OSSM5/2006
ID intern unic:  316239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL STANDARTIZARE ŞI METROLOGIE
ORDIN Nr. 5
din  23.01.2006
cu privire la aprobarea nomenclatorului producţiilor, utilajelor
şi obiectelor supuse supravegherii tehnice
Publicat : 12.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 73-74     art Nr : 265
Întru executarea cerinţelor Legii nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Regulamentului Serviciului Standardizare şi Metrologie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.586 din 16.06.2005 şi Regulamentul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase se emite următorul
ORDIN:
1. Se aprobă nomenclatorul producţiilor, utilajelor şi obiectelor supuse supravegherii tehnice de stat din partea Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova.
2. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (Ivan Guşilic) va organiza efectuarea supravegherii tehnice de stat a activităţii în domeniul securităţii industriale şi radiologice în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare.
3. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dl Victor Cuhal, şeful Direcţiei supraveghere tehnică, securitate industrială şi radiologică.

DIRECTORUL GENERAL
AL SERVICIULUI STANDARDIZARE
ŞI METROLOGIE                                                                 Sergiu BABAN

Chişinău, 23 ianuarie 2006.
Nr. 5.
Anexa
la ordinul Serviciului
Standardizare şi Metrologie
nr. 5 din 23 ianuarie 2006
Nomenclatorul
producţiilor, tehnologiilor, utilajelor şi obiectelor
supuse supravegherii tehnice de stat din partea
Serviciului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova
I. Activitatea organizaţiilor de instruire şi atestare a specialiştilor de proiectare, fabricare, montare, diagnosticare, ajustare, deservire tehnică şi exploatarea utilajului (instalaţiilor tehnice) la obiectele industriale periculoase.
II. În domeniul chimic şi radiologic
2.1. Obiecte la care se produc, utilizează, prelucrează, depozitează, transportează substanţe inflamabile şi combustibile, inclusiv:  
- depozite de petrol şi produse petroliere;
- staţii de alimentare cu produse petroliere;
- depozite de păstrare a făinii fără ambalaj;
- secţii de vopsire cu materiale pe bază de solvenţi organici;
- secţii de uscare şi ambalare a zahărului;
- secţii de extracţie a uleiurilor;
- secţii de producere a alcoolului etilic;
- elevatoare de produse cerealiere;
- mori;
- secţii de producere a băuturilor alcoolice;
- instalaţii de prelucrare a petrolului şi produselor petroliere;
- secţii de producere a hidrogenului;
- depozite de substanţe inflamabile şi combustibile;
- secţii de producere a nutreţurilor combinate;
- secţii de producere a lacurilor şi vopselelor.
2.2. Obiecte la care se produc, utilizează, prelucrează, depozitează, transportă substanţe toxice şi de înaltă toxicitate, inclusiv:
- depozite de clor;
- staţii de clorare a apei;
- depozite de dioxid de sulf;
- depozite de amoniac;
- instalaţii frigorifice cu amoniac;
- secţii de producere a dioxidului de sulf;
- depozite de acizi.
2.3.Obiecte cu surse de radiaţii ionizante.
III. În domeniul instalaţiilor sub presiune şi mecanismelor de ridicat supuse înregistrării în Organul Securităţii Industriale
3.1. Cazane de abur, inclusiv cazane-boilere, supraîncălzitoare cu abur şi economizoare autonome cu presiunea de peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2), cazane de apă fierbinte şi economizoare autonome cu temperatura apei de peste115oC;
3.2. Recipiente care funcţionează sub presiune, inclusiv, recipientele care funcţionează sub presiunea  apei la temperatură mai mare de 115oC  sau altor fluide netoxice, neinflamabile şi nedeflagrante  la temperatura ce depăşeşte temperatura de fierbere la presiunea de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- recipientele, care funcţionează sub presiunea aburului, gazelor sau  fluidelor toxice, inflamabile şi explozive de peste 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- buteliile destinate pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate şi dizolvate sub presiune de peste  0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- cisterne şi butoaie pentru  transportarea şi depozitarea gazelor comprimate şi lichefiate, presiunea vaporilor cărora la o temperatură pînă la 50oC depăşeşte presiunea de  0,07 MPa (0,7 kgf/cm2);
- cisterne şi recipiente pentru transportarea şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate, fluidelor şi corpurilor  friabile, la care presiunea de peste  0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) se creează pentru golirea lor;
- barocamere.
3.3. Conducte de aburi cu presiunea  ce depăşeşte  0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) şi conductele de apă fierbinte cu temperatura ce depăşeşte 115oC.
3.4. Macarale de toate tipurile.
3.5. Ascensoare.
3.6. Escalatoare.
3.7. Turle.
3.8. Căi de transport cu cablu suspendat.
IV. În domeniul minier tehnic
4.1. Mine de extragere a substanţelor minerale utile.  
4.2. Mine care se utilizează în scopuri ce nu ţin de extragerea substanţelor minerale utile.
4.3. Cariere de extracţie a substanţelor minerale utile.
4.4. Fabrici şi instalaţii de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile.
4.5. Întreprinderi care efectuează lucrări de forare a sondelor cu adîncimea de peste 100m.
4.6. Întreprinderi care efectuează lucrări de explozie.
4.7. Întreprinderi de extracţie a apelor minerale.
4.8. Exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze.
V. În ramura gazificării
5.1. Activitatea de preparare, transportare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi deservirea obiectelor aferente lor, inclusiv:
5.1.1. Conducte magistrale şi obiectele aferente lor, inclusiv:
- conducte de gaze;
- staţii de compresare;
- staţii de distribuţie a gazelor;
- staţii de protecţie împotriva coroziunii;
- staţii de evidenţă şi măsurare a gazelor;
- staţii de compresare, îmbutiliere şi alimentare a automobilelor cu gaze.
5.1.2. Sisteme de alimentare cu gaze a localităţilor urbane şi rurale, inclusiv:
- staţii de reglare a presiunii gazelor (SRG);
- posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG);
- mijloace de protecţie electrochimice contra coroziunii conductelor şi recipientelor din oţel;                                  
- staţii de evidenţă şi măsurare a consumului de gaze;
- conducte, reţele de distribuţie a gazelor.
5.2. Instalaţii de gaze petroliere lichefiate:
- staţii de depozitare şi îmbuteliere a gazelor;
- staţii de alimentare a automobilelor cu gaze;
- staţii de îmbuteliere a gazelor;
- sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor.
5.3. Instalaţii de gaze industriale tehnologice, agricole.
5.4. Instalaţii de gaze ale centralelor electrotermice (CET) şi termice cu puterea termică unitară mai mare de 100 kW.
5.5. Activitatea organizaţiilor de instruire, proiectare, fabricare, montare, reglare, deservire tehnică, exploatare, verificarea calităţii îmbinărilor de sudură, lucrărilor de izolare la obiectele din ramura gazificării.
Menţiune: Supravegherea tehnică la exploatarea sistemelor şi utilajelor - gaz la obiectele social -comunale  se efectuează de către întreprinderea  furnizorului de gaze.