OMAIA100/2006
ID intern unic:  316747
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 100
din  10.05.2006
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
inspectare sanitară veterinară şi a unor formulare tipizate
Publicat : 28.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 116-119     art Nr : 401
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1538-XII din 23.06.1993 privind activitatea veterinară, Codului cu privire la contravenţiile administrative, adoptat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29.03.1985 şi în scopul asigurării eficienţei supravegherii sanitare veterinare,
ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul privind modul de inspectare sanitară veterinară, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă formularul tipizat "Proces-verbal cu privire la contravenţia administrativă ce atentează domeniul sanitar-veterinar", conform anexei nr.2.
3. Se aprobă formularul tipizat "Decizia cu privire la aplicarea sancţiunii administrative", pronunţată de organul de supraveghere sanitar-veterinar, conform anexei nr.3.
4. Direcţia Medicină Veterinară va tipări centralizat actele nominalizate la p.2-3 ale prezentului ordin, cu dreptul de repartizare a acestora după necesitate, inspectorilor veterinari de stat din teritoriu, conform statului de funcţiuni al Inspectoratului Veterinar de Stat, aprobat de Minister.
5. Direcţia Finanţe şi Contabilitate va asigura achitarea preţului editării şi tirajării formularelor tipizate nominalizate la p.2-3.
6. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie SPIVACENCO, viceministru.

MINISTRUL AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                    Anatolie GORODENCO

Chişinău, 10 mai 2006.
Nr. 100.
Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr. 100 din 10 mai 2006
Regulament
privind modul de inspectare sanitară veterinară
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind modul de inspectare sanitară veterinară (în continuare - Regulament) stabileşte procedura inspectării sanitare veterinare în conformitate cu Legea nr.1538-XII din 23.06.1993 privind activitatea veterinară şi condiţiile de aplicare a sancţiunilor administrative de către inspectorii veterinari de stat în conformitate cu Codul cu privire la contravenţiile administrative, adoptat la 29.03.1985, inclusiv a altor măsuri instituite cu scopul contracarării acţiunilor ce fraudează reglementările legislaţiei sanitare veterinare.
2. Supravegherea sanitară veterinară constituie totalitatea investigaţiilor efectuate în timpul inspectării sanitare veterinare exercitate de către inspectorii veterinari de stat la producerea, achiziţionarea, fabricarea, depozitarea, transportarea, comercializarea produselor şi materiei prime de origine animală, vegetală, precum şi la prevenirea, depistarea, suprimarea încălcărilor legislaţiei veterinare a Republicii Moldova de către persoanele fizice şi juridice.
3. Scopul supravegherii sanitare veterinare îl constituie ocrotirea sănătăţii animalelor şi a materialului germinativ de origine animală, protecţia şi bunăstarea animalelor, prevenirea transmiterii bolilor comune animalelor şi omului, siguranţa produselor de origine animală destinate consumului uman, la toate etapele de producere, achiziţionare, colectare, procesare, depozitare, transportare, distribuire şi comercializare angro sau cu amănuntul, salubritatea şi calitatea furajelor, premixurilor şi furajelor medicamentate pentru animale crescute în scopuri economice şi a hranei pentru animale de companie, de divertisment ori de sport, producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportarea, distribuţia şi comercializarea produselor medicinale de uz veterinar şi a substanţelor utilizate pentru activităţile de diagnostic veterinar, precum şi protecţia mediului în raport cu creşterea animalelor şi industria alimentară.
4. Inspectorii veterinari de stat din republică, în scopul asigurării supravegherii sanitare veterinare de stat, exercită, potrivit competenţelor respective ale fiecăruia, controlul asupra:
a) executării întocmai de către toate persoanele fizice şi juridice a cerinţelor hotărîrilor, dispoziţiilor Guvernului Republicii Moldova, ordinelor şi directivelor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi ale instituţiilor veterinare, ce vizează problemele medicinei veterinare;
b) realizării conforme şi în termen a planului de măsuri antiepizootice de prevenire şi lichidare a bolilor infecţioase, precum şi de protecţie a teritoriului republicii de introducerea din afară a bolilor infecţioase ale animalelor;
c) activităţii serviciului veterinar ce acordă asistenţă de specialitate, precum şi a specialiştilor veterinari, care practică activităţi individuale în domeniul asistenţei veterinare;
d) situaţiei sanitare veterinare din cadrul fermelor şi complexelor zootehnice, combinatelor de carne, secţiilor de sacrificare şi unităţilor frigorifice şi altor întreprinderi, organizaţii şi instituţii care colectează, depozitează, păstrează şi prelucrează produsele şi materiile prime de origine animală sau practică exportul-importul încărcăturilor supuse controlului serviciului veterinar de stat, asupra stării sanitare veterinare a pieţelor, tîrgurilor, magazinelor de desfacere a produselor de origine animală, a altor locuri unde sînt comercializate aceste produse, precum şi asupra realizării măsurilor sanitare veterinare pentru profilaxia intoxicaţiilor alimentare ale oamenilor;
e) respectării normelor zootehnice şi cerinţelor sanitaro-veterinare stabilite pentru proiectarea, construcţia şi reconstrucţia încăperilor zootehnice, unităţilor cu profil piscicol, întreprinderilor pentru sacrificarea animalelor, prelucrarea şi păstrarea produselor şi materiilor prime de origine animală;
f) aplicării în zootehnie şi medicina veterinară a preparatelor biologice, chimice şi altor preparate, folosirii nutreţurilor, precum şi asupra realizării măsurilor de asigurare a securităţii radiaţionale şi bacteriene a animalelor.
5. Controlul respectării legislaţiei din domeniul sanitar-veterinar se exercită prin:
a) inspectări sanitare veterinare;
b) monitorizări ale fabricării, prelucrării, păstrării, transportării şi livrării produselor şi materiei prime de origine animală.
II. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE INSPECTORILOR
VETERINARI DE STAT ÎN TIMPUL INSPECŢIEI
SANITARE VETERINARE
6. În timpul efectuării inspecţiei sanitare veterinare, inspectorii veterinari de stat îşi asumă următoarele obligaţii:
a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute în legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv reglementările internaţionale;
b) să prezinte legitimaţia ce confirmă funcţia de inspector veterinar de stat, în cazul inspecţiei sanitare veterinare faptice prezintă persoanelor sau administratorului unităţii inspectate concomitent şi decizia cu privire la inspectarea sanitară veterinară, semnată de inspectorul veterinar de stat principal al teritoriului respectiv;
c) în cazul prelevărilor probelor să transmită mostrele în termenul prevăzut în actele normative sau legislative laboratorului acreditat cu dreptul de investigare specializată;
d) în cazul depistărilor deficienţelor sanitare veterinare să elibereze prescripţii corespunzătoare persoanelor sau administratorului unităţii inspectate ce prevăd recomandări de înlăturare a acestora;
e) să constate obiectiv încălcările;
f) să sesizeze organul de urmărire penală în caz de depistare a elementelor de infracţiune;
g) în cazul în care se retrage autorizarea de funcţionare a unităţii notifică autorităţii publice locale şi organului de ordine publică;
h) în cazul apariţiei a unor situaţii ce nu pot fi rezolvate cu forţele proprii, inspectorii veterinari de stat pot antrena în acest scop alţi specialişti din alte domenii.
7. În timpul efectuării inspecţiei sanitare veterinare de stat, inspectorii veterinari de stat au dreptul:
a) să aibă acces liber, la prezentarea legitimaţiei, în localurile unităţilor ce produc, prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse de origine animală, precum şi ale unităţilor ce asigură fluxul tehnologic pentru creşterea, producţia şi reproducţia animalelor, peştilor, albinelor şi viermilor de mătase, unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar, unităţi care produc, depozitează, comercializează nutreţuri, unităţilor ce asigură asistenţă veterinară, laboratoarelor veterinare, autorităţilor publice, altor întreprinderi, instituţii şi organizaţii supuse autorizării sanitare veterinare de stat;
b) să solicite prezentarea autorizaţiei sanitare veterinare, actelor ce confirmă provenienţa, starea produselor şi materiei prime de origine animală şi altor acte;
c) să preleve orice probe în scopurile investigaţiilor de laborator, conform legislaţiei în vigoare;
d) să întocmească acte, procese-verbale şi alte documente asupra cazurilor de încălcăre a legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar-veterinar;
e) să examineze şi să aplice, în cazurile prevăzute de lege, sancţiuni administrative sau să depună, în modul stabilit de lege, materialele privind contravenţiile administrative spre examinare organului competent;
f) în scopul sesizării, contracarării şi descoperirii la timp a contravenţiilor ce atentează domeniul sanitar veterinar să aplice toate măsurile de procedură ale Codului cu privire la contravenţiile administrative;
g) în scopul constatării contravenţiilor administrative ce atentează domeniul sanitar veterinar să utilizeze mijloacele tehnice din dotare;
h) să apeleze în caz de necesitate la organele de drept;
i) în caz de depistare a încălcărilor dizpoziţiilor legislaţiei veterinare ce se pot solda cu urmări grave, este în drept să ridice autorizaţia sanitară de funcţionare la finalizarea inspecţiei, cu condiţia transmiterii în timp de 24 ore a întregului set de acte inspectorului veterinar de stat principal;
j) în cazul în care este evident că produsele supuse supravegherii sanitare veterinare prezintă sau pot prezenta un risc serios pentru sănătatea animalelor sau populaţiei, inspectorii veterinari de stat, în scopul asigurării inofensivităţii acestor produse, vor lua măsuri prompte de suspendare a comercializării, transportării sau a utilizării acestor produse ori alte măsuri de constrîngere, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
III. NOŢIUNI GENERALE DESPRE EFECTUAREA
INSPECŢIILOR SANITARE VETERINARE
8. Inspecţia sanitară veterinară are drept scop protecţia sănătăţii animalelor şi sănătăţii populaţiei, asigurarea indemnităţii de boli contagioase a teritoriului ţării, prin prevenirea transmiterii bolilor comune animalelor şi omului, examinarea produselor de origine animală în scopul protecţiei consumatorilor, precum şi prevenirea, depistarea, suprimarea încălcărilor actelor normative şi legislative în vigoare ale Republicii Moldova, ce reglementează domeniul sanitar veterinar, de către persoanele fizice şi juridice, precum şi contribuirea la educaţia cetăţenilor în spiritul îndeplinirii întocmai a acestei legislaţii.
9. Inspecţia sanitară veterinară se efectuează la locurile aflării unităţilor supuse inspectărilor sanitare veterinare sau a persoanelor, ceea ce poate fi organizat şi efectuat prin următoarele metode :
a) inspecţia sanitară veterinară faptică constă în observarea directă a obiectelor, proceselor şi fenomenelor, în cercetarea şi analiza unităţilor supuse autorizării sanitare veterinare, avînd sarcina de a constata situaţiile care nu sînt reflectate sau care nu rezultă din documente, ceea ce poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a inspectorului veterinar de stat principal al teritoriului respectiv;
b) inspecţia sanitară veterinară operativă se exercită la faţa locului, observîndu-se procesele de producere, depozitare, colectare, transportare, procesare, importare, exportare sau comercializare a animalelor vii ori materialului germinativ de origine animalieră, produselor de origine animalieră, deşeurilor, produselor şi materiilor utilizate în nutriţia animalelor sau altor materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor, care se efectuează inopinat, prin verificarea faptică, fără decizia inspectorului veterinar de stat principal al teritoriului respectiv.
10. Inspecţiile sanitare veterinare se efectuează în prezenţa administratorului sau reprezentantului unităţii supuse supravegherii sanitare veterinare.
11. În cazul lipsei administratorului unităţii, inspecţiile sanitare veterinare se efectuează în prezenţa persoanei cu funcţii de răspundere, abilitată prin lege sau alt act (ordin de angajare/numire în funcţie) să exercite funcţii administrative de dispoziţie sau organizatorico-economice.
IV. ACTUL DE INSPECŢIE
12. Actul de inspecţie (în continuare Act) este un document întocmit de inspectorul care exercită inspecţia sanitară veterinară, în care se consemnează rezultatele inspecţiei efectuate, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
13. În act se va descrie obiectiv, clar şi exact în mod succesiv neajunsurile constatate în urma inspecţiei sanitare veterinare.
14. În baza actului, persoanei fizice sau juridice inspectorul veterinar de stat îi stabileşte printr-o prescripţie, stabilită conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, indicaţiile obligatorii pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor cu acordarea unui termen.
15. Termenul maxim acordat pentru lichidarea neajunsurilor nu poate depăşi 30 de zile calendaristice, în caz de reconstrucţie sau reparare a edificiului, inspectorul veterinar de stat poate prelungi termenul.
16. La sfîrşitul termenului acordat pentru înlăturarea neajunsurilor se efectuează o inspecţie repetată în care se verifică gradul de conformare prescripţiei.
V. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRAVENŢII
ADMINISTRATIVE CE ATENTEAZĂ DOMENIUL
 SANITAR VETERINAR
17. În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu se conformează indicaţiilor înscrise în prescripţie şi în cazul depistării încălcărilor actelor normative sau legislative se întocmeşte procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă ce atentează domeniul sanitar veterinar, în continuare proces-verbal.
18. Procesul-verbal se întocmeşte în strictă conformitate cu prevederile capitolului 18 din Codul cu privire la contravenţiile administrative fiind semnat de persoana care
l-a întocmit şi de contravenient.
19. Persoana care a comis contravenţia este în drept să anexeze la procesul-verbal explicaţiile şi observaţiile asupra conţinutului procesului-verbal, precum şi să expună motivele refuzului său de a-l semna.
20. Persoana care a întocmit procesul verbal, îl prezintă în termen cît mai restrîns posibil inspectorului veterinar principal de stat al teritoriului respectiv pentru înregistrare şi examinarea cazului într-o şedinţă publică.
21. Examinarea cazului cu privire la contravenţia administrativă ce atentează domeniul sanitar veterinar are loc la data şi locul stabilit de către inspectorul veterinar de stat într-o şedinţă publică.
22. Cazul de contravenţie administrativă ce atentează domeniul sanitar veterinar se examinează în prezenţa contravenientului, în lipsa acestei persoane cazul poate fi examinat numai atunci cînd există date despre anunţarea la timp a persoanei despre locul şi timpul examinării cazului şi dacă din partea ei n-a fost primit nici un demers de a se amîna examinarea cazului.
23. În cazul înaintării demersului ce prevede motive întemeiate (boală, situaţie familială dificilă etc.) din partea contravenientului examinarea cazului privind încălcările comise de acesta se amînă.
24. Neprezentarea repetată a contravenientului la şedinţă (în cazul cînd există dovadă de înştiinţare legală) nu este temei de amînare a examinării cazului.
25. Contravenţiile administrative ce atentează domeniul sanitar veterinar pot fi examinate la locul comiterii contravenţiei numai de către persoanele abilitate conform legislaţiei, cu dreptul de examinare şi aplicare a sancţiunilor administrative în numele organului supravegherii sanitare vetrerinare de stat.
26. Cazurile de contravenţii administrative ce atentează domeniul sanitar veterinar se examinează în termen de 15 zile din ziua în care inspectorul veterinar de stat a primit procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă şi celelalte materiale referitoare la cazul dat.
27. Examinarea cazului începe cu anunţarea persoanei cu funcţii de răspundere, care examinează cazul respectiv, inspectorul veterinar de stat anunţă, ce caz urmează să fie examinat, cine este tras la răspundere administrativă, stabileşte identitatea contravenientului, explică persoanelor participante la examinarea cazului drepturile şi obligaţiunile lor, dă citire procesului-verbal. În cadrul şedinţei sînt audiate persoanele, care participă la examinarea cazului, se cercetează probele şi se soluţionează demersurile.
28. Inspectorul veterinar de stat, în timpul examinării cazului cu privire la contravenţia administrativă ce atentează domeniul sanitar veterinar este obligat să clarifice:
a) dacă a fost comisă o contravenţie administrativă;
b) dacă persoana respectivă este vinovată de comiterea ei, dacă ea trebuie să fie trasă la răspundere administrativă;
c) dacă există circumstanţe ce atenuează sau agravează răspunderea;
d) dacă a fost pricinuită o pagubă materială.
29. La examinarea cazului de contravenţie administrativă ce atentează domeniul sanitar veterinar, se întocmeşte un proces-verbal ce va stipula data şi locul şedinţei, numele, prenumele inspectorului veterinar ce examinează cazul, conţinutul cazului examinat, persoanele care participă în cazul respectiv şi explicaţiile lor, documentele şi corpurile delicte, cercetate în procesul examinării cazului, date despre pronunţarea deciziei, dacă în şedinţă sînt ascultaţi partea vătămată, martorii, expertul, precum şi dacă aceasta o cere persoana în privinţa căreia se examinează cazul.
30. După ce a examinat cazul de contravenţie administrativă, inspectorul veterinar de stat pronunţă decizia asupra lui.
31. Dacă la examinarea cazului de contravenţie administrativă ce atentează domeniul sanitar veterinar a participat persoana asupra căreia s-a luat decizia de aplicare a sancţiunii administrative sau apărătorul ei, iar proces-verbal al şedinţei nu a fost întocmit, decizia va trebui să conţină concluziile şi demersurile acestora.
32. După ce a examinat cazul de contravenţie administrativă ce atentează domeniul sanitar veterinar inspectorul veterinar de stat pronunţă una din următoarele decizii:
a) cu privire la aplicarea unei sancţiuni administrative;
b) cu privire la clasarea cazului se pronunţă dacă se face o observaţie verbală, dacă materialele se transmit spre examinare procurorului, ofiţerului de urmărire penală, precum şi dacă există circumstanţele prevăzute de articolul 234 al Codului cu privire la contravenţiile administrative;
c) cu privire la trimiterea materialelor organului care a întocmit procesul-verbal pentru înlăturarea încălcărilor cerinţelor legale.
33. Decizia asupra cazului se pronunţă imediat după finalizarea examinării lui, copia deciziei se înmînează sau se expediază în decurs de trei zile în mod obligatoriu persoanei faţă de care a fost pronunţată, iar celorlaţi participanţi la proces la rugămintea lor şi se face menţiunea respectivă în dosar.
VI. EXECUTAREA DECIZIILOR CU PRIVIRE LA APLICAREA
SANCŢIUNILOR ADMINISTRATIVE
34. Decizia cu privire la aplicarea sancţiunii administrative este obligatoarie pentru executare de către organele, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile de stat şi obşteşti, de către persoanele cu funcţii de răspundere şi de către cetăţeni.
35. Decizia cu privire la aplicarea sancţiunii administrative urmează a fi executată din momentul pronunţării ei, cu excepţia parvenirii unei plîngeri sau a unui protest împotriva deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii administrative. În acest caz, decizia urmează a fi executată, după ce plîngerea sau protestul au rămas nesatisfăcute, cu excepţia deciziilor de aplicare a sancţiunii sub formă de avertisment.
36. În cazul pronunţării cîtorva decizii cu privire la aplicarea sancţiunilor administrative faţă de aceeaşi persoană fiecare decizie se aduce la îndeplinire în mod independent.
37. Inspectorul veterinar de stat care a pronunţat decizia cu privire la aplicarea sancţiunii administrative încetează executarea deciziei în cazurile:
a) anulării actului, care stabileşte răspunderea administrativă;
b) decesului persoanei, faţă de care a fost pronunţată decizia.
38. Nu poate fi executată decizia cu privire la aplicarea sancţiunii administrative, dacă ea nu a fost pusă în executare în decurs de 3 luni din ziua pronunţării ei.
39. În cazul suspendării executării deciziei în conformitate cu articolul 277 al Codului cu privire la contravenţiile administrative, prescripţia executării se suspendă pînă la examinarea plîngerii sau a protestului.
40. În caz de amînare a executării deciziei în conformitate cu articolul 287 al Codului cu privire la contravenţiile administrative, prescripţia executării se suspendă pînă la expirarea termenului de amînare.
41. Amenda trebuie să fie plătită de către contravenient nu mai tîrziu decît după 15 zile din ziua înmînării deciziei cu privire la aplicarea amenzii, iar în cazul depunerii plîngerii sau a protestului împotriva acestei decizii - nu mai tîrziu decît după 15 zile din ziua cînd a fost informat că plîngerea sau protestul nu au fost satisfăcute.
42. În cazul în care contravenientul nu plăteşte amenda în termenul stabilit la p. 39, se procedează la executarea silită a deciziei, conform legislaţiei în vigoare.
43. În cazul existenţei unor împrejurări, în virtutea cărora executarea imediată a deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii administrative sub formă de amendă este imposibilă, inspectorul principal veterinar de stat care a pronunţat decizia poate să amîne executarea deciziei pe un termen de pînă la o lună.
44. Amenzile aplicate pentru săvîrşirea contravenţiilor administrative ce atentează domeniul sanitar veterinar se percep în veniturile serviciului veterinar de stat al teritoriului care a pronunţat decizia.