HGO731/2006
ID intern unic:  316492
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 731
din  28.06.2006
privind implementarea în 2001-2005 a Strategiei
 Naţionale şi Planului de acţiuni în domeniul conservării
 diversităţii biologice
Publicat : 07.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 102-105     art Nr : 770
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informaţia prezentată de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale privind implementarea în 2001-2005 a Strategiei Naţionale şi Planului de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 112-XV din 27 aprilie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90-91, art. 700).
2. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, responsabile de realizarea Planului de acţiuni nominalizat, vor prezenta, pînă la 15 septembrie 2006, propuneri privind actualizarea sarcinilor şi termenelor stipulate în Plan.
3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura introducerea acţiunilor incluse în Plan în politicile şi planurile sectoriale şi vor informa, semestrial, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale despre realizarea acestora.

PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                                                          Constantin Mihailescu

Chişinău, 28 iunie 2006.
Nr. 731.