HGM765/2006
ID intern unic:  316539
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 765
din  05.07.2006
cu privire la Pagina Oficială a Republicii Moldova
în reţeaua Internet
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 819

   
MODIFICAT
   
HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046    În scopul promovării eficiente a imaginii Republicii Moldova atît pe plan naţional, cît şi internaţional, al asigurării funcţionării permanente a sistemului de interacţiune a autorităţilor administraţiei publice ale Republicii Moldova cu societatea civilă, organizaţiile şi structurile internaţionale, în temeiul Legii nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art. 44), întru realizarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.1743-III din 19 martie 2004 "Privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art. 300) şi punctului 12 din Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art. 336), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Concepţia Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet, conform anexei nr. 1.
2. În calitate de administrator al conţinutului informaţional al Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet se desemnează Întreprinderea de Stat "Publicaţia periodică revista social-culturală "Moldova", care va asigura administrarea şi actualizarea conţinutului Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet, conform Concepţiei aprobate.
3. În calitate de administrator tehnico-tehnologic al Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet se desemnează Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale", care va asigura întreţinerea tehnică şi tehnologică a Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet, conform Concepţiei aprobate.
4. Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale", în comun cu Întreprinderea de Stat "Publicaţia periodică revista social-culturală "Moldova", în termen de 3 luni, va asigura crearea şi lansarea Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet, conform Concepţiei aprobate.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.
6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                                        Vladimir Molojen
Ministrul finanţelor                                                Mihail Pop

Chişinău, 5 iulie 2006.
Nr. 765.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 765
din 5 iulie 2006
CONCEPŢIA
Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet
I. Dispoziţii generale
1. În prezenta Concepţie sînt utilizate următoarele noţiuni de bază:
a) Pagina Oficială a Republicii Moldova în reţeaua Internet (denumită în continuare Pagina Oficială) - portal informaţional de comunicare publică, plasat în reţeaua Internet la adresa "www.moldova.md", care include diverse resurse şi servicii informaţionale;
b) informaţie - date despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii şi idei;
c) informaţie constantă - informaţie actuală pentru perioade mari de timp (de ex.: date istorice şi geografice, materiale şi cercetări statistice şi analitice, acte juridice, standarde, informaţii pentru contact etc.);
d) informaţie periodică - informaţie care este reînnoită cu o anumită periodicitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru (de ex.: buletine informaţionale, publicaţii periodice etc.);
e) informaţie dinamică (operativă) - informaţie care este reînnoită nu mai rar de o dată în săptămînă (de ex.: press-relise, cronica oficială etc.), cu excepţia rubricilor de tipul "Ştiri", care sînt reînnoite zilnic;
f) materiale multimedia - informaţie foto, video, audio, care este utilizată în regimurile şi formatele stabilite în prezenta Concepţie;
g) informaţie importată - informaţie prezentată pe Pagina Oficială cu utilizarea regimurilor dinamice de colectare a datelor din sursele informaţionale electronice ale Republicii Moldova, inclusiv informaţia despre Republica Moldova plasată în reţeaua Internet peste hotarele ei;
h) serviciu funcţional - serviciu care asigură accesul utilizatorilor Paginii Oficiale la resursele şi serviciile de stat, comerciale, informaţionale specializate;
i) obiect informaţional - descriere informaţională a esenţei domeniului de obiecte, obiectului real, procesului, fenomenului sau evenimentului;
j) colecţie de obiecte informaţionale - mulţime a obiectelor informaţionale, caracterizate printr-un criteriu comun, pentru prezentarea şi depozitarea lor multiplă pe Pagina Oficială.
2. Pagina Oficială este sursa oficială de informaţii despre Republica Moldova, accesibilă în reţeaua Internet la adresa "www.moldova.md".
3. Materialele informative plasate pe Pagina Oficială pentru acces universal reprezintă componentul public al resurselor informaţionale ale Republicii Moldova.
4. Informaţia pe Pagina Oficială se plasează în limbile de stat, rusă şi engleză. În caz de necesitate, informaţia se va prezenta şi în alte limbi.
II. Scopurile şi sarcinile creării Paginii Oficiale
a Republicii Moldova în reţeaua Internet
5. Obiectivul de bază al Paginii Oficiale este crearea unei imagini corecte despre Republica Moldova în ţară şi peste hotarele ei, asigurarea accesului continuu la informaţia despre Republica Moldova.
6. Funcţiile informaţionale ale Paginii Oficiale sînt:
a) punerea la dispoziţia publicului a informaţiei obiective şi autentice despre Republica Moldova;
b) integrarea resurselor şi a serviciilor informaţionale ale Republicii Moldova în scopul asigurării unităţii spaţiului informaţional;
c) creşterea nivelului informatizării ţării pe baza utilizării tehnologiilor moderne în reţeaua Internet.
7. Principiile creării Paginii Oficiale sînt următoarele:
a) respectarea discreţiei informaţionale;
b) asigurarea securităţii informaţionale;
c) asigurarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor şi organizaţiilor în domeniul informaţional, inclusiv securizarea informaţiei cu caracter personal;
d) concordanţa cu strategia comună de dezvoltare a infrastructurii informaţional-comunicaţionale de reţea;
e) respectarea standardelor industrial-tehnologice şi recomandărilor în domeniul informatizării.
III. Administrarea şi aspectele tehnice de creare şi întreţinere a
Paginii Oficiale a Republicii Moldova în reţeaua Internet
8. La procesul executării lucrărilor de creare, implementare a serviciilor specializate, întreţinere tehnică şi informaţională a Paginii Oficiale participă următorii subiecţi:
a) administratorul conţinutului informaţional;
b) administratorul tehnico-tehnologic;
c) furnizorii de informaţii.
9. Administratorul conţinutului informaţional coordonează şi execută lucrările ce ţin de conţinutul informaţional al Paginii Oficiale, ţinînd cont de cerinţele tehnico-tehnologice, dispoziţiile şi periodicitatea, stabilite de prezenta Concepţie.
10. Administratorul tehnico-tehnologic are următoarele sarcini:
a) elaborarea designului Paginii Oficiale, în conformitate cu prevederile prezentei Concepţii;
b) elaborarea complexului de programe pentru administrarea conţinutului informaţional al Paginii Oficiale, în conformitate cu cerinţele faţă de securitatea informaţională şi dispoziţiile prezentei Concepţii;
c) susţinerea şi asigurarea capacităţii de funcţionare a domenului "moldova.md", a băncilor de date, a modulelor software pe web-serverul specializat şi securizat;
d) întreţinerea tehnico-tehnologică şi administrarea de sistem a Paginii Oficiale;
e) elaborarea complexului de mijloace tehnice şi de program pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii funcţionării Paginii Oficiale;
f) determinarea şi actualizarea cerinţelor tehnice faţă de partea funcţională a Paginii Oficiale, în conformitate cu cerinţele faţă de caracteristicile funcţionale şi normele de securitate informaţională;
g) asigurarea copierii de rezervă (back-up) a modulelor informaţionale de program ale Paginii Oficiale cu utilizarea dispozitivelor tehnico-tehnologice speciale şi a complexelor de programe.
11. Furnizorii de informaţii trebuie să prezinte informaţia pentru Pagina Oficială ţinînd cont de lista resurselor informaţionale, cerinţele tehnice, dispoziţiile şi periodicitatea stabilite în prezenta Concepţie.
IV. Designul Paginii Oficiale a Republicii Moldova
în reţeaua Internet
12. Designul Paginii Oficiale trebuie să asigure:
a) plasarea optimă a informaţiei;
b) accesul eficient al utilizatorilor cu diferit nivel de pregătire la conţinutul diviziunilor şi subdiviziunilor Paginii Oficiale;
c) corespunderea logicii de percepţie şi căutare a informaţiei.
13. Pagina Oficială, ca resursă de informaţii, dispune de o pagină de titlu simplă şi intuitiv clară, care asigură reflectarea celor mai importante informaţii operative şi permite navigarea prin structura resurselor şi serviciilor informaţionale, înregistrate în Registrul de Stat al Resurselor şi Sistemelor Informaţionale.
14. Pagina de titlu a Paginii Oficiale trebuie să includă:
a) denumirea portalului "Pagina Oficială a Republicii Moldova";
b) simbolica de stat a Republicii Moldova;
c) blocul navigaţional (meniul navigaţional);
d) blocul de noutăţi;
e) informaţia despre ultimele reînnoiri ale conţinutului;
f) mijloacele de căutare, inclusiv în toate resursele informaţionale ale Republicii Moldova plasate în reţeaua Internet;
g) opţiunea de ajutor pentru utilizator.
15. Designul Paginii Oficiale va fi aprobat de Aparatul Guvernului Republicii Moldova pe baza machetei prezentate de administratorul conţinutului informaţional şi administratorul tehnico-tehnologic.
V. Rubricile şi resursele informaţionale ale Paginii Oficiale
a Republicii Moldova în reţeaua Internet
16. Rubricile de bază ale Paginii Oficiale sînt:
a) Despre Republica Moldova;
b) Puterea de Stat;
c) Societatea;
d) Economia şi businessul;
e) Relaţiile internaţionale;
f) Informaţii utile;
g) Trimiteri (link-uri) utile.
17. Furnizorii de informaţii, care vor prezenta informaţia pentru rubricile de bază ale Paginii Oficiale, sînt:

Rubrica Furnizorul de informaţie
Despre Republica Moldova Ministerul Culturii şi Turismului;
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Puterea de Stat Aparatul Guvernului
Societatea Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Culturii şi Turismului;
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economia şi businessul Ministerul Economiei şi Comerţului;
Ministerul Finanţelor;
Ministerul Industriei şi Infrastructurii;
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
Camera de Comerţ şi Industrie;
Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova
Relaţiile internaţionale Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Informaţii utile Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
Ministerul Culturii şi Turismului;
Academia de Ştiinţe a Moldovei
    [Pct.17 modificat prin HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046]
18. În caz de necesitate, în scopul completării conţinutului rubricilor Paginii Oficiale, în calitate de furnizor de informaţii pot fi desemnate şi alte structuri de stat şi organizaţii.
19. Structura detaliată a Paginii Oficiale va fi aprobată de Aparatul Guvernului.
20. Structura funcţională a resurselor şi serviciilor informaţionale ale Paginii Oficiale trebuie să includă:
a) blocul informaţional;
b) informaţia importată;
c) blocurile interactive de servicii;
d) obiectele informaţionale;
e) serviciile interactive informaţionale.
21. Blocul informaţional trebuie să includă:
a) informaţia constantă;
b) informaţia periodică;
c) informaţia dinamică (operativă);
d) materiale multimedia.
22. Informaţia prezentată de furnizorul de informaţii se consideră veridică, dacă nu a fost stabilit contrariul.
23. Conţinutul informaţional al Paginii Oficiale trebuie să includă (în regim dinamic de culegere şi prezentare) informaţii (materiale) din alte surse informaţionale (inclusiv nonstatale).
24. Utilizarea conţinutului importat se reglementează atît de legislaţia naţională în vigoare, cît şi de dreptul internaţional şi, în caz de necesitate, pe baza acordului cu proprietarul informaţiei (resurselor informaţionale). Utilizatorii sînt anunţaţi în mod obligatoriu despre statutul juridic al informaţiei plasate pe Pagina Oficială.
25. Blocurile de servicii ale Paginii Oficiale trebuie să conţină:
a) formele pentru adresările (cererile) on-line ale cetăţenilor;
b) sistemul de căutare în resursele informaţionale ale Paginii Oficiale, precum şi în toate resursele informaţionale ale Republicii Moldova plasate în reţeaua Internet;
c) sistemul de ajutor pentru utilizatorul de resurse informaţionale ale Paginii Oficiale.
26. Materialele utilizate din alte surse informaţionale trebuie să conţină referiri la acestea.
27. Este interzisă afişarea pe Pagina Oficială a informaţiei considerate, conform legislaţiei în vigoare, ca informaţie cu acces limitat.
28. Informaţia destinată plasării pe Pagina Oficială se prezintă administratorului conţinutului informaţional în variantă electronică:
a) materialele textuale, pregătite pentru a fi plasate pe Pagina Oficială sînt prezentate în formă electronică, în formatele "DOC", "RTF", "TXT", "PDF" sau "Excel";
b) materialele grafice sînt prezentate în formatul "JPG", cu limita maximă de 762 pixeli/cm;
c) materialele video sînt prezentate în formatul "WMV" sau "AVI";
d) materialele audio sînt prezentate în formatul "MP3" sau "WAV".
VI. Arhitectura Paginii Oficiale a Republicii
Moldova  în reţeaua Internet
29. Arhitectura Paginii Oficiale va fi creată pe baza următoarelor principii:
a) multitudinea de verigi - nivelul de reprezentare este separat de nivelul logicii aplicative şi de nivelul de păstrare a datelor;
b) modulitatea - fiecare nivel este constituit din subsisteme funcţionale finalizate, care interacţionează între ele numai prin interfeţe standardizate şi documentate;
c) dimensionalitatea - fiecare nivel are posibilitatea de a-şi mări puterea de calcul independent de celelalte niveluri. Trebuie să fie prevăzute mecanisme de balansare (distribuire) a sarcinilor pentru toată puterea de calcul a nivelului, precum şi posibilitatea organizării politicii de balansare a sarcinilor.
30. Funcţionalitatea Paginii Oficiale va fi asigurată prin interacţiunea ansamblului de obiecte cu serviciile informaţionale.
31. Arhitectura Paginii Oficiale trebuie să asigure susţinerea internaţionalizării şi prezentării în mai multe limbi a datelor transmise între obiectele de interacţiune, în special:
a) evidenţa diferitelor semnificaţii ale unui atribut semantic în diferite limbi, inclusiv în oricare dintre limbile standardului ISO 639 şi dialectele lor naţionale din standardul internaţional ISO 3166, cu aplicarea oricărui alfabet prevăzut de standardele internaţionale ISO/IEC 10646 şi Unicod;
b) normalizarea automată a reprezentării interne a semnificaţiilor, diferenţierea cărora prezintă dificultăţi pentru utilizator (inclusiv în privinţa simbolurilor care au forme duble de reprezentare).
32. Arhitectura Paginii Oficiale trebuie să realizeze mecanismele interacţiunii interactive bazate pe:
a) transmiterea mesajelor între obiectele interacţiunii;
b) descrierea obiectelor interacţiunii;
c) publicarea şi descoperirea descrierilor obiectelor interacţiunii.
33. În perioada realizării protocolului de transmitere a mesajelor, arhitectura Paginii Oficiale va asigura:
a) susţinerea modelului sincronic şi asincronic al obiectelor interacţiunii;
b) aplicabilitatea la obiectele interacţiunii care nu dispun de informaţii preliminare unul despre celălalt;
c) susţinerea interacţiunilor intermediare între obiectele interacţiunii.
34. La descrierea serviciilor de interacţiune, arhitectura Paginii Oficiale trebuie să asigure:
a) susţinerea modelului sincronic şi asincronic de interacţiune cu serviciul;
b) susţinerea multitudinii de scenarii ale interacţiunii;
c) posibilitatea realizării multiple a interfeţei software a serviciului.
35. La realizarea mecanismelor de înregistrare şi detectare a obiectelor interacţiunii, arhitectura Paginii Oficiale trebuie să asigure:
a) dezvăluirea obiectelor interacţiunii;
b) dezvăluirea serviciilor obiectelor interacţiunii;
c) dezvăluirea metadatelor care descriu obiectele interacţiunii;
d) dezvăluirea metadatelor care descriu serviciile obiectelor interacţiunii;
e) tipizarea serviciilor prin intermediul metadatelor, avînd ca scop recunoaşterea automată a interfeţei serviciului.
36. În scopul prezentării informaţiei în mesaje, arhitectura Paginii Oficiale trebuie să asigure un sistem unic de susţinere a construcţiilor semantice repetitive.
37. În scopul aplicării în mecanismul detectării serviciilor şi mesajelor expediate între obiectele interacţiunii, arhitectura Paginii Oficiale trebuie să asigure utilizarea sistemelor comune de clasificare şi identificare.
VII. Caracteristicile nefuncţionale ale Paginii Oficiale
a Republicii Moldova în reţeaua Internet
38. Funcţionalitatea Paginii Oficiale în reţeaua Internet trebuie să fie asigurată în regim autonom continuu, fără intervenţia operatorilor şi administratorilor de sistem, cu condiţia respectării regulamentelor administrative corespunzătoare şi a altor regulamente.
39. Timpul total de întrerupere a funcţionării Paginii Oficiale, legat de defecţiunile sistemului sau de efectuarea lucrărilor regulamentare de deservire, nu trebuie să depăşească 3-4 ore pe lună.
40. Pagina Oficială trebuie să funcţioneze în reţeaua Internet constant, ţinînd cont de încărcătura de pînă la 400 HTTP-solicitări pe minut, totodată timpul mediu de recepţie a sistemului la solicitare nu trebuie să depăşească 1000 ms, iar timpul maxim - 4000 ms.
41. În timpul proiectării şi elaborării suportului software al Paginii Oficiale, trebuie luate în considerare sarcinile legate de asigurarea securităţii informaţionale, inclusiv:
a) protecţia informaţiei şi a suportului software atît împotriva accesului neautorizat la informaţia cu caracter confidenţial, cît şi împotriva modificării neautorizate a conţinutului obiectelor informaţionale şi a suportului software;
b) protecţia platformei tehnologice a Paginii Oficiale de la aşa-numitele "atacuri de refuz", "viruşi de computer", "viermi de reţea" etc.
42. Pentru asigurarea securităţii informaţionale a Paginii Oficiale, trebuie întreprinse măsurile de:
a) includere în componenţa structurală a Paginii Oficiale, în caz de necesitate, a mecanismelor de autentificare şi autorizare prin utilizarea semnăturii digitale, inclusiv prin intermediul login-ului şi al parolei individuale;
b) asigurare a filtrării accesului la anumite resurse ale Paginii Oficiale prin adresele/subreţelele de acces, inclusiv Intranet/Internet ("restrict la IP");
c) utilizare pentru întreg sistemul a produselor soft testate şi recunoscute pe piaţă, cu toate pachetele de reînnoire recomandate de producători;
d) utilizare a configurărilor protejate ale suportului soft, indicate din timp, create în perioada instalării;
e) utilizare a procedurilor tehnologice de elaborare şi documentare, care trebuie să minimalizeze riscurile creării breşelor incidentale în sistemul de securitate în urma erorilor din codul de program elaborat;
f) monitorizare continuă a ameninţărilor şi riscurilor orientate spre securitatea materialelor publicaţiilor specializate şi resurselor informaţionale;
g) asigurare a copierii de rezervă, permanente şi neîntrerupte, a modulelor soft informaţionali ale Paginii Oficiale cu utilizarea dispozitivelor speciale tehnico-tehnologice şi complexelor software.
VIII. Obiectele informaţionale ale Paginii Oficiale a
Republicii Moldova în reţeaua Internet
43. Obiectele informaţionale reprezintă baza organizării contentului (conţinutului informaţional) Paginii Oficiale şi metodelor de acces la acesta.
44. Tipurile obiectelor informaţionale determină caracterul contentului, păstrat şi prelucrat de sistemul informaţional. Colecţia obiectelor permite organizarea depozitării şi prezentării multitudinii de obiecte informaţionale.
45. Pentru prezentarea integrală a informaţiei pe Pagina Oficială, trebuie folosite următoarele tipuri de obiecte informaţionale:
a) document;
b) noutate;
c) anunţ;
d) eveniment;
e) întrebare / răspuns;
f) părere;
g) discuţie;
h) informaţie biografică;
i) organizaţie;
j) proiect.
46. Pentru orice obiect informaţional trebuie realizate următoarele caracteristici funcţionale:
a) crearea şi redactarea;
b) depozitarea;
c) prezentarea (reflectarea);
d) arhivarea.
47. În scopul clasificării, catalogării, căutării şi arhivării obiectelor informaţionale, fiecare dintre ele trebuie să fie definit de un set de atribute bine determinate şi formalizate - metadate.
48. Fiecare obiect informaţional poate avea unul sau mai multe exemplare, care se referă la diferite limbi.
49. Obiectul informaţional trebuie prezentat utilizatorului împreună cu un set de metadate, care completează informaţia despre conţinutul obiectului informaţional cu informaţii despre metoda prezentării (formatării) lui, în funcţie de modul de acces la conţinutul informaţional al obiectului.
50. Colecţia obiectelor informaţionale trebuie să asigure depozitarea şi reprezentarea numeroaselor obiecte informaţionale în interconexiunea lor logică şi semantică.
51. Colecţiile obiectelor informaţionale pot fi:
a) statice - care conţin un anumit set de obiecte indicat iniţial;
b) dinamice - care conţin doar regulile de construire a setului de obiecte. Componenţa reală a obiectelor care fac parte din colecţia dinamică trebuie să se modifice automat în funcţie de timpul adresării la ea a utilizatorului şi de alte evenimente din exterior, determinate în regulile de construire (publicarea obiectelor noi, comutarea acordurilor personalizării etc.).
52. Pagina Oficială accesată de către utilizator trebuie să reprezinte o combinare de blocuri contextuale (titluri, navigatori, meniuri, conţinuturi etc.).
53. Generarea paginilor din blocurile contextuale trebuie realizată de web-server.
54. Generatorul paginilor (Page Composer) trebuie să interpeleze obiectele informaţionale (Information Object) despre conţinutul lor.
55. Conţinutul obiectului se reorganizează în formatul "HTML".
56. Jalonarea paginii trebuie realizată cu utilizarea următoarelor standarde W3C:
a) HTML 4.01;
b) XHTML 1.0 (Transitional);
c) CSS 1.
57. Pentru clasificarea obiectelor informaţionale ale Paginii Oficiale, se utilizează următorii clasificatori:
a) domeniile şi punctele de creştere (clasificator tematic);
b) factorii dezvoltării (clasificator tematic);
c) conţinutul resursei (clasificator pe baza tipului conţinutului: act legislativ, publicaţie, concepţie etc.);
d) tipul resursei (clasificator pe baza tipului resursei: baza de date, forma grafică etc.).

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 765
din 5 iulie 2006
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr. 355 din 2 aprilie 1998 "Cu privire la instituirea Paginii Oficiale a Republicii Moldova şi consolidarea infrastructurii informaţionale naţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr. 56-59, art. 373).
2. Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 16 iulie 1998 "Cu privire la modificarea hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 45 din 16 ianuarie 1998 şi nr. 355 din 2 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 75-76, art. 726).