitele alocaţiilor aprobate pentru aceste scopuri, - pe perioada existenţei datoriei faţă de contribuabil la obligaţiile fiscale care nu vor depăşi cuantumul acestor datorii.
74. În scopul executării prevederilor expuse la punctul 73, agentul economic va depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, la care se deserveşte, actul de verificare întocmit de comun cu instituţia finanţată de la buget, conform modelului expus în anexa nr.3 la prezentul Regulament, care se va întocmi şi se va examina după cum urmează:
    [Pct.74 modificat prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
1) actele de verificare se vor întocmi în 3 exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte şi pentru subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat) şi vor reflecta numai date referitoare la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ - teritoriale;
2) responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiei indicate la rîndul 1 revine agentului economic şi instituţiei finanţate de la buget, celei indicate la rîndul 2 - instituţiei finanţate de la buget, iar celei indicate la rîndurile 3, 4, 5 şi 6 - subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat;
3) media zilnică a restanţelor pe parcursul trimestrului se apreciază ca sumă a restanţelor în fiecare zi a trimestrului în raport cu numărul de zile în acest trimestru. În cazul, în care raportul din rîndul 4 este mai mare decît 1, calculul în rîndul 6 se va efectua după formula rîndul 6 ? rîndul 5 x 1;
4) actele de verificare se perfectează pe trimestre şi servesc temei pentru determinarea penalităţii calculate în trimestrul respectiv pasibile anulării;
5) în scopul protejării bugetului de pierderi neîntemeiate în urma anulării penalităţilor, Inspecția Financiară în cadrul controalelor efectuate la instituţiile finanţate de la buget va supune controlului corectitudinea completării rîndurilor 1 şi 2 din actele de verificare întocmite cu agenţii economici în scopul anulării penalităţilor;
6) în cazul depistării necorespunderii  între informaţia prezentată în actul de verificare şi limitele reale ale alocaţiilor bugetare aprobate în aceste scopuri, Inspecția Financiară va aplica măsuri de sancţionare conform legislaţiei în vigoare;
7) informația despre încălcare se va remite subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a agentului economic, în scopul restabilirii în fișa contului personal a penalităților anulate neîntemeiat;
      [Pct.74 subpct.7) în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
8) subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor prezenta la solicitarea Inspecției Financiare, informaţie privind anularea penalităţilor agenţilor economici conform actelor de verificare întocmite cu instituţiile bugetare. 
75. Recalcularea (calcularea/anularea) majorării de întîrziere pentru obligaţiile fiscale calculate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2013 se efectuează de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat conform documentelor fiscale interne, elaborate în acest scop. Recalcularea (calcularea/anularea) majorării de întîrziere pentru obligaţiile fiscale calculate pentru perioadele fiscale de după 1 ianuarie 2013 se efectuează în mod electronic de către Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.75 în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
76. Pentru obligaţiile fiscale luate la evidenţă specială nu se calculează majorare de întîrziere (penalitate).
[Pct.77 abrogat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
XIII. Eliberarea certificatului/avizului despre lipsa
sau existenţa restanţelor
    [Pct.78 -80 abrogate prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
81. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale vor elibera certificatele privind lipsa sau existenţa restanţelor, pentru obligaţiile fiscale pe care le administrează, în modul expus în Instrucţiunea indicată la punctul 5 din prezentul Regulament.
    [Pct.82 -84 abrogate prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
XIV. Verificarea obligaţiilor fiscale între contribuabil
şi
Serviciul Fiscal de Stat
85. Verificarea are ca scop constatarea amiabilă de către contribuabili, pe de o parte, şi Serviciul Fiscal de Stat şi/sau serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, pe de altă parte, a corectitudinii şi plenitudinii reflectării în evidenţa contribuabilului, precum şi în sistemele de evidenţă ale organelor şi/sau serviciilor indicate a dărilor de seamă fiscale şi a altor documente stabilite de legislaţia în vigoare, ce atestă naşterea, modificarea şi/sau stingerea obligaţiei fiscale.
86. Verificarea se iniţiază de către contribuabil prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat şi/sau serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei a demersului respectiv cu solicitarea de eliberare a extrasului din contul personal generalizat şi/sau conturile personale.
87. Verificarea se întocmeşte la o anumită dată de gestiune.
    88. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în ziua depunerii demersului, sunt obligate să elibereze contribuabilului extrasele din conturile personale pentru toate obligaţiile fiscale, inclusiv pentru subdiviziuni.
[Pct.88 în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
89. Contribuabilii, care se deservesc la Serviciul Fiscal de Stat, depun demersul cu solicitarea verificării pe numele direcţiei respective, care eliberează extrasele din conturile personale pentru toate obligaţiile fiscale, inclusiv pentru subdiviziuni.
90. Contribuabilul, corespunzător analizei efectuate asupra extraselor din conturile personale obţinute, în cazul constatării disensiunilor, prezintă dezacord subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, care este obligată în termen de şapte zile calendaristice să analizeze dezacordul.
[Pct.90 în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
91. Înlăturarea disensiunilor expuse în dezacord se efectuează după cum urmează:
1) în cazul constatării erorilor admise în procesul de reflectare în Sistemul de evidenţă a dărilor de seamă fiscale sau a altor documente fiscale, emise sau aferente contribuabilului dat, erorile se vor înlătura nemijlocit de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat;
[Pct.91 subpct.1) în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    2) în cazul constatării erorilor admise de către contribuabil în procesul de întocmire / perfectare a dărilor de seamă fiscale sau a altor documente fiscale, erorile se vor înlătura utilizînd pîrgiile stabilite de legislaţia fiscală în vigoare:
a) prezentarea dării de seamă fiscale corectate;
b) depunerea cererii de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare, în cazul formării neîntemeiate a restanţelor şi plăţilor în plus;
c) derularea unui control, pe rezultatele căruia vor fi înlăturate erorile admise de contribuabil, precum şi reflectate datele corecte, ce atestă naşterea, modificarea şi/sau stingerea obligaţiei fiscale;
d) alte pîrgii, ce nu contravin legislaţiei fiscale în vigoare.
92. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor vor respecta procedura şi termenele stabilite la punctele 88 - 91. ale prezentului compartiment. În cazul constatării erorilor admise de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, erorile se vor înlătura prin efectuarea înscrierilor de rigoare în conturile personale ale contribuabililor şi, în caz de necesitate, prin perfectarea de comun cu Serviciul Fiscal de Stat a documentelor de plată trezoreriale.
XV. Perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale
[Pct.93 exclus prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    94. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat prezintă directorului (directorului adjunct) Serviciului Fiscal de Stat trimestrial, în termen de pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, informaţia cu privire la plăţile amînate şi eşalonate faţă de buget (anexa nr.8 la Regulament).   
 
[Pct.94 în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.94 modificat prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
[Pct.94 modificat prin OMF48 din 24.04.12, MO85-87/04.05.12 art.532]
95. Serviciul Fiscal de Stat, în temeiul informațiilor reflectate în sistemul informațional, perfectează următoarele rapoarte:
    [Pct.95 modificat prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
a) informaţia privind analiza veniturilor la bugetul public naţional corespunzător clasificaţiei bugetare de venituri (anexa nr.12 la Regulament).Termen de perfectare - data de 10 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;
b) informaţia privind analiza încasărilor corespunzător apartenenţei bugetare, specificată pe unităţi administrativ - teritoriale (anexa nr.13 la Regulament). Termen de perfectare - data de 10 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;
c) informaţia privind analiza calculelor la bugetul public naţional (anexa nr.14 la Regulament). Termen de perfectare - data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;
d) informaţia privind restanţa faţă de bugetul public naţional corespunzător clasificaţiei bugetare de venituri (anexa nr.15 la Regulament). Termen de perfectare - data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;
e) informaţia privind restanţa faţă de bugetul public naţional corespunzător apartenenţei bugetare, specificată pe unităţi administrativ - teritoriale (anexa nr.16 la Regulament). Termen de perfectare - data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;
f) informaţia cu privire la sumele amînate și eșalonate conform art.180 din Codul fiscal (anexa nr.8 la Regulament). Termen de perfectare – data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;
 
[Pct.95 lit.f) modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.95 lit.f) în redacția OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
[Pct.95 lit.g) exclusă prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
h) informaţia privind situaţia achitărilor cu bugetul la penalităţi şi amenzi (anexa nr.19 şi nr.20 la Regulament). Termen de perfectare - data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;
[Pct.95 lit.i) exclusă prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.95 lit.i) în redacţia OMF48 din 24.04.12, MO85-87/04.05.12 art.532]
j) informaţia privind încasarea zilnică a veniturilor la bugetul public naţional (anexa nr.22 la Regulament). Termen de perfectare - zilnic;
   
k) informaţie cu privire la cuantumul restanțelor contribuabililor cărora li s-au calculat sume prin metode și surse indirecte și sunt luate la evidență separată (anexa nr. 24 la Regulament). Termen de  perfectare – data de 25 a trimestrului imediat următor trimestrului de gestiune.
    [Pct.95 lit.k) introdusă prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
96. Rapoartele perfectate de către Serviciul Fiscal de Stat se prezintă, pe măsura solicitării, organelor ierarhic superioare, precum şi organelor conducerii ţării.
97. Serviciul Fiscal de Stat, în corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr.114 din 3 februarie 2005 (Monitorul Oficial, 2005, nr.24-25, art.163), la solicitarea ministerelor şi departamentelor de ramură prezintă informaţia generalizată privind veniturile virate la buget de către întreprinderile monitorizate de ministerele şi departamentele indicate şi lista restanţierilor faţă de bugetul public naţional.
98. În rapoartele perfectate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat se utilizează unele noţiuni abreviate, expuse în anexa nr.23 la Regulament.
[Pct.98 modificat prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
XVI. Dispoziţii finale
99. Din data punerii în aplicare a prezentului Regulament se anulează punctele 1,2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, şi 3 ale ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.160 din 4 octombrie 2002 privind executarea art.136 lit.h) al titlului V al Codului fiscal (Monitorul Oficial, 2002, nr.170-172, art.392).

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
   
[Anexa nr.3 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    [Anexa nr.4 abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]

    [Anexa nr.5 exclusă prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    [Anexa nr.6 abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]

   
[Anexa nr.7 abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    [Anexa nr.9 abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]

   
[Anexa nr.10 abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]

   
[Anexa nr.11 exclusă prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.11 în redacţia OMF48 din 24.04.12, MO85-87/04.05.12 art.532]

   
anexa nr.12
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.13
    [Anexa nr.13 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.14
    [Anexa nr.14 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.15
   
[Anexa nr.15 în redacția OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

   
anexa nr.16
    [Anexa nr.16 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

   
[Anexa nr.17 abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]

   
[Anexa nr.18 exclusă prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.19
    [Anexa nr.19 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.20
    [Anexa nr.20 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    [Anexa nr.21 exclusă prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.21 în redacţia OMF48 din 24.04.12, MO85-87/04.05.12 art.532]

   
anexa nr.22
    [Anexa nr.22 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.23
    [Anexa nr.23 modificată prin OMF68 din 11.04.17, MO144-148/05.05.17 art.842; în vigoare 01.04.17]

   
anexa nr.24

    [Anexa nr.24 introdusă prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]


    [Anexa nr.2 abrogată prin OMF1144 din 08.11.16, MO2-8/06.01.17]
Anexa nr.3 la Ordinul
Ministerului Finanţelor
nr. 103 din 9 decembrie 2005
Modificări şi completări la
Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin
compensare la cererea contribuabilului nr.42 din 7 iulie 2004
În legătură cu modificările efectuate prin Legea nr.448-XV din 30 decembrie 2004 la art.176 din titlul V al Codului fiscal, în Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului nr.42 din 7 iulie 2004 cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, 2004, nr.163 - 167, art.320; 2005, nr.104 - 106, art.363), se operează următoarele modificări şi completări:
1) Punctul 14 se expune în următoarea redacţie:
"14. În cazurile solicitării de către contribuabili a restituirii la conturile bancare a sumei plătite în plus (alte cazuri decît cele reglementate de capitolul III şi punctul 37 din prezentul Regulament), organele fiscale vor asigura efectuarea controalelor cu eşire la faţa locului cu verificare tematică a motivelor apariţiei plăţii în plus şi oportunităţii solicitării restiturii la contul bancar, cu consemnare în Decizie a sumei pasibile restituirii la cont, respectînd termenul indicat la punctul 13 din prezentul Regulament. Prin derogare de la cele expuse, la decizia şefului (şefului-adjunct) al organului fiscal restituirea la conturile bancare a sumei plătite în plus poate fi executată în temeiul controlului fiscal cameral efectuat conform prevederilor art.215 alin.(4) din titlul V al Codului fiscal.";
2) La punctul 21 sintagma "articolul 228 alin.(5) lit.b)" se substituie cu sintagma "articolul 228 alin.(5) lit.a)";
3) Punctele 36 şi 37 se expun în următoarea redacţie:
"36. În cazul solicitării, conform prevederilor indicate la art.81 alin.(2) din titlul II al Codului fiscal, de către contribuabil - persoană, care practică activitate de antreprenoriat, a stingerii obligaţiei fiscale prin compensare fără restituirea mijloacelor la contul bancar, organul fiscal va asigura executarea prevederilor punctului 13 al prezentului Regulament.
37. În cazul solicitării, conform prevederilor indicate la art.81 alin.(2) din titlul II al Codului fiscal, de către contribuabil - persoană care practică activitate de antreprenoriat a stingerii obligaţiei fiscale prin compensare cu restituirea mijloacelor la contul bancar, organul fiscal va asigura în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii efectuarea unui control fiscal cu ieşire la faţa locului cu verificare faptică (cu consemnarea în Decizie a sumei pasibile spre restituire), întocmirea documentelor de plată trezoreriale şi transmiterea lor unităţilor Trezoreriei de Stat spre executare. Prin derogare de la cele expuse, la decizia şefului (şefului-adjunct) al organului fiscal restituirea la conturile bancare a sumei plătite în plus poate fi executată în temeiul controlului fiscal cameral efectuat conform prevederilor art.215 alin.(4) din titlul V al Codului fiscal.";
4) Punctul 50 se expune în următoarea redacţie:
"50. Calculul dobînzii se perfectează de către contribuabil (conform anexei nr.4 la Regulament) şi se prezintă organului fiscal cu anexarea următoarelor documente:
a) copia de pe cererea contribuabilului prin care a fost solicitată restituirea la cont a excedentului sumei compensate;
b) documentele de plată ce confirmă înscrierea în cont a sumei restituite.";
5) Punctul 52 se expune în următoarea redacţie:
"52. Organul fiscal efectuează o analiză amplă a documentelor prezentate în vederea plăţii dobînzii, şi în cazul în care se constată temeinicia solicitării contribuabilului, aprobă calculul prezentat.";
6) Punctul 53 se expune în următoarea redacţie:
"53. Calculul dobînzii se anexează la dispoziţia de plată trezorerială, care prevede plata dobînzii.";
7) La punctul 54 cuvîntul "Calculele" se substituie cu sintagma: "Copiile calculelor dobînzilor, autentificate prin semnătura conducerii organului fiscal, cu aplicarea ştampilei organului fiscal,";
8) Se aprobă varianta actualizată a Calculului dobînzii, conform anexei.